(၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္ တကၠသိုလ္္ဝင္္ စာေမးပြဲ ေအာင္္စာရင္းကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝက္္ဘ္္ဆိုက္္မွ တစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ေပးမည္္

(၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္္ တကၠသိုလ္္ဝင္္ စာေမးပြဲ ေအာင္္စာရင္း ကို ဩဂုတ္္ လအတြင္း ထုတ္ျပန္္ ႏိုင္္ရန္္ လ်ာထား ၿပီး လူစု လူေဝး ျပဳလုပ္္ ခြင့္္ မရေသး သည့္ အေျခ အေနျဖစ္္ ပါက တကၠသိုလ္္ ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္္ စာရင္း ကို ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၏ ဝက္ဘ္္ဆိုက္္မွ တစ္္ဆင့္္ ထုတ္ျပန္္ ေပးမည္ျဖစ္္ ေၾကာင္း ျမန္္ မာ ႏိုင္္ငံ စာစစ္္ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရး မႉးခ်ဳပ္္ ဦးမ်ိဳးၫြန္႔္ က ေျပာဆိုသည္။

‘တကၠ လ္္ဝင္္ စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္း ေတြ အခုခ်ိန္္ က လူစုလူေဝး မလုပ္ရဘူး လို႔ သတ္္မွတ္္ ထားတဲ့ အခ်ိန္ ဆိုေတာ့ ဝက္ဘ္ဆိုက္္ ကပဲ တင္္ရ ေတာ့မွာ ေပါ့။လူစု လူေဝးနဲ႔ ျပန္္ ၿပီးေတာ့ လုပ္ခြင့္ျပဳေတာ့မယ္္ ဆိုတဲ့ အခ်ိန္္ က်မွ ပုံမွန္ အတိုင္း ေအာင္စာရင္း ထုတ္ျပန္ေပး မွာပါ။ ဇူလိုင္္ လ တစ္္လလုံး လည္း မထုတ္ျပန္ႏိုင္ေသး ဘူး။ အ ခုမွ စစ္္တာ ပဲ ၿပီးေသး တယ္္ ။ Code မခြာရ ေသးဘူး။ Process ေတြ အမ်ား ႀကီး က်န္ေန ေသးတယ္္ ’ဟု ၎ က ေျပာ ဆို သည္္ ။

ျမန္္မာ ႏိုင္္ငံ တြင္္ ကိုဗစ္္ ပိုးေတြ႕လူနာႏွစ္္ ဦး မတ္္ (၂၃) ရက္ တြင္ စတင္္ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္္ တကၠသိုလ္ ၊ ဒီဂရီ ေကာလိပ္ႏွင့္ ေကာလိပ္္ မ်ားတြင္ က်င္းပလ်က္ ရွိသည့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာ သင္ႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္ စာေမးပြဲမ်ားႏွင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေျဖ လႊာစစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ကို မတ္ ၂၄ ရက္မွ စတင္ ကာ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ အေျဖလႊာမ်ားကို ဇြန္ ၅ရက္က စတင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို မတ္ ၁၁ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ရာ ျမန္္ မာစာ ဘာသာရပ္ ေျဖဆိုသည့္ေန႔တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ စာစစ္ဌာန ၁၉၈၄ ခု၊ ႏိုင္ငံျခားစာစစ္ဌာန ၁၅ ခု စုစုေပါင္း စာစစ္ဌာန ၁၉၉၉ ခုတြင္ စာရင္းသြင္းအင္အား ၉၇၁၄၀၇ ဦးအနက္ ၉၁၀၂၇၃ ဦး ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး ပ်က္ကြက္သူ ၆၁၁၃၄ ဦး ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္္ ။

crd:The standard Time