အစိုးရက က်ပ္္ဘီလ်ံ (၅၀၀) အထိ ေခ်းေငြ ထပ္မံထုတ္ေခ်းသြား မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

(Covid 19) ေၾကာင့္္ စီးပြားေရး ထိခိုက္္ ေနတဲ့ လုပ္္ငန္း ေတြကို ကုစားဖို႔ အစိုးရ က က်ပ္္ ဘီလ်ံ (၂၀၀) က ေန က်ပ္္ ဘီလ်ံ (၅၀၀)အထိ ေခ်းေငြထပ္္မံ ထုတ္္ ေခ်းသြား ဖို႔ ရွိတယ္္ လို႔ နိုင္ငံေတာ္္၏ အတိုင္္ပင္္ခံ ပုဂၢိဳလ္္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္္ က ေျပာၾကား လိုက္္ ပါတယ္္ ။ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္တဲ့ အမ်ိဳးသား ခရီးသြားလုပ္ ငန္း ဖြံ့ၿဖိဳးတိုး တက္္ ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ (၁/၂၀၂၀)အစည္းအေဝး မွာ အခုလို ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

အစိုးရ အေနနဲ႔ (COVID 19) ကပ္ေရာဂါရဲ့ ထိခိုက္္ မႈေတြ ကို ကုစားမႈ ေတြ ေဆာင္္ရြက္္ ရာမွာ ပုံမွန္ဝင္္ ေငြ မရွိ တဲ့ အေျခခံ လူတန္း စား အိမ္ေထာင္္စု တစ္္ခု စီအ တြက္္ က်ပ္္ တစ္ေသာင္း ခြဲဖိုး ရိကၡာေဝငွတာ ကို ပထမအ ႀကိမ္ေဆာင္ ရြက္္ ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ အႀကိမ္္ အျဖစ္ မိသားစု (၅) သန္း (၄) သိန္းေက်ာ္္ ကို ေငြသား (၂) ေသာင္းစီ ေပး အပ္္ သြား ဖို႔ စီစဥ္ေန ပါတယ္္ ။

လုပ္ငန္းေတြကို  ကုစား မႈ ေပးရာ မွာေတာ့ လုပ္ငန္း ရွင္ ေတြက လုပ္ငန္း ဆက္္လက္္ လုပ္ေဆာင္္ ၿပီး ဝန္ထမ္း ေတြ အလုပ္္ အကိုင္္ ရရွိ ကာ ဝင္ေငြရ ရွိေရး ကို ဦးတည္ခ်က္္ ထား ကူညီေပးတယ္္ လို႔ သိရပါတယ္္ ။ဒါ့အျပင္ ဘဏ္္ တိုးေတြ ေလၽွာ့ခ် ေပးျခင္း၊ လိုင္စင္ခြန္ေတြ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ကာ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ေပးေဆာင္ရမယ့္ ဝင္ေငြခြန္္ ေတြ၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေတြ ေရႊ႕ဆိုင္းေပးသြင္းခြင့္ ျပဳျခင္းတို႔နဲ႔ ေျဖေလၽွာ့ေပးခဲ့ပါတယ္။

လက္ခ စားစနစ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းေတြ၊ ဟိုတယ္ႏွ င့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ အေသးစား၊ အငယ္စားနဲ႔ အလတ္ စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ေတာ့ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း အတိုးနဲ႔ တစ္ႏွစ္ေခ်းေငြ က်ပ္ဘီလီယံ (၁၀၀) ထုတ္ေ ခ်းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

အတိုင္္ပင္္ခံ ပုဂၢိဳလ္္ က“ ေနာက္ထပ္ က်ပ္ဘီလီယံ ၂၀၀ က ၅၀၀ အထိ ထပ္မံထုတ္ေခ်းေပး သြားဖို႔ရွိပါတယ္။ ဒီလို ထုတ္ေခ်းေပး တာဟာ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းေနစဥ္ကာလမွာ ဝန္ထမ္း မ်ားကို လစာေပးထားနိုင္ေရး အကူအပံ့အျဖစ္ ထုတ္ေခ်းေပး တာျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဝင္ငြရရွိေအာင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ၿပီး သတ္မွတ္ကာ လမွာ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္´´ လို႔ ေျပာပါတယ္။

ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံ မႈႏွင့္နိုင္ငံျခား စီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္နိုင္ဦးကေတာ့ စီးပြားေရး ထိခိုက္္ ေနတဲ့လုပ္ငန္းေတြကုစားဖို႔ အစိုးရက ေနာက္ထပ္ေခ်းေငြေတြထုတ္ေခ်းေပးရာမွာ စိုက္ပ်ိဳး aမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း aတြပါ တိုးခ်ဲ႕ ထုတ္ေခ်ေပးဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့လက ေျပာဆိုထားပါတယ္။

ဦးေအာင္နိုင္္ဦး က`ကၽြန္ေတာ္္ တို႔ တိုင္းျပည္္ မွာ အေရးႀကီး တဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရး ေရထြက္္ ၊ငါးေမြျမဴေရး လုပ္္ ငန္း စသျဖင့္ေပါ့ေနာ္။ဒါေတြကိုလည္း ထည့္စဥ္းစားေပးဖို႔ ရွိပါတယ္`လို႔ ေျပာပါတယ္။ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးမယ့္ တိုး ခ်ဲ႕ က႑ေတြကို မၾကာခင္မွာ ျပည္သူေတြ သိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး အစိုးရအေနနဲ႔ လည္း ေနာက္ထပ္္ ေခ်း မယ့္ ေခ်းေငြေတြအတြက္ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၁၀၀ ထပ္မံလ်ာထားေပးၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။COVID-19 ေၾကာင့္ ျဖစ္ aပၚ လာနိုင္တဲ့ စီးပြားေရးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ ကုစားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအေနနဲ႔ အစိုးရရဲ့ ပထမ မတည္ရန္္ ပုံေငြက်ပ္ ဘီလ်ံ (၁၀၀)နဲ႔ ေခ်းေငြ ကို (၇)ႀကိမ္္ ထိ ထုတ္ေခ်းေပး ထား ၿပီး ျဖစ္္ ပါ တယ္္။

crd:kumudra news