တ႐ုတ္က ကုလကၽြမ္းက်င္္သူမ်ားကို ေဟာင္ေကာင္ အေရးတြင္ ဝင္ေရာက္္ စြက္္ဖက္္မႈမ်ားကို ရပ္္ဆိုင္းရန္္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ သတိေပးလိုက္

ေဟာင္္ ေကာင္္ တြင္ တ႐ုတ္္ က ျပ႒ာန္းခဲ့ ေသာ တင္းက်ပ္္ သည့္ လုံျခဳံေရး ဥပေဒသစ္္ သည္္ ေဟာင္ေကာင္္ ၏လြတ္္လပ္္ခြင့္္ မ်ားအား ဆိုးရြား ေသာ အႏၲရာယ္္ ျဖစ္ေစ ၿပီး အျပည္ျပည္္ ဆိုင္္ ရာ ဥပေဒ ေၾကာင္းဆိုင္္ ရာ ဝတၱရား မ်ား အား ခ်ိဳးေဖာက္္မႈ ေျမာက္ေၾကာင္း ကု လသမဂၢ ကၽြမ္းက်င္္ သူမ်ား ၏ ေျပာၾကား မႈမ်ာ းကို တ႐ုတ္္ က စက္တင္္ ဘာ (၄)တြင္္ ျပင္းျပင္း ထန္္ ထန္္ ျပန္္လည္္ တုံ႔ျပန္္ ခဲ့သည္္ ။

ေဟာင္ေကာင္္ တြင္ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္္ ၌ ဒီမိုကေရစီ အေရး ဆႏၵျပ မႈမ်ား ႀကီးထြား ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဇြန္္ ေႏွာင္းပိုင္း တြင္္ ျပ႒ာန္း ခဲ့သည့္ ထို လုံျခဳံေရး ဥပေဒ၏ အစိတ္္ အပိုင္း မ်ား သည္္ လြတ္္လပ္္ စြာ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္္ မႈမ်ား သို႔မဟုတ္္ တ႐ုတ္္ အား မည္သည့္္ ပုံစံျဖင့္္ မဆို ေဝဖန္္ မႈမ်ား အား ရာဇဝတ္္ မႈေျမာက္္ ေစရန္္ ဖန္တီး ထားဖြယ္္ ရွိေၾကာင္း လူ႔အခြင့္္ အေရးဆိုင္္ ရာ ကုလသမဂၢ၏ အထူ းအစီရင္္ ခံစာ တင္သြင္ းရသူ က သတိေပး ခဲ့ေသာ စာအား စက္္တင္္ ဘာ (၄)တြင္္ ထုတ္ျပန္္ ခဲ့ သည္္။ထို စြပ္္စြဲ ခ်က္္ မ်ား အား အလ်င္္ အျမန္္ ပင္္ ပယ္္ခ် ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္္ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန က ထိုဥပေဒ သည္ ဘ႑ာေရး ဗဟို ခ်က္္ ေဟာင္ေကာင္္ တြင္ အလြန္္ အမင္း သေဘာ ထား အစြန္း ေရာက္္ သူအနည္း စု ကိုသာ အျပစ္္ ေပးၿပီး လူအမ်ားစု အား ကာကြယ္္ ေပးေၾကာင္း ေျဖ ရွင္း ထုတ္ျပန္္ ခဲ့သည္္ ။

လူ အခ်ိဳ႕ သည္ အခ်က္္ အလက္္ မ်ား အား အေလးမ ထားဘဲ တ႐ုတ္ ၏လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန အား မလိုတ မာစိတ္ျဖင့္ အ သေရဖ်က္ေနေၾကာင္ း၊ တ႐ုတ္ျပည္္ တြင္းေရး တြင္္ လည္း ဆိုးဆိုး ရြားရြား ဝင္ေရာက္္ စြက္္ဖက္္ ေနၾက ေၾကာင္း တ႐ုတ္္ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနေျပာခြင့္္ ရပုဂၢိဳလ္ ဟြာခ်န္းယင္က သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဟာင္ေကာင္အေရးႏွင့္ တ႐ုတ္အေရးတို႔တြင္ မည္သည့္္ နည္ းႏွင့္မ ဆို ဝင္ေရာက္္ စြက္ဖက္္ မႈ မ်ား အား ရပ္္ တန္႔္ ၾကရန္ ၎ က ေျပာ ၾကား ခဲ့ သည္္ ။

