COVID 19 ကာလအတြင္း အိမ္္ေထာင္္စု တစ္စုလၽွင္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းႏႈန္းျဖင့္္  တတိယ အႀကိမ္  အိမ္ေထာင္္စု (၅ ဒသမ ၆ သန္း) ကို   ေထာက္္္္ ပံ့ေပးမည္္ဟု ဦးေဇာ္ေဌး ေျပာဆို 

COVID 19 ကပ္ေရာဂါ ကာလ အတြင္း တတိယ အႀကိမ္္ အျဖစ္္ အိမ္ေထာင္္ စု တစ္္စု လၽွင္္ က်ပ္ႏွစ္္ ေသာင္းျဖင့္ အိမ္္ ေထာင္္ စု ၅ ဒသ မ ၆ သန္း ကို က်ပ္္ ၁၁၃ ဒသ မ ၅၃၅ ဘီလ်ံ က်ခံ၍ ေထာက္္ပံ့ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္္ သမၼတ႐ုံး ေျပာေရး ဆိုခြင့္္ ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာ ၾကား သည္္ ။စက္တင္္ ဘာ (၄)ရက္္ က ေနျပည္ေတာ္္ ရွိ နိုင္ငံေတာ္္ သမၼတ အိမ္ေတာ္္ တြင္ျပဳလုပ္္ သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ COVID 19 ကပ္္ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေန သည့္ ကာလအတြင္း နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးေဇာ္ေဌးက အထက္ပါတိုင္း ထည့္္ သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္္ သည္္။

“COVID 19 ကပ္ေရာဂါ ကာလ မွာ ျပည္္သူ လူထု ကို နိုင္ငံေတာ္္ အစိုးရ အေနနဲ႔ ေထာက္္ပံ့ ေပးတဲ့ အေျခအေန ေလး ဦးစြ ာတင္ျပလိုပါတယ္္ ။ အဲ ေတာ့ သၾကၤန္ ႐ုံးပိတ္္ရက္္ ရွည္္ ကစၿပီး ေတာ့ ရိကၡာ ငါးမ်ိဳးေပါ့၊ ရိကၡာ ငါးမ်ိဳး ကို ၅ ဒသ မ ၃ သန္း လူဦးေရ။ အဲဒါ ကို ကၽြန္ေတာ္ တို႔ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အေနနဲ႔ ေထာက္ ပံ့ခဲ့ေတာ့ အား လုံးေပါင္း ၇၁ ဒသ မ ၁၀၃ ဘီ လ်ံ က်ခံ ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္္ ပိုင္ းမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္္ တို႔ ရိကၡ ာငါးမ်ိဳး မေဝေတာ့ ဘဲနဲ႔ ႏွစ္ေသာင ေးေပါ့ေနာ္၊ ပုံမွန္္ ဝင္ေငြ မရွိတဲ့ အေျခခံ လူတန္းစား ေတြ၊ အိမ္ေထာင္္စု တစ္္စု ကို ႏွစ္ေသာင္း ႏွစ္ႀကိမ္္ ေပါ့၊ အိမ္္ ေထာင္္စုေပါင္း (၅ ဒသမ ၄) သန္း ကို ႏွစ္ေသာင္း ႏွစ္္ ႀကိမ္၊ ေလးေသာင္ းနဲ႔ေထာက္ပံ့ ခဲ့တာ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ၂၁၈ ဒသ မ ၁၁၂ ဘီ လ်ံ က်ခံ ခဲ့ပါတယ္။ အ ခု ေနာက္ တစ္ႀကိမ္ေပါ့ေနာ္၊ ေနာက္ တစ္ႀကိမ္ ကၽြန္ေတာ္္ တို႔က အိမ္ေထာင္္ စုေပါင္း ၅ ဒသ မ ၆ သန္း ကို တတိယ အႀကိမ္္ အေနနဲ႔ ေထာက္္ပံ့ေပး ဖို႔ ရွိပါတယ္္ ။ အိမ္ေထာင္္ စု တစ္စုကို ႏွစ္ေသာင္းႏႈန္းနဲ႔ ၁၁၃ ဒသမ ၅၃၅ ဘီလ်ံ က်ခံ ၿပီးေတာ့ မၾကာခင္ကာလမွာ ေထာက္ ပံ့ေပးဖို႔ရွိပါ တယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဌး က ေျပာၾကား သည္္ ။

