ကမာၻ ေပၚမွာ စစ္အင္အား  အႀကီးဆုံးလုိ့ သတ္္မွတ္္ခံထားရတဲ့ အေမရိကန္္ရဲ့ စစ္္အင္္အား ဘယ္္အတိုင္း အတာထိရွိသလဲ 

အျမန္ႏႈန္း မွာ နာရီဝက္္ အတြင္း ကမာၻေျမ ကုိ ပတ္္နိုင္ျ ပီး ဧရာမ စြမ္း အားျပင္း ဒုံးက်ည္္ တစ္္လုံး တည္း ထိမွန္္ ပါက လန္ဒန္္ အ႐ြယ္အစားရွိ ၿမိဳ႕ ႀကီး (၂၄)ခု စာ ပ်က္စီး မည္ျဖစ္္ သည္ ဟု ရုရွား မီဒီယာ မ်ားက ေရးသား ထားသည္္ လုိ့ သတင္း စာမ်က္္ႏွာ တစ္္ခု က တင္္ ထားတာ ရီခ်င္္ လုိ့ပါ။  ကမာၻမွာ အရြယ္စား အ ေသးဆုံးနဲ့ အားအျပင္းဆုံး ႏၷဴကလီးယား ထိပ္္ဖူး ေတြ အေမရိကား မွာဘဲ ရွိတယ္္ ဆုိတာ အရင္ သိထားရမယ္္။

ကမာ ၻမွာ အင္အား အၾကီးဆုံး ေလတပ္္ က ဘယ္ေလတပ္ျဖစ္္မလဲ။
အေမရိကန္္ ေလတပ္။ ကမာၻ မွာ ဒုတိယအင္အား အၾကီးဆုံး ေလတပ္္ က ဘယ္ေလတပ္္ လဲ။ အေမရိ ကန္္ ေရတပ္္ ။မွားေရး တာ မဟုတ္ဘူး အေမရိကန္္ ေရတပ္ပါ။ေလယာဥ္တင္သေဘာၤၾကီး ၁၉ စင္းရွိျပီး တစင္းစီမွာ တုိက္ေလယဥ္ နဲ့ တျခားစစ္ေလယဥ္ေတြ အစီးတရာခန့္တင္္ ထားတယ္။ အဲ့ဒီ အထဲက ေလယဥ္တင္္ ေဘာၤၾကီး ၁၂ စင္းက ကမာၻ့စစ္ေဒသေတြကုိ အျမဲတမ္းကင္းလွည့္တယ္။ ၇ စင္းက ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းေရး လုပ္တယ္။အေမရိကန္တပ္ေတြက ကမာၻၾကီးတခုလုံးကို ျမန္မာျပည္မွာ စစ္တုိင္းေတြခြဲသလုိ စစ္ေဒသၾကီး ၇ ခုခြဲထားျပီး စုိးမုိးထားတယ္။

ေလယဥ္္ တင္္ သ ေဘာၤၾကီး တစင္းစီ မွာ တုိက္္ သေဘာၤေတြ ဖ်က္္ သေဘာၤေတြ ခရူဇာ သေဘာၤ ေတြ ေရေအာက္္ မွာ တုိက္္ခုိက္ေရး ေရငုတ္္ သေဘာၤေတြ ေထာက္္လွမ္းေရး သေဘာၤ ေတြ အစီး (၂၀-၃၀)ေလာက္ျခံ ရံျပီး ေလထဲ မွ ာလည္း AWAC ေလယဥ္္ ၾကီး ေတြနဲ့အာကာသ မွ စစ္သုံးျဂိဳလ္္ တု ေတြ ပါ၀င္္ ၿပီး ကမာၻ့ ေရျပင္္ ကုိ တခ်ိန္္ လုံးကင္းလည့္္ ေနတယ္္ ။ ေလယဥ္္ တင္္ သေဘာၤၾကီး တစ္္စင္း စီမွာ စစ္မွဳ ထမ္း မ်ိဳးစုံ (၅၀၀၀)ေလာက္္ ပါ လုိ့ ျမိဳ့က ေလးတျမိဳ့ လုိ အထဲ မွာ ဆံညွပ္္ ဆုိင္၊ စတုိး၊ Gym၊ ကလပ္္ စသည္ျဖင့္္ အကုန္္ လုပ္္ ထားတယ္။

