ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသို႔ ေျမာက္္ပိုင္း လက္္နက္္ကိုင္္ အဖြဲ႕မ်ား  တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ အစိုးရမွ ဆုံးျဖတ္ပါက လုံျခဳံေရး အာမခံခ်က္္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္္ဘက္မွ ေျပာၾကားလိုက္

ေျမာက္္ပိုင္း လက္္နက္္ကိုင္္ အဖြဲ႕မ်ား အေနႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္္ တြင္ က်င္း ပမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ တက္္ ေရာက္္ ခြင့္ျပဳ ရန္္ အစိုးရ မွ ဆုံးျဖတ္္ ပါက တပ္မေတာ္္ အေနႏွင့္ လုံျခဳံေရး အရ အာမခံခ်က္္ ေပးသြား မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တပ္မေတာ္္ သတင္း မွန္ျပန္ၾကားေရး အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္္ ေဇာ္မင္းထြန္း က ေျပာၾကား သည္္ ။ဇူလိုင္္လ (၂၅)ရက္္ ေန႔ က ေနျပည္ေတာ္္ တြင္ ျပဳလုပ္္ ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္္ သတင္း မွန္ျပန္ၾကားေရး အဖြဲ႕၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တြင္ ၎ က အထက္္ပါ အတိုင္း ေျပာ ၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္္ သည္္။

ေျမာက္္ပိုင္း လက္နက္္ ကိုင္သုံးဖြဲ႕ ျဖစ္္ သည့္္ AA (ရခိုင္) ၊ TNLA (တအာင္း ပေလာင္ )၊ MNDAA (ကိုး ကန႔္) လက္္ နက္္ ကိုင္္ သုံးဖြဲ႕က ၿပီးခဲ့ သည့္ ဇူလိုင္္ လ (၂၁)ရက္္ ေန႔ က ေၾကညာခ်က္္ တစ္္ ေစာင္္ ထုတ္ျပန္္ ခဲ့ၿပီး လုံျခဳံေရး အရ အာမခံခ်က္္ ရွိသည့္ အေျခအေန တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ကို တက္ေရာက္္ ရန္ ဆႏ ၵရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္္ ခဲ့သည္္။

ေျမာက္္ပိုင္း လက္္နက္္ကိုင္္ အဖြဲ႕မ်ား ညီလာခံ တက္္ ခြင့္ျပဳေရး၊ မျပဳေရး ကိုမူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္္ငန္း စဥ္္ ကို ဦးေဆာင္္ လုပ္ေန သည့္ အစိုး ရ အမ်ိဳး သားျပန္လည္္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန (NRPC) က ဆုံးျဖတ္္ ရမည္ျဖစ္္ ၿပီး တက္ခြင့္ျပဳ ပါက တပ္မေတာ္္ အေနႏွင့္ လုံျခဳံေရး အရ အာမခံခ်က္္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္္ ေဇာ္မင္းထြန္း က ေျပာ ၾကား သည္္။

“ဆုံးျဖတ္ ၿပီးရင္ ေတာ့ လုံျခဳံေရးအ ရေတာ့ တပ္မေတာ္္ က အာမခံခ်က္္ ေပးပါမယ္။ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ မျပဳျခင္း နဲ႔ တက္ျခင္း၊ မတက္ျခင္း ကေတာ့ သူတို႔ ဦးေဆာင္ေန သူေတြ ဆုံးျဖတ္္ ပါမယ္။ လုံျခဳံေရး ကေတာ့ အာမခံခ်က္္ ေပးၿပီးသားျဖစ္္ တယ္္ ”ဟု ၎ က ဆို သည္္။

လက္ရွိ တြင္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္္နက္္ကိုင္္ အဖြဲ႕မ်ား အေနႏွင့္ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ျဖစ္ပြားေနမႈႏွင့္္ အတူ က်င္း ပရန္ ၾကန႔္ၾကာေန သည့္ ျပည္ေထာင္္ စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ – ၂၁ ရာစုပင္္ လုံ ညီလာခံ ကို ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္္ပြဲ မတိုင္မီ ျပဳလုပ္ရန္္ စီစဥ္ေနၿပီး လာမည့္ဩဂုတ္္လ တြင္ က်င္းပသြား နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန႔္မွန္း ထားသည္။

ယင္း အေျခအေန တြင္ ေျမာက္ပိုင္း လက္္နက္္ကိုင္္ သုံးဖြဲ႕အေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ညီလာခံ ကို ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ထိန္းခ်ဳပ္္ နိုင္္ သည့္ အေျခအေ နေအာက္္ တြင္ ျပန္္ လည္ က်င္းပျဖစ္ပါက “၀” အဖြဲ႕ ဦးေဆာင္သည့္ FPNCC ေကာ္မတီ ၏ ဦးေဆာင္္ မႈ၊ လမ္းညႊန္မႈ၊ လုံျခဳံေရးအာမခံခ်က္ရွိေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ ညီလာခံကို တက္ေရာက္္ ရန္ ဆႏ ၵရွိေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္္ သည္္။

ယင္းေျမာက္္ ပိုင္းလက္နက္္ ကိုင္ သုံးဖြဲ႕အ နက္္ ရခိုင္္ လက္္နက္္ကိုင္္ အဖြဲ႕ (AA) ႏွင့္ တပ္မေတာ္္ အၾကား ရခိုင္ျပည္ နယ္ ေျမာက္ပိုင္း တြင္ တိုက္ပြဲ မ်ား ဆက္ လက္ ျဖစ္ပြားေန ဆဲျဖစ္ကာ AA လက္နက္္ ကိုင္ အဖြဲ႕ ကို အစိုး ရက မတရား အသင္း၊ အၾကမ္းဖက္္ အဖြဲ႕အျဖစ္ ေၾကညာ ထားၿပီး တပ္မေတာ္္ ကလည္း AA လက္နက္္ ကိုင္ အဖြဲ႕ အေပၚ အၾကမ္းဖက္္ တန္ျပန္ ႏွိမ္နင္း ေရး၊ စစ္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာ ထား သည္္ ။

crd:The voice