ေဒၚလာ (၂၃) ဘီလ်ံတန္ဖိုးရွိ (F-35) တိုက္ေလယာဥ္္ မ်ား ဂ်ပန္ႏိုင္သို႔ ေရာင္းခ်ရန္္ အေမရိကန္္ နိုင္ငံျခားေရးဌာနက အတည္ျပဳလိုက္

ဂ်ပန္္ နိုင္္ငံ သို႔ ခန႔္မွန္းေၿခ ေဒၚ လာ (၂၃) ဘီလ်ံ တန္္ဖိုးရွိ (F-35)တိုက္ေလယာဥ္္ မ်ား ေရာင္းခ်ရန္္ အတည္ျပဳခဲ့ သည္္ ဟု အေမရိကန္္ နိုင္ငံျခားေရး ဌာနက ဇူလိုင္္ (၉) ရက္္ တြင္္ ထုတ္ျပန္္ ခဲ့ သည္္။ဂ်ပန္နိုင္ငံက ဝယ္ယူရန္္ ေတာင္းဆို ထားမႈတြင္ F-35A တိုက္ေလယာဥ္ ၆၃ စင္း၊ F-35B တိုက္ေလယာဥ္ ၂၂ စင္း၊ Pratt and Whitney က ထုတ္လုပ္ သည့္ F135 အင္္ ဂ်င္္ (၁၁၀) အျပင္ ေလယာဥ္ႏွင့္္ ဆက္္စပ္္ သည့္္ ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း၊ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ အေထာက္အကူႏွင့္ ေလ့က်င့္ေပးမႈတို႔ ပါဝင္သည့္ အဆိုျပဳထားေသာ ေရာင္းခ်မႈကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္္ ေဆာင္ရြက္ရန္္ (၂၅)ႏွစ္္ ၾကာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံျခားေရး ဌာနက ထုတ္ျပန္္ ခဲ့သည္္။

ယင္း အဆိုျပဳထားသည့္ေရာင္း ခ်မႈသည္ ေဒသတြင္း တြင္ စစ္ဘက္ဆိုင္္ ရာဟန္ခ်က္္ ညီမႈကို ေျပာင္းလဲနိုင္မည္္ မဟုတ္္ ဟု နိုင္ငံျခားေရးဌာန က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (F-35) ဂ်က္ေလယာဥ္္ မ်ားကို တကၠဆက္ျပည္္ နယ္္  Fort Worth ၿမိဳ႕ ရွိ Lockheed Martin စက္႐ုံက ထုတ္လုပ္ေသာ္လည္း ေလယာဥ္၏ ဆက္စပ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား တပ္ဆင္္ မႈႏွင့္ ေနာက္္ ဆုံးအစိတ္္ အပိုင္းႏွစ္ခု တပ္ဆင္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို အီတလီႏွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံရွိ စက္႐ုံမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္္ သည္။

ေျမာက္္ ကိုရီးယားႏွင့္ တ႐ုတ္္ နိုင္ငံတို႔၏ ၿခိမ္းေျခာက္္ မႈ ကို ဂ်ပန္္ က အာ႐ုံစိုက္္ ေနစဥ္္ တိုက္္ ေလယာဥ္ႏွင့္ ဒုံးလက္နက္္ မ်ား ဝယ္ယူေရး အတြက္္ ေငြေၾကးေထာက္္ပံ့ ရန္ ရည္္ ရြယ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၂၀/ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ကာကြယ္္ ေရး အသုံးစရိတ္္ ကို ေဒၚလာ (၅၀.၃) ဘီလ်ံ အထိ စံခ်ိန္္ တင္္ တိုးျမႇင့္္ ခဲ့ သည္္။

တ႐ုတ္္ က စစ္တပ္ေခတ္္မီ ေစေရးကို အလ်င္အျမန္္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈ အား တုံ႔ျပန္္မႈ အျဖစ္ ဂ်ပန္္ သည္ F-35B တိုက္ေလယာဥ္ ေနာက္္ ထပ္္ (၄၂) စင္းအျပင္ လာမည့္္ ဆယ္စုႏွစ္္ အတြင္း F-35A တိုက္ေလယာဥ္္ စုစုေပါင္း (၁၀၅) စင္း အထိ ဝယ္္ယူရန္္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကုန္္ တြင္ ဂ်ပန္္ အစိုးရက ၎၏ လက္္နက္္ တိုက္္ သို႔ ေလယာဥ္္ တင္သေဘၤာႏွစ္စင္း ထည့္သြင္းျခင္း အပါအဝင္ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္္ရာ ငါးႏွစ္္ စီမံကိန္း ကို အတည္ျပဳခဲ့ သည္။

