အိႏၵိယအစိုးရက အေမရိကန္္ရဲ႕  ၿခိမ္းေျခာက္္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ႐ုရွားထံမွ လက္္နက္္မ်ား ဝယ္ယူမႈကို  လံုး၀စြန႔္လႊတ္မည္္မဟုတ္္ေၾကာင္း    ေျပာၾကားလိုက္

အိႏၵိယ ႏိုင္္ငံ သို႔ ထိပ္တန္း လက္္နက္္ တင္္ပို႔ သည့္္ ႏိုင္္ငံ ဆိုေသာ ႐ုရွား ႏိုင္္ငံ၏ ေနရာ ကို အေမရိကန္္ ႏိုင္္ငံ ကရယူ ႏိုင္္စြမ္းရွိ မည္္မဟုတ္္ ဟု တ႐ုတ္္ ေလ့လာ သူ ဆို ဟူက ေျပာ ၾကားခဲ့ သည္္ ။ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ က ကမာၻေပၚ တြင္ ျပည္္ ပ မွ စစ္္လက္္နက္ ပစၥည္းတ င္သြင္းသည့္ ႏိုင္္ ငံျဖစ္္ သလို ခ်ိန္ခြင္္ လွ်ာ မဟာဗ်ဴဟာ ကို လိုက္နာ က်င့္္ သုံးသည္္။ အိႏၵိ ယ ႏိုင္္ငံ က ႐ုရွားႏွင့္ အေမရိကန္္ ႏိုင္ငံ မွ တစ္္ခ်ိန္္ တည္းမွာ ပင္္ လက္နက္္ မ်ား ဝယ္္ယူ သည္္။႐ုရွား ႏိုင္္ငံ က အိႏၵိယႏိုင္ငံ ၏ စစ္္ လက္္နက္္ အဓိက တင္္ပို႔ သည့္္ ႏိုင္ငံျဖစ္္ သည္္။အိႏၵိယ တပ္မေတာ္ သုံး စစ္လက္ နက္မ်ား ၏ (၇၀)ရာခိုင္ႏႈန္း က ႐ုရွား ႏိုင္္ငံ ထုတ္္မ်ားျဖစ္္ သည္္ ။

ထို႔ ေၾကာင့္္ အေမရိကန္္ ႏိုင္္ငံ က ထိုကိ စၥႏွင့္ ပတ္္သက္္ ၍ အၿမဲ လိုလို မနာ လိုျဖစ္္ ခဲ့သည္္ ။အေမရိကန္္ ႏိုင္္ငံ က ကမာၻေပၚ တြင္ စစ္္လက္္ နက္ ႏွင့္ နည္းပညာ အမ်ားဆုံး တင္ပို႔သည့္္ တိုင္းျပည္ျဖစ္္ သလိုအိႏၵိယ ႏိုင္္ငံ က လည္း ထိုနယ္္ ပယ္္ တြင္ ျပည္္ပ မွ အမ်ားဆုံး တင္္ သြင္း သည့္ႏိုင္္ငံျဖစ္္ သည္္ ။

အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ က အိမ္နီးခ်င္း တိုင္းျပည္မ်ားျဖစ္ ပြားၿပီးေနာက္ ႐ုရွား ႏိုင္္ငံ ထံ မွ ဆူး- ၃၀ ႏွင့္ မက္ဂ်္္ -၂ ၉ ဂ်က္္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား မွာယူခဲ့ သည္္။ အာရွ – ပစိဖိတ္္ ေဒသ တြင္္ အေမရိကန္္ ႏိုင္ငံ ၏ မဟာဗ်ဴဟာအရ အိႏၵိယႏိုင္ငံက မဟာဗ်ဴဟာက်က် အေရး ပါေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ နာရင္ဒရာမိုဒီ က သိရွိ ထားသည္။ယိုယြင္ းလာ ေသာ ပထဝီႏိုင္ငံေရး အေျခအေန ျဖစ္ေပၚၿပီး ေနာက္ ျပင္ပပံ့ပို းမႈ အေရး တႀကီး လိုအပ္္ သည္ ကိုဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္္ မိုဒီ က နားလည္္ ေသာ္္ လည္း ႐ုရွား ႏိုင္္ငံ လုပ္္ စစ္္လက္္နက္္ မ်ား ကို ေ႐ြးခ်ယ္္ ခဲ့ေၾကာင္း ဆိုဟူ က ေရး သားခဲ့ သည္္။

