ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကာလကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကထုတ္ျပန္၊ Covid 19 ညႊန္ၾကားခ်က္္္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္္နာရန္္ အထူးသတိေပး

(၂၀၂၀) ေရြးေကာက္္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္္ မယ့္္ လႊတ္ေတာ္္ ကိုယ္္စားလွယ္္ ေလာင္းေတြ နိုင္ငံေရး ပါတီေတြ အေနနဲ႔ ကိုဗစ္္ ေရာဂါျပန႔္ပြားမႈ မရွိေစ ဖို႔ မဲဆြယ္္ စည္း႐ုံး ရာမွာ သက္္ဆိုင္္ရာ က အခ်ိန္္ ကာလ ေနရာေဒသ အလိုက္္ ထုတ္ျပန္္ တဲ့ က်န္းမာေရး ဆိုင္္ ရာ အမိန႔္္ နဲ႔ လမ္းညႊန္္ ခ်က္ေတြ ကို အထူးအေလး ထားေဆာင္ရြက္္ ဖို႔ ျပည္ေထာင္္စု ေရြးေကာက္္ပြဲေကာ္္မရွင္္ က ဒီေန႔ ထုတ္ျပန္္ ေၾကညာလိုက္္ ပါတယ္္ ။

(၂၀၂၀)အေထြေ ထြေရြး ေကာက္္ ပြဲ အတြက္္ မဲဆြယ္္ စည္း႐ုံးခြင့္္ ကာလ ကိုလည္း စက္္တင္္ ဘာလ (၈)ရက္္ ေန႔ မနက္္ (၆)နာရီ ကေန နိုဝင္ဘာလ (၆)ရက္္ ေန႔ ည (၁၂)နာရီ အထိ ရက္္ ေပါင္း (၆၀)ခြင့္ျပဳ လိုက္္ ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္္ ။

အဲဒီရက္္ ေပါင္း (၆၀)အတြင္း မဲဆြယ္္ စည္း႐ုံးေရး ေဆာင္ရြက္္ တဲ့အခါ ျပည္ေထာင္္ စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္္မရွင္္ ရဲ့ ေရြးေကာက္္ပြဲ ဆိုင္ရာ စုေဝး ေဟာေျပာျခင္း နဲ႔ မဲဆြယ္္ စည္း႐ုံးျခင္း ဆိုင္္ ရာ ညႊန္ၾကား ခ်က္္ ေရြးေကာက္္ပြဲ ဆိုင္္ ရာ က်င့္္ဝတ္္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္္ပြဲ နဲ႔ စပ္္လ်ဥ္း ၿပီး ကိုဗစ္္ – ၁၉ ေရာဂါ ကာကြယ္္ ထိန္းခ်ဳပ္္ ေရး ဆိုင္္ ရာ က်န္းမာေရးစံ လုပ္္ငန္း လမ္းညႊန္္ ေတြ ကို အထူး အေလးထား ေဆာင္ရြက္ၾက ရမွာ ျဖစ္္ပါ တယ္္။(၂၀၂၀)အေထြေထြ ေရြးေကာက္္ပြဲ ကို လာမယ့္္ နိုဝင္္ဘာလ (၈)ရက္္ ေန႔ တနိုင္္ငံ လုံး အတိုင္း အတာနဲ႔ က်င္းပမယ္္ လို႔ ေရြးေကာက္္ ပြဲေကာ္မရွင္္ က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ ထားပါတယ္္။

crd:dvb news

unicode

(၂၀၂၀) ရွေးကောက််ပွဲ ဝင်ပြိုင်် မယ့်် လွှတ်တော်် ကိုယ််စားလှယ်် လောင်းတွေ နိုင်ငံရေး ပါတီတွေ အနေနဲ့ ကိုဗစ်် ရောဂါပြန့်ပွားမှု မရှိစေ ဖို့ မဲဆွယ်် စည်းရုံး ရာမှာ သက််ဆိုင််ရာ က အချိန်် ကာလ နေရာဒေသ အလိုက်် ထုတ်ပြန်် တဲ့ ကျန်းမာရေး ဆိုင်် ရာ အမိန့်် နဲ့ လမ်းညွှန်် ချက်တွေ ကို အထူးအလေး ထားဆောင်ရွက်် ဖို့ ပြည်ထောင််စု ရွေးကောက််ပွဲကော််မရှင်် က ဒီနေ့ ထုတ်ပြန်် ကြေညာလိုက်် ပါတယ်် ။

(၂၀၂၀)အထွေေ ထွရွေး ကောက်် ပွဲ အတွက်် မဲဆွယ်် စည်းရုံးခွင့်် ကာလ ကိုလည်း စက််တင်် ဘာလ (၈)ရက်် နေ့ မနက်် (၆)နာရီ ကနေ နိုဝင်ဘာလ (၆)ရက်် နေ့ ည (၁၂)နာရီ အထိ ရက်် ပေါင်း (၆၀)ခွင့်ပြု လိုက်် ပြီ ဖြစ်ပါတယ်် ။

အဲဒီရက်် ပေါင်း (၆၀)အတွင်း မဲဆွယ်် စည်းရုံးရေး ဆောင်ရွက်် တဲ့အခါ ပြည်ထောင်် စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော််မရှင်် ရဲ့ ရွေးကောက််ပွဲ ဆိုင်ရာ စုဝေး ဟောပြောခြင်း နဲ့ မဲဆွယ်် စည်းရုံးခြင်း ဆိုင်် ရာ ညွှန်ကြား ချက်် ရွေးကောက််ပွဲ ဆိုင်် ရာ ကျင့််ဝတ်် အထွေထွေ ရွေးကောက််ပွဲ နဲ့ စပ််လျဉ်း ပြီး ကိုဗစ်် – ၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်် ထိန်းချုပ်် ရေး ဆိုင်် ရာ ကျန်းမာရေးစံ လုပ််ငန်း လမ်းညွှန်် တွေ ကို အထူး အလေးထား ဆောင်ရွက်ကြ ရမှာ ဖြစ််ပါ တယ််။(၂၀၂၀)အထွေထွေ ရွေးကောက််ပွဲ ကို လာမယ့်် နိုဝင််ဘာလ (၈)ရက်် နေ့ တနိုင််ငံ လုံး အတိုင်း အတာနဲ့ ကျင်းပမယ်် လို့ ရွေးကောက်် ပွဲကော်မရှင်် က ထုတ်ပြန် ကြေညာ ထားပါတယ််။

crd:dvb news