ထိုင္ဝမ္္ အတြက္ ေဒၚလာ သန္း (၆၂၀)တန္္ဖိုး ရွိ ဒုံးအဆင့္ျမႇင့္္ အစီအစဥ္ကို အေမရိကန္အတည္ျပဳထိုင္္ ဝမ္္ အတြက္ Patriot ေျမျပင္္ မွ ေဝဟင္္ ပစ္္ဒုံး မ်ား အတြက္ ေဒၚလာ သန္း (၆၂၀)တန္္ဖိုး ရွိ အဆင့္ျမႇင့္္ မည့္္ အစီအစဥ္္ ကို အေမရိကန္္ အစိုးရ က အတည္ျပဳခဲ့ ေၾကာင္း နိုင္ငံျခားေရး ဌာနက ထုတ္ျပန္္ ခဲ့သည္။ ယင္း ဝယ္္ယူမႈ သည္ တ႐ုတ္္ ထံမွ ၿခိမ္းေျခာက္္ မႈ ျမင့္တက္္ လာမႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္္ အတြက္ အေမရိကန္္ ထံမွ ေနာက္္ဆုံး ဝယ္ယူမႈ လည္း ျဖစ္္ သည္္။ ဒီမိုကေရစီနည္းက် အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းကို တ႐ုတ္က ၎၏ပိုင္နက္ဟု အခိုင္အမာေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ထိုင္ဝမ္အတြက္ အေမရိကန္က လက္နက္ေရာင္းခ်ေပးမႈမ်ားကို ျပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့သည္။

ထိုင္္ ဝမ္္ က ၎၏ Patriot  ဒုံးမ်ား ႏွစ္္ (၃၀)အသုုံးျပဳမႈ ကာလကို အေထာက္္ အပံ့ျဖစ္ေစရန္္ ယင္းဒုံး မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္္ရန္္ အတြက္္ အစိတ္အပိုင္း မ်ားဝယ္္ ယူရန္္ ေတာင္းဆို ခဲ့သည္္ ဟု အေမရိကန္္ က ဇူလိုင္္ (၉) ရက္္ တြင္ ထုတ္ျပန္္ ခဲ့သည္္ ။ Lockheed Martin ကုမၸဏီ သည္္ အဓိ က ကန္္ထရိုက္္ တာျဖစ္ၿပီး ယင္း ဒုံးမ်ား အဆင့္ျမႇင့္္ တင္္မည့္္ အစီအစဥ္္ အတြက္ ခန႔္မွန္းေၿခ ေဒၚ လာ သန္း (၆၂၀)ခန္႔္ ကုန္္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ထုတ္ျပန္္ ခဲ့ သည္္။

ယင္းလက္္နက္္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား သည္ ထရန္႔္ အစိုးရ လက္္ထက္္ အတြင္း ထိုင္ဝမ္္ အတြက္ ခုနစ္္ ႀကိမ္ေျမာက္ ေရာင္း ခ်မႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္ဝမ္္ ကာကြယ္္ ေရးလုံျခဳံမႈ အတြက္ အေရးပါသည့္္ ဆက္ႏႊယ္္ မႈ၊ အေမရိ ကန္ႏွင့္ လုံျခဳံေရးဆိုင္္ ရာမိတ္ဖက္္ အျဖစ္ ခိုင္မာေတာင့္ တင္းမႈႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ေရ လက္္ ၾကားႏွင့္ ေဒသ တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရး ကို ပူးတြဲ ထိန္းသိမ္းမႈ တို႔အျဖစ္ ထင္ရွား ေစေၾကာင္း ထိုင္ဝမ္္ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန က ထုတ္ျပန္္ ခဲ့သည္္ ။

ထိုင္္ဝမ္္ အနီး တ႐ုတ္္ ေလတပ္ႏွင့္ ေရတပ္္ က ပုံမွန္စစ္ေရးေလ့က်င့္္မႈ ကဲ့သို႔ေသာ တ႐ုတ္၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျမင့္တက္္ လာမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရစဥ္ ထိုင္ဝမ္က ၎၏ ကာကြယ္ေရးစြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။ထိုင္ဝမ္စစ္တပ္သည္ ေကာင္းမြန္္ စြာ ေလ့က်င့္္ ထားၿပီး အေမရိကန္္ ထုတ္္ အႀကီးစား စစ္္လက္္နက္္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ တပ္္ဆင္္ ထားစဥ္္ တ ႐ုတ္္ တြင္္ မူ အလြန္္ အမင္း အင္အား သာလြန္္ ေသာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား အျပင္ ျပည္တြင္း ထုတ္္ စတဲ့ တိုက္္ ေလယာဥ္္ ကဲ့သို႔ ေသာ အဆင့္ျမင့္္ စစ္္လက္္နက္္ ပစၥည္းမ်ား ကို တပ္္ဆင္္ ထား သည္္။

crd:Eleven media