အိႏၵိယ ႏိုင္္ငံ က ႐ုရွား ႏိုင္္ငံ မွ စစ္္လက္္နက္္ မ်ား အေရးတ ႀကီးမွာ ယူမႈက အေမရိကန္္ ႏိုင္ငံ အတြက္္ အံ့ အားသင့္္ ေစခဲ့သည္္ ။အေမရိကန္္ အစိုးရသည္ တစ္ခ်ိန္က ႐ုရွားႏိုင္ငံလုပ္ SAM ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္၊ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂ႐ုစိုက္ရန္ သတိေပးခဲ့ဖူးသည္။႐ုရွား ႏိုင္္ငံ ထံမွ စစ္္လက္္ နက္္ မ်ား ထပ္မံဝယ္ ယူမႈက အိႏၵိယႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအျပင္ ေနတိုးအဖြဲ႕ၾကားစစ္္ ဘက္ဆိုင္္ ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ထိခိုက္ေစ မည္ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံက အေမရိကန္ ႏိုင္္ငံ မွ (အက္ဖ္-၁၆) ႏွင့္ အက္ဖ္-၃၅ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား စတင္ဝယ္ယူ ခ်ိန္တြင္႐ုရွား ႏိုင္္ငံ က (အက္စ္-၄၀၀) ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ ေရာင္းခ်ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။အိႏၵိယ ႏိုင္္ငံ အေနျဖင့္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ႏွင့္ ဆူး-၃၅ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူရန္႐ုရွား ႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ တိုးျမႇင့္ရဲပါက အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ဆက္ဆံေရးတြင္ ထိခိုက္မႈရွိလာမည္ဟု အ ေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကလပ္ခ္ကူးပါးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပက္ထရးေယားဒုံးခြင္း စနစ္္ ၊ (အက္ဖ္-၁၆) ႏွင့္ (အက္ဖ္္-၃၅) တိုက္ေလယာဥ္္ တို႔က အိႏၵိယ ႏိုင္္ငံ ၌ ထင္ရွား ေက်ာ္ ၾကားလွ သည္္ ။အိႏၵိယ ႏိုင္္ငံ က ျပင္္သစ္္ ႏိုင္္ငံ လုပ္္ရာေဖး ဂ်က္္တိုက္္ ေလယာဥ္္ မ်ားႏွင့္ ေနတိုး အဖြဲ႕ဝင္္ တိုင္း ျပည္္ မ်ား မွ မီေရ႕ဂ်္္ (၂၀၀၀) စတုတၳမ်ိဳးဆက္ တိုက္ေလ ယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူ ခဲ့သည္္။တစ္္ခ်ိန္္ တည္းမွ ာပင္္ အဆိုပါ စစ္္လက္္နက္္ မ်ား က အိႏၵိယႏို င္္ငံ ၏ လိုအပ္္ ခ်က္္ အားလုံး အတြက္ ျပည့္မီျခင္းမရွိေသးေပ။အိႏၵိယ ႏိုင္္ငံ ကိုၿခိမ္းေျခာက္္ ရန္္ ႐ုရွား ႏိုင္္ငံ လုပ္္ စစ္္ လက္္နက္္မ်ား က တိုင္းျပည္္ ၏ အမ်ိဳးသား လုံ ၿခဳံေရး ကို ၿခိမ္းေျခာက္္ သည္္ ဟု အေမရိကန္္ ႏိုင္ငံက ေျပာ ၾကား ခဲ့သည္္။

ထိုသို႔ ေသာ ေၾကညာခ်က္္ မ်ား က အလုပ္္ မျဖစ္္ ေသာေၾကာင့္္ အေမရိကန္္ ႏိုင္္ငံ က မဟာဗ်ဴဟာသစ္တစ္ရပ္ စတင္က်င့္သုံးလာခဲ့သည္။အေမရိကန္္ ႏိုင္္ငံ က အေမရိကန္ႏွင့္္ ႐ုရွားၾကား အိႏၵိယ ႏိုင္္ငံအ ား ေ႐ြးခ်ယ္္ ခြင့္ျပဳ ထားခဲ့ သည္္ ။အိႏၵိယ ႏိုင္္ငံ အေနျဖင့္ ေခတ္္ မီ အေမရိကန္္ ႏိုင္္ငံ လုပ္္ စစ္္ လက္္နက္္ မ်ား ကို အလိုရွိပါက ႐ုရွားႏိုင္ငံလုပ္ စစ္နက္လက္မ်ားကို စြန႔္လႊတ္ရမည္ဟု ဆိုသည္။