ကုလ သမဂၢ ၏ လူ႔အခြင့္္ အ ေရးဆိုင္္ ရာ အစီရင္္ခံစာ တင္္ သြင္း ရသူက တ႐ုတ္္ သည္ ထိုဥပေဒ အတြက္ ျပန္လည္္ စဥ္းစားရန္၊ တ႐ုတ္္ ၏ အျပည္ျပည္္ ဆိုင္္ရာ လူ႔အခြင့္္ အေရး ဝတၱရား မ်ားႏွင့္္ အညီျဖစ္ေစေရး အတြက္ အျပည့္္ အဝ အမွီအခို ကင္းေသာ သုံးသပ္္ သူ တစ္ဦ္းအား ခန႔္္ အပ္္ ရန္္ တိုက္တြန္ းခဲ့သည္္။ အမႈ မ်ားအား ေဟာင္ေကာင္ ၏တရား စီရင္ပိုင္ ခြင့္ေအာက္မွ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးကို လႊဲေပးနိုင္သည္ ဟု ေဖာ္ျပထား ေသာ ထို ဥပ ေဒ ပါ အျငင္းပြားစရာအေကာင္းဆုံး ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုအတြက္ ကုလသမဂၢကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက အလြန္အ မင္းစိုး ရိမ္ခဲ့ၾကၿပီး ယင္းသည္ မၽွတေသာတရားစီရင္ေရးရရွိရန္ အခြင့္အေရးကို အားေလ်ာ့ေစနိုင္ေၾကာင္းလည္း သတိေပးခဲ့ၾကသည္။

တ ႐ုတ္္ အား ပိတ္္ ဆို႔အေရး ယူရန္ တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဟာင္ေကာင္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ပိုမိုတိုးျမႇင့္ေပးျခင္း သို႔မ ဟုတ္ လြတ္္ လပ္ေရး အတြက္ ေတာင္းဆိုျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ တိတိက်က်သတ္မွတ္ထားသည့္ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာေဟာေျပာမႈမ်ားသည္ ရာဇဝတ္္ မႈေျမာက္္ ေၾကာင္း လည္း ထိုလုံျခဳံေရး ဥပေဒ တြင္ သတ္္ မွတ္္ ခဲ့ သည္္။

ေဟာင္ေကာင္္ ရဲတ္ ပ္ဖြဲ႕သည္ အမႈ အေရအ တြက္္ တိုးျမႇင့္္ ရန္္ အတြက္ ဒီမိုကေရစီ တက္ႂကြလႈပ္ရွား သူမ်ား၏ ယခင္လုပ္ ရပ္မ်ား ကို ပိုက္စိပ္ တိုက္ ရွာ ဖြေနေၾကာင္း လတ္္ တ ေလာ အထိ ထိုဥပေဒအရ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ လူ ၂၀ ေက်ာ္အနက္ အခ်ိဳ႕၏ေရွ႕ေနမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ ၾကသည္။ ထို႔ျပင္္ ထိုဥပေဒ တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားမႈကိုလည္း စိုးရိမ္ေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူ မ်ား က ေျပာ ၾကား ခဲ့ ၾက သည္္။

crd:Eleven media

unicode

ဟောင်် ကောင်် တွင် တရုတ်် က ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ သော တင်းကျပ်် သည့် လုံခြုံရေး ဥပဒေသစ်် သည်် ဟောင်ကောင်် ၏လွတ််လပ််ခွင့်် များအား ဆိုးရွား သော အန္တရာယ်် ဖြစ်စေ ပြီး အပြည်ပြည်် ဆိုင်် ရာ ဥပဒေ ကြောင်းဆိုင်် ရာ ဝတ္တရား များ အား ချိုးဖောက််မှု မြောက်ကြောင်း ကု လသမဂ္ဂ ကျွမ်းကျင်် သူများ ၏ ပြောကြား မှုမျာ းကို တရုတ်် က စက်တင်် ဘာ (၄)တွင်် ပြင်းပြင်း ထန်် ထန်် ပြန််လည်် တုံ့ပြန်် ခဲ့သည်် ။

ဟောင်ကောင်် တွင် ပြီးခဲ့သော နှစ်် ၌ ဒီမိုကရေစီ အရေး ဆန္ဒပြ မှုများ ကြီးထွား ခဲ့ပြီးနောက် ပြီးခဲ့သော ဇွန်် နှောင်းပိုင်း တွင်် ပြဋ္ဌာန်း ခဲ့သည့် ထို လုံခြုံရေး ဥပဒေ၏ အစိတ်် အပိုင်း များ သည်် လွတ််လပ်် စွာ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်် မှုများ သို့မဟုတ်် တရုတ်် အား မည်သည့်် ပုံစံဖြင့်် မဆို ဝေဖန်် မှုများ အား ရာဇဝတ်် မှုမြောက်် စေရန်် ဖန်တီး ထားဖွယ်် ရှိကြောင်း လူ့အခွင့်် အရေးဆိုင်် ရာ ကုလသမဂ္ဂ၏ အထူ းအစီရင်် ခံစာ တင်သွင် းရသူ က သတိပေး ခဲ့သော စာအား စက််တင်် ဘာ (၄)တွင်် ထုတ်ပြန်် ခဲ့ သည််။ထို စွပ််စွဲ ချက်် များ အား အလျင်် အမြန်် ပင်် ပယ််ချ ခဲ့သော တရုတ်် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန က ထိုဥပဒေ သည် ဘဏ္ဍာရေး ဗဟို ချက်် ဟောင်ကောင်် တွင် အလွန်် အမင်း သဘော ထား အစွန်း ရောက်် သူအနည်း စု ကိုသာ အပြစ်် ပေးပြီး လူအများစု အား ကာကွယ်် ပေးကြောင်း ဖြေ ရှင်း ထုတ်ပြန်် ခဲ့သည်် ။

