တ႐ုတ္္တို႔၏ စစ္ဖက္္ဆိုင္ရာ အေဆာက္္ အအုံမ်ား တိုးခ်ဲ႕မည့္္ စီမံကိန္း ႏိုင္ငံေပါင္း ၁ ဒါဇင္ တြင္ ျမန္မာပါဝင္္ေၾကာင္း အေမရိကန္္္က ေျပာၾကားလိုက္

တ႐ုတ္္ ႏိုင္္ငံ သည္္ ၎ လက္္နက္္ကိုင္္ တပ္္မ်ား ၏ လက္္လွမ္ းမီေသာနယ္္ ပယ္္ ကို တိုးခ်ဲ႕ ရန္္ ျမန္မာ ႏိုင္္ငံ အပါ အဝင္္ ႏိုင္္ ငံ ေပါင္း (၁) ဒါဇင္္ တြင္ အေျခခံ အေဆာက္္ အအုံ ား တည္ေဆာက္ ရန္ႀကိဳးစာ းေနေၾကာင္း ပင္တ ဂြန္ စစ္ဌာန ခ်ဳပ္္ အစီရင္္ ခံစာတေစာင္္ က ေဖာ္ျပၿပီး ၎တို႔ သည္ တ႐ုတ္္ ႏိုင္္ငံ က တည္ေဆာက္္ လိုေသာ စစ္စခန္း မ်ားျဖစ္္ ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကား လိုက္္ သည္္။

“တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏို င္ငံ ပါဝင္္ ပတ္္သက္္ သည့္္ စစ္္ ဘက္ႏွင့္ လုံၿခဳံ ေရး ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ မ်ား ၂၀၂၀” အမည္ ရွိ အေမရိကန္္ ကြန္ဂရက္ သို႔ တင္ သြင္းသည့္ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာကို အေမရိကန္ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အဂၤါေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ဂ်ဘူတီႏိုင္ငံရွိ ၎၏ စစ္ စခန္းအျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၎၏ ေရတပ္၊ေလတပ္ႏွင့္ ၾကည္းတပ္မ်ားကို ေထာက္ကူရန္ ေရျခားေျမျခား စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ စဥ္းစားႀကံစည္သလို အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေနသည္မွာ လြန္စြာျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ပင္တဂြန္၏ ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ သည္ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ စကၤာ ပူ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ပါကစၥတန္၊ သီရိလကၤာ၊ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားႏိုင္ငံ၊ ကင္ညာ၊ ေဆရွဲစ္၊ တန္ဇန္းနီးယား ၊ အင္ဂိုလာႏွင့္ တာဂ်စ္ကစၥတန္တို႔မွ ေနရာမ်ားကို ထိုစစ္စခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ စဥ္းစားေနသည္မွာ အလားအလာမ်ားေၾကာင္း ထို အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။ အေမရိ ကန္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို အေႏွာက္အယွက္ေပးႏိုင္ၿပီး အေမရိကန္ကို ထိုးစစ္ဆင္ရာတြင္ အေထာက္္ အကူျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ထိုအစီရင္ခံစာက ေဖၚျပသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္္ငံ ၏ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားလွသည့္ ရပ္ဝန္းႏွင့္လမ္းအစီအစဥ္ (BRI) စီမံကိန္းမ်ားသည္ ျပည္ပဆိပ္ကမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳရန္ တ ႐ုတ္ျပည္သူ ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္အတြက္ စစ္ေရး အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ေၾကာင္း ပင္တဂြန္ကေျပာသည္။ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ထားေသာေၾကာင့္ အိႏၵိယ သမုဒၵရာ၊ ေျမထဲပင္လယ္ႏွင့္ အတၱလန္တိတ္ သမုဒၵရာအထိ ေဝးကြာေသာ ပင္လယ္ပိုင္နက္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္ေရတပ္ကို ျဖန္႔ခ်ထားရန္ လိုသည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ရရွိေစေၾကာင္း ထိုအစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ထို အထူ းစီးပြားေရး ဇုန္္ တည္ေဆာက္ျခင္း သည္ ေတာင္အာရွတြင္ ေဘ့ဂ်င္း၏ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ အခန္းက႑တည္ေဆာက္ရန္ မွာ ထိုစီမံ ကိန္း ၏ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္သည္။ ေတာင္အာရွရွိ အိႏၵိယ သမုဒၵရာဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အႀကီးအက်ယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေန သည္္ ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား အိႏၵိယ သမုဒၵရာကို တိုက္႐ိုက္အသုံးျပဳခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ မလကၠာေရလက္ၾကားကိုမသုံးဘဲ ေရနံတင္သြင္းခြင့္ေပးျခင္ းတို႔ျဖင့္ ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္းသည္ BRI အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရး စၾကၤန္ (CMEC) အတြက္ အေရးပါ သည္္ ။ထိုဆိပ္ကမ္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကုန္းတြင္းပိတ္ ယူနန္ျပည္နယ္ တိုးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို အက်ိဳးျပဳေနသည္။

