ေရြးေကာက္္ပြဲ ေကာ္မရွင္္(UEC) ၏ ေၾကျငာခ်က္္သည္ လက္္ရွိ အနိုင္္ရပါတီမွ ဝန္ႀကီးမ်ားအတြက္ အသာစီး ယူထားသည္္ဟု (USDP)မွ ေျပာဆို

ေရြးေကာက္္ပြဲ ဆိုင္္ ရာ မဲဆြယ္္ စည္း႐ုံးေရး ႏွင့္ ပတ္္ သက္္ ၍ အခ်က္္ (၃)ခ်က္္ ပါ ေၾကညာခ်က္္ အမွတ္္ (၁၁၇/၂၀၂၀) ျဖင့္္ ေရြးေကာက္္ ပြဲ ေကာ္္မရွင္္ (UEC) က ဇူလိုင္္ (၁)ရက္္ ညပိုင္း က ထုတ္ျပန္္ ခဲ့ရာ အဆို ပါ ထုတ္ျပန္္ ခ်က္္ မ်ား တြင္္ လက္္ ရွိ အနိုင္္ ရ ပါတီ မွ ျပည္ေထာင္ စု ဝန္ႀကီးမ်ား အတြက္ အသာစီး ယူထားသည္္ ဟု ျမင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္္စု ႀကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး ပါတီ(USDP)မွ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ ရွိသူ ဦးသိန္းထြန္းဦး က ဇူလိုင္္ (၂) ရက္္ တြင္္ ေျပာဆို သည္္။

(၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္္ ပါတီစုံ အေထြေထြ ေရြးေကာက္္ပြဲ အား နိုဝင္္ဘာ (၈)ရက္္ ေန႔တြင္္ က်င္းပ မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္္ အသီးသီး အတြက္ လႊတ္ေတာ္္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း မ်ား အမည္္ စာရင္း တင္္ သြင္းျခင္း၊ ႐ုပ္္သိမ္းျခင္း၊ စိစစ္္ ျခင္း ႏွင့္ စပ္္လ်ဥ္း ၍ ေၾကညာခ်က္္ ကို ထိုေန ႔ညပိုင္း က ထုတ္ျပန္္ ခဲ့ သည္္။ “ဇူလိုင္္ (၁)ကစၿပီး ျပည္ေထာင္္စုဝ န္ႀကီး ေတြက နိုင္္ငံ သား အခြင့္္ အ ေရးမဆုံး ရႈံးေစဖို႔ စည္း႐ုံး ခြင့္၊ ပါတီ လုပ္ငန္း ေဆာင္္ရြက္္ ခြင့္ျပဳတယ္္ လို႔ ေျပာထား ၿပီး အပိုဒ္္ (၃)မွာ ကိုယ္စားလွယ္္ ေတြ လက္ခံၿပီး ေတာ့မွ ထုတ္ျပန္္ ေပးမယ္္ ဆိုတာ က အျခားေသာ နိုင္ငံေရးပါတီေတြအတြက္ ျဖစ္ေနတယ္။ဒါေၾကာင့္ အနိုင္ရပါတီကို ကိုယ္စားျပဳေရြးခ်ယ္ခံရမယ့္ ဝန္ႀကီးေတြ အတြက္ အသာစီးယူ ထားတယ္ လို႔ ျမင္တယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေၾကညာခ်က္္ အပိုဒ္ (၁)ႏွင့္(၂)တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္မည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ တရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္၊ နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံး ဥကၠ႒၊ ခုံ႐ုံး အဖြဲ႕ ဝင္၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ စသည္တို႔သည္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္မွ စတင္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၀၊၁၂၁ တို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီလၽွင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ ရာ ပါတီစည္း႐ုံးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ နယ္ေျမစည္း႐ုံး ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္နိုင္သည္ဟု ပါရွိသည္။

အပိုဒ္(၃) တြင္ ေရြးေကာက္္ ပြဲ ဆိုင္ရာ စုေဝးေဟာေျပာျခင္း၊ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္မ်ားအား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အတည္ျပဳၿပီးေနာက္္ ပိုင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေပးမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္ ၁၁၇/၂၀၂၀ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ “မဲဆြယ္စည္း ႐ုံးကာလ က ဝန္ႀကီးေတြကို ဇူလိုင္ ၁ ရက္ေန႔က စၿပီးစည္း႐ုံးခြင့္ေပးထားတယ္။ နိုင္ငံေရး ပါတီေတြကေတာ့ ကိုဗစ္ကန႔္သတ္ခ်က္နဲ႔ ဆက္ၿပီး သြား မည္ဆိုတာမ်ိဳး ေတြ႕ရတယ္။ဒါသည္ နိုင္ငံသားတစ္ေယာက္သည္ အေျခခံဥပေဒ ၃၈(က)မွာေဖာ္ျပထားတာက တန္းတူအခြင့္အေရးရွိ တဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေတြကို သီးျခားအခြင့္အထူးခံအေနနဲ႔ ေပးထားသလိုျဖစ္တာက မျဖစ္သင့္ဘူး”ဟု ဦးသိန္းထြန္းက ဆက္ လက္ သုံးသပ္ေျပာ ဆိုခဲ့သည္္။

crd:The myanmar Time