ရုရွား မွာ အလတ္္စား ေလယဥ္တင္္ သေဘာၤ (၂) စီးဘဲရွိတယ္။ ဆုိဗီယက္္ ယူနီယံေခတ္က အေမရိကန္္ ေတြနဲ့ အျပိဳင္တည္ေဆာက္္ ခဲ့တဲ့ ေလယဥ္္ တင္သေဘာၤၾကီး ေတြ အားလုံး လုိလုိ သံရည္ ၾကိဳစက္္ ေရာက္္ ကုန္္ လုိ့ ။တရုတ္မွာ ယူကရိန္းကေလယဥ္တင္သေဘာၤအစုတ္တစီးကုိ၀ယ္ျပီး ျပန္သထားတဲ့ ေလယဥ္တင္သေဘာၤအလတ္စားတစီးရွိတယ္။လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေလာက္တတည္းကလုပ္ထားတဲ့ အေမရိကန္ရဲ့ LGM-30 Minuteman တုိက္ခ်င္းပစ္ဒုံးပ်ံၾကီး အစင္း ၄၀၀ ေလာက္ကုိ တကမာၻလုံးမွာျဖန့္ထားျပီး LGM-30 ေတြရဲ့ထိပ္ဖူးၾကီးထဲမွာ ညဴကလီးယားထိပ္ဖူးေလးေတြ အမ်ားၾကီးပါျပီးသီးသန့္ ပစ္္မွတ္္ တစ္္ခုစီ ကုိ ခြဲသြားျပီး ဖ်က္ဆီးႏိုင္တယ္။

ညဴကလီးယားလက္နက္ေတြက ကမာၻၾကီးကုိ မိနစ္ပိုင္းအတြင္းဖ်က္ဆီးနုိင္လုိ့ ဘယ္္ တုိင္းျပည္မွ ႏၷဴကလီးယား လက္္ နက္္ ေတြ ကုိ မသုံး ရဲဘူး။အေမရိ ကန္္ စစ္အင္အား ကုိ ၾကည့္ရင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အေမရိကန္ညဴကလီးယားေရငုတ္သေဘာၤတပ္ဖြဲ့ရဲ့အင္အားကုိ ထဲ့မတြက္ၾကဘူး။

ကမာၻ မွာ ႏၷဴကလီးယား ေရငုတ္သေဘာၤေတြ အစင္း (၁၄၀) ေလာက္ရွိတယ္။ အဲ့ဒီအထဲမွာ အေမရိကန္ညဴကလီးယားေရငုတ္သေဘာၤက အစီး (၇၀) ရွိတယ္။ အလြန္္ လ်ိဳ့၀ွက္္ လြန္ လုိ့ အေမရိကန္္ ေရငုတ္သေဘာၤတပ္ဖြဲ့ကုိ Silent Service လုိ့ေခၚတယ္။ ေရငုတ္သေဘာၤေတြမွာ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္တဲ့ သေဘၤာသားေတြရဲ့ မိန္းမေတြေတာင္ သူတုိ့ေယာက်္ား ဘယ္မွာေရာက္ေနတာ မသိရဘူး။ေၾကးနန္းနဲ့ ေတာ့ ဆက္္သြယ္္ခြင့္္ ေပးထားတယ္။ ေရငုတ္သေဘာၤကပၸတိန္ေတာင္ သေဘာၤထဲဆင္းသြားမွ ဘယ္အရပ္ကုိ စတင္ကင္းလွည့္မယ္ဆုိ တဲ့ အမိန့္ကုိဖြင့္္ ဖတ္္ ရတယ္္။အေမရိ ကန္္ ေရတပ္္ သေဘာၤၾကီးငယ္ အကုန္လုံးမွာ သံလုိက္အျမွာက္ (Magnetic Rail gun) ေတြ စတင္တပ္ဆင္ေနျပီ။သံလုိက္အေျမာက္ေတြကုိ BAE systems က ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေလာက္ သုေတသနလုပ္ျပီးမွ ေအာင္ျမင္ခဲ့တာ။တျခားဘယ္္ တုိင္းျပည္မွာမွ မရွိဘူး။

က်ည္ဆံေန ရာမွာ သတၱဳအေတာင့္ကုိ သံလုိက္စြမ္းအင္နဲ့ပစ္တယ္။ အျမန္ဆုံးလက္နက္ျဖစ္လုိ့ ဟုိက္ပါဆုိးနစ္လုိ့ေခၚတဲ့ အသံထက္ ၅ဆမကျမန္တဲ့ ဒုံးက်ည္္ ေတြကုိ  (၃) စကၠန့္မွာ တလုံးစီနွံဳးနဲ့ ပစ္ခြဲလုိ့ရတယ္။အာကာသနားအထိ လွမ္းပစ္ႏုိင္တယ္။ ဒါကတရား၀င္ေျပာတာ။ လ်ိဳ့၀ွက္ထားတာေတြက ဘာေတြမွန္းမသိႏုိင္ဘူး။

