အာဖဂန္ရွိ အေမရိကန္္ တပ္္မ်ားကို သတ္ျဖတ္္သည့္ စစ္ေသြးႂကြမ်ားကို ႐ုရွားက ဆုေၾကးေပးေနသည့္္ သတင္းကို သမၼတထရမ့္က မသိေၾကာင္း  ျငင္းဆို

အာဖဂန္္နစၥတန္္ ရွိ အေမရိကန္္ တပ္္သားမ်ားကို သတ္ျဖတ္္မႈ အတြက္ တာလီဘန္ႏွင့္္ ဆက္္စပ္္မႈ ရွိေသာ စစ္္ ေသြးႂကြ မ်ားအား ႐ုရွား ေထာက္လွမ္းေရး က ဆုေၾကးမ်ားေပးေနသည္္ ဆိုသည့္ သတင္းႏွင့္္ ပတ္သက္္ ၍ ၎အား လက္ေအာက္္ ငယ္္သား မ်ားက တင္ျပျခင္း မျပဳခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္္ က ဇြန္္ (၂၈) ရက္္ တြင္္ ရွင္းလင္းေျပာ ဆိုခဲ့သည္္။

႐ုရွားေထာက္္ လွမ္းေရးက ဆုေၾကးေပးေန မႈႏွင့္ပတ္သက္္ ၍ နယူးေယာက္္္ တိုင္းမ္္ သတင္းစာ က ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္္ သည္။ အာဖဂန္္ နစၥတန္္ က ကၽြန္ေတာ္္တို႔ တပ္္ ေတြကို ႐ုရွား ေတြက တိုက္ခိုက္ေနတယ္္ ဆိုတာနဲ႔ ပတ္္သက္္ ၿပီး ဘယ္သူမွ ကၽြန္ေတာ့္္ ကို မတင္ျပ ၾကဘူး၊ ဒုတိယ သမၼတပ န႔္စ္နဲ႔ အိမ္ျဖဴေတာ္္ ဝန္ထမ္းေရးရာ ဦးစီးအရာရွိ ကိုလည္း မတင္ျပၾကဘူး၊ သတင္းစာအေနနဲ႔ အမည္မေဖာ္္ လိုတဲ့ သတင္းအရင္း အျမစ္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပဖို႔လိုပါမယ္၊ လူတိုင္းက ဒီသတင္းမမွန္ဘူးဆိုတာကို ေျပာေနၾကၿပီဟု ထရမ့္က တြစ္တာ၌ ေရးသား ခဲ့ သည္္ ။ယင္းေနာက္္ ဇြန္္ (၂၈)ရက္္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္္ လည္း ထရမ့္္ က ဒီသတင္းမမွန္္ ဘူး ဆိုတာကို ေထာက္လွမ္းေရး ေတြက ကၽြန္ေတာ့္္ကို တင္ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ၊ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ဒုတိယသမၼတတို႔ကိုမတင္ျပတာလို႔လည္း ေျပာပါတယ္ ဟု တြစ္တာ၌ ေရးသားခဲ့ျပန္သည္။

ဥ ေရာပ ရွိ လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္္မႈ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္္ မႈရွိေသာ ႐ုရွားေထာက္္ လွမ္းေရး အဖြဲ႕ခြဲ တစ္္ခုသည္္ ယမန္ႏွစ္္ တြင္ အေမရိ ကန္ႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုစစ္္သည္္ မ်ားအေပၚ ေအာင္ျမင္စြာ တိုက္္ခိုက္္ ခဲ့မႈမ်ား အတြက္ ဆုေၾကးေပးေနၿပီး အစၥလာမ္ဝါဒီစစ္ေသြးႂကြမ်ားက ဆုေၾကး ကို ထုတ္ယူခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးက ေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္ဟု နယူးေယာက္တိုင္းမ္သတင္းစာက ဇြန္္ (၂၆)ရက္္ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ သည္။ အိမ္ျဖဴ ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေထာက္္ လွမ္းေရးဌာနအႀကီးအကဲ တို႔က ယင္းသတင္း မမွန္ ကန္္ ေၾကာင္း ဇြန္္ (၂၇) ရက္တြင္ ေျဖရွင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။ ႐ုရွားနိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ကလည္း သတင္းမ မွန္ေၾကာင္း ေျပာ ဆိုခဲ့ သည္္။

ဇန္နဝါရီ အေစာပိုင္း တြင္ အေမရိကန္္ ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္ ရွိ အထူးတပ္ဖြဲ႕တို႔သည္ ႐ုရွားက ဆုေၾကးေပး ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အထက္အရာရွိမ်ားကို တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းစာက ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ ေနာက္ထပ္ေဖာ္ျပခဲ့ျပန္သည္။ အဆိုပါသတင္းႏွင့္ တ္သက္၍ ကြန္ဂရက္က ၾကားနာစစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ နန္စီပေလာ္စီက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

နယူးေယာက္ တိုင္းမ္၏ေဖာ္ျပမႈႏွင့္ ထရမ့္က ျငင္းပယ္မႈမ်ားသည္ သမၼတထရမ့္သည္ ႐ုရွားသမၼတဗလာဒီမာ ပူတင္ေက်နပ္ေစရန္ အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ထပ္အေထာက္အထားလိုျဖစ္လာခဲ့သည္ဟု ပေလာ္စီက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထရမ့္သည္ အေမရိ ကန္ႏွင့္ ေနတိုးတပ္ဖြဲ႕တို႔ၾကား ဆက္ဆံေရးကိုေလၽွာ့ခ်ျခင္း၊ ဂ်ာမနီရွိ အေမရိကန္တပ္သားအင္အားကိုေလၽွာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ဂ်ီ၈ အဖြဲ႕တြင္း သို႔ ႐ုရွားျပန္ပါလာရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ပူတင္ႏွင့္ဆက္ဆံေရးပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေနေၾကာင္း သိသာ ထင္ရွားေနသည္ဟု ၎ က ဆက္္ လက္ေျပာဆို ခဲ့သည္္ ။

crd:The myanmar Time