လုပ္္အားခ ရွင္းေပးရန္ ေတာင္းသျဖင့္္ ထိုင္းသူေဌးက ေသနတ္္ျဖင့္ ပစ္္ခတ္ ခံရသည့္ ျမန္္မာ အလုပ္သမား မိသားစု ထိုင္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတင္ ဒုကၡ ေရာက္ေန

လုပ္အား ခ ရွင္းေပး ရန္္ ေတာင္းဆို သျဖင့္ ေသ နတ္ျဖင့္ ပစ္္ခတ္္ ခံရသည့္္ ျမန္္မာ လုပ္သား  မိသားစုဝင္္ မ်ားမွာ လက္္ ရွိတြင္ ထိုင္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၌ ခိုလႈံေန ရၿပီး အကူ အညီမဲ့ ကာ ဒုကၡေရာက္ ေနေၾကာင္း ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္္သားမ်ား အား အကူအညီ ေပးေနသည့္ AAC မဟာ မိတ္္ အဖြဲ႕မွ သိရ သည္္။ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္္ခတ္္ခံ ရသည့္ ျမန္မာ လုပ္္သား မိသားစု မွာ မြန္ျပည္္ နယ္္ က်ိဳက္္ မေရာၿမိဳ႕နယ္္ ဖားသိမ္္ ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္္ သူျဖစ္ၿပီး ထိုင္းနိုင္ငံ ေတာင္္ပိုင္း စူရတ္ဌာနီ ခရိုင္ရွိ ေဆာက္္လုပ္္ ေရး လုပ္ငန္းခြင္္ တြင္ အလုပ္လုပ္္ ခဲ့သူျဖစ္္ သည္္။

လြန္ခဲ့ သည့္ သုံးလ ေက်ာ္က လုပ္အားခ ရွင္းေပးဖို႔ ေတာင္း ဆိုရာ ထိုင္း သူေဌး က ေသ နတ္ျဖင့္ ပစ္ ခတ္္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အသက္္ မ ေသ ေသာ္လည္း အူ ထြက္္ ဒဏ္ ရာရ ရွိခဲ့ၿပီး က်ဴးလြန္သူထိုင္းသူေဌး မွာ ဖမ္းဆီး ခံရျခင္းမရွိသ လို ေလ်ာ္ေၾကးနစ္္နာ ေၾကးမေပး သျဖင့္ အခက္္ အခဲ ျဖစ္ေပၚ ေနျခင္းျဖစ္္ သည္္။

“လင္မယားႏွစ္ေယာက္္ နဲ႔ ကေလးႏွစ္ေယာက္ မွာ ေယာက္်ား က ေသနတ္္ နဲ႔ ပစ္္ခံ ရတာ။ မေသ ေပမဲ့ ဗိုက္္ က အူထုတ္္ ထားရတယ္။ သူေဌး က ေလ်ာ္ေၾကးလည္း မေပးတဲ့အျပင္ သူေဌးလူေတြက ခဏခဏ ထပ္ၿခိမ္းေျခာက္လို႔ သူတို႔ေနတဲ့ စူရတ္ဌာနီကေန မဟာခ်ိဳင္ မွာရွိတဲ့ (AAC) ေဂဟာ ကို ထြက္ေျပးလာ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုဗစ္ကာလ လူစုလူေဝးလုပ္တယ္ဆိုၿပီး AAC ေဂဟာ အပိတ္ခံရေတာ့ သူတို႔ကို ထိုင္းအာ ဏာ ပိုင္ေတြက သူတို႔လာတဲ့ေနရာကိုျပန္ေခၚသြားၿပီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းက ဇရပ္မွာထားေပးထားတယ္။ အခုသူတို႔က ကၽြန္ေတာ္ တို႔ဆီကို ေန႔တိုင္းဖုန္းဆက္ၿပီး အကူအညီေတာင္းေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလဲ ကူညီသြားမွာပါ” ဟု AAC မဟာမိတ္အဖြဲ႕ ကမွ ကိုရဲ မင္းကေျပာသည္။

ထိုင္း ရဲ တပ္္ ဖြဲ႕အ ေနျဖင့္ က်ဴးလြန္သူ ထိုင္းသူေဌး အား ဖမ္းဆီးထားျခင္း မရွိဘဲ ပစ္္ခတ္္ ခဲ့သည့္ ေသနတ္ကိုသာ သိမ္းဆည္း ထား ေၾကာင္းႏွင့္ သူေဌး လူယုံမ်ား ကလည္း လက္ရွိခို လႈံေနသည့္ ေနရာအား လာေရာက္ေခ်ာင္းေျမာင္းလ်က္္ ရွိသျဖင့္ ၎တို႔ မိသားစု လုံျခဳံေရး အတြက္္ စိုးရိမ္္ ေနရေၾကာင္း ဆက္္ လက္္ ေျပာ သည္္။

၎တို႔ မိသားစု သည္ ထိုင္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ရွိ လူေသအေလာင္း မ်ားထားသည့္ ဇရပ္္ ၌ပင္ ခိုလႈံေန ရျခင္းျဖစ္္ သျဖင့္ ကေလးအင ယ္ႏွစ္ဦးမွာ ေၾကာက္ရြံ့ ေနၾကၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ AAC ေဂဟာသို႔ ျပန္လာ လိုေသာ္လည္း တားျမစ္္ ထားေၾကာင္း ၎ကဆို သည္။ အဆိုပါ အမႈအား ထိုင္းနိုင္ ငံရွိျမန္မာသံ႐ုံး မွ လုပ္ေဆာင္္ ေနၿပီး AAC မဟာမိတ္္ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ လိုအပ္္ သည့္ အကူအညီ မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ က ဆက္္ လက္ေျပာ သည္္။

crd:The myanmar Time