တမူးခရိုင္ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေသနတ္္ကိုင္္ (၂)ဦးက ေနအိမ္ေပၚတက္္ လုယက္္စဥ္္ အနီးဝန္းက်င္္က (၁)ဦးကို  ဝိုင္းဝန္း ဖမ္းဆီးခဲ့

တမူး ခရိုင္ ၿမိဳ႕သစ္္ ၿမိဳ႕ ေနာင္္ကက္္ ေက်းရြာ ေဟာင္း တြင္္ ေသနတ္္ ကိုင္္ ေဆာင္္ ထား သူ (၂)ဦး က ေနအိမ္ေပၚတက္္ လုယက္္ စဥ္္ တစ္ဦး ကို ဝိုင္းဝန္း ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ေၾကာင္း ဇူလိုင္္ (၂) ရက္္ ေန႔တြင္္ ရဲတပ္္ဖြဲ႕ မွ သိရ သည္္။ ဇူလိုင္္ (၁)ရက္္ ည (၁၀)နာရီ ခြဲခန္ ႔ တြင္္ တမူး ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕သစ္္ ၿမိဳ႕၊ထုံကတင္္ ေက်းရြာ အုပ္္ စု၊ ေနာင္္ ကက္္ ေက်းရြာ ေဟာင္း ေန တိုင္္တန္းသူအ မ်ိဳးသမီးႏွင့္ သားျဖစ္္ သူ တို ႔အိပ္္ ေပ်ာ္္ ေန စဥ္္ ေသနတ္္ကိုင္္ ေဆာင္္ထား သူ အမ်ိဳးသား (၂)ဦး အိမ္အေပၚထပ္္ သို႔တက္္ လာၿပီး တိုင္တန္း သူအား ေသနတ္ျပ ၿခိမ္းေျခာက္္ ကာ ဘီရို အား ဖြင့္္ ၍ ပစၥည္း မ်ား ရွာေဖြ ခဲ့ သည္္ ။

ထိုသို႔ ရွာေဖြစဥ္္ သားျဖစ္္ သူမွာ အိပ္ရာမွ နိုးလာၿပီး ၎၏ လက္္ ကိုင္္ ဖုန္း ကို ကိုင္ေဆာင္္ ကာ ေနအိမ္အ ေပၚထပ္္ သို႔ တက္္လာ သျဖင့္္ ေသနတ္္ အတို ကိုင္ေဆာင္္ ထားသူ က ယင္းဖုန္း အား လုယက္္ စဥ္္ အိမ္ေျခ ရင္းေန အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မႉးျဖစ္္ သူ က ဓားျပတိုက္္ ေနၾကာင္း ေအာ္္ဟစ္္ အကူ အညီ ေတာင္းေပးခဲ့ သည္္ ဟု ဆိုသည္္ ။ ယင္းေအာ္္ သံေၾကာင့္ ေသနတ္္ကိုင္္ ေဆာင္္ ထားသူ (၂)ဦး မွာ တိုင္္တန္း သူ၏ ေနအိမ္မွ ဆင္းေျပး ရာ အနီးဝန္းက်င္္ ေန ရြာသူရြာ သားမ်ား က ဝိုင္းဝန္းဖ မ္းဆီး ခဲ့ သည္္။

ထို သို႔ ဖမ္းဆီး ရာ ေသနတ္္ အရွည္္ ကိုင္ေဆာင္္ ထားသူ အား ဖမ္းဆီး ရမိၿပီး စစ္ေဆး ခဲ့ရာ တမူးၿမိဳ႕ နယ္္ ၊ ကြန္းေတာင္း ေက်းရြာေန စံေထြး (၂၆ ႏွစ္္ ) ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ ၿပီး ေသနတ္္ အတို ကိုင္္ေဆာင္္ ထားသူမွာ ေဇာ္ထြန္း ဆို သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရ ကာ ေဇာ္ထြန္း မွာ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္္ သြားခဲ့ သည္္ ဟု ဆိုကာ သက္ဆိုင္္ ရာသို႔ တိုင္တန္းခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕သစ္္ ၿမိဳ႕နယ္္ ေျမရဲစခန္း က ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ ပုဒ္္ မ (၃၈၂) အရ အမႈဖြင့္္ ကာ ထြက္ေျပးတိမ္း ေရွာင္္ သူ ေဇာ္ထြန္း (၃၅ ႏွစ္္) ကို ဖမ္းဆီးရမိေရး အတြက္ ဆက္္ လက္္ စုံစမ္းစစ္္ ေဆး လ်က္္ ရွိ သည္္။

crd:The myanmar Time