မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးက ေစာေဒးဗစ္လား ႏွင့္ ဦးေဝထြန္းတို႔အား သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္္ ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲ မႈ ဥပေဒ ပုဒ္္မ (၂၅)ဖင့္ စြဲခ်က္္တင္ အမိန႔္္ ခ်မွတ္္လိုက္

ရန္ ကုန္္ တိုင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရ က တရားစြဲဆို ထားသည့္္ ေစာေဒးဗစ္္လား ႏွင့္ ဦးေဝထြန္း တို႔ ႏွစ္္ဦး ကို ဇူလိုင္္ လ (၂)ရက္္ နံနက္္ ပိုင္း က မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕ နယ္္ တရား႐ုံး တြင္္ ႐ုံးထုတ္္ ခဲ့ၿပီး သဘာဝ ေဘး အႏၲရာယ္္ ဆိုင္္ရာ စီမံခန္ ႔္ခြဲမႈ ဥပေဒ ပုဒ္္ မ (၂၅) ျဖင့္္ စြဲခ်က္္ တင္္ အမိန႔္္ ခ်မွတ္္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္္။ အဆိုပါ ႐ုံးခ်ိန္း တြင္ ေစာေဒးဗစ္္ လားႏွင့္ ဦးေဝထြန္း တို႔ကို ႐ုံးထုတ္္ စဥ္္ ယခင္္ ႐ုံးခ်ိန္းမ်ား နည္းတူ ၄င္းတို႔ ကို ေခၚ ေဆာင္္ လာသည့္ ယာဥ္္ အား တရား႐ုံးဝင္း အတြင္းအထိ ေမာင္းႏွင္ကာ ထီးမ်ားျဖင့္ကာရံၿပီး ႐ုံးထုတ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရ သည္္ ။

ရန္္ကုန္္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္္ ဆိုင္္ ရာ စီမံခန္႔္ခြဲမႈ ဥပေဒ ပုဒ္္မ (၂၅) ျဖင့္္ တရားစြဲဆို ထားသည့္ ေစာေဒးဗစ္လား ကို ေမလ (၂ဝ) ရက္္ နံနက္္ပိုင္း က Quarantine ထား ရွိရာ City Hotel Yangon မွ မရမး္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးသို႔ ေခၚေဆာင္ခဲ့ၿပီး ပထမအႀကိမ္ ႐ုံးထုတ္ရမန္ယူခဲ့သည္။အဆိုပါ႐ုံးခ်ိန္းတြင္ ေစာေဒးဗစ္လားကို ရဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား စစ္ေဆးရန္ရွိေနေသးသည့္အတြက္ ေမလ ၂ဝရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၃ရက္ေန႔အထိ ၁၅ရက္ၾကာ ခ်ဳပ္ရက္ရမန္ယူကာ အင္းစိန္ေထာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။

နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးမွ ၂၀၂ဝျပည့္ႏွစ္္  မတ္္ လ (၁၃)ရက္္ ေန ႔တြင္္ အသက္္ရႈ လမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ COVID 19 COVID 19 ေဘးအႏၲ ရာယ္ျဖစ္္ သည့္ လူစုလူ ေဝးမ်ားျပားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ လ်င္ျမန္စြာကူးစက္နိုင္သည့္ အတြက္ လူစုလူေဝးျဖင့္ က်င္းပသည့္ အခမ္းအနား မ်ား၊ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားကို မျပဳလုပ္ရန္၊၂၀၂ဝျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ၃၀ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခြင့္မျပဳဘဲ ရပ္ဆိုင္းထားေရးကို ညႊန္ၾကားခဲ့ ၿပီး မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးမွ ၂၀၂ဝျပည့္ႏွစ္ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ အမိန႔္အမွတ္ ၂/၂၀၂ဝျဖင့္ ထုတ္ျပန္္ ခဲ့ သည္္။

သို႔ေသာ္္ ၂၀၂ဝျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီ (၇) ရက္ေန႔ ည ေန ပိုင္း တြင္ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂)ကမၻာေအး ဘုရားလမ္း အမွတ္္(၇)ရပ္္ ကြက္္ ရွိ ညီအစ္္ကို မ်ား အသင္းေတာ္္ဝန္း အတြင္း ေပ၂၀×ေပ၂၀ အခန္း တြင္ ညႊန္ၾကား ခ်က္ႏွင့္ အမိန႔္္ မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္္ ကာ ဦးေဝထြန္းႏွင့္ ေစာေဒးဗစ္လား တို႔ ဦးေဆာင္္ ၍ လူစု လူေဝးျဖင့္ ႏွစ္္သိမ့္္ ဓမၼေတး သီဆို ဆုေတာင္းခဲ့သည့္္ အျပင္ လူမႈကြန္္ရက္္ တြင္္ တိုက္ရိုက္ ထုတ္ လႊင့္ ခဲ့သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစရန္ အေၾကာင္းရွိသည္ကို သိ လ်က္ႏွင့္ တမင္ျပဳ လုပ္ခဲ့သူ ႏွစ္ဦးကို အေရးယူေပးရန္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက တရားလို ျပဳလုပ္ကာ ဧၿပီ ၁၃ ရက္ေန႔ တြင္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕မရဲစခန္း၌ အမႈဖြင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

(COVID 19) ေရာဂါထိန္း ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ ဦးေစာကြယ္ဝါး(သင္း အုပ္ဆရာ)၊ အမႈေတာ္ေဆာင္ ဦးေစာေရဂန္ဒီ၊ ဦးေစာေဒးဗစ္(ခ)ေဒးဗစ္လား (တရားေဟာဆရာ)ႏွင့္ ဦးေဝထြန္း (နဝရတ္ေတးသံသြင္း) တို႔ေလးဦးကို ေရာဂါျဖစ္ ပြားေစနိုင္သည့္ လူစုလူေဝးျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းအေပၚ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈဥပေဒအရ အင္းစိန္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းႏွင့္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းတို႔တြင္ အမႈဖြင့္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမူဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅ သည္ မည္သူမဆို ဆန္းစစ္ခ်က္ မျပဳလုပ္ဘဲ ေပါ့ဆစြာ ေဆာင္ရြက္မူ တစ္ခု ခုေၾကာင့္ျဖစ္ေစ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚလၽွင္ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ေပၚေစရန္ အေၾကာင္းရွိလၽွင္ ထိုသူကို သုံးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္္ဒဏ္္ ခ်မွတ္္ ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္နိုင္ေၾကာင္း ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပ ထား သည္္ ။

crd:Eleven media