တ႐ုတ္္ လႊတ္ေတာ္္က ေဟာင္ေကာင္္ ဆိုင္္ရာ အမ်ိဳးသား လုံျခဳံေရး ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳလိုက္ၿပီ

ေဟာင္ေကာင္္ ဆိုင္္ ရာ အမ်ိဳးသား လုံျခဳံေရး ဥပေဒၾကမ္းကို  တ႐ုတ္္ လႊတ္ေတာ္္ က ဇြန္္ (၃၀)ရက္္ တြင္ အတည္ျပဳလိုက္္ ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း ေဟာင္ေကာင္္ ရွိ Cable TVက ေဖာ္ျပ ခဲ့ သည္္။ တ႐ုတ္္ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႔ ကြန္္ဂရက္္ ရွိ အျမဲတမ္း ေကာ္္မတီဝင္္ မ်ားက တညီတ ညြတ္္ တည္း မဲေပးကာ ဥပေဒ ၾကမ္း ကို အတည္ျပဳ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Cable TV က အမည္ မေဖာ္္ လို သည့္ သတင္းအရင္း အျမစ္္ တစ္္ခု ကို ကိုးကား ေဖာ္ျပ ခဲ့ သည္္ ။

ယမန္ႏွစ္္ တြင္ ေဟာင္ေကာ င္၌ အၾကမ္းဖက္္မႈ သေဘာပါ သည့္ ဆႏၵျပမႈ မ်ားျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္္ ေပက်င္း သည္ အဆို ပါ ဥပေဒၾကမ္း ကို တင္သြင္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္္ သည္။ ပုန္္ကန္္ မႈ၊ အၾကမ္း ဖက္္မႈ၊ ျပည္မ ႀကီးမွခြဲ ထြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္း မႈ၊ ျပည္ပ အင္အားစု မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္္ ရန္ျဖစ္ ေၾကာင္း တ႐ုတ္္ အစိုး ရ အရာရွိမ်ား က ေျပာ ဆို ခဲ့ သည္္။ ေဟာင္ေကာင္ရွိ အစိုးရျပန္တမ္းတြင္ေဖာ္ျပၿပီးေနာက္ ဥပေဒၾကမ္း သည္ သက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒ ကို ဆန္႔္ က်င္ေၾကာင္း ျပသ သည့္္ အေနျဖင့္ ဇြန္္ (၂၈)ရက္္ တြင္္ ေဟာင္ေကာင္ သားမ်ား က ေႂကြးေၾကာ္္ သံမ်ား ကို ရြတ္္ ဆိုျခင္း မျပဳဘဲ တိတ္္ဆိတ္္ စြာ ဆႏၵထုတ္္ ေဖာ္္ ခဲ့ ၾက သည္္။

ေကာလြန္း စီရင္စုရွိ ေဂ်ာ္ဒန္မွ မြန္ေကာ့ခ္္ သို႔ ဆႏၵျပ သူမ်ား တိတ္္ဆိတ္္ စြာခ်ီတက္္ ေနခ်ိန္္ တြင္္ ဒိုင္း မ်ားကိုင္္္ ထား သည့္္ ရဲတပ္္ ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားက ေစာင့္ၾကည့္္ ေနခဲ့ သည္။လြန္ခဲ့ေသာ ၂၃ ႏွစ္တြင္ ၿဗိတိန္က ေဟာင္ေကာင္ကို တ႐ုတ္လက္သို႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့သည့္ ႏွစ္ပတ္ လည္ေန႔ျဖစ္ သည့္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္၌ ခ်ီတက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေလၽွာက္ထားမႈကို ေဟာင္ေကာင္အာဏာပိုင္မ်ားက ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

(COVID 19)ကူးစက္္မႈ ေလၽွာ့ ခ် ေရးအ  တြက္္ လူ(၅၀) ေက်ာ္္ ၿပီး စု ေဝးျခင္းမျပဳရဟု သတ္္မွတ္္ခ်က္္ ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေန ေသာေၾကာင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္္ မႈ ကိုတားဆီးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ဥပေဒအရ ခ်မွတ္မည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားတြင္ ေသဒဏ္ပါဝင္မည္မ ဟုတ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္အျမဲတမ္းေကာ္မတီ၏ ေဟာင္ေကာင္ဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္ တမ္ ယူခၽြန္းက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျပႆ နာ ရွာ လို သည့္ လူမ်ား ကို ဥပေဒျဖင့္ တားဆီးရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တမ္ကေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳေပးပါ က ေဟာင္ေကာင္အစိုးရသည္လည္း ေဒသတြင္း သက္ေရာက္မႈရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား သည္ ဥပေဒအတည္ျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ကာရီလမ္က ေျပာဆိုခဲ့ သည္္။

crd:The myanmar Time