တ႐ုတ္္ –  အေမရိကန္္ ဆက္ဆံေရး အျပင္းထန္္ဆုံး စိန္ေခၚမႈၾကဳံေနရဟု တ႐ုတ္္တို႔ ေျပာၾကား

တ႐ုတ္ ႏွင့္ အေမရိကန္္တို႔ အၾကား ၁၉၇၉ ခုႏွစ္္ တြင္ သံတမန္္ ဆက္္ဆံေရး ထူေထာင္္ ခဲ့ၿပီးေနာက္္ ပိုင္း ႏွစ္္ နိုင္္ငံ ဆက္ဆံေရး သည္ အျပင္းထန္္ ဆုံး စိန္ေခၚ မႈကို ရင္ဆိုင္္ ေနရေၾကာင္း တ႐ုတ္္ ထိပ္္တန္း သံတမန္္ ဝမ္္ယီ က ဇူလိုင္္ (၉) တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္္ ။ သို႔ေသာ္္ ႏွစ္္ နိုင္္ငံ စလုံးသည္ လမ္းေၾကာင္း မွန္ေပၚ ျပန္သြား နိုင္ေၾကာင္း လည္း ၎ က ေျပာ ၾကားခဲ့ သည္္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ တို႔ သည္ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ ယွဥ္တြဲေနထိုင္နိုင္ေရး နည္းလမ္းမ်ား အတြက္ ပူးတြဲရွာေဖြသင့္ၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ ေသာ စြမ္းအင္္မ်ား ကို ပိုမိုထုတ္္ လႊတ္္ သင့္ေၾကာင္း နိုင္ငံျခားေရးဝန္ ႀကီးလည္းျဖစ္္ ေသာ ဝမ္္ယီ ၏ ေျပာၾကားခ်က္ပါေသာ မိန႔္ခြန္း ကို နိုင္ငံျခားေရး ဝန္္ႀကီးဌာန ဝက္္ဘ္္ ဆိုက္္ တြင္္ ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္္။

ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကူးစက္္ပ်ံ႕ႏွံ့ မႈအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ၊ ၿဗိတိန္္ ကိုလိုနီေဟာင္း ေဟာင္ေကာင္္ တြင္ တ႐ုတ္္၏ လုပ္္ ရပ္ မ်ား၊ ကာလ ရွည္ၾကာ ကုန္သြယ္ေရး အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ ထိုင္္ဝမ္္ ၊ ေတာင္္ တ႐ုတ္္ ပင္္လယ္္ အေရးႏွင့္ ပတ္္ သက္္ ၍ အခ်င္းမ်ား မႈစသည့္ ကိစၥရပ္္ မ်ားေၾကာင့္ ၀ါရွင္္ တန္ႏွင့္ ေပက်င္း တို႔အၾကား သေဘာထားကြဲ လြဲေန ၾက သည္။

လတ္္တ ေလာ အေမရိကန္္ ၏ တ႐ုတ္္ ဆိုင္္ရာ မူဝါဒသည္ အျဖစ္္မွန္္ အ ေျခခံမႈ ကင္းမဲ့ ေန ေသာ မဟာဗ်ဴ ဟာ ေျမာက္္ ဆိုင္္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈ အလြဲ အမွားကို အေျခခံ ထားေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ စိတ္္လႈပ္္ ရွားေပါက္္ကြဲမႈ မ်ားႏွင့္ McCarthyist မလိုမုန္းထားမႈမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနေၾကာင္း ၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ အေမရိကန္အ ထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္္ တစ္္ဦး က အားက်ခဲ့ ေသာ ကြန္ျမဴနစ္္ ဆန႔္က်င္ေရး အယူ အဆကို ရည္ညႊန္း ၍ေျပာ ၾကားခဲ့ သည္္ ။

တ႐ုတ္္ က အိႏၵိယ၊ ဗီယက္္နမ္္၊ ဂ်ပန္္ တို႔ႏွင့္ ပိုင္နက္္ အျငင္းပြားေန မႈမ်ားကို မီးေမာင္း ထိုးျပလ်က္္ ကမၻာႀကီး သည္္ တ႐ုတ္္ ၏ အနိုင္္ က်င့္ေနမႈ မ်ားအား ခြင့္မျပဳ သင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္္ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး မိုက္္ပြန္္ပီယို က ဇူလိုင္္ (၈) တြင္ ေျပာ ၾကား ခဲ့ သည္္။

ထိုႏွစ္္ နိုင္္ ငံ သည္္ တစ္္နိုင္ငံႏွင့္ တစ္နိုင္ငံ ေျပာင္းလဲပစ္္ ရန္ မႀကိဳးပမ္း သင့္ေၾကာင္း ဝမ္္ က ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ တ႐ုတ္ သည္ ေနာက္ထပ္ အေမရိကန္ မျဖစ္နိုင္သလို ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာၾကားလ်က္ ဆိုရွယ္လစ္ စနစ္သည္ တ႐ုတ္္ ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္္သူ မ်ား၏ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ဝမ္္ က ေျပာၾကား ခဲ့သည္္။

အေမရိကန္္ သည္ တ႐ုတ္အေပၚ ပိုမိုဓမၼဓိ႒ာန္္ က်က် နားလည္္ ေသာ၊ ဆင္ျခင္္တုံ တရားႏွင့္ ပိုမိုလက္္ ေတြ႕ဆန္္ ေသာ တ႐ုတ္္ မူဝါဒ ကို ေဖာ္ေဆာင္္မည္္ ဟု မိမိ က ေမၽွာ္လင့္ေၾကာင္း ဝမ္္ က ေျပာ ၾကားခဲ့ သည္။ေဆြးေႏြးမႈ မ်ား ပိုမိုျပဳ လုပ္ျခင္း၊ ကြဲျပားေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားအား ခြဲထုတ္ျခင္း၊ အလြန္္ အမင္း သေဘာ ထားကြဲလြဲ ေနေသာ က႑ကို ေဘးဖယ္ထားျခင္း၊ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ့မႈအား တိုက္ဖ်က္ျခင္းတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔က ႏွစ္နိုင္္ငံ ဆက္္ ဆံေရး ကို လမ္းေၾကာင္း မွန္ေပၚ ေရာက္္ ရွိေစရန္ အကူ အညီျဖစ္္ ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ က ေျပာ ၾကား ခဲ့ သည္္ ။

crd:Eleven media