COVID 19  ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္္ ပြားေနခ်ိန္္ အတြင္း နိုင္္ငံေရး ၊ စစ္္ ေရး အျမတ္္ ထုတ္္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ (AA)လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ကို သမၼတ႐ုံးက သတိေပးလိုက္

ရခိုင္္ လက္နက္္ ကိုင္္ အဖြဲ႕ (AA) အ ေနျဖင့္ COVID 19 ကပ္္ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေန ခ်ိန္္ တြင္္ နိုင္္ငံ ေရး၊ စစ္္ ေရး အျမတ္္ ထုတ္ျခင္း မ်ား မ လုပ္္ ရန္္ သမၼတ႐ုံး ေျပာေရး ဆိုခြင့္္ ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌး က သ တိ ေပးေျပာ ၾကား သည္္ ။ (AA) စစ္္ ဦးစီးခ်ဳပ္္ က ရခိုင္ ျပည္နယ္္ အတြင္း COVID 19 ျဖစ္ပြားမႈ သည္ နိုင္ငံေရ း၊ စစ္ေရးျပႆနာ ကို အရင္ းခံၿပီး ျဖစ္္ ပြား လာသည္္ ဟု စဥ္းစာ းစရာ အ ေၾကာင္းရင္း မ်ားရွိေၾကာင္း ေျပာၾကား ခ်က္္ အ ေပၚ စက္္တင္္ ဘာ(၄)ရက္ ္သမၼတ ႐ုံး သတင္းစာ ရွင္း လင္းပြဲ ၌ ဦးေဇာ္ေဌး က ျပန္္ လည္္  တုံ႔ျပန္ေျဖ ၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္္ သည္္ ။

(AA) စစ္ဦးစီ းခ်ဳပ္ ဗိုလ္္ ခ်ဳပ္ ထြန္းျမတ္နိုင္္ က အစို းရႏွင့္ တပ္္ မေတာ္္ အ ေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္္ နယ္္ ကို နိုင္ငံေရး အရ၊ လူမ်ိဳးေရး အရ၊စစ္ေရး အရ အျမစ္ျပတ္္ ေခ်မႈန္းရန္္ လုပ္္ ပိုင္ ခြင့္္ မ်ား၊ အာဏာ မ်ား၊ ဥပေဒမ်ား ကို လက္နက္္ အျဖစ္ အသုံး ခ်ေနျခင္း သည္ စဥ္းစား စရာျဖစ္သည္္ ဟု ႐ုပ္သံ မွ ေျပာ ဆိုခဲ့ရာ (AA) ေခါင္းေဆာင္္ ၏ ေျပာဆို ခ်က္္ သည္္ အလြန္္ ဆိုးရြား သည့္ ေျပာဆို ခ်က္္ ဟု သမၼတ ႐ုံးေျပာေရးဆို ခြင့္္ ရွိ သူ က တုံ႔ျပန္္ သည္္။‘‘အ ခု ေျပာသြား တဲ့ စကား ေတြ တစ္လုံ းမက်န္ နားေထာင္ တယ္္ ။ ဒီေအာက္္ က ေဒသခံျပည္ သူေတြကို အထင္္ အျမင္လြဲမွား ေအာင္ ဒီလို မ်ိဳး COVID 19 ကာလ မွာေတာင္ နိုင္ငံေရး အျမတ္ ထုတ္ေန တာ။ စစ္ေရးအျမတ္ ထုတ္ေနတာ။ ဒါမ်ိဳးေတြက မလုပ္သင့္ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္ တယ္’’ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

COVID 19 သည္ ရမ္းျဗဲၿ မိဳ႕ နယ္မွအပ ရခိုင္ျပည္နယ္ တစ္ျပည္နယ္လုံးနီးပါး ျဖစ္ပြားေန ေၾကာင္း၊ ေရာဂါမ်ိဳးရိုးဗီဇ ေျပာင္း လဲမႈေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္ သူမ်ားအ တြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာေကာင္း ေၾကာင္း၊ ယင္းအေပၚ အစိုးရႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အင္ တိုက္အားတိုက္ ေရာဂါကုသထိ န္းခ်ဳပ္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။ ရခိုင္ ျပည္နယ္တြင္ ေရာဂါပိုးပ်ံ႕ႏွံ့ေနခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္္ ျဖင့္ ကူညီ မႈ မ်ားျပားလာသည္မွာ အထင္အရွားျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

‘‘ရွင္ းရွင္းေျပာရ ရင္ အၾကမ္းဖက္သမားနဲ႔ ျပည္သူကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ခြဲျမင္တယ္။ က်န္တဲ့ တစ္နိုင္ငံလုံးက ျပည္သူကလည္း ခြဲျမင္တယ္။ (AA) အၾကမ္းဖက္သမားက သတ္သတ္၊ ရခိုင္ျပည္သူလူထုက သတ္သတ္။ အဲဒီေတာ့ ရခိုင္ျပည္ သူလူထု ဒုကၡေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဝိုင္းကူ တယ္။ ဒါရွင္းရွင္းေလး’’ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။တစ္္ နိုင္ငံလုံ းက ျပည္ သူမ်ား စိုးရိမ္ပူပန္ၿပီး ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ AA ေခါင္းေဆာင္မ်ား တလြဲေျပာဆိုေနျခင္း က အဆင္မေၿပ ေၾကာင္း၊ AA အေနျဖင့္ အပစ္ရပ္ေၾကညာသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ေၾကညာ ခ်က္ႏွင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္္ မ်ား ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သမၼတ႐ုံး တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

