ျပည္ၿမိဳ႕နယ္္တြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျပည္ပမွ ျပန္လာသူ တစ္ဦးအား ေစာင့္ၾကည့္စခန္း တြင္္၀င္ရန္ သြားေရာက္ေခၚစဥ္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္္ သြား

ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း)၊ ျပည္္ ၿမိဳ႕ နယ္္ ေခြးရဲေခ်ာင္းျခား ေက်းရြာ တြင္္ ေရာက္္ရွိေန သည့္္ ျပည္္ပ ျပန္္ တစ္္ ဦး အား ေစာင့့္္ ၾကည့္္ စခန္း တြင္္ ထား ရန္္ သြားေရာက္္ ေခၚ ေဆာင္္စဥ္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္္ သြားေၾကာင္း သိ ရ သည္္ ။ အဆို ပါ ေပါင္းတလည္္ ၿမိဳ႕၊ ေခြးရဲေခ်ာင္းျခား ေက်းရြာေန ကို…. မွာ ျပည္္ပ /နယ္္စပ္္ မွ ျပန္္လာ သည္္ မွာ ေလးရက္္ ခန႔္ ရွိ ၿပီ ျဖစ္္္ ၿပီး ျပည္ၿမိဳ႕၊ သူနာျပဳ သင္္တန္း ေက်ာင္း ရွိ ေစာင့္ၾကည့္္ စခန္း တြင္္ ထား ရွိ ရန္္ ႏွစ္ရက္္ ဆက္္ တိုက္္ သြားေရာက္ ေခၚေဆာင္္ ခဲ့ေသာ္္ လည္း တိမ္းေရွာင္္ ေနၿပီး ဇူလိုင္္ (၁၁)ရက္္ က ထြက္ေျပး သြားေၾကာင္း သိ ရ သည္္ ။

“မ ေန႔ က ဦးေစာတို႔ အဖြဲ႕သြားေခၚေတာ့ မလိုက္ဘူး ။ ဒီေန႔ကၽြန္ေတာ္္ တို႔သြားေခၚ ေတာ့ ငါးခူအိုင္္ ဆိုေတာ့ အဲလိုက္္ တယ္္ ။ အဲရြာ သြားေတာ့ လည္း မလာ ဘူးေျပာတယ္ ။ သူ႔အေမနဲ ႔မိန္းမ အိမ္ သြားေတာ့ လည္း သူတို႔ က ဖုန္းနံပါတ္္ ေပးတယ္ ၿမိဳ႕ နယ္္ ဒုဦးစီးက ဖုန္းဆက္ေတာ့ ဖုန္းဝင္္ တယ္္။ သူ႔နာမည္္ ေမးေတာ့ ဖုန္းခ် သြားတယ္ ။ ျပန္္ လာ ေတာ့ ေပါက္္ ေခါင္း ေဗဓိကုန္းမွာရွိတယ္ဆိုလို႔ လို္က္မယ္ႀကံေရာ ။ လမ္းတစ္ဝက္ေလာက္မွာ အဲဒီက အေၾကာင္းၾကားတယ္ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီသမား နဲ႔ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕ကိုထြက္သြားၿပီလို႔ေျပာတယ္ ။ ကယ္ရီသမားျပန္လာရင္ေတာ့ ကယ္ရီသမား ကိုေခၚၿပီးစစ္မယ္ေျပာတယ္” ဟု သူနာျပဳသင္္ တန္းေက်ာင္း ေစာင့္ၾကည့္စခန္းမွ Volunteer ကိုေနဇာက ေျပာသည္။

အ ဆို ပါ အမ်ိဳးသား မွာ ကိုေက်ာ္မ်ိဳး ဝင္း အသက္(၃၅) ႏွစ္ခန႔္ရွိၿပီျဖစ္္ ကာ တ႐ုတ္ျပည္ နမ့္စမ္ၿမိဳ႕က ျပန္လာသည္ဟု သတင္းရ ရွိေသာ္လည္း ကာယကံရွင္မ်ားက မူဆယ္ႏွင့္လားရွိုးၿမိဳ႕မ်ားက ျပန္လာသည္ဟု ထြက္ဆိုထားေၾကာင္း ေပါင္းတည္္ ၿမိဳ႕၊ ဘုရားႀကီးအနီး မီးပြိဳင့္တြင္ ဆင္းသြားသည္ဟု သိရေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ယင္းျဖစ္္ စဥ္ႏွင့္ပက္္ သက္္ ၍ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ရက္မွကိုမိုးလွိုင္က “ ကၽြန္္ ေတာ္္ တို႔ကို ျပည္္ က လွမ္းအေၾကာင္းၾကားထားလို႔ အဖြဲ႕ေတြလည္းျဖန႔္ၿပီး လိုက္ရွာေနပါၿပီ။ ေတြ႕ေတြ႕ျခင္းဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကား မွာပါ ” ဟု ေျပာ သည္္။

ထြက္္ ေျပးတိမ္း ေရွာင္ေနသူအား အေထြေထြ အုပ္္ခ်ဳပ္္ ေရး ဦးစီးဌာန ၊ က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားက ခ်ိတ္ဆက္ရွာေဖြလၽွက္ ရွိၿပီး ေက်းရြာမ်ားသို႔လည္း လူစိမ္းေရာက္ရွိပါက သတင္းေပးပို႔ရန္ မွာၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္္ ။

crd:Eleven media