နိုင္ငံေတာ္္ အစိုးရ အေနျဖင့္ COVID 19 ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြ ားေနသည့္ ကာလ အတြင္း ျပည္သူ လူထုႏွင့္ တိုက္ရိုက္္ ဆက္္စပ္္ သည့္ စားေသာက္္ ကုန္္ ငါးမ်ိဳး ေထာက္္ ပံ့ေပးျခင္း၊ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ား အပါအ ဝင္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားအျဖစ္ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၉၀၈ ဒသမ ၀၈၅ ဘီ လ်ံ အထိ က်ခံသုံးစြဲခဲ့ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“ေနာက္္္ တစ္္ ခ်က္ က ေတာ့ စိုက္၊ ေမြး၊ ဆည္ ေပါ့။ အဲဒီ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္ကေနၿပီးေတာ့ အထူးသျဖင့္ ဒီကာလမွာ ေတာင္သူလယ္ သ မားေတြဝင္ေငြရဖို႔အတြက္ ဝင္ေငြတစ္နည္း တစ္လမ္းနဲ႔ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ရွိပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ စပါးမ်ိဳးေစ့ထုတ္တဲ့ လုပ္ငန္း၊ ၿပီး ရင္ ေက်းရြ ာမတည္ရန္ပုံေငြ စီမံကိန္း၊ ၿပီးရင္ သူတို႔အတြက္ ငါးမ်ိဳးေတြနဲ႔ ငါးသားေပါက္ေတြ ျဖန႔္ျဖဴးေပးတာတို႔၊ ေနာက္တစ္ခ် က္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ကုန္ထုတ္လမ္းနဲ႔ေက်းရြာ အေျခခံအေဆာက္အအုံလုပ္ငန္းေတြ၊ အဲ့တာေတြကို အဲ့ေဒသမွာရွိတဲ့ ေဒသခံေတြနဲ႔ Cash for Work ဒါမ်ိဳးေတြ ေဆာက္ခိုင္းတာ၊ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ လယ္ယာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္တာ စသည္ျဖင့္ေပါ့ ေနာ္။ အဲဒီအတြက္ စိုက္၊ ေမြး၊ ဆည္ကေနၿပီးေတာ့ ေပးတာက ၉၂ ဒသမ ၆၁၂ ဘီလ်ံရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ လူမႈကယ္ဆယ္ဝန္ႀကီးဌာန ေပါ့။ လူကယ္ျပန္ဝန္ႀကီးဌာနကေနၿပီးေတာ့ အသက္ ၈၀ ကေန ၈၀ ၾကား သက္ႀကီး ရြယ္အိုေတြ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြ၊ ပရဟိတ ေဂ ဟာေတြ၊ ဘိုးဘြားရိပ္ သာေတြ၊ ဒါေတြ ေထာက္ပံ့တယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေတြကို ေထာက္ပံ့တယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဌ းက ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္္ ျပည္ နယ္ အပါ အဝင္ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံးရွိ IDP စခန္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ လူမ်ားအတြက္ စားေသာက္ကုန္ ငါးမ်ိဳး ကုန္က်ေငြမ်ားကို အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ ေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ပုံမွန္ဝင္ေငြမရွိေသာ အေျခခံလူတန္း စားမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ခ်ိန္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွိခဲ့သည့္ IDP စခန္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ားကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“IDP စခန ေးေတြ၊ တိုက္္ပြဲေရွာင္္ စခန္းေတြမွာရွိတဲ့ အိမ္ေထာင္စုေတြက မူလတန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ ေက်ာင္းဝတ္စုံေတြ ေထာက္ပံ့ တယ္။ မသန္စြမ္းသူေတြ ေထာက္ပံ့တယ္။ အနာႀကီးေရာဂါသည္ေတြ ေထာက္ပံ့တယ္။ ေနာက္တစ္ခါ လူကုန္ကူးခံရတဲ့ သားေကာင္ေတြ ေပါ့၊ လူကုန္ကူးခံရတဲ့လူေတြ၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပေပါ့၊ အဲဒါေတြ ေထာက္ပံ့တာ အားလုံးေပါင္း ၃၅ ဒသမမ ၉၂၃ ဘီလ်ံ က်ခံခဲ့ပါတယ္္ ။ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနကေနၿပီးေတာ့ ေဆး႐ုံးေတြ ဒီကာလမွာ အဆင့္ျမႇင့္တင္တာ၊ ေဆးပစၥည္း၊ ေဆးကိရိယာ၊ ေနာက္္ အကာ အကြယ္ေတြေပါ့၊ PPE စသည္ျဖင့္ ဒါမ်ိဳးေတြဝယ္တာ၊ ဆက္စပ္ပစၥည္းေတြဝယ္တာ၊ အားလုံးေပါင္း ၂၆၇ ဒသမ ၉၀၃ ဘီလ်ံ က်ခံခဲ့ ပါတယ္” ဟု သမၼတ႐ုံးေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

လက္္ဘက္္ရည္္ ဆိုင္္မ်ား၊ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားကို သက္သာသည့္ႏႈန္းထားျဖင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္းအတြက္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၀၀ က်ခံသုံးစြဲ ခဲ့ေၾကာင္း၊ အေသးစား ေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ တစ္ပိုင္တစ္နိုင္ေခ်းယူသူမ်ားအတြက္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၀၀ က်ခံခဲ့ေၾကာင္း၊ SME လုပ္ ငန္းမ်ားအတြက္ ထုတ္ေခ်းျခင္းတြင္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၀၀ ရွိၿပီး COVID-19 ကပ္ေရာဂါ ကာလတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ တစ္ဧကလၽွင္ က်ပ္ငါးေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ ေထာက္ပံ့ျခင္းအတြက္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၆၀၀ ေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင္း၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ကင္းလြတ္ခြင့္ အတြက္ တစ္နိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာႏွင့္ဆိုပါက က်ပ္ ၁၀၇ ဒသမ ၃၇၉ ဘီလ်ံ အစိုးရမွ က်ခံခဲ့ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာၾကားသည္။

“ဒီအထဲ မွာ ထူးျခားခ်က္က တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးေပါ့၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးက်ေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအစီအစဥ္နဲ႔ ပုဂၢလိကကို တင္ ဒါေတြေခၚတယ္။ ဥပမာ မီးစက္နဲ႔ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေတြ ေပးေဝတာေတြရွိတယ္။ ေနာက္ အစိုးရဆီကေန Gas ေတြ ဝယ္ၿပီးေတာ့ Gar Turbine ေတြ လည္ရတဲ့ဟာေတြ ရွိတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တစ္နိုင္ငံလုံးမွာရွိတဲ့ ယူနစ္ ၁၅၀ ေအာက္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပး လိုက္ေတာ့ သူတို႔က အက်ဳံးမဝင္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ သူတို႔အတြက္ ပါသြားေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ တင္ျပခ်က္္ အရ ေထာက္ပံ့တာ ၁ ဒသမ ၅၁၈ ဘီလ်ံ ရွိပါတယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဌး ေျပာၾကား သည္္ ။

crd:Eleven media