အမဲလိုက္္ ထြက္ၾကရာမွ သူငယ္္ခ်င္္းကို တိရစၧာန္္ ႏွင့္ မွား၍ ပစ္္ခတ္မိ

ထိုင္း နိုင္္ငံ တြင္္ လူ တစ္္စု အမဲ လိုက္္ ထြက္္ ၾက ရာ သူငယ္္ခ်င္းျဖစ္္ သူအား တိရစၧာန္္ အမွတ္ျဖင့္ မွားယြင္း ပစ္္ခတ္္ မိ၍ ေသဆုံး ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္္။ Weerachai Rorwongtawan (၂၉ ႏွစ္) သည္္ ဇူ လိုင္္ (၂)ရက္္ က တျခား သူငယ္ခ်င္းႏွစ္္ဦးႏွင့္္ အတူ အမဲလိုက္္ ထြက္္စဥ္္ သူငယ္ခ်င္း တစ္္ဦးျဖစ္္ သည့္္ Phisunu Tanupetchpan အား ပစ္သတ္္ မိခဲ့ျခင္းျဖစ္္ သည္။ လန္ဖြန္ျပည္နယ္္ ရဲအရာရွိ သည္ Weerachai အား ထိန္းသိမ္းထားရန္ အတြက္ ျပည္နယ္ တရား႐ုံးအား ဇူလိုင္ ၃ ရက္ တြင္ ေလၽွာက္ထားခဲ့သည္။

Weerachai က ေတာရိုင္း တိရစၧာန္ မ်ားကို အမဲလိုက္ ရန္ သူငယ္ခ်င္း မ်ား ကို ဖိတ္ေခၚ ခဲ့ေၾကာင္း၊ သူႏွင့္ သူ႔ သူငယ္ ခ်င္း သည္ ဆန႔္က်င္ဘက္အရပ္တြင္ ရွိေနေၾကာင္း၊ ဝါးပင္မ်ားလႈပ္ရွားေနသည္ကိုျမင္ၿပီး တိရစၧာန္ တစ္ေကာင္ အ ထင္ျဖင့္ ေသ နတ္ျဖင့္ ပစ္မိခဲ့ေၾကာင္း ထြက္ဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သူငယ္ခ်င္းေအာ္သံၾကား၍ထိတ္လန႔္သြားၿပီး ရဲႏွင့္ လူနာတင္ ယာဥ္ေခၚရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာသည္။ အပစ္ခံရသူ Phitsunu မွာ ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။

ရဲ က Weerachai ၏ ေသနတ္ ကို သိမ္း ယူခဲ့ၿပီး ၎ႏွင့္ တျခားသူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့သည္။ ၎တို႔ အား ဆီးစစ္ၾကည့္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ Weerachai ၏ ထြက္ ဆိုခ်က္တြင္ ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ေသဆုံးသူ၏အစ္ကိုက ေထာက္ျပခဲ့သည္။ Werachai က သူငယ္ခ်င္း အား ေတာေၾကာင္ထင္၍ ပစ္မိခဲ့ေၾကာင္း ေသဆုံးသူ၏အစ္ကို,ကို ေျပာျပခဲ့ေသာ္လည္း ရဲထံ၌ ထြက္ဆိုရာ တြင္ ႂကြက္တစ္ေကာင္အထင္ျဖင့္ ပစ္မိခဲ့သည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။

Weerachai က အစပိုင္း တြင္ ပစ္သတ္ မိေၾကာင္း ဝန္မခံခဲ့ဘဲ ေနာက္ပိုင္းမွ မေတာ္တဆ မွားပစ္ခဲ့မိေၾကာင္း ေသဆုံးသူ၏အစ္ကို အား ေျပာျပခဲ့သည္ဟု ဆို သည္ ။

crd:mizzima news