ရခိုင္ျပည္္ နယ္ေျမာက္္ ပိုင္း တြင္ တည္္ ရွိ ေသာ ေက်ာက္ျဖဴ သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ က်ေသာအခ်က္အျခာ ေနရာျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္္ငံ အၾကား ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း ႏွစ္ခု စတင္ေသာေနရာလည္း ျဖစ္သည္။ဇန္န ဝါရီလက တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ထိုစီမံကိန္းအတြက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ႏွင့္ ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာဌာနျဖစ္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာန (DICA) က တ႐ုတ္ကုမၸဏီတခုႏွင့္ ျမန္မာအစိုး၏ ေကာ္မတီတခုတို႔အၾကား ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမွတ္ပုံတင္ျခင္းကို လြန္ခဲ့ေသာလက အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ၾကန္႔ၾကာေနေသာ CMEC ၏ ေက်ာ႐ိုး စီမံကိန္းကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ ေျခလွမ္းတလွမ္း ပိုမိုနီးကပ္သြားေစခဲ့သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္ပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္အပါအဝင္ ရွီ၏ ခရီးစဥ္အတြင္း သေဘာတူခဲ့သည့္ ေက်ာ႐ိုး စီမံကိန္းမ်ား အလွ်င္အျမန္အေကာင္အထည္ေဖၚေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တြန္းအားေပးေနသည္။ေမလက ျမန္မာသမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုစဥ္ကလည္း ရွီက ျမန္မာသည္ BRI စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚေရး လုပ္ငန္းကို အရွိန္ျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။

BRI ၏ အစိတ္္ အပိုင္ းအျဖစ္ ကီလိုမီ တာ ၁၇၀၀ ရွည္လွ်ားေသာ CMEC သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံယူနန္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ကူမင္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိ က စီးပြားေရး အခ်က္အျခာမ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း မႏၲေလးကို ဦးစြာဆက္သြယ္ၿပီး အေရွ႕ဖက္တြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အေနာက္ဖက္္ တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေက်ာ္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္အထိ ခြဲဆင္းသြားသည္။ေဘ့ဂ်င္းသည္ စီးပြားေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံ အသုံးျပဳခြင့္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္က သီးျခားအသုံးျပဳခြင့္ရသည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ တပ္ဖြဲ႕မ်ား စခန္းခ်သည့္ စစ္စခန္းမ်ားအပါအဝင္ ျပည္ပရွိ လုပ္ငန္းအေဆာက္အအုံပုံစံ မ်ိဳးစုံကို ေလ့လာေနသည္ဟု အထက္ပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ပင္တဂြန္က ဆိုသည္။

တ႐ုတ္္ စစ္္တပ္္ ၏ စဥ္းစာ းမႈတြင္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားကို လက္လွမ္းမီသည့္ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို စဥ္းစားႏိုင္ၿပီး အခ်ိဳ႕သာ အေျခခံအေဆာက္အအုံ သ ေဘာ တူညီမႈ၊ တပ္ဖြဲမ်ား အဆင့္ သို႔မဟုတ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ေခတၱထားရွိေရး ႏွင့္ / သို႔မဟုတ္ စစ္အေျခစိုက္စခန္းအဆင့္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျဖစ္္ လာ မည္္ ဟု ဆိုထားသည္။“အိမ္ရွင္ႏိုင္္ငံ မ်ားႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေသာ ေရရွည္ ဆက္ဆံေရးသည္ ၎တို႔၏ စစ္ဘက္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေဆာက္အအုံမ်ား ေအာင္ျမင္ေရးတြက္ အေရးပါေၾကာင္း တ႐ုတ္အရာရွိမ်ား သိရွိေသာေၾကာင့္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ တ႐ုတ္စစ္ဘက္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းရာတြင္ အေရးပါေသာအခန္းမွ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္” ဟု ထိုအစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

