အမ်ိဳး သားက ခိုးရာ လိုက္ေျပးဖို႔ ေခၚရာမွ စကားမ်ားရန္ျဖစ္္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးက ဓားျဖင့္ထိုးသတ္မႈ ျဖစ္ပြား

ခ်စ္္ႀကိဳက္္ ေနသူ အမ်ိဳးသား က ခိုးရာ လိုက္ေျပးရန္္ ေခၚ ေဆာင္္ ရာမွ စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီး က ဓားျဖင့္္ ထိုးသတ္္ မႈ ေမွာ္ဘီ ၿမိဳ႕နယ္္ တြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ ေၾကာင္း ရဲတပ္္ ဖြဲ႕က ေျပာ သည္္။ ဇူလိုင္္ (၁၈)ရက္္ နံနက္္ က ေမွာ္ဘီ ၿမိဳ႕နယ္္ လက္ပံတန္း စု ေက်းရြာ ေန အသက္္ (၃၅)ႏွစ္္ အ ရြယ္္ ေက်ာ္သက္ေမာင္ (ခ) ဖိုးေက်ာ္္ မွာ ဦးေခါင္းႏွင့္ ရင္ ဘက္္ တြင္ ဒဏ္ရာ မ်ားရ ရွိကာ ယင္း ေက်းရြာ ရပ္္ကြက္္ လမ္းၾကား တြင္ လဲေနေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီး တစ္္ဦး က ၎ အမ်ိဳးသား ၏ ဖခင္ထံ ဖုန္းဆက္္ အ ေၾကာင္းၾကားခဲ့ ေၾကာင္း ရဲမွတ္္ တမ္း၌ ေဖာ္ျပ သည္္။

ေက်ာ္သက္ေမာင္္ ၏ ဖခင္ ျဖစ္္ သူက သြားေရာက္္ ၾကည့္ရႈရာ ဖုန္းဆက္အေၾကာင္း ၾကားသည့္္ ေနရာ တြင္္ ဦးေခါင္း ေနာက္္ ေစ့ ေပါက္ျပဲျပတ္္ ရွဒဏ္္ရာ၊ ညာ ဘက္္ နို႔အုံ ေအာက္္ ထိုးသြင္း ဒဏ္ ရာ တစ္ ခ်က္စီရရွိ ကာ လဲက်ေန သည္ကို ေတြ႕ ရွိရၿပီး ၎ေရာက္ရွိ ခ်ိန္တြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါ အမႈႏွင့္ပတ္သက္္ ၍ ေသဆုံးသူ အား စတင္္ ေတြ႕ရွိခဲ့သူ လက္ပံတန္းစု ေက်းရြာေန အ သက္ (၃၈) ႏွစ္အရြယ္ မယုယု ေဆြ အား ေခၚယူစစ္ေဆး ခဲ့ရာ ေသဆုံး သူႏွင့္ ယင္း အမ်ိဳးသမီးမွာ ခ်စ္ႀကိဳက္္ ေနျခင္းျဖစ္္ ၿပီး အခင္း ျဖစ္္ ေန႔ နံနက္္ (၃) နာရီတြင္ ယင္း အမ်ိဳး သား ေရာက္ လာၿပီး ၎ႏွင့္ အတူ ခိုးရာ လိုက္ခဲ့ရန္ေခၚ ေဆာင္ ခဲ့ သည္္။

ထိုသို႔ ေခၚ ေဆာင္္ စဥ္ မယုယု ေဆြ က ခိုးရာ မလိုက္နိုင္ေသး ေၾကာင္း ေျပာ ဆိုရာမွ ႏွစ္ ဦးသား စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မယု ယုေဆြ မွာ စိတ္မထိန္း နိုင္ဘဲ အနီး ရွိ ေလးေထာင့္္ ေဟာ္လို သံပိုက္ျဖင့္ ယင္း အမ်ိဳးသား၏ ဦးေခါင္း ကို တစ္ခ်က္္ ရိုက္္ ခဲ့ၿပီး ဓားျဖင့္ ထိုးခဲ့ ျခင္းျဖစ္္ ေၾကာင္း စစ္ေဆး ေပၚ ေပါက္္ သည္။

‘‘တရားခံ နဲ႔ ေသ ဆုံးသူက တစ္ခုလပ္ေတြလို ႔ စစ္ေဆး သိရ ပါတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ က ခ်စ္ႀကိဳက္္ ေနၾက တာ။ အမ်ိဳး သား က ခိုးရာလိုက္္ ဖို႔ေခၚတာ။ စကား မ်ား ၿပီး ရန္ျဖစ္ ရင္းနဲ႔ လူသတ္္ မႈ ျဖစ္္ တာပါ’’ ဟု ေမွာ္ဘီ ၿမိဳ႕မရဲစ ခန္း မွ ရဲအရာရွိ တစ္ဦးက ေျပာ သည္္။ျပစ္ မႈက်ဴးလြန္သူ အမ်ိဳးသ မီးကို ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕မရဲစခန္း က ရာဇသတ္္ ႀကီး ပုဒ္မ ၃၀၂ (လူ သတ္္ မႈ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္္ ထား သည္္။

crd:7day news