အိႏၵိယ အစိုးရက TikTok ႏွင့္္ WeChat အပါ အဝင္ တ႐ုတ္္ မိုဘိုင္းေဆာ့ဝဲ (၅၉) ခုကို  ပိတ္္ပင္္လိုက္

န်ဴကလီးယား လက္္နက္္ ပိုင္္ဆိုင္္ သည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏွစ္္ နိုင္ငံအၾကား ဟိမဝႏၲာ နယ္္စပ္္ တြင္္ လူေသဆုံးမႈ မ်ားေသာ ပဋိပကၡ ျဖစ္္ပြား ခဲ့ၿပီးေနာက္္ နိုင္ငံေတာ္္ လုံျခဳံေရးႏွင့္္ လၽွို႔ဝွက္္ ခ်က္္ အတြက္္ စိုးရိမ္္ ပူပန္မႈ မ်ားေၾကာင့္ က်ယ္္က်ယ္္ ျပန႔္ျပန္႔္ ေရပန္းစား ေနေသာ TikTok ႏွင့္္ WeChat အ ပါ အဝင္္ တ႐ုတ္္ မို ဘိုင္းေဆာ့ ဝဲ (၅၉)ခု ကို အိႏၵိယ အစိုးရက ဇြန္္ (၂၉) ရက္္ တြင္္ ပိတ္္ ပင္္ ခဲ့ သည္္။ အျငင္းပြား နယ္ စပ္ ၌ ဇြန္္ လ လယ္တြင္ အိႏၵိယတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္္ တ္ပ္ဖြဲ႕ဝင္္ မ်ား အနီးကပ္္ တိုက္္ ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ ၿပီး အိႏၵိယ တပ္္ ဖြဲ႕ဝင္္ (၂၀) ေသဆုံးခဲ့ ၿပီး ေနာက္္ ကမၻာ့ လူဦးေရ အမ်ားဆုံး ႏွစ္္ နိုင္္ငံ အၾကား ဆက္ဆံေရး အေျခ အေန တင္းမာ ခဲ့ သည္္။

“ေဆာ့ဝဲေတြ မွာ အိႏၵိယ ရဲ့ အခ်ဳပ္္ အျခာ အာဏာ တည္္တံ့ခိုင္ျမဲမႈ၊ ကာကြယ္္ ေရးနဲ႔ လုံျခဳံေရး ကို ထိခိုက္နစ္္ နာေစ တဲ့ လုပ္ေဆာင္္ မႈ ေတြ ပါဝင္္ တယ္” ဟု သတင္း အခ်က္အလက္္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခ်က္္ ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းေဆာ့ဝဲမ်ား အသုံးျပဳမႈကိုပိတ္ ပင္ရန္ အိႏၵိယအစိုးရက ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အိႏၵိယဆိုက္ဘာလုံျခဳံေရး ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာ ဏာအတြက္ အဓိကထားသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အသုံးျပဳ သူမ်ား၏ အခ်က္အလက္ကို ခိုး ယူျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားရွိသည္ ဟုဆိုေသာ တိုင္ၾကားခ်က္ မ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနက လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းေဆာ့ဝဲမ်ားကို ပိတ္ပင္ရန္ ဆုံးျဖတ္္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းပိတ္ပင္မႈ အာဏာသက္ဝင္မည့္္ အခ်ိန္ကို တိတိက်က် မထုတ္ျပန္္ ခဲ့ေပ ။

ByteDance ကုမၸဏီ က ပိုင္္ ဆိုင္္ သည့္ ဗီဒီယို ေဝမၽွသည့္ေဆာ့ဝဲ TikTok ႏွင့္ Helo၊ ဖိုင္မ်ား ေဝမၽွသည့္ေဆာ့ဝဲ SHAREit၊ Alibaba ပိုင္ဆိုင္္ သည့္ UC Browser ႏွင့္ UC News တို႔အပါအဝင္ ေဆာ့ဝဲလ္အမ်ားစုသည္ အိႏၵိယတြင္ ေရပန္းစားၿပီး အသုံးျပဳ သူစုစုေပါင္း သန္း (၅၀၀)နီးပါး ရွိ သည္္ ။အိႏၵိယတြင္ TikTok အသုံးျပဳသူ သန္း ၁၂၀ နီးပါးခန႔္ရွိၿပီး လူဦးေရ ၁.၃ ဘီလ်ံခန႔္ရွိသည့္ ေတာင္အာရွနိုင္ငံ သည္ ယင္းေဆာ့ဝဲအတြက္ အႀကီးဆုံးနိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ပိတ္ပင္ခံရသည့္ ေဆာ့ဝဲစာရင္းတြင္ Weibo ႏွင့္ Clash of Kings ဂိမ္းတို႔ လည္း ပါ ဝင္္ ခဲ့ သည္္။

