ဖိလစ္ပိုင္္ ေလတပ္္(PAF)က အသစ္ဝယ္ယူလိုက္တဲ့ (A-29) “Super Tucano” ေျမျပင္ပစ္ကူေပး ေလယာဥ္္ မ်ားအေႀကာင္း

ဖိလစ္ပိုင္္ ေလတပ္္ (PAF) ကေန ၿပီး ေျမျပင္္ ပစ္္ ကူေပး – (close air support) အတန္း အစားျဖစ္္ တဲ့ (A-29) “Super Tucano” ေလယာဥ္္ (၆)စင္း ကို ဝယ္္ယူ ထားၿပီး လာမဲ့ ဇူလိုင္္ လ (၂၉)ရက္္ ေန႔မွာ လက္္ခံ ရယူသြား ဖို႔ အစီ အစဥ္ ရွိေနတဲ့ အေၾကာင္း သိရ ပါတယ္္ ။

၄င္း ေလယာဥ္္ မ်ား ဟာ ဖိလစ္ပိုင္္ ေလတ္ ပ္ရဲ႕ အိုမင္း ေနၿပီျဖစ္တဲ့ ေလယာဥ္ မ်ားေနရာ မွာ အစားထိုးဖို႔ ရန္္ အတြက္ အမွန္ တကယ္္ လိုအပ္္ လ်က္္ ရွိ တဲ့ ေလယာဥ္္ မ်ားျဖစ္ၿပီး ေျမျပင္ပစ္္ကူ ေပးျခင္းနဲ႔ စစ္ေျမျပင္္ တြင္္ ကြဲျပား ေသာ ခဲယမ္း လက္္ နက္္ (ordnance) အမ်ိဳး မ်ိဳး သယ္ေဆာင္ႏိုင္္ ၿပီး စစ္ဆင္ေရး အတြက္ သဟဇာ တ ျဖစ္္ ေသာ စြမ္းေဆာင္္ရည္္ ရွိတဲ့ ေလယာဥ္္ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ကို အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန(DND) မွ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရ ‘Arsenio Andolong’ ကေျပာ ပါ တယ္္ ။

ဝယ္ယူခဲ့ တဲ့ေလယာဥ္္ မ်ားကို ဖိလစ္ပိုင္ေလတပ္္ ရဲ႕ အမွတ္္ (၁၅)တိုက္္ခိုက္္ ေရးေလတပ္္ တပ္ဖြဲ႕မွာ ေနရာေပးသြားမယ္္ လို႔ သိရပါတယ္။ အဆိုပါ တပ္္ဖြဲ႕မွာ ယခင္္ ကလက္္က်န္္ ေလယာဥ္္ မ်ားျဖစ္္ တဲ့ North American Rockwell ကုမၸဏီ ထုတ္္ OV-10 “Bronco” ေလယာဥ္္ မ်ားကို သာ ဖိလစ္ပိုင္္ ေလတပ္္ အ ေန နဲ႔ တိုက္ခိုက္ေရး ေလယာဥ္္ အျဖစ္ အသုံးျပဳေန ခဲ့တာပါ။

ဖိလစ္ပိုင္္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးဌာနအေနနဲ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ကတည္းကပဲ ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံ Embraer ကုမၸဏီထုတ္ EMB-314 ‘Super Tucano’ ေလယာဥ္ မ်ားကို Php 4.968 billion ျဖင့္ဝယ္ယူသြားရန္ စီစဥ္ခဲ့ ပါတယ္ ။ Embraer ကုမၸဏီကေတာ့ A-29 Super Tucano အေရအတြက္ ၆ စင္းအား ဖိလစ္ပိုင္ေလတပ္အတြက္ ေရာင္းခ်ေပးဖို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းမွာ လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီးေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

EMB 314 Super Tucano ေလယာဥ္ မ်ားကို လက္ရွိမွာ A-29B မ်ားလို႔သိထားၾကၿပီး ဘရာဇီးႏိုင္ငံ Embraer ကုမၸဏီ မွ EMB 312 Tucano ေလယာဥ္မ်ားအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ အေပါ့စား Turboprop ပန္ကာတ ပ္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားျဖစ္ ပါတယ္။ A-29 Super Tucano ေလယာဥ္မ်ားဟာ အမ်ိဳးအစား စုံလင္တဲ့ ခဲယမ္းလက္နက္ မ်ားနဲ႔ တိက် တဲ့ ပဲ့ထိန္းစနစ္ပါ ဒုံးက်ည္ မ်ားကိုပါ သယ္ေဆာင္အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ နဂိုမူလ စ,တင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ခ်ိန္က အေမရိကန္ ကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ “Sierra Nevada Corporation” နဲ႔ တြဲဖက္ကာ ဝယ္ယူမဲ့ျပည္ပ ေဖာက္သည္ႏို  င္ငံမ်ားအတြက္ အေျမာက္အျမားတင္ပို႔ရန္အတြက္ ရည္႐ြယ္ထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

A – 29 Super Tucano ေလယာဥ္ မွာ စစ္ဆင္ေရးနဲ႔ – ပတ္သတ္ၿပီး အဓိကက်တဲ့ ကြန္ျပဴတာ ၂ လုံးကို တပ္ဆင္ ထားကာ စစ္ဆင္ေရးအစီအစဥ္မ်ား, လက္နက္နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈနဲ႔ ေလ့က်င့္ေရးအတြက္ လိုအပ္ သည္မ်ားကို စီစဥ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ လက္နက္ခ်ိတ္ဆြဲရန္ အတြက္ hardpoints- ၅ ေနရာပါရွိၿပီး သယ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အေလးခ်ိန္ ပမာဏအေနနဲ႔ ၁၅၀၀ ကီလိုဂရမ္ကို အမ်ားဆုံး သယ္ေဆာင္ပ်ံသန္းႏိုင္ပါတယ္။ ေတာင္ပံႏွစ္ဖက္မွာ တစ္မိနစ္ ကို က်ည္ (၁၁၀၀)ႏုန္းထြက္ရွိတဲ့ ၁၂ ဒႆမ ၇ မမ စက္ေသနတ္ ၂ လက္ကို တပ္ဆင္ထားၿပီး သမား႐ိုးက် ဗုံးမ်ားနဲ႔ ေဝဟင္မွ ေဝဟင္, ေဝဟင္မွ ေျမျပင္ကို ပစ္ခတ္ႏိုင္တဲ့ ပဲ့ထိန္း ဒုံးက်ည္မ်ား တပ္ဆင္အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ လက္ရွိ ဘရာ ဇီးလ္ ေလတပ္အေနနဲ႔ကေတာ့ ‘Orbita’ မွျပဳလုပ္ေသာ MAA-1 ‘Piranha’ ေဟင္ပစ္ တာတိုပဲ့ထိန္း ဒုံးက်ည္္ မ်ားကိုပါ တပ္ဆင္အသုံးျပဳလ်က္ ရွိေနပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္္ ရ ပါ တယ္္ ။

crd:Girnari online