ခ်က္္နိုင္္ငံ ပရဂ္ၿမိဳ႕တြင္ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါ Covid 19ကို ႏႈတ္္ဆက္္သည့္္ ပါတီပြဲ တစ္ခုကို ေပ်ာ္ရႊင္ စြာ က်င္းပ

ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကမၻာ့ကပ္္ ေရာဂါသည္္ ၿပီးဆုံး ရန္္ နီးပင္္ မနီး စပ္ေသးေၾကာင္း ကမၻာ့ က်န္း မာ ေရး အဖြဲ႕ (WHO)  က ယခု သီတင္း ပတ္ အတြင္း သတိေပး ထားေသာ္ လည္း ခ်က္ျပည္္သူ႔ သမၼတ နိုင္္ငံ  တြင္ ကမၻာ့ ကပ္ေရာဂါ ကို ႏႈတ္္ ဆက္္ သည့္္ ပါတီ ပြဲ တစ္္ခု က်င္း ပ ခဲ့ သည္္။

ပရဂ္္ ၿမိဳ႕ရွိ ခ်ားလစ္္ တံတား ေပၚတြင္္ (၁,၆၄၀)ေပ ရွည္္ ေသာ စားပြဲ မ်ား ခင္း ၍ ဧည့္္ သည္္ ေထာင္္ ေပါင္းမ်ား စြာ က ၎တို ႔အိမ္္မွ ယူ ေဆာင္္ လာေသာ စား စရာ ေသာက္္ စရာ မ်ား ကို အတူ ထိုင္္ ကာ ေဝမၽွစား ေသာက္္ ခဲ့ ၾက သည္္။ လူဦး ေရ (၁၀)သန္း ရွိ ေသာ ခ်က္္ နိုင္္ငံ တြင္္ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကူးစက္္ သူ (၁၂,၀၀၀) ေအာက္သာ ရွိ ၿပီး လူ(၃၅၀) ေသ ဆုံး ခဲ့ သည္္။

နာမည္္ေက်ာ္္ လွပေသာ ယင္း ၿမိဳ႕ တြင္္ ကမၻာလွည့္္ ခရီး သြား မ်ားမရွိ ေသာေၾကာင့္ ပါတီပြဲက်င္း ပရန္ျဖစ္နိုင္သည္ဟု ပြဲစီစဥ္သူ မ်ား ကေျပာၾကားသည္။ယင္းပြဲကိုရိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားတြင္ လူအမ်ားနီးကပ္ စြာထိုင္၍ေဒသတြင္း ေဖ်ာ္ေျဖေရး သမားမ်ား ၏ တင္ဆက္မႈမ်ားကို ရႈစားရင္း စားေသာက္ေနၾကသည္ ကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။

ခ်က္္ နိုင္္ငံ တြင္္ ေလာ့ခ္္ ေဒါင္း အလ်င္္ အျမန္္ခ်ခဲ့ ၿပီး ကမၻာ့ ကပ္္ေရာဂါ အဆိုးဆုံး အေျခအေန ကို ေရွာင္ရွား နိုင္ ခဲ့ သည္္။ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က အစိုးရက လ ူ၁,၀၀၀ အထိအမ်ား ျပည္သူစုေဝးခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ေရ ကူးကန္မ်ား၊ ျပတိုက္ မ်ား၊ တိရစၧာန္႐ုံမ်ားႏွင့္ ရဲတိုက္မ်ားကို ဧည့္သည္အေရအတြက္ အကန႔္ အသတ္မရွိ ျပန္ဖြင့္ခြင့္ျပဳထားၿပီ ျဖစ္္ သည္္ ။

crd:7day news