စစ္္ ဘက္္ သယ္္ ယူပို႔ေဆာင္္ ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈအေဆာက္အအုံမ်ား စီစဥ္ညႇိႏႈိင္းရာတြင္ ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္ ပူးတြဲ စစ္ ဦးစီးဌာန၊ ဗဟို စစ္ေကာ္မရွင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေထာက္ကူဌာနႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ထိုအစီရင္ ခံစာအရ သိရသည္။လတ္တေလာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ဂ်ဘူတီရွိ စစ္စခန္းအပါအဝင္ ျပည္ပပိုင္နက္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ရပ္တည္ေရး အပါအဝင္ ျပည္ပမွ စစ္ဆင္ေရးမ်ား အေထာက္အကူရေရး စီးပြားေရးအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကို သုံးေနသည္ဟုလည္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။တ႐ုတ္္ ႏိုင္ငံ သည္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၏ ပထမဆုံး ျပည္ပစစ္စခန္းကို အေရွ႕အာဖရိကမွ အာဖရိက ဦးခ်ိဳေဒသရွိ ႏိုင္ငံတႏိုင္္ ငံျဖစ္ေသာ ဂ်ဘူတီတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း ထိုအစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

တ ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ေရတပ္မရိန္းတပ္မ်ားသည္ ဘီးတပ္ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားႏွင့္ အေျမာက္မ်ားျဖင့္ ထိုစစ္စခန္း တြင္ စခန္းခ်ေနေသာ္လည္း ထိုဆိပ္ကမ္းတြင္ ဆိပ္ခံေဘာတံတားမရွိေသာေၾကာင့္ အနီးရွိ စီးပြားေရး ဆိပ္ကမ္းတခုကိုသာ လတ္တေလာ အားထား ေနရ သည္္ ။ထိုစစ္ဖက္အေဆာက္အအုံရွိ တ႐ုၾတ္ပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အေမရိကန္ေလယာဥ္မႉးမ်ားကို ေလဆာမ်ားျဖင့္ထိုးျခင္း၊ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ား လႊတ္တင္ျခင္း တို႔ျဖင့္ အေမရိကန္ ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနသည္ဟုလည္း ထိုအစီရင္ခံစာကဆိုသည္။တ႐ုတ္္ ႏိုင္ငံ ပိုင္ ဆင္ဟြ ာသတင္းဌာန၏ အဆိုအရ ပင္တဂြန္၏ ထိုအစီရင္ခံစာကို တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပန္ၾကားေရး႐ုံး က ပယ္ခ်ၿပီး လြန္စြာ မွားယြင္းေသာ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည္ဟု ေျပာေၾကာင္း သိရသည္။အေမရိကန္၏ ထိုအစီရင္ခံစာသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စစ္ေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈဟု ၎တို႔ေခၚသည့္ ကိစၥကို ပိုမိုခ်ဲ႕ကားထားေၾကာင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးမူဝါဒႏွင့္ စစ္ေရးေသနဂၤဗ်ဴဟာမ်ားကို လြဲမွားစြာ ဖြင့္ဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထိုျပန္ၾကားေရးဌာနက ဆိုသည္။

( Nan Lwin ၏ Myanmar in China’s Plans for Expanded Overseas Network of Military Facilities, US Says ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ဧရာဝတီသတင္းဌာန

crd:Green calendar

unicode

တရုတ်် နိုင််ငံ သည်် ၎င်း လက််နက််ကိုင်် တပ််များ ၏ လက််လှမ် းမီသောနယ်် ပယ်် ကို တိုးချဲ့ ရန်် မြန်မာ နိုင််ငံ အပါ အဝင်် နိုင်် ငံ ပေါင်း (၁) ဒါဇင်် တွင် အခြေခံ အဆောက်် အအုံ ား တည်ဆောက် ရန်ကြိုးစာ းနေကြောင်း ပင်တ ဂွန် စစ်ဌာန ချုပ်် အစီရင်် ခံစာတစောင်် က ဖော်ပြပြီး ၎င်းတို့ သည် တရုတ်် နိုင််ငံ က တည်ဆောက်် လိုသော စစ်စခန်း များဖြစ်် နိုင်ကြောင်း ပြောကြား လိုက်် သည််။

“တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနို င်ငံ ပါဝင်် ပတ််သက်် သည့်် စစ်် ဘက်နှင့် လုံခြုံ ရေး ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု များ ၂၀၂၀” အမည် ရှိ အမေရိကန်် ကွန်ဂရက် သို့ တင် သွင်းသည့် နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာကို အမေရိကန်ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက အင်္ဂါနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ဂျဘူတီနိုင်ငံရှိ ၎င်း၏ စစ် စခန်းအပြင် တရုတ်နိုင်ငံသည် ၎င်း၏ ရေတပ်၊လေတပ်နှင့် ကြည်းတပ်များကို ထောက်ကူရန် ရေခြားမြေခြား စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ရန် စဉ်းစားကြံစည်သလို အစီအမံများ ချမှတ်နေသည်မှာ လွန်စွာဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပင်တဂွန်၏ ထိုအစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။

တရုတ် နိုင်ငံ သည် မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ စင်္ကာ ပူ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ပါကစ္စတန်၊ သီရိလင်္ကာ၊ အာရပ်စော်ဘွားများနိုင်ငံ၊ ကင်ညာ၊ ဆေရှဲစ်၊ တန်ဇန်းနီးယား ၊ အင်ဂိုလာနှင့် တာဂျစ်ကစ္စတန်တို့မှ နေရာများကို ထိုစစ်စခန်းများတည်ဆောက်ရန် စဉ်းစားနေသည်မှာ အလားအလာများကြောင်း ထို အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။ အမေရိ ကန် စစ်ဆင်ရေးများကို အနှောက်အယှက်ပေးနိုင်ပြီး အမေရိကန်ကို ထိုးစစ်ဆင်ရာတွင် အထောက်် အကူပြုနိုင်ကြောင်း ထိုအစီရင်ခံစာက ဖေါ်ပြသည်။

တရုတ်နိုင််ငံ ၏ ရည်မှန်းချက်ကြီးမားလှသည့် ရပ်ဝန်းနှင့်လမ်းအစီအစဉ် (BRI) စီမံကိန်းများသည် ပြည်ပဆိပ်ကမ်းများကို အသုံးပြုရန် တ ရုတ်ပြည်သူ ့လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်အတွက် စစ်ရေး အကျိုးကျေးဇူးများ ဖန်တီးပေးနိုင်ကြောင်း ပင်တဂွန်ကပြောသည်။ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ထားသောကြောင့် အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာ၊ မြေထဲပင်လယ်နှင့် အတ္တလန်တိတ် သမုဒ္ဒရာအထိ ဝေးကွာသော ပင်လယ်ပိုင်နက်များတွင် တရုတ်ရေတပ်ကို ဖြန့်ချထားရန် လိုသည့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှုကို ရရှိစေကြောင်း ထိုအစီရင်ခံစာအရ သိရသည်။

ထို အထူ းစီးပွားရေး ဇုန်် တည်ဆောက်ခြင်း သည် တောင်အာရှတွင် ဘေ့ဂျင်း၏ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အခန်းကဏ္ဍတည်ဆောက်ရန် မှာ ထိုစီမံ ကိန်း ၏ တစိတ်တပိုင်းဖြစ်သည်။ တောင်အာရှရှိ အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာဆိပ်ကမ်းများတွင် တရုတ်နိုင်ငံသည် အကြီးအကျယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေ သည်် ။ တရုတ်နိုင်ငံအား အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာကို တိုက်ရိုက်အသုံးပြုခွင့်ပေးခြင်းနှင့် မလက္ကာရေလက်ကြားကိုမသုံးဘဲ ရေနံတင်သွင်းခွင့်ပေးခြင် းတို့ဖြင့် ကျောက်ဖြူဆိပ်ကမ်းသည် BRI အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော တရုတ်-မြန်မာ စီးပွားရေး စင်္ကြန် (CMEC) အတွက် အရေးပါ သည်် ။ထိုဆိပ်ကမ်းသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကုန်းတွင်းပိတ် ယူနန်ပြည်နယ် တိုးတက်ရေးရည်မှန်းချက်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံကို အကျိုးပြုနေသည်။

