ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ (COVID 19) ဗိုင္းရပ္စ္ ကင္းစင္သြားၿပီျဖစ္္သည့္္ ေဒသ စုစုေပါင္း (၁၁) ခုရွိၿပီဟု က်န္းမာေရးႏွင့္္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္

ျမန္္မာႏိုင္္ငံ တြင္္ (COVID 19) ဓာတ္္ခြဲ အတည္ျပဳ လူနာမ်ား ရွိခဲ့ေသာ ေဒသ (၁၆) ခု ရွိခဲ့ၿပီး ယခု အခ်ိန္္တြင္္ COVID 19 ေရာဂါ ပိုး ကင္းစင္ သြား ၿပီျဖစ္္ သည့္္ ေဒသ စုစုေပါင္း (၁၁) ခုရွိ ၿပီျဖစ္္ ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီး ဌာန မွ ထုတ္ျပန္္ ထား သည္္။

အဆိုပါ တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္္ မ်ားမွာ ေနျပည္္ ေတာ္၊ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္္နယ္္ (အေရွ႕ပိုင္း)၊ ရွမ္းျပည္နယ္္ (ေျမာက္ပိုင္း)၊ ရွမ္းျပည္္ နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)၊ ခ်င္းျပည္္ နယ္၊ ကခ်င္ျပည္္ နယ္၊ မြန္ျပည္္ နယ္၊ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး တို႔ျဖစ္္ သည္္။

ျမန္္မာႏိုင္္ငံ ရွိ တိုင္း ေဒသႀကီး / ျပည္္နယ္္ မ်ား အနက္္ ကယားျပည္္ နယ္္ တစ္္ခု တြင္္ သာ COVID 19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳလူနာ မေတြ႕ရွိ ရေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္္ အားကစားဝန္ႀကီး ဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္္ အရ သိရ သည္္ ။
ထို႔ အျပင္ ျမန္မာႏိုင္္ငံ ရွိ ၿမိဳ႕ နယ္္ (၃၃၀) အနက္္ ၿမိဳ႕ နယ္္ (၆၆) ၿမိဳ႕နယ္္ တြင္ ပိုးေတြ႕လူနာ စုစုေပါင္း (၃၂၁) ဦးကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး က်န္္ (၂၆၄) ၿမိဳ႕နယ္္ တြင္ COVID 19 ေရာဂါ ပိုးေတြ႕လူ နာ မေတြ႕ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။

ယေန႔ (ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္) နံနက္ ပိုင္းအထိ ျမန္္ မာႏိုင္္ငံ တြင္ COVID-19 ေရာ ဂါ ဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳ လူနာ (၃၂၆) ဦး ရွိ ၿပီး ေရာဂါပိုး ကင္းစင္္ ၍ ေဆး႐ုံမွ ဆင္းခြင့္ရ သူ (၂၄၀)  ဦးႏွင့္ ေသဆုံး သူ (၆)ဦး ရွိသျဖင့္ လက္္ ရွိ တြင္္ တိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္္ မ်ား ရွိ သက္ဆိုင္္ ရာ ေဆး႐ုံ မ်ားတြင္ ကုသမႈ ခံယူလ်က္္ ရွိသူ (၈၀)ဦး ရွိ သည္္ ။

crd:The standard Time