(၂၀၂၀)အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို သတ္မွတ္ ေၾကညာ

ျပည္ေထာင္္စု ေရြးေကာက္္ပြဲ ေကာ္္မရွင္္ က (၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္ ပါတီ စုံ ဒီမိုကေရ စီ အေထြေထြေရြး ေကာက္္ပြဲ အတြက္ ျပည္္ သူ႔ လႊတ္္ ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္္ ၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္္ မဲဆႏ ၵနယ္္၊ တိုင္းေဒ သႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္္ လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္္ ၊ တိုင္းေဒ သႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္္ လႊတ္ေတာ္္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး မဲဆႏၵနယ္္ မ်ားကို သတ္မွတ္ ေၾကညာ သည့္္ ထုတ္ျပန္္ခ်က္္ ကို ဇြန္္ (၂၉)ရက္္ ညပိုင္း ၌ Union Election Commission Facebook မွတစ္္ ဆင့္္ သတင္း ထုတ္ျပန္္ သည္္။

ျပည္္သူ႔ လႊတ္္ေတာ္္ မဲဆႏၵ နယ္ႏွင့္ ပတ္္သက္္၍ ျပည္္ေထာင္္စု ေရြးေကာက္္ပြဲ ေကာ္္မရွင္္ သည္ ျပည္ေထာင္္စု ေရြးေကာက္္ပြဲ ေကာ္္မရွင္္ ဥပေဒ ပုဒ္္မ ၁၀ (ဃ) ႏွင့္ ျပည္္သူ႔ လႊတ္ေတာ္္ ေရြးေကာက္္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥပေဒ ပုဒ္္မ (၄)တို႔ အရ ျပည္္ေထာင္္စု တစ္ဝန္းလုံး ရွိ ၿမိဳ႕နယ္္ (၃၃၀)ကို တစ္ၿမိဳ႕နယ္္ လၽွင္္ ျပည္္သူ႔ လႊတ္ေတာ္္ မဲဆႏၵနယ္္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ ေၾကညာ ေၾကာင္း သိရ သည္္ ။

ထိုနည္း တူ အမ်ိဳးသား လႊတ္္ေတာ္ ္မဲဆႏၵ နယ္ႏွင့္ ပတ္္ သက္္၍ လည္း ျပည္္ေထာင္္စု ေရြးေကာက္္ပြဲ ေကာ္္ မရွင္္ ဥပေဒ ပုဒ္္မ ၁၀ (ဃ) ႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္္ ေရြးေကာက္္ ပြဲ ေကာ္္မရွင္္ ဥပေဒ ပုဒ္္မ (၄)တို႔ အရ ျပည္္ေထာင္္စု တစ္ဝန္းလုံး ရွိ တိုင္းေဒသ ႀကီး သို႔မ ဟုတ္္ ျပည္နယ္္ တစ္္ခု လၽွင္္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္္ မဲဆႏၵနယ္္ (၁၂)နယ္္ စီ စုစုေပါင္း အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္္ မဲဆႏၵနယ္္ (၁၆၈)နယ္္ သတ္္ မွတ္ေၾကာင္း သိရ သည္္ ။

ထို႔ ျပင္ တိုင္းေဒသ ႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္္ လႊတ္ေတာ္္ မဲဆႏၵနယ္္ မ်ားႏွင့္ ပတ္္သက္္ ၍ ျပည္ေထာင္္ စု ေရြးေကာက္္ ပြဲေကာ္္ မရွင္ ဥပေဒ ပုဒ္္မ ၁၀ (ဃ) ႏွင့္ တိုင္း ေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္္ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္္ပြဲ ဥပေဒ ပုဒ္္မ (၄) တို ႔အရ ျပည္ေထာင္္ စု တစ္္ဝန္း လုံးရွိ တိုင္းေဒသ ႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္္မ်ား တြင္ ၿမိဳ႕နယ္္ တစ္္ ၿမိဳ႕နယ္္ လၽွင္ မဲဆႏၵနယ္ ႏွစ္နယ္စီကို မဲဆႏၵနယ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ စုစုေပါင္းမွာ (၆၄၄)နယ္္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိ ရ သည္္ ။

ယင္း အျပင္ တိုင္း ေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္္ လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး မဲဆႏၵနယ္္ မ်ား သတ္္ မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္္ သက္္ ၍ ျပည္ေထာ္ င္စု ေရြးေကာက္္ပြဲ ေကာ္္မရွင္္ ဥပေဒ ပုဒ္္မ ၁၀ (ဃ) ႏွင့္္ တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္္ လႊတ္ေတာ္္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ပုဒ္္မ (၄)တို႔ အရ ျပည္ေထာင္္စု တစ္္ဝန္း လုံး ရွိ တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္္နယ္္ မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး လႊတ္ေတာ္္ ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္္ ခြင့္ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးစီအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္္ နယ္္ တစ္္ခု လုံးကို မဲဆႏၵနယ္ တစ္နယ္စီအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကညာခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး မဲဆႏၵနယ္္္ မွာ (၂၉)နယ္္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္္ ။ အထက္ပါ မဲဆႏၵနယ္မ်ား စာရင္း အား ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ website link တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈနိုင္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ထား သည္္ ။

crd:Eleven media