ေျမာက္္ ပိုင္း Ladakh ေဒသရွိ အျငင္းပြားနယ္စပ္၌ ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံအၾကား ရာစုႏွစ္ဝက္အတြင္း လူေသဆုံးမႈ အမ်ားဆုံး ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈျဖစ္ပြားမႈတြင္ အိႏၵိယစစ္သားမ်ား ေသဆုံးခဲ့ၿပီးေနာက္ အိႏၵိယနိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ လူထုေဒါသေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

ယင္းထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈသည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ေနာက္္ ပိုင္းတြင္ အျငင္းပြား နယ္္စပ္္ ၌ လူေသဆုံးမႈ အမ်ားဆုံး တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္သည္။ ယင္းတိုက္ ခိုက္မႈတြင္ တ႐ုတ္က ၎၏တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေသေက်ဒဏ္ရာရရွိမႈကို မထုတ္ျပန္ခဲ့ေပ။ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အိႏၵိ ယႏွင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံတို႔သည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အျငင္းပြားနယ္စပ္ရွိ အိႏၵိယပိုင္နက္ထဲသို႔ တ႐ုတ္က က်ဴးေက်ာ္္ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု အိႏၵိယအစိုးရက စြပ္စြဲခဲ့ေသာ္လည္း တ႐ုတ္က ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

ဇြန္္ (၁၅) ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ တ႐ုတ္အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ တိဘက္ကို ခ်ိတ္ဆက္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္္ သည့္ Aksai Chin ႏွင့္ ထိစပ္ေနသည့္ Galwan ျမစ္ဝွမ္းအနီး ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ၄၅၀၀ မီတာဝန္း က်င္္ တြင္္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ျခင္းျဖစ္္ သည္္။အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမွတစ္ဆင့္ လိပ္ခဲတည္းလဲအေျခအေနကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္ဟု ႏွစ္ဘက္္ စလုံးကေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ စစ္သားမ်ားသည္ အသင့္အေနအထားျဖင့္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

အိႏၵိယစစ္သားမ်ားေသဆုံးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူထုေဒါသေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီး ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားက အိႏၵိယနိုင္ငံအတြက္ ေဒၚလာ ၆၀ ဘီလ်ံနီးပါးခန႔္ရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔ေနသည့္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိတ္ပင္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္္ မိုဒီ၏ အစိုးရအဖြဲ႕မွ အႀကီးတန္း ဝန္ႀကီးတစ္ဦးက တ႐ုတ္စားေသာက္ကုန္မ်ားကို ပိတ္ပင္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး အေရးပါသည့္ ကုန္သြယ္ေရး သမဂၢ ကလည္း တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ တင္သြင္းသည့္ လူသုံးကုန္မ်ားကို သပိတ္ေမွာက္မည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဟိုတယ္အ သင္း ကလည္း ၎တို႔၏ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္ဧည့္သည္မ်ားကို တည္းခိုခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္တြင္ ထုတ္္ ျပန္ခဲ့ သည္္။ အသုံးျပဳ သူမ်ားကို ရွာေဖြရန္္ ႏွင့္ တ႐ုတ္္ ေဆာ့ဝဲ မ်ားကို ဖ်က္္ ရန္္ အေထာက္္ အကူျပဳသည့္ Remove China Apps ေဆာ့ဝဲ ကို Google က ၎ ၏ Play Store မွ ဖယ္္ ရွား ခဲ့ သည္္။

crd:Eleven media