ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ ဆိုင္ကယ္္တိုက္္မႈ တစ္ခုကို ၀င္ေရာက္ ကူညီေပးသူအား လက္သီးျဖင့္္ ထိုးသည့္ ရဲတပ္္ဖြဲ႕ဝင္္ (၃)ဦးအား ဖမ္းဆီး အေရးယူ

ဧရာဝတီတိုင္း ၊ ပုသိမ္္ ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္း မွာ ဇူလိုင္္ (၁၀)ရက္္ ညက ယာဥ္္တိုက္္မႈ တစ္ခုကို ဝင္ေရာက္္ ကူညီေပးေန တဲ့ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ခံ တစ္္ဦး ကို လက္သီးနဲ႔ ထိုးခဲ့ တဲ့ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး (၁)ဦးအပါ အဝင္ ရဲတပ္္ ဖြဲ႕ဝင္္ (၃)ဦး ကို ဖမ္းဆီးအေရး ယူ ထားတယ္္ လို႔ ေရေၾကာင္း ရဲတပ္္ဖြဲ႕( ပုသိမ္္ )က တာဝန္္ ရွိသူက ေျပာပါ တယ္္။

ေရေၾကာင္း ရဲတပ္္ ဖြဲ႕(ပုသိမ္)မွ တာဝန္ရွိ သူ တစ္ဦး က “ထြက္ေျပးသြား တဲ့ သူ ကို လိုက္္ လည္း ဖမ္း ေပးၿပီး ျပန္္ လာေတာ့ လူအုံေန တာျမင္ၿပီး ေျပာမိ သြားတာပါ။ အေျပာ အဆိုက မတတ္္ ေတာ့ အဲဒီလိုေတြျဖစ္္ သြားတာ။ ဒီမနက္္ ပဲ ပုသိမ္နယ္္ ေျမရဲစခန္း မွာ အခ်ဳပ္ ထဲ ထည့္ထား လိုက္္ ပါၿပီ ။ စုံခုံ ဖြဲ႕စစ္ၿပီး အေရးယူ သြားမွာပါ” လို႔ ေျပာပါတယ္္။

ပုသိမ္္ ၿမိဳ႕၊ အမွတ္္ (၆)ရပ္္ ကြက္္ ၊ ကမ္းနား လမ္း မွာ ဇူလိုင္္ (၁၀)ရက္္ ေန႔ ည (၁၁)နာရီ ခန္ ႔္က ယာဥ္္တိုက္္မႈ တစ္ခု ျဖစ္္ပြား ခဲ့ရာ မွာ လူ တစ္္ဦး ျပင္း ထန္္ စြာ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့တဲ့ အတြက္္ ပုသိမ္္ ၿမိဳ႕ခံ ေတြက ဝိုင္းဝန္း ကူညီေပးေန ခဲ့တာပါ။ ဒီလိုကူညီေပးေနစဥ္ ေရေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ၾကပ္ႀကီးမ်ိဳးေအာင္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဆဲဆိုရမ္းကားမႈေတြ လုပ္ခဲ့တဲ့ အ တြက္္ မဆဲ ဖို႔ ေျပာဆို ရာက အျပန္္ အလွန္္ အခ်င္း မ်ားၿပီး လက္သီးနဲ႔ ထိုးခံခဲ့ရ တာလို႔ ကိုဝင္းထြန္းနိုင္ က ေျပာပါ တယ္္။

“က်ေနာ္္ က ေတာ့ အမႈဖြင့္မွာ။ က်ေနာ္္ တို႔ က ပရဟိတစိတ္္ နဲ႔ ကူညီ တာေလ။ ခုလို လုပ္ေတာ့ ဘယ္ေကာင္း မလဲ။ ဒီလို လုပ္ေတာ့ ျပည္္သူ က ဘယ္္ အျမင္ၾကည္္ ေတာ့မလဲ”ျဖစ္္စဥ္ျဖစ္ ပြားရာမွာ ပါဝင္ သူ ေရကင္း ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး မ်ိဳးေအာင္၊ ရဲတပ္ၾကပ္ တစ္ဦးနဲ႔ ဒုတပ္ၾကပ္တစ္ဦးကို ပုသိမ္နယ္ေျမရဲစခန္းမွာ ထိန္းသိမ္းထားရွိၿပီး ရဲစည္းကမ္းနဲ႔ အေရးယူနိုင္ေရး စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ေရကင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က သိရပါတယ္္။

crd:dvb news