ကယား ဝန္္ႀကီးခ်ဳပ္္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရွိုကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ စြပ္စြဲျပစ္တင္ၿပီး  ျဖဳတ္ခ်လိုက္ျခင္းသည္ႈ ပါတီ အတြက္ သင္ခန္းစာ ရေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေဇာ္္ျမင့္္ေမာင္္ ေျပာၾကား

ကယားျပည္နယ္္ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္္ ဦးအယ္္လ္္ေဖာင္းရွို ကို ျပည္္နယ္္ လႊတ္ေတာ္္ မွ စြပ္စြဲျပစ္္ တင္္္ ၿပီး ျဖဳတ္္ခ် ခံလိုက္္ ရျခင္း သည္္ ပါတီ အတြက္္ ပထမဆုံ းသင္္ခန္ းစာျဖစ္္ ၿပီး ေနာင္္ မျဖစ္ေစ ရန္ လုပ္ေဆာင္္ ရမည္ျဖစ္္ ေၾကာင္း အာဏာ ရ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္္ ပါတီ (NLD) ဒုတိယ ဥကၠ႒ ေဒါက္္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္္ က ေျပာ ၾကား သည္္ ။

NLD ပါ တီ အစိုးရ လက္ ထက္္ ပထမဆုံ းအျဖစ္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္္ (၁၄)ဦး အနက္္ ကယားျပည္္နယ္္ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္္ အား ျပည္နယ္္ လႊတ္ေတာ္္ မွ စြပ္စြဲျပစ္္ တင္္ ျဖဳတ္္ ခ်ခဲ့ၿပီး ေနာက္္ NLD ပါတီ ၏ ဒုဥကၠ႒ ၊ တစ္ဦး တည္း ေသာ ေျပာေရး ဆိုခြင့္္ ရွိသူ လည္း ျဖစ္သ လို မႏၲေလး တိုင္းဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္္ လည္းျဖစ္္ သည့္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္္ က ေအာက္ပါအ တိုင္း ေျပာ ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ပထမဆုံ းအႀကိမ္ သင္ ခန္း စာေပါ့ဗ်ာ။ အရင္တုန္း ကေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကို အေရးယူတယ္ ဆိုတာ အေၾကာင္းေၾကာင္း ေခါင္းစဥ္ပါတယ္္ ေ လ။ ျဖဳတ္ခ်တာ မဟုတ္ဘူး အေရးယူတာ ေလ။ ဒါကေတာ့ လႊတ္ေတာ္က ျဖဳတ္ခ်လိုက္တယ္ဆိုေတာ့ ဒီဟာမ်ိဳး ေနာင္မျဖစ္ေအာင္ လုပ္ ရမယ္္ ။ ခဏ ခဏျဖစ္္ ေနရ င္္ ဘယ့္ႏွယ္္ လုပ္္ မလဲ’’ဟု ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ယမန္ေန႔ (စက္တင္ဘာ ၄ ရက္)တြင္ က်င္းပ သည့္ မႏၲေလး တိုင္း လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးအၿပီး တြင္ သတင္း မီဒီယာ မ်ား အား ေျပာ သည္္ ။

NLD ပါတီ ၏ က ယားျပည္ နယ္ မယ္ စဲ့မဲဆ ႏၵနယ္ အမွတ္(၁)ျပည္နယ္္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္္ စား လွယ္အျဖစ္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ ပြဲ တြင္ အနိုင္ ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည့္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရွိုသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၅၊ပုဒ္မ ၂၆၃(က) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ သည္ဟုဆိုကာ စြပ္စြဲျပစ္တင္ ျဖဳတ္ခ်ခံရသည္။ ကယားျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရွို သည္ ကယားျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳအဆိုျဖစ္ေသာ ကယားျပည္ နယ္ေန႔ က်င္းပရာ ကြင္းႏွင့္ တစ္ဆက္တစ္စပ္တ ည္းရွိသည့္ ေျမကြက္ကို ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ ကိစၥႏွင့္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ဝယ္ယူထားသည့္ စက္ယႏၲရား မ်ား၏ ငွားရမ္းခမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ေငြ စာရင္း ဖြင့္လွစ္သုံးစြဲခဲ့သျဖင့္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းNLD ပါတီ၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕က ဆို ထား သည္္ ။

၎ ကို စြပ္္ စြဲျပစ္္ တင္္ ျဖဳတ္္ ခ် ရန္္ အတြက္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ကယားျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တြင္ မဲစနစ္ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္္ ရာ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀ ဦးရွိသည့္အနက္ ေထာက္ခံသူ ၁၆ မဲ၊ ကန႔္ကြက္သူ ေလးမဲျဖင့္ ေထာက္ခံမဲအေရအ တြက္ မ်ားေသာေၾကာင့္္ အဆို ကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၃(င)(၁)အရ ကယားျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မွ နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပခဲ့ၿပီး အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၃(င)(၂)အရ နိုင္ငံေတာ္သမၼတက စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းခံရသည့္ ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ရာထူးမွရပ္စဲေၾကာင္းႏွင့္ ေခတၱဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ကယားျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ စိုက္ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးေဘာ့စ္ ကိုအား ခန႔္အပ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။

ကယားျပည္္ နယ္ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္္ ျဖဳတ္္ခ် ခံရ သည့္ ျဖစ္စဥ္ သည္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အာဃာတျဖင့္ ေဆာင္ရြ က္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သ ည္ဟု NLD ပါတီ က စက္တင္ဘ ာ ၃ ရက္တြင္္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ပါတီ ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္္ ကလည္း ယင္းျဖစ္စဥ္သည္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ အားၿပိဳင္ျခင္းထက္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အားၿပိဳင္သည့္သေဘာ သက္ ေရာက္ေနသည္ဟု ေျပာသည္။‘‘လႊတ္ေတာ္္ ဆိုတာ ဥပေဒျပဳ ရမယ္။ အစိုးရလုပ္တဲ့ဟာေတြကို တည့္မတ္ေအာင္ အစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းေပးရမယ္။ အစိုးရကလည္း လႊတ္ေတာ္ ကို ဥပေဒျပဳနိုင္ေအာင္ အကူအညီေပးသြား ရမယ္။ ဒါမွသာလၽွင္ ျပည္သူ႔ အက်ိဳးကို သယ္ပိုးနိုင္မွာ။ ျပည္ သူ႔အက်ိဳးကို ၿပိဳင္ရမယ့္ေနရာ မွာ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ လုပ္တယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူနစ္နာသလဲ၊ ျပည္သူနစ္ နာတာေပါ့’’ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရွို သည္ ကယားျပည္ နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္္ တာဝန္မွ ရပ္စဲခံရေသာ္္ လည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ အျဖစ္ ဆက္္လက္္ တည္္ ရွိေနၿပီး ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္လည္း မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂) ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ မွ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္ းအျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ က အတည္ျပဳထား သည္။ NLD အစိုးရလက္ထက္ မြန္ျပည္နယ္္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဧရာဝတီ တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တို႔ကို ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး တနသၤာရီ တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္္ ကို တာဝန္္မွ  ရပ္စဲ ခဲ့ျခင္ းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ ကာ ကယား ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္္ ကိုမူ ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္္ က စြပ္စြဲျပစ္ တင္ ျဖဳတ္ခ် ခဲ့ျခင္းျဖစ္္ သည္္ ။

crd:7day news