ရခိုင်ပြည်် နယ်မြောက်် ပိုင်း တွင် တည်် ရှိ သော ကျောက်ဖြူ သည် တရုတ်နိုင်ငံအတွက် သေနင်္ဂဗျူဟာ ကျသောအချက်အခြာ နေရာဖြစ်ပြီး နှစ်နိုင််ငံ အကြား ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း နှစ်ခု စတင်သောနေရာလည်း ဖြစ်သည်။ဇန်န ဝါရီလက တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်၏ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း နှစ်နိုင်ငံတို့သည် ထိုစီမံကိန်းအတွက် လုပ်ကိုင်ခွင့်နှင့် ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ခွင့် သဘောတူညီချက်များကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။မြန်မာ နိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဌာနဖြစ်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာန (DICA) က တရုတ်ကုမ္ပဏီတခုနှင့် မြန်မာအစိုး၏ ကော်မတီတခုတို့အကြား ဖက်စပ်လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းကို လွန်ခဲ့သောလက အတည်ပြုပေးခဲ့ပြီး ကြန့်ကြာနေသော CMEC ၏ ကျောရိုး စီမံကိန်းကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ်ရန် ခြေလှမ်းတလှမ်း ပိုမိုနီးကပ်သွားစေခဲ့သည်။

မြန်မာ နိုင်ငံ တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်ပွားနေချိန်တွင်ပင် တရုတ်နိုင်ငံသည် ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပါအဝင် ရှီ၏ ခရီးစဉ်အတွင်း သဘောတူခဲ့သည့် ကျောရိုး စီမံကိန်းများ အလျှင်အမြန်အကောင်အထည်ဖေါ်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကို တွန်းအားပေးနေသည်။မေလက မြန်မာသမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နှင့်ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုစဉ်ကလည်း ရှီက မြန်မာသည် BRI စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖေါ်ရေး လုပ်ငန်းကို အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။

BRI ၏ အစိတ်် အပိုင် းအဖြစ် ကီလိုမီ တာ ၁၇၀၀ ရှည်လျှားသော CMEC သည် တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်မြို့တော် ကူမင်းမှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိ က စီးပွားရေး အချက်အခြာများဖြစ်သော နိုင်ငံအလယ်ပိုင်း မန္တလေးကို ဦးစွာဆက်သွယ်ပြီး အရှေ့ဖက်တွင် ရန်ကုန်နှင့် အနောက်ဖက်် တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ကျော်ဖြူ အထူးစီးပွားရေး ဇုန်အထိ ခွဲဆင်းသွားသည်။ဘေ့ဂျင်းသည် စီးပွားရေး အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးပြုခွင့်နှင့် ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်က သီးခြားအသုံးပြုခွင့်ရသည့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှု အဆောက်အအုံများ၊ တပ်ဖွဲ့များ စခန်းချသည့် စစ်စခန်းများအပါအဝင် ပြည်ပရှိ လုပ်ငန်းအဆောက်အအုံပုံစံ မျိုးစုံကို လေ့လာနေသည်ဟု အထက်ပါ အစီရင်ခံစာတွင် ပင်တဂွန်က ဆိုသည်။

တရုတ်် စစ််တပ်် ၏ စဉ်းစာ းမှုတွင် နိုင်ငံအများအပြားကို လက်လှမ်းမီသည့် နေရာအမျိုးမျိုးကို စဉ်းစားနိုင်ပြီး အချို့သာ အခြေခံအဆောက်အအုံ သ ဘော တူညီမှု၊ တပ်ဖွဲများ အဆင့် သို့မဟုတ် တပ်ဖွဲ့များ ခေတ္တထားရှိရေး နှင့် / သို့မဟုတ် စစ်အခြေစိုက်စခန်းအဆင့် ညှိနှိုင်းမှုများ ဖြစ်် လာ မည်် ဟု ဆိုထားသည်။“အိမ်ရှင်နိုင််ငံ များနှင့် တည်ငြိမ်သော ရေရှည် ဆက်ဆံရေးသည် ၎င်းတို့၏ စစ်ဘက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှု အဆောက်အအုံများ အောင်မြင်ရေးတွက် အရေးပါကြောင်း တရုတ်အရာရှိများ သိရှိသောကြောင့် အိမ်ရှင်နိုင်ငံများသည် တရုတ်စစ်ဘက် စစ်ဆင်ရေးများကို ထိန်းကျောင်းရာတွင် အရေးပါသောအခန်းမှ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်” ဟု ထိုအစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။

