စြမ္းအင္ စစ္ပြဲမွာ လက္ဦီး မႈ ရယူေန တဲ့ ဘဂၤလားေ ဒ့ရွ္ ႏ်ဴကလီး ယား ဓာတ္ေပါင္းဖိုကို အျမန္ တည္ေဆာက္ေန

ကို ႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ကပ္ေရာဂါက်ေရာက္ေနေသာ္လည္း ဘဂၤလားဒက္ရွ္အစိုးရအေနျဖင့္ မဟာစီမံကိန္း ႀကီးမ်ားကို အားသြန္ခြန္စိုက္ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ေနသည္။ ၎တို႔တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၂.၆၅ ဘီလွ်ံ တန္ “ ႐ြတ္ပူး“ အမည္ရွိ ညဴကလီယာစြမ္းအင္သုံး ဓါတ္အားေပးစက္႐ုံတည္ေဆာက္ေရးလည္း ပါဝင္သည္။

ယခုအခါ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေသာ အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ ျပည္ပအလုပ္အင္အားကို တိုးခ်ဲ႕ ထည့္သြင္းျခင္းအားျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၂၃-ခုႏွစ္၌ စက္႐ုံထြက္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို အမ်ိဳးသားမဟာဓါတ္အား လိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳႏိုင္ေတာ့္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရွိတ္ဟာစီနာကိုယ္တိုင္ ႐ြတ္ပူး ညဴကလီယာဓါတ္အားေပးစက္႐ုံ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းအား စတင္ပႏၷက္ခ်ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ညဴစြမ္းအင္စက္႐ုံ၏ အဓိကတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႐ုရွားႏိုင္ငံပိုင္ “ ႐ို႕စ္အက္တမ္” အျဖစ္လူသိမ်ားေသာ “ အက္တြမ္စတိုယက္ပို႔ “ အင္ဂ်င္နီယာကုမၸဏီက တည္ေဆာက္ေပးလွ်က္ရွိရာတြင္ စီမံကိန္း စတင္ခ်ိန္မွ ၆၈-လအတြင္း ၿပီးစီးရန္ ရည္မွန္းထားပါတယ္။

ဘဂၤလားဒက္ရွ္အစိုးရ၏ အစီအစဥ္တြင္ ၂၀၂၃-ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္၌ ပထမဆုံးယူနစ္အျဖစ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၁,၂၀၀ မဂၢါဝပ္ကို ထုတ္ယူျဖန႔္ျဖဴးႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ၂၀၂၄-ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယယူနစ္မွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္ယူမည္ျဖစ္သည္။ ယူနစ္ ၂-ခုပါဝင္ေသာ အဆိုပါ မဟာစီမံကိန္းႀကီးကို ၁၀၆၂ ဧက က်ယ္ဝန္းေသာ ေျမေပၚ၌ ႐ုရွားလူမ်ိဳး ၁၈၀၀ အပါအဝင္ လုပ္သားအင္အား ၈၀၀၀ တို႔က စတင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

လြန္ခဲ့သည့္ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ဘဂၤလားဒက္ရွ္ႏိုင္ငံ၌ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ကပ္ေရာဂါ စတင္ျဖစ္ပြားသျဖင့္ ေရာဂါမျပန႔္ပြားေရး တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ရသည္။ ႐ုရွားကြၽမ္းက်င္သူ ၈၇ ဦး ျပန္သြားခဲ့ရေသာ္လည္း ၅၇၀ -ဦး ထပ္မံေရာက္ရွိခဲ့သည္။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ဂ်ာမနီမွ ကြၽမ္းက်င္သူ ၁၁ ဦး၊ အိႏၵိယမွကြၽမ္းက်င္သူ ၈၁ ဦးႏွင့္ ႐ုရွားမွကြၽမ္းက်င္သူ ၇၅၀ ခန႔္တို႔သည္လည္း ယခုလမွ စတင္၍ ေရာက္ရွိလာၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကပ္ေရာဂါက်ေရာက္သျဖင့္ ပက္ဒမာတံတားစီမံကိန္း၊ ဒါကာ မက္ထ႐ိုေျမေအာက္မီးရထားလမ္းႏွင့္ ကာနာပူလီဥမင္လိုဏ္ေခါင္းတည္ေဆာက္ေရးစသည့္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ႐ြတ္ပူး စီမံကိန္းကိုမူ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး႒ာန ကူးစက္ေရာဂါတားဆီးကာကြယ္ေရး ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အရွိန္အဟုန္မပ်က္ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အဆင့္ ၅-ဆင့္ လုံၿခဳံေရးစနစ္ပါရွိေသာ ညဴကလီးယားစြမ္းအင္စက္႐ုံကို တတိယမ်ိဳးဆက္နည္းပညာျဖင့္ ဆက္လက္တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိရာ ပထမဓာတ္ေပါင္းဖို၏ အကာအရံနံရံမ်ားကို စတင္ျမင္ေတြ႕ ေနရၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။