၂၀၂၀ အတြင္ း၌ တပ္္မ ေတာ္ႏွင့္ (AA) ထိေတြ႕မႈေပါင္း ၄၅၈ ႀကိမ္ရွိၿပီး မိုင္းေထာင္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္ ၂၀၆ ႀကိမ္ရွိေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာ သည္။‘‘အဲဒီေတာ့ ဟိုတစ္ေလာက အပစ္ရပ္ေၾကညာတယ္။ ဒါေပမဲ့ အပစ္ရပ္ေၾကညာတာက သတ္သတ္၊ ေအာက္ေျခမွာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ေတြ လုပ္ေနတာက သတ္သတ္ျဖစ္တယ္။ ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီအပစ္ရပ္ကာလမွာ AA ဘက္က လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ေတြက ေလၽွာ့ဖို႔လိုတယ္။ ေလၽွာ့ဖို႔လိုတယ္ဆိုတာ မိုင္း ေထာင္တာေတြ မလုပ္ဖို႔ေပါ့’’ဟု၎က ဆိုသည္။ ေန႔စဥ္နီးပါး တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ AA ၏ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ လက္ ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနသည္ဟု ေျပာသည္။

‘‘စတိတ္မန ႔္သည္ ဝါဒျဖန႔္ ခ်ိေရးသတ္သတ္ လုပ္ေဆာင္တယ္လို႔ ျမင္တယ္။ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက လြဲမွားေန တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔က သူ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေမးခ်င္တာ ရွိတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ေနရာေပါင္းစုံ ပ်ံ႕ႏွံ့ေနတာ ဒီေကာင္ ေတြလုပ္ခ်င္တာ လုပ္ေန တာအေပၚက ေခါင္းေဆာင္ေတြ သိေကာသိလား’’ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေမးခြန္းထုတ္သည္။ABSDF  ႏွင့္ RCSS အ ဖြဲ႕ မ်ားကို လည္း ယခင္က မတရား အသင္းအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အျဖစ္လည္း ေကာင္း ေၾကညာခဲ့ေသာ္ လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ AA ကိုလည္း အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ ေၾကညာထားေသာ္လည္း တစ္ဖြဲ႕ ခ်င္းေဆြးေႏြးရန္ ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ တုံ႔ျပန္လာမႈမရွိေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ဆို သည္။

ထို ႔အျပင္ ဦးေဇာ္ေဌး က အင္ဒိုနီးရွာ းနိုင္ငံတြင္ အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ျမင္ခဲ့မႈျဖစ္ စဥ္တစ္ခု ကို ရွင္းျပသည္။ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ အာေခ်းေဒသ၌ ဆူနာ မီဝင္ေရာက္ခဲ့၍ လူဦးေရသိန္းခ်ီ ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း၊ သဘာဝေဘး ျဖစ္ပြားမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လည္း ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြား ေနရာ အင္ဒိုနီးရွား၌ သဘာဝေဘး ၾကဳံခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္ကို သင္ခန္းစာ ယူသင့္ေၾကာင္း သမၼတ႐ုံး တာဝန္ရွိသူက အႀကံျပဳသည္။ထိုသို႔ သင္ခန္းစာယူၿပီး စစ္ရွိန္ေလၽွာ့ရန္၊ ထို႔ေနာက္ လူထုအ ၾကား ရႈပ္ေထြးမႈျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဝါဒျဖန႔္ခ်ိေရး မလုပ္ ေဆာင္ရန္ ဦးေဇာ္ေဌးက AA အဖြဲ႕အား တိုက္တြန္းသည္။

‘‘နံ ပါတ္္ (၃) က အမွန္္ တ ကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားလား၊ အမွန္တကယ္ ျပည္နယ္အခြင့္အေရးကို လိုလားလား။ အမွန္တကယ္ တိုင္းရင္း သားအ ခြင့္အေရးကိုလိုလားလား။ လိုလားရင္ ေဆြးေႏြးေရးစားပြဲဝိုင္း ေပၚလာခဲ့။ AA တစ္ဖြဲ႕တည္း လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕မယ္ ။ အဲဒါလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာထားၿပီးသား။ တကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားရင္ အဲဒီအတိုင္း လုပ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ဝါဒျဖန႔္ခ်ိ ေရး စတိတ္္ မန႔္ေတြလုပ္ၿပီး တလြဲ တေခ်ာ္လုပ္ေနတာပဲ။ အဲဒါေတြကို မီဒီယာကတစ္ဆင့္ ေျပာခ်င္ တယ္’’ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာ သည္္ ။

crd:7day news