ယူေအအီးႏိုင္ငံ ႏွင့္ အဂၤလန္္ႏိုင္ငံမွ ျပန္လာသူ (၄)ဦးတြင္္ Covid 19 ေရာဂါပိုးေတြ႔ရွိ ၊အတည္ျပဳ လူနာေပါင္း (၃၀၃)ဦး အထိ ရွိလာ

အဂၤလန္္ နိုင္္ငံ နဲ႔ ယူေအအီး နိုင္္ငံ တို႔က ျပန္္လာ တဲ့ အမ်ိဳးသား (၄)ဦး မွာ Covid 19 ေရာ ဂါ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိတယ္္ လို႔ က်န္းမာေရး နဲ႔ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန ရဲ့ ဒီက ေန႔ည (၈)နာရီ ထုတ္ျပန္္ခ်က္္ အရ သိရပါ တယ္္။ လူနာ သစ္္ (၄) ဦးကေတာ့ အဂၤလန္္ နိုင္္ငံ က ျပန္္ လာ သူ (၂) ဦးနဲ႔ ယူေအအီး နိုင္္ငံ က ျပန္္လာ သူ (၂)ဦးတို႔ျဖစ္္ ၿပီး လွည္းကူး ၿမိဳ႕နယ္္ နဲ႔ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္္ (ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္္ တို႔မွာ အသြား အလာ ကန႔္္သတ္္ ေစာင့္ၾကပ္္ခံ ထားရသူေတြျဖစ္္ ပါတယ္္။

အာရပ္္ ေစာ္ဘြား မ်ားျပည္ေထာင္္ စု(ယူေအအီး) နဲ႔ ဘာရိန္း နိုင္္ငံ တို႔မွာ အခက္္ အခဲၾကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ ျမန္္မာ ႏိုင္ငံ သား (၁၄၃) ဦး ကို ဇြန္္ လ (၂၅)ရက္္ က ကယ္ဆယ္ေရး ေလယာဥ္္ နဲ႔ ဒိုဟာ ေလဆိပ္္ မွ ျမန္္မာ နိုင္္ငံ သို႔ ျပန္လည္ ေခၚ ေဆာင္ခဲ့တယ္္ လို႔ နိုင္ငံျခားေရး ဌာနက သတင္းထုတ္္ ပါတယ္္  ။ၿပီး ခဲ့ တဲ့ ေမလ က လည္း ယူေအအီး နို္င္ငံ ကေန ျမန္မာျပည္ျပန္္ လာၾကသူ (၁၄၈)ေယာက္္ ထဲ က Covid 19 ေရာဂါ အတည္ျပဳ လူနာ (၈)ေယာက္္ ေတြ႕ရွိ ခဲ့ ပါ တယ္္။

ဒီကေန ႔ညေန က အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရး ဓာတ္္ခြဲမႈ ဆိုင္္ရာ ဌာန (ရန္ကုန္) (NHL) မွ (ပထမ အသုတ္) ဓာတ္္ ခြဲ နမူ နာ (၃၇၆) ခု ၊ ေဆးသု ေတသန ဦးစီးဌာန (DMR) မွ ဓာတ္ခြဲ နမူနာ (၁၇၅) ခု၊ ျပည္္သူ႔ က်န္းမာေရး ဓာတ္္ခြဲမႈ ဆိုင္ရာ ဌာန (မႏၲေလး) (PHL, Mandalay) မွ ဓာတ္္ခြဲ နမူနာ (၁၂၄) ခုနဲ႔ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး ဓာတ္္ခြဲမႈ ဆိုင္္ရာ ဌာန (ေမာ္လၿမိဳင္) (PHL, Mawlamyine)မွ ဓာတ္္ခြဲ နမူနာ (၂၇၂) ခု စုစု ေပါင္း (၉၄၇) ခု ကို စစ္ေဆးၿပီး စီးခဲ့ရာ မွာ လူနာ သစ္္ (၄)ဦး ထပ္္ ေတြ႕ရ တာ ပါ ။

ဇူလိုင္္ (၁) ရက္္ ၊ ည (၈)နာရီ အထိ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ Covid 19 ေရာဂါ ဓာတ္္ခြဲ အတည္ျပဳလူနာ စုစုေပါင္း ၃၀၃ ဦး၊ ေသဆုံးသူ ၆ ဦး၊ ႏွစ္ႀကိမ္ ဆက္္တိုက္ ပိုးမေတြ႕ရွိသူ ၂၂၂ ဦးနဲ႔ ဒီအထဲက ၂၁၆ ဦးအား ေဆး႐ုံမွ ဆင္းခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ က်န္းမာေရးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါ တယ္္ ။

crd:dvb news