သြား ဘယ္္ေလာက္္ ပဲ ကိုက္္ကိုက္္ (၅) မိနစ္္ အတြင္း ေပ်ာက္္ကင္းသြားေစမည့္္ ေဆးနည္္းတစ္္လက္္

မည္္သည့္္ နည္္း နဲ႔ သြား ကိုက္္ကိုက္္ အသံုး၀င္္ ထိေရာက္္ေစေသာ သြားကိုက္္ သြားနာ ေဆးနည္္း တစ္္လက္္မွာ

(၁) ကပ္္ေစးႏွဲသီးမ်ားကို မီးျဖင့္ကြ်မ္းေအာင္္ေလွာ္္

(၂) အမွဳန္္႔ေထာင္းျပီး ဖန္ပုလင္းထဲထည့္္

(၃) ကိုက္ပါတယ္ဆိုတဲ႔ သြားကို ေဆးမွဳန္႔သိပ္ ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

(၄) သြားဘယ္ေလာက္ပဲ ကိုက္ကိုက္ (၅) မိနစ္အတြင္း ေပ်ာက္ကင္းသြားမည္ဟု ဆရာၾကီးရန္ရွင္းကိုယ္တိုင္ မွာလိုက္ေၾကာင္းေဖၚျပထားပါတယ္။သြား ဘယ္္ေလာက္္ ပဲ ကိုက္္ကိုက္္ (၅) မိနစ္္ အတြင္း ေပ်ာက္္ကင္းသြားေစမည့္္ ေဆးနည္္းတစ္္လက္္

နကၡတၱေရာင္ျခည္ မဂၢဇင္း စာအုပ္ေဟာင္းမွ ျဖစ္ပါတယ္။ သြားကိုက္ေပ်ာက္ေဆး ခ်ီးျမွင့္ေပးသူက ဆရာၾကီးရန္ရွင္း လို႔ ေဖာ္ျပ ေပးထားပါတယ္။ ဆရာၾကီးမွာ ေအာင္လံျမိဳ႕နဲ (၄) မိုင္ေ၀း တဲ႔ သံရြာကလို႔ ဆိုပါတယ္။ ေရာဂါ ေ၀ဒနာ တစ္ခုအတြက္ အရြက္ တစ္မ်ိဳးတည္း၊ ေဆးျမစ္ တစ္မ်ိဳးတည္းနဲ႔ ကုသလို႔ ရတဲ႔ ျမစ္ခ်င္းျပီး ေဆးနည္း တို ေတြျပည့္လိုပါ။ တည့္ မတည့္ ေပ်ာက္မေပ်ာက္ ဆိုတာကို ေတာ့ ကိုယ္တိုင္သံုးၾကည့္ မွ သိမွာပါလို႔ ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။

အစ္မ ျဖစ္သူမွာ မၾကာခဏ သြားကိုက္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ ေန႔တိုင္းလည္း နံနက္ ညသြားတိုက္ျခင္း၊ ဆားရည္ငံု ေထြးျခင္းလည္း လုပ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သြားကိုက္ျခင္းက တစ္လ (၁) ခါ၊ ႏွစ္လ (၁) ခါ ျဖစ္ရကာ သြားေဆးခန္းကို သြားရ ၾကိမ္လည္း မနည္းေတာ့ပါ။ ခဏတာ သက္သာေသာ္လည္း အရွင္း ေပ်ာက္ကင္းျခင္း မရွိဘဲ ျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။ ေဆးနည္းလည္း စံုေနပါျပီ။

အသက္ၾကီး သူမ်ားပင္ မ်က္ရည္က်ေအာင္ ကိုက္ခဲနာ က်င္ျခင္း ခံရ ပါတယ္။ လက္ေတြ႔ အသံုးျပဳလိုစိတ္ျဖင့္ နကၡတၱေရာင္ျခည္ မဂၢဇင္းပါ ေဆးနည္းအတိုင္း လမ္းေဘး၀ဲယာ ေပါေပါသီသီ ေပါက္ေနသည့္ ႏြားျမီးကပ္(ေခၚ) ကပ္ေစးႏွဲပင္မွ အသီးမ်ားကို မီးကြ်မ္းေအာင္ ေလွာ္ျပီး ၊အမွဳန္႔ကို သိပ္ေပးၾကည့္ရာ အမွန္ပင္ သြားကိုက္ျခင္း ေပ်ာက္ကင္းျခင္း အျပင္၊ ယေန႔တိုင္သြား မကိုက္ေတာ့ပါ။

ႏြားျမီးကပ္(ေခၚ) ကပ္ေစးႏွဲပင္မွာ ျမန္မာျပည္အႏ႔ွံအေတာ္ မ်ားမ်ား ေပါက္ေနတတ္ပါတယ္။ သြားကိုက္ ေ၀ဒနာရွင္မ်ား အလြန္ေပါေသာ ကပ္ေစးႏွဲ (ႏြားျမီးကပ္) သီးကို ခူးျပီး ေလွာ္ရံု၊ အမွဳန္႔ျပဳရံု ေငြေၾကးမကုန္ဘဲ ေဆးတစ္ဖံု ေဖၚစပ္ထားလိုက္ပါ။
သြား ဘယ္္ေလာက္္ ပဲ ကိုက္္ကိုက္္ (၅) မိနစ္္ အတြင္း ေပ်ာက္္ကင္းသြားေစမည့္္ ေဆးနည္္းတစ္္လက္္

အဓိက သြားနာ၊ သြားကိုက္ ျဖစ္ေနၾကျပီး ေဆးရံု၊ ေဆးခန္း၊ သြား ဆရာ၀န္မ်ား ႏွင့္ ေ၀းကြာစြာ ရွိေနၾကေသာ ေက်းလက္ ေနျပည္သူ မ်ားအား ရည္စူးပါတယ္။ ေက်းလက္ေန သူတို႔အဖို႕ ႏြားျမီးကပ္ ( ကပ္ေစးနဲေစ႔) ကို သိၾကျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ လိုသူတို႔သံုး လက္ေတြ႔အျပံဳးျဖင့္ ခံစားရ ခက္ေသာ သြားကိုက္၊ သြားနာေ၀ဒနာ ေပ်ာက္ကင္း နိုင္ၾကပါေစ။

စာကိုး နကၡတၱေရာင္ျခည္မဂၢဇင္း…မည္သည့္နည္းႏွင့္ပဲသြားကိုက္ကိုက္(ေလ့လာသူတစ္ဦး)

Credit : ရဲမ်ိဳးသူ(ေဗာဓိျမိဳင္)