အေမရိကန္္ စစ္္အသုံး စားရိတ္္ က နံပါတ္ (၁) (၂၀၁၈ မွာ ေဒၚလာဘီလီယံ ၈၅၀) ျဖစ္္ တယ္္ ။ ကမာၻ့စစ္္ အသုံးစားရိတ္အမ်ားဆုံးစာရင္းမွာ နံပါတ္ (၂) က ေန နံပါတ္ (၉) အထိ အားလုံးေပါင္းလုိက္။ အဲ့ဒါေတာင္ အေမရိကန္စစ္အသုံးစားရိတ္ေလာက္ မမ်ားဘူး။ဘာ့ေၾကာင့္ အေမရိကားက ကမာၻမွာ စစ္အင္အားအၾကီးဆုံးျဖစ္ရသလဲ။ရွင္းပါတယ္ တုိင္းျပည္အင္အားရွိလုိ့ စစ္အင္အားၾကီးတာပါ။ ကမာၻမွာ စီးပါြးေရးထုထည္အၾကီးဆုံး၊

နည္းပညာ ကုမၼဏီ ေတြ အမ်ား ဆုံး၊ ပညာ တတ္္ဦးေရး အမ်ားဆုံး၊ သုေတသန ဌာနၾကီးေတြ အမ်ားဆုံး၊ အေကာင္းဆုံးတကၠသိုလ္ေတြအမ်ား ဆုံး ႏုိင္ငံေရးစံနစ္အခုိင္မာဆုံး ျဖစ္တာေတြေၾကာင့္ဘဲ။တုိင္းျပည္အင္အားရွိမွ တပ္မေတာ္အင္အားရွိတယ္။ေျမၾကီးထဲကထြက္ေနတဲ့ ရႊ့ံေရဗြက္ပူပူထဲကုိ ႏြားနုိ့နဲ့ေလာင္းျပီး၊အေမနဂါးမယ္ေတာ္ရဲ့ ေစာင့္ေရွာက္မွဳကုိခံယူတဲ့လူမ်ိဳးေတြေျပာတဲ့ “တပ္မေတာ္အင္အားရွိမွ တုိင္းျပည္အင္အားရွိမည္” ဆုိတာ အရူးစကားဘဲျဖစ္တယ္။အဲ့ဒီေဆာင္ပုဒ္အတုိင္း ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေလာက္လုပ္ခဲ့တဲ့ ေျမာက္ကုိရီးယား အခုဘာျဖစ္သြားလဲ။

DYM
ရဲျမင့္ (၈၈)

unicode

အမြန်နှုန်း မှာ နာရီဝက်် အတွင်း ကမ္ဘာမြေ ကို ပတ််နိုင်ြ ပီး ဧရာမ စွမ်း အားပြင်း ဒုံးကျည်် တစ််လုံး တည်း ထိမှန်် ပါက လန်ဒန်် အရွယ်အစားရှိ မြို့ ကြီး (၂၄)ခု စာ ပျက်စီး မည်ဖြစ်် သည် ဟု ရုရှား မီဒီယာ များက ရေးသား ထားသည်် လို့ သတင်း စာမျက််နှာ တစ််ခု က တင်် ထားတာ ရီချင်် လို့ပါ။  ကမ္ဘာမှာ အရွယ်စား အ သေးဆုံးနဲ့ အားအပြင်းဆုံး န္နူကလီးယား ထိပ််ဖူး တွေ အမေရိကား မှာဘဲ ရှိတယ်် ဆိုတာ အရင် သိထားရမယ််။