႐ုရွား ႏိုင္္ငံ ထံမွ တင့္ကား မ်ား၊ သံခ်ပ္္ ကာယာဥ္္ မ်ား၊ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အဆင့္နိမ့္လက္နက္မ်ား အေမရိ ကန္ႏိုင္ငံက ဝယ္ယူခြင့္ျပဳ ခဲ့ျခင္းျဖစ္္ သည္္။အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ က အေမရိကန္္ ႏိုင္ငံ ကို ေလးစားေသာ အားျဖင့္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ႏွင့္ တိုက္ ေလယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူမည့္အစီအ စဥ္္ စြန႔္လႊတ္္ သင့္္ ပါ သည္္။အေမရိကန္္ ႏိုင္ငံ၏  မဟာဗ်ဴဟာ က ေအာင္ျမင္္ ဖြယ္္ မ ရွိ ဟု ဆိုဟူ က ဆိုသည္္ ။ ႐ုရွားႏွင့္္ အိႏၵိယ ၾကား ပူး ေပါင္းေဆာင္္ ႐ြက္္ မႈ က အလြန္္ ပင္္ ေကာင္းမြန္္ ပါသည္္။

႐ုရွားႏိုင္ငံ က စတုတၳမ်ိဳး ဆက္္ ဂ်က္္တိုက္္ ေလယာဥ္္ မ်ား ကိုယ္ပိုင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ နည္းပညာႏွင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔လႊဲေျပာင္းေပး ရန္ ကတိျပဳခဲ့ သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ထိုသို႔ကတိမေပးႏိုင္ေပ။အိႏၵိယ အစို ရ ခ်ိန္ခြင္္ လွ်ာမဟာ ဗ်ဴဟာ က်င့္သုံးရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံထံမွၿခိမ္းေျခာက္္မႈ မ်ာ းမရွိမွ သာ အိႏၵိယႏိုင္ငံက လက္ နက္တင္ပို႔သည့္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ႐ုရွားႏိုင္ငံအား စြန႔္ခြာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။အ ေစာ ပိုင္း တြင္ အိႏၵိ ယ သံမဏိ လုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာနက ႐ုရွားေက်ာက္မီးေသြးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ တိုးခ်ဲ႕ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ သည္္။

(၂၀၂၁)ခုႏွစ္္ တြင္္ (အက္္စ္္ -၄၀၀)ေလ ေၾကာင္းရန္္ ကာ ကြယ္္ ေရး စနစ္္ အိႏၵိယ ႏိုင္္ငံ သို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း႐ုရွား ဖက္္ဒရယ္္ စစ္္ဘက္္ ဆိုင္္ ရာ နည္းပညာ ပူးေပါင္း ေဆာင္္႐ြက္ မႈ ျပန္္ၾကားေရးအတြင္းဝန္႐ုံးက ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။အေသးစိတ္္ ကို အိႏၵိယ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႐ုရွား တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။အိႏၵိယ ႏိုင္္ငံ သို႔ (အက္စ္-၄၀၀) ေလေၾကာင္းရန္ကာ ကြယ္ေရးစနစ္ ပထမအသုတ္ ေပးပို႔မႈက နည္းပညာ ပိုင္းဆိုင္ရာ

အခက္္ အခဲမ်ား ေၾကာင့္ မျဖစ္ႏိုင္ေသး ဘဲ အိ ႏၵိယ တာဝန္္ ရွိသူ မ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးသင့္္ ဟု ၎ က ဆို သည္္။လာ မည့္ ခုႏွစ္ႏွစ္္ အတြင္း တင္သြင္ းမႈ ပိတ္္ ပင္ ဖြယ္ရွိ သည့္ စစ္လက္နက္စာရင္းကို အိႏၵိယႏိုင္ငံက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ထို သို႔ ပိတ္္ပင္္ ရသည့္္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ ၏ အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ စစ္လက္နက္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ပိတ္္ပင္္ ဖြယ္ရွိ သည့္ စာရင္း တြင္္ပါဝင္္ ေသာ လက္္နက္္ မ်ားမွာ အေျမာက္္ ၊ ေခ်မႈန္းေရး ႐ိုင္္ဖယ္္ ၊ ေကာ္ဗက္္ ေရယာဥ္၊

