႐ုရွားႏိုင္ငံထုတ္္ ကမၻာ့ပထမဆုံး Covid 19ဗိုင္းရပ္စ္္ ကာကြယ္ေဆး စမ္းသပ္္မႈ ၿပီးေျမာက္္သြားၿပီ

ကမၻာ့ ပထမဆုံး ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္္ ကာကြယ္ေဆး လက္္ ေတြ႕စမ္္းသပ္္မႈ မ်ား ကို ႐ုရွား ရွိ Sechenov First Moscow State Medical University က အၿပီး လုပ္ေဆာင္္ ခဲ့ ၿပီျဖစ္္ သည္္။ထိုသတင္းအား Translational Medicine and Biotechnology အဖြဲ႕အစည္း မွ ဒါရိုက္တာ Vadim Tarasov က အတည္ျပဳခဲ့သည္ဟု Sputnik News သတင္း ဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကူးစက္္ ေရာဂါႏွင့္္ အဏုဇီဝဆိုင္ရာ Gamalei Institute မွ ထုတ္္လုပ္ ေသာ ကိုဗစ္္ ၁၉ ကာကြယ္ေဆးသည္ ေဆး႐ုံ ၊ေဆးခန္း အဆင့္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈမ်ားကို ဇြန္လ ၁၈ ရက္က စတင္ခဲ့သည္ဟု အဆိုပါသတင္း၌ မီးေမာင္း ထိုးေရးျပထားသည္။

လက္္ ေတြ႕စမ္းသပ္္မႈ အတြက္ ေစတနာ့ ဝန္္ထမ္းအျဖစ္ ကာကြယ္ေဆး အစမ္းသပ္ခံခဲ့ၾကသူမ်ားကို မၾကာမီ ေဆး႐ုံမွ ဆင္း ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္္ သည္။ ပထမ အဖြဲ႕ကို ႏွစ္္ ရက္္ သုံးရက္္ အတြင္းႏွင့္္ ဒုတိယ အဖြဲ႕ကို ဇူလိုင္္ (၂၀) ရက္တို႔ တြင္ ေဆး႐ုံမွဆင္းခြင့္ျပဳမည္ဟု သိရသည္။ Sechenov University က ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကပ္ပါးေရာဂါ၊ အပူပိုင္း ေဒသ ႏွင့္ ပိုးမႊားဆိုင္ရာေဂါတိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမွ ဒါရိုက္တာ Alexander Lukashev ကို ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုလ်က္ ကာကြယ္္ ေဆး က လူမ်ား အတြက္ ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈရွိ / မရွိ စစ္ေဆးရန္ ေလ့လာမႈလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ေအာင္ျမင္ စြာၿပီးဆုံးသြား ၿပီျဖစ္္ ေၾကာင္း အဆိုပါ သတင္း တြင္္ ေရးသား ထား သည္္။

ကာကြယ္ေဆး က ေဘးကင္း္ ေၾကာင္း အတည္ျပဳခ်က္္ ရထားၿပီျဖစ္သျဖင့္ ေဈးကြက္ထဲေရာက္ရွိၿပီးသားျဖစ္သည့္ အဆိုပါ ကာကြယ္ေဆး မ်ားမွာလည္း အႏၲရာယ္ကင္းေၾကာင္း Lukashev က ေျပာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ကာကြယ္ေဆး ထုတ္လုပ္သူက ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္္ ေရာဂါဆိုင္ရာအေျခအေနရႈပ္ေထြးမႈမ်ားပါဝင္လာမည့္ အဆိုပါကာကြယ္ေဆး၏ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚမႈ အတြက္ အစီအစဥ္တစ္ခုျပင္ဆင္ေနၿပီး ကာကြယ္ေဆးထုတ္လုပ္မႈကို မည္သို႔တိုးျမႇင့္ရမည္ ဆို သည္ကိုပါ လုပ္ေဆာင္ေန သည္ဟု ဆိုသည္။

ကမၻာ့ နိုင္္ငံ မ်ား သည္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္္စ္္ သစ္ကူးစက္မႈ ဖိအားေၾကာင့္ ႐ုန္းကန္ေနရစဥ္္ တြင္ Sechenov University သည္ ပညာရပ္္ ဆိုင္္ရာ တကၠသိုလ္ဆိုသည္ထက္ ဤကာကြယ္ေဆးအတြက္ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာသုေတသနစင္တာ အျဖစ္ ေပၚထြက္္ခဲ့ သည္္ ဟု Tarasov က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ Translational Medicine and Biotechnology အ ဖြဲ႕အစည္း သည္ ကာကြယ္ေဆးဆိုင္ရာ ေရွးဦးလက္ေတြ႕ေလ့လာမႈမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္္ နည္းဆိုင္ရာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုး တက္ မႈႏွင့္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု Tarasov ကေျပာသည္။

ဤ အေတာ အတြင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ (WHO) က ေအာက္စဖို႔ဒ္္မွ ထုတ္္သည့္္ ကာကြယ္ေဆး သည္္ ထိပ္ တန္းမွ ဦးေဆာင္ေနေသာ ကာကြယ္ေဆးျဖစ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္လကေျပာခဲ့သည္။ေအာက္စဖို႔ဒ္ကာကြယ္ေဆး AstraZeneca သည္္ စမ္းသပ္မႈ အဆင့္သုံးျဖစ္သည့္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ ႐ုရွားကာကြယ္ေဆးက မၾကာ မီ ေဈးကြက္္ အတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ေရာင္း ခ်နိုင္္ မည္္ ဟု ေမၽွာ္္လင့္္ ရ သည္္။

crd:mizzima news