ကမာ ္ဘမှာ အင်အား အကြီးဆုံး လေတပ်် က ဘယ်လေတပ်ဖြစ််မလဲ။
အမေရိကန်် လေတပ်။ ကမ္ဘာ မှာ ဒုတိယအင်အား အကြီးဆုံး လေတပ်် က ဘယ်လေတပ်် လဲ။ အမေရိ ကန်် ရေတပ်် ။မှားရေး တာ မဟုတ်ဘူး အမေရိကန်် ရေတပ်ပါ။လေယာဉ်တင်သဘောင်္ကြီး ၁၉ စင်းရှိပြီး တစင်းစီမှာ တိုက်လေယဉ် နဲ့ တခြားစစ်လေယဉ်တွေ အစီးတရာခန့်တင်် ထားတယ်။ အဲ့ဒီ အထဲက လေယဉ်တင်် ဘောင်္ကြီး ၁၂ စင်းက ကမ္ဘာ့စစ်ဒေသတွေကို အမြဲတမ်းကင်းလှည့်တယ်။ ၇ စင်းက ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းရေး လုပ်တယ်။အမေရိကန်တပ်တွေက ကမ္ဘာကြီးတခုလုံးကို မြန်မာပြည်မှာ စစ်တိုင်းတွေခွဲသလို စစ်ဒေသကြီး ၇ ခုခွဲထားပြီး စိုးမိုးထားတယ်။

လေယဉ်် တင်် သ ဘောင်္ကြီး တစင်းစီ မှာ တိုက်် သဘောင်္တွေ ဖျက်် သဘောင်္တွေ ခရူဇာ သဘောင်္ တွေ ရေအောက်် မှာ တိုက််ခိုက်ရေး ရေငုတ်် သဘောင်္တွေ ထောက််လှမ်းရေး သဘောင်္ တွေ အစီး (၂၀-၃၀)လောက်ခြံ ရံပြီး လေထဲ မှ ာလည်း AWAC လေယဉ်် ကြီး တွေနဲ့အာကာသ မှ စစ်သုံးဂြိုလ်် တု တွေ ပါဝင်် ပြီး ကမ္ဘာ့ ရေပြင်် ကို တချိန်် လုံးကင်းလည့်် နေတယ်် ။ လေယဉ်် တင်် သဘောင်္ကြီး တစ််စင်း စီမှာ စစ်မှု ထမ်း မျိုးစုံ (၅၀၀၀)လောက်် ပါ လို့ မြို့က လေးတမြို့ လို အထဲ မှာ ဆံညှပ်် ဆိုင်၊ စတိုး၊ Gym၊ ကလပ်် စသည်ဖြင့်် အကုန်် လုပ်် ထားတယ်။

ရုရှား မှာ အလတ််စား လေယဉ်တင်် သဘောင်္ (၂) စီးဘဲရှိတယ်။ ဆိုဗီယက်် ယူနီယံခေတ်က အမေရိကန်် တွေနဲ့ အပြိုင်တည်ဆောက်် ခဲ့တဲ့ လေယဉ်် တင်သဘောင်္ကြီး တွေ အားလုံး လိုလို သံရည် ကြိုစက်် ရောက်် ကုန်် လို့ ။တရုတ်မှာ ယူကရိန်းကလေယဉ်တင်သဘောင်္အစုတ်တစီးကိုဝယ်ပြီး ပြန်သထားတဲ့ လေယဉ်တင်သဘောင်္အလတ်စားတစီးရှိတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၅၀ လောက်တတည်းကလုပ်ထားတဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ LGM-30 Minuteman တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးပျံကြီး အစင်း ၄၀၀ လောက်ကို တကမ္ဘာလုံးမှာဖြန့်ထားပြီး LGM-30 တွေရဲ့ထိပ်ဖူးကြီးထဲမှာ ညူကလီးယားထိပ်ဖူးလေးတွေ အများကြီးပါပြီးသီးသန့် ပစ််မှတ်် တစ််ခုစီ ကို ခွဲသွားပြီး ဖျက်ဆီးနိုင်တယ်။ ညူကလီးယားလက်နက်တွေက ကမ္ဘာကြီးကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်းဖျက်ဆီးနိုင်လို့ ဘယ်် တိုင်းပြည်မှ န္နူကလီးယား လက်် နက်် တွေ ကို မသုံး ရဲဘူး။အမေရိ ကန်် စစ်အင်အား ကို ကြည့်ရင် တော်တော်များများဟာ အမေရိကန်ညူကလီးယားရေငုတ်သဘောင်္တပ်ဖွဲ့ရဲ့အင်အားကို ထဲ့မတွက်ကြဘူး။