ဆိုနာ စနစ္္ မ်ား၊ ပို႔ေဆာင္ေရး ေလယာဥ္္ ၊ ခဲယမ္း လက္္နက္္ ၊ ေရဒါ စခန္းမ်ား၊ ဒီဇယ္္သုံး ေရငုပ္္ သ ေဘၤာမ်ား ၊ဆက္္သြယ္ေရး ၿဂိဳဟ္္တု မ်ားႏွင့္ သေဘၤာ အေျချပဳ ခ႐ုဒုံး က်ည္္ မ်ား ျဖစ္္ သည္္။အဆို ပါေၾက ညာခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိႏၵိယ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ရာနတ္ဆင္းက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရင္ဒရာမိုဒီ၏ ကိုယ့္အားကိုယ္ ကိုးေရးမူဝါဒႏွင့္ အညီ တာရွည္ခံေသာ စစ္လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ႀကီးမားေသာ ေျခလွမ္းတစ္ ရပ္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။အိႏၵိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရင္ဒရာမိုဒီ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္က အိႏၵိယႏိုင္ငံကို ကိုယ့္အားကိုယ္ ကိုးေသာ တိုင္းျပည္တစ္ခုျဖစ္ေရးပင္ျဖစ္သည္။

(၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္၊ ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စီးပြားေရးအကူအညီ ေၾကညာစဥ္အတြင္း “ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးေရးမစ္ရွင္” ကို ပထမဆုံ းအႀကိမ္ လူသိရွင္ၾကား ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ျပည္တြင္ းမွ ဒီ ဇိုင္းႏွင့္ နည္းပ ညာ စြမ္း ပကားမ်ား ကို အသုံးျပဳ၍ လက္နက္မ်ားထုတ္လုပ္ရန္ ျပည္တြင္း ကာ ကြယ္ေရးပစၥည္းထုတ္္လုပ္ေရး လုပ္္ငန္း မ်ား အတြက္ အဆိုပါ းျဖတ္ခ်က္က အေကာင္းမြန္ဆုံးေသာ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာ မည္ဟု ရာနတ္ဆင္းက ေျပာ သည္္ ။

စစ္္လက္္နက္မ်ား တင္္သြင္း မႈ ပိတ္ပင္္ခ်က္္ ကို (၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္္ (၂၀၂၄) ခုႏွစ္ ၾကား စတင္က်င့္သုံးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း အိႏၵိယ ကာကြယ္ေရး ဝန္္ႀကီး ဌာန က ထုတ္ျပန္္ ခ်က္္ တစ္္ခု အတြင္း ေျပာ ၾကား ခဲ့သည္္။အိႏၵိယလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ျပည္တြင္းမွ ကာကြယ္ေရး ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးသြားမည္ဟု အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနက ဆိုသည္။ျပည္တြင္း ကုမၸဏီ မ်ား က အဓိကကန္္ ထ႐ိုက္္တာ မ်ားအျဖစ္ စာရင္းတြင္ပါဝင္ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၃ ဒသမ ၄ ဘီလီယံတန္ေၾကး ရွိ ပစၥည္း ကိရိယာ နမူနာ မ်ား ကို ထုတ္လုပ္္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ယင္း အနက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇ ဒသမ ၃ ဘီ လီယံကို ၾကည္းတပ္ သို႔မဟုတ္ ေလတပ္၏ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္၊

အေမရိကန္္ ေဒၚလာ (၁၈ ဒသမ ၆)ဘီလီယံ တန္္ေၾကး ရွိ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္္ ရာ သေဘာတူ ညီခ်က္္ မ်ားကို ေရတပ္္ ၏စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ သုံးစြဲ မည္ျဖစ္္ သည္္။လာ မည့္ ငါးႏွစ္မွ ခုႏွစ္ႏွစ္္ အတြင္း စစ္လက္္နက္္မ်ာ းထုတ္လုပ္ရန္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားသို႔ ေပးအပ္မည္ဟု အိႏၵိယ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားခဲ့သည္။အိ ႏၵိယ စစ္လက္နက္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ယခုအခါ ျပည္တြင္း၌ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရလာၿပီး ျပည္တြင္း လိုအပ္ခ်က္ျဖည့္္ဆည္းေပးႏိုင္ေတာ့မည္္ ဟု အိႏၵိယတပ္မေတာ္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။“ျပည္ပ ကေန နည္းပညာ လႊဲေပးမႈ က အေရးပါ လာပါလိမ့္္ မယ္္ ။ဒါေပ မဲ့ အိႏၵိယ ႏိုင္္ငံ က စစ္္ လက္နက္္ ထုတ္္လုပ္္ မႈ ကို ဦးေဆာင္္ မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎ က ဆို သည္္။

ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးသတင္းကြန္ရက္

crd:Pencil Power