လူ အချို့ သည် အချက်် အလက်် များ အား အလေးမ ထားဘဲ တရုတ် ၏လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ အား မလိုတ မာစိတ်ဖြင့် အ သရေဖျက်နေကြောင် း၊ တရုတ်ပြည်် တွင်းရေး တွင်် လည်း ဆိုးဆိုး ရွားရွား ဝင်ရောက်် စွက််ဖက်် နေကြ ကြောင်း တရုတ်် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်် ရပုဂ္ဂိုလ် ဟွာချန်းယင်က သတင်းထောက်များအား ပြောကြားခဲ့သည်။ ဟောင်ကောင်အရေးနှင့် တရုတ်အရေးတို့တွင် မည်သည့်် နည် းနှင့်မ ဆို ဝင်ရောက်် စွက်ဖက်် မှု များ အား ရပ်် တန့်် ကြရန် ၎င်း က ပြော ကြား ခဲ့ သည်် ။

ကုလ သမဂ္ဂ ၏ လူ့အခွင့်် အ ရေးဆိုင်် ရာ အစီရင််ခံစာ တင်် သွင်း ရသူက တရုတ်် သည် ထိုဥပဒေ အတွက် ပြန်လည်် စဉ်းစားရန်၊ တရုတ်် ၏ အပြည်ပြည်် ဆိုင််ရာ လူ့အခွင့်် အရေး ဝတ္တရား များနှင့်် အညီဖြစ်စေရေး အတွက် အပြည့်် အဝ အမှီအခို ကင်းသော သုံးသပ်် သူ တစ်ဦ်းအား ခန့်် အပ်် ရန်် တိုက်တွန် းခဲ့သည််။ အမှု များအား ဟောင်ကောင် ၏တရား စီရင်ပိုင် ခွင့်အောက်မှ တရုတ်ပြည်မကြီးကို လွှဲပေးနိုင်သည် ဟု ဖော်ပြထား သော ထို ဥပ ဒေ ပါ အငြင်းပွားစရာအကောင်းဆုံး ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုအတွက် ကုလသမဂ္ဂကျွမ်းကျင်သူများက အလွန်အ မင်းစိုး ရိမ်ခဲ့ကြပြီး ယင်းသည် မျှတသောတရားစီရင်ရေးရရှိရန် အခွင့်အရေးကို အားလျော့စေနိုင်ကြောင်းလည်း သတိပေးခဲ့ကြသည်။

တ ရုတ်် အား ပိတ်် ဆို့အရေး ယူရန် တိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်ခြင်း သို့မဟုတ် ဟောင်ကောင်အတွက် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ပိုမိုတိုးမြှင့်ပေးခြင်း သို့မ ဟုတ် လွတ်် လပ်ရေး အတွက် တောင်းဆိုခြင်းတို့ကဲ့သို့ တိတိကျကျသတ်မှတ်ထားသည့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဟောပြောမှုများသည် ရာဇဝတ်် မှုမြောက်် ကြောင်း လည်း ထိုလုံခြုံရေး ဥပဒေ တွင် သတ်် မှတ်် ခဲ့ သည််။

ဟောင်ကောင်် ရဲတ် ပ်ဖွဲ့သည် အမှု အရေအ တွက်် တိုးမြှင့်် ရန်် အတွက် ဒီမိုကရေစီ တက်ကြွလှုပ်ရှား သူများ၏ ယခင်လုပ် ရပ်များ ကို ပိုက်စိပ် တိုက် ရှာ ဖွနေကြောင်း လတ်် တ လော အထိ ထိုဥပဒေအရ ဖမ်းဆီးခံထားရသော လူ ၂၀ ကျော်အနက် အချို့၏ရှေ့နေများက ပြောကြားခဲ့ ကြသည်။ ထို့ပြင်် ထိုဥပဒေ တွင် အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ပတ်သက်သော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားမှုကိုလည်း စိုးရိမ်ကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူ များ က ပြော ကြား ခဲ့ ကြ သည််။

crd:Eleven media