စစ်် ဘက်် သယ်် ယူပို့ဆောင်် ရေး စီမံခန့်ခွဲမှုအဆောက်အအုံများ စီစဉ်ညှိနှိုင်းရာတွင် ပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်းများမှာ ဗဟိုစစ်ကော်မရှင် ပူးတွဲ စစ် ဦးစီးဌာန၊ ဗဟို စစ်ကော်မရှင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှု အထောက်ကူဌာနနှင့် ဝန်ဆောင်မှု ဌာနချုပ်များဖြစ်ကြောင်း ထိုအစီရင် ခံစာအရ သိရသည်။လတ်တလောတွင် တရုတ်နိုင်ငံသည် ဂျဘူတီရှိ စစ်စခန်းအပါအဝင် ပြည်ပပိုင်နက်များတွင် တရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် ရပ်တည်ရေး အပါအဝင် ပြည်ပမှ စစ်ဆင်ရေးများ အထောက်အကူရရေး စီးပွားရေးအခြေခံအဆောက်အအုံများကို သုံးနေသည်ဟုလည်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။တရုတ်် နိုင်ငံ သည် ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်၏ ပထမဆုံး ပြည်ပစစ်စခန်းကို အရှေ့အာဖရိကမှ အာဖရိက ဦးချိုဒေသရှိ နိုင်ငံတနိုင်် ငံဖြစ်သော ဂျဘူတီတွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လက စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်း ထိုအစီရင်ခံစာအရ သိရသည်။

တ ရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် ရေတပ်မရိန်းတပ်များသည် ဘီးတပ် သံချပ်ကာယာဉ်များနှင့် အမြောက်များဖြင့် ထိုစစ်စခန်း တွင် စခန်းချနေသော်လည်း ထိုဆိပ်ကမ်းတွင် ဆိပ်ခံဘောတံတားမရှိသောကြောင့် အနီးရှိ စီးပွားရေး ဆိပ်ကမ်းတခုကိုသာ လတ်တလော အားထား နေရ သည်် ။ထိုစစ်ဖက်အဆောက်အအုံရှိ တရုတြ်ပည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်အဖွဲ့ဝင်များသည် အမေရိကန်လေယာဉ်မှူးများကို လေဆာများဖြင့်ထိုးခြင်း၊ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ လွှတ်တင်ခြင်း တို့ဖြင့် အမေရိကန် လေကြောင်းပျံသန်းမှုများကို အနှောင့်အယှက်ပေးနေသည်ဟုလည်း ထိုအစီရင်ခံစာကဆိုသည်။တရုတ်် နိုင်ငံ ပိုင် ဆင်ဟွ ာသတင်းဌာန၏ အဆိုအရ ပင်တဂွန်၏ ထိုအစီရင်ခံစာကို တရုတ်အမျိုးသားကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြန်ကြားရေးရုံး က ပယ်ချပြီး လွန်စွာ မှားယွင်းသော အစီရင်ခံစာဖြစ်သည်ဟု ပြောကြောင်း သိရသည်။အမေရိကန်၏ ထိုအစီရင်ခံစာသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ စစ်ရေးခြိမ်းခြောက်မှုဟု ၎င်းတို့ခေါ်သည့် ကိစ္စကို ပိုမိုချဲ့ကားထားကြောင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးမူဝါဒနှင့် စစ်ရေးသေနင်္ဂဗျူဟာများကို လွဲမှားစွာ ဖွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထိုပြန်ကြားရေးဌာနက ဆိုသည်။

( Nan Lwin ၏ Myanmar in China’s Plans for Expanded Overseas Network of Military Facilities, US Says ကို ဘာသာပြန်ဆိုသည်။)

ဧရာဝတီသတင်းဌာန

crd:Green calendar