၂၀၂၀ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္္ ဝင္္တန္းေအာင္စာရင္းကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဆိုဒ္္မွ   ၾသဂုတ္္လ (၉)ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္မည္

(၂၀၂၀)ခုႏွစ္္ အတြက္ တကၠသိုလ္္ဝင္္ တန္းေအာင္ စာရင္းကို ၾသဂုတ္လ (၉)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ တြင္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဆိုဒ္က ေန ထုတ္ျပန္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္္ အစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရး ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးထြန္း က ေျပာ သည္္ ။

လက္္ ရွိ မွာ COVID 19 ကူးစက္္ ေရာဂါေၾကာင့္ ၾသဂုတ္္လ (၉)ရက္္ တြင္္ ယခင္ႏွစ္္ မ်ား ကဲ့သို႔ သက္ဆိုင္္ ရာ စာစစ္္ ဦးစီးဌာန မ်ားႏွင့္ ပညာေရးမႉး ႐ုံး မ်ား တြင္ ေအာင္စာရင္း မ်ားကို ကပ္ထားမည္္ မဟုတ္္ ဘဲ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၏ ဝက္ဆိုဒ္္ မ်ားမွတဆင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ေပးသြားမည္ျဖစ္္ သည္္။တကၠသိုလ္္ ဝင္္တန္း ေအာင္္စာရင္းမ်ား သည္ပုံမွန္္ အားျဖင့္ ဇြန္လဆန္းပိုင္းတြင္ထြက္ေလ့ရွိေပမယ့္ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ယခု ၾသဂုတ္လဆန္းမွထြက္ရွိနိုင္သျဖင့္ ႏွစ္လခန႔္ေနာက္က်ၿပီးမွထြက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္္နယ္္ အစိုးရ အဖြဲ႕ လူမႈေရး ဝန္ႀကီး ေဒါက္္တာ မ်ိဳးထြန္း က “ မေန က အစိုးရ အဖြဲ႕ကို စာေရာက္္ ပါတယ္္။ ၾသဂုတ္္ လ (၉)ရက္္ ေန႔ မနက္္ ပိုင္း ကို ပညာေရး ဝက္္ဆိုဒ္္ ကေန ေၾကညာေပး မယ္္။ လူစုလူ ေဝးမျဖစ္ေစဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ျပည္နယ္အစိုးရေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီးႀကီးၾကပ္ေပးဖို႔ပါတယ္။ ” ဟု ေျပာသည္။ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဝက္ဆိုဒ္ကေၾကညာေပးသလို ေနာက္ရက္မ်ားမွသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေအာင္စာရင္မ်ားအားကပ္ထားဖို႔ကိုလည္း စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာတစ္ နိုင္ငံလုံးမွာ ၂၀၂၀ခုႏွစ္တြင္ မတ္လက စစ္ေဆးခဲ့သည့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ေျဖဆို သူေပါင္း ၉၇၁၄၀၀ေက်ာ္စာရင္းေပးခဲ့ၿပီး အမွန္တကယ္ေျဖဆိုသူ ၉၁၀၀၀၀ေက်ာ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ တကၠသိုလ္ ဝင္ တန္းအေျဖလႊာမ်ားကို ယခင္ႏွစ္မ်ားက ဧၿပီလ ၁ရက္မွာစတင္စစ္ေဆးခဲ့ေပမယ့္ ယခုႏွစ္မွာ COVID 19 ကူးစက္္ ေရာဂါေၾကာင့္ ဇြန္လ ၅ရက္မွသာ စာတင္စစ္ေဆး နိုင္္ခဲ့ သည္္။

crd:mizzima news