ကားအမည္ ေျပာင္း အခြန္ ၃% ဘယ္ေတာ့ ေနာက္ဆုံး လဲ ေမးေန က်တဲ့ မိတ္ေဆြ မ်ား အားလုံး အတြက္

၁-၁၀-၂၀ မွစ၍ ကား အမည္ ေျပာင္း အခြန္ ၃% မွ ၆%သို႔အခြန္ဦးစီးဌာန မွတိုးေကာက္ပါမည္။ (ကားအမည္ ေျပာင္းေဆာင္ရြက္မည့္ မိတ္ေဆြမ်ား ခဗ်)မိမိကား အမည္ေဖာက္ လုပ္ရန္ အတြက္ အရင္ဆုံး မိမိေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အခြန္႐ုံးသို႔ ေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ သြားေရာက္ ေလၽွာက္ထားရပါမည္။

1 – သန္းေခါင္စာရင္း (မူရင္း၊ မိတၱဴ) 2 – မွတ္ပုံတင္ (မူရင္း၊ မိတၱဴ) 3 – Owner book (မူရင္း၊ မိတၱဴ) 4 – Wheel tax (မူရင္း၊ မိတၱဴ) 5 – အေရာင္း အဝယ္စာခ်ဳပ္ (မူရင္း၊ မိတၱဴ) (အေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္ သည္ အမည္ေပါက္ႏွင့္ မိမိ တိုက္ရိုက္ခ်ဳပ္ ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ရပါမည္။) 6 – ကားဓာတ္ပုံ ( ေရွ႕ပုံ၊ အေနာက္ပုံ၊ ေဘးတိုက္ပုံ အားလုံး ေပါင္း ၃ ပုံ။ ဓာတ္ပုံကို မိမိကိုယ္တိုင္ ဖုန္းျဖင့္ရိုက္၍ ဓာတ္ပုံဆိုင္မွာ သြားကူးပါ။)

ထပ္ျဖည့္ပါ ရေစ…ေဘးပုံဆိုသည္မွာ စတီယာတိုင္ရွိတဲ့ ဘက္အျခမ္းကို ေျပာတာပါ။(ကားဓာတ္ပုံမွအပ က်န္စာရြက္စာတမ္း မ်ားအား မိတၱဴ ၂ စုံ ကူးပါ။ အခြန္႐ုံးအတြက္ တစ္စုံ၊ ကညန ႐ုံးအတြက္တစ္စုံ)အထက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား ျပည့္စုံပါက အခြန္႐ုံး ရွိ မိမိရပ္ကြက္ ကို ကိုင္ေသာ စာေရးထံတြင္ တင္ရပါမည္။ စာေရးမွ မိမိကားအား ရာျဖတ္မွ သတ္မွတ္ေပးထါးေသာ ဇယားတြင္ တန္ဖိုးကို ၾကည့္၍ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းတြက္ခ်က္ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ဘဏ္သို႔ ေငြသြင္း ခ်လန္ ရရွိရန္ ေစာင့္ရ ပါသည္။ ခ်လန္ ရရွိပါက ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ ေငြသြားသြင္းရပါသည္။ (သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ျမန္မာ့စီးပြါးေရးဘဏ္မွာေငြသြင္းရပါမယ္ ၊ေတာင္ဥကၠလာအတြက္ သရက္ေတာ မွတ္တိုင္ရွိ ျမန္မာ့စီးပြားဘဏ္)(ဘဏ္ေငြသြင္းရာတြင္ ေငြသြင္းခ်လန္စာရြက္၏ ေနာက္ေက်ာ တြင္ သြင္းမည့္ေငြတြင္ ၅၀၀၀ တန္ ဘယ္နရြက္၊ တစ္ေသာင္းတန္ ဘယ္နရြက္ စသျဖင့္ အတိအက်ေရးထားေပးပါ။)

ဘဏ္တြင္ ေငြသြင္းၿပီးပါက ေငြသြင္းေျပစာကို မိတၱဴ တစ္ရြက္ကူး၍ အခြန္႐ုံးစာေရးထံသို႔တခါ သြားေရာက္ေပးအပ္ရပါမည္။ အခြန္႐ုံးမွ အခြန္စိမ္းစာရြက္ ၂ ရြက္ ထုတ္ေပးပါမည္။မူရင္းဟု ေရးထားေသာစာရြက္မွာ ကညန ႐ုံးသို႔ ေပးရပါမည္။ ပ-မူရင္းဟု ေရးထားေသာစာရြက္ႏွင့္ ဘဏ္ေငြသြင္းခ်လန္မွာ မိမိသိမ္းထားရပါမည္။

(အခြန္စိမ္းစာရြက္သည္ ကားျပန္ေရာင္းသည့္အခါ ထည့္မ ေပးရပါ။ မိမိကိုယ္တိုင္ အခြန္ေဆာင္ထားေသာ စာရြက္ျဖစ္သျဖင့္ မိမိႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္။)

salmon