ကမ္ဘာ မှာ န္နူကလီးယား ရေငုတ်သဘောင်္တွေ အစင်း (၁၄၀) လောက်ရှိတယ်။ အဲ့ဒီအထဲမှာ အမေရိကန်ညူကလီးယားရေငုတ်သဘောင်္က အစီး (၇၀) ရှိတယ်။ အလွန်် လျို့ဝှက်် လွန် လို့ အမေရိကန်် ရေငုတ်သဘောင်္တပ်ဖွဲ့ကို Silent Service လို့ခေါ်တယ်။ ရေငုတ်သဘောင်္တွေမှာ တာဝန် ထမ်းဆောင်တဲ့ သင်္ဘောသားတွေရဲ့ မိန်းမတွေတောင် သူတို့ယောကျ်ား ဘယ်မှာရောက်နေတာ မသိရဘူး။ကြေးနန်းနဲ့ တော့ ဆက််သွယ််ခွင့်် ပေးထားတယ်။ ရေငုတ်သဘောင်္ကပ္ပတိန်တောင် သဘောင်္ထဲဆင်းသွားမှ ဘယ်အရပ်ကို စတင်ကင်းလှည့်မယ်ဆို တဲ့ အမိန့်ကိုဖွင့်် ဖတ်် ရတယ််။

အမေရိ ကန်် ရေတပ်် သဘောင်္ကြီးငယ် အကုန်လုံးမှာ သံလိုက်အမြှာက် (Magnetic Rail gun) တွေ စတင်တပ်ဆင်နေပြီ။သံလိုက်အမြောက်တွေကို BAE systems က နှစ်ပေါင်း ၂၀ လောက် သုတေသနလုပ်ပြီးမှ အောင်မြင်ခဲ့တာ။တခြားဘယ်် တိုင်းပြည်မှာမှ မရှိဘူး။ ကျည်ဆံနေ ရာမှာ သတ္တုအတောင့်ကို သံလိုက်စွမ်းအင်နဲ့ပစ်တယ်။ အမြန်ဆုံးလက်နက်ဖြစ်လို့ ဟိုက်ပါဆိုးနစ်လို့ခေါ်တဲ့ အသံထက် ၅ဆမကမြန်တဲ့ ဒုံးကျည်် တွေကို  (၃) စက္ကန့်မှာ တလုံးစီနှုံးနဲ့ ပစ်ခွဲလို့ရတယ်။အာကာသနားအထိ လှမ်းပစ်နိုင်တယ်။ ဒါကတရားဝင်ပြောတာ။ လျို့ဝှက်ထားတာတွေက ဘာတွေမှန်းမသိနိုင်ဘူး။အမေရိကန်် စစ််အသုံး စားရိတ်် က နံပါတ် (၁) (၂၀၁၈ မှာ ဒေါ်လာဘီလီယံ ၈၅၀) ဖြစ်် တယ်် ။ ကမ္ဘာ့စစ်် အသုံးစားရိတ်အများဆုံးစာရင်းမှာ နံပါတ် (၂) က နေ နံပါတ် (၉) အထိ အားလုံးပေါင်းလိုက်။ အဲ့ဒါတောင် အမေရိကန်စစ်အသုံးစားရိတ်လောက် မများဘူး။ဘာ့ကြောင့် အမေရိကားက ကမ္ဘာမှာ စစ်အင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်ရသလဲ။ရှင်းပါတယ် တိုင်းပြည်အင်အားရှိလို့ စစ်အင်အားကြီးတာပါ။ ကမ္ဘာမှာ စီးပါွးရေးထုထည်အကြီးဆုံး၊

နည်းပညာ ကုမ္မဏီ တွေ အများ ဆုံး၊ ပညာ တတ််ဦးရေး အများဆုံး၊ သုတေသန ဌာနကြီးတွေ အများဆုံး၊ အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်တွေအများ ဆုံး နိုင်ငံရေးစံနစ်အခိုင်မာဆုံး ဖြစ်တာတွေကြောင့်ဘဲ။တိုင်းပြည်အင်အားရှိမှ တပ်မတော်အင်အားရှိတယ်။မြေကြီးထဲကထွက်နေတဲ့ ရွှ့ံရေဗွက်ပူပူထဲကို နွားနို့နဲ့လောင်းပြီး၊အမေနဂါးမယ်တော်ရဲ့ စောင့်ရှောက်မှုကိုခံယူတဲ့လူမျိုးတွေပြောတဲ့ “တပ်မတော်အင်အားရှိမှ တိုင်းပြည်အင်အားရှိမည်” ဆိုတာ အရူးစကားဘဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဆောင်ပုဒ်အတိုင်း နှစ်ပေါင်း ၇၀ လောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ မြောက်ကိုရီးယား အခုဘာဖြစ်သွားလဲ။

DYM
ရဲမြင့် (၈၈)