လူသားတို႔အတြက္ ကန္္စြန္းရြက္္၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ကန္စြန္းရြက္္ မွာ ဗီတာမင္္ A၊ ဗီတာမင္္ B 1၊ ဗီတာမင္ C ၊ ပရိုတင္ းဓာတ္္၊ ကယ္္လ္္ စီယမ္၊ ေဖာ့စ္္ ဖရပ္္စ္ ၊ သံဓာတ္္ ၊ ကာရို တင္း စ တဲ့ အာဟာ ရ ဓာတ္္ ေတြ မ်ား စြာ ပါဝင္္ တာေၾကာင့္ သင့္္ က်န္းမာေရး အတြက္္ တန္္ဖိုး မျဖတ္နိုင္္ တဲ့ အရြက္္ တစ္္မ်ိဳး ပဲ ျဖစ္္ပါတယ္္ ။

(၁) အိပ္ေရး ဝဝ အိပ္ေပ်ာ္္ ေစပါတယ္ – ကန္စြန္းရြက္္ ဟာ အိပ္မေပ်ာ္္ တဲ့သူ ဒါမွ မဟုတ္္ အိပ္ေပ်ာ္္ ဖို႔ ခက္္ခဲ တဲ့သူ ေတြ အတြက္ အိမ္္ သုံး သဘာဝ ေဆး တစ္္လက္္လို မ်ိဳး အသုံးဝင္္ ပါတယ္။ ကန္စြန္းရြက္္ ဟာ အိပ္ေမာ က်ေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ေပး နိုင္စြမ္း ရွိ လို႔ပါ။ ကန္စြန္းရြက္္ ကို စား ရင္ အခ်ိန္္ ၾကာၾကာ အိပ္ေပ်ာ္္ ေစတာမ်ိဳး မဟုတ္္ ဘဲ အိပ္္စက္္ မႈ အရည္္ အ ေသြး ကို ျပည့္္ဝ ေစတာေၾကာင့္ နိုးထ လာတဲ့ အခါ လန္းဆန္း ေစနိုင္္ ပါ တယ္္။

(၂) ဝမ္းမွန္္မွန္္ သြားေစပါတယ္္ – ကန္စြန္းရြက္္ မွာ အေလးခ်ိန္္ တူ ခရမ္းခ်ဥ္္ သီးထက္္ ပရိုတင္း ဓာတ္္ ေလး ဆ ပိုမို ပါဝင္ၿပီး ကယ္္လ္္ စီယမ္ ပါဝင္္မႈ က (၁၂)ဆ ပိုမ်ားကာ ကာရိုတင္းဓာတ္္ လည္း ပိုမိုပါဝင္္ ပါတယ္။ ဒါ့ အျပင္ ကန္ဇြန္းရြက္္ မွာ အမၽွင္္ဓာတ္္ မ်ားစြာ ပါဝင္္ တာေၾကာင့္ အစာအိမ္္ အူလမ္းေၾကာင္း လႈပ္ရွား မႈကို ေကာင္း မြန္ေစၿပီး ဝမ္းမွန္ မွန္ သြားေစ ပါတယ္။ ကန္ဇြန္းရြက္္ ကို စားၿပီးခ်ိန္္ မွာ အူ ထဲရွိ အက္္ စစ္ ဂုဏ္္ သတၱိကို ေလ်ာ့က် ေစတာေၾကာင့္ အူလမ္း ေၾကာင္းရွိ Flora မမၽွတမႈ မျဖစ္ေအာင္္ ကာကြယ္္ ေပး နိုင္္တဲ့ အတြက္္ ကင္ဆာေရာဂါ ကို တားဆီးေပး တဲ့ အာနိသင္္ ရွိပါ တယ္္။

(၃) ကိုယ္္ အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က် ေစပါတယ္ – ကန္စြန္းရြက္္ ကို ဝမ္းႏုတ္ ေဆး၊ သန္္ခ် ေဆးအျဖစ္္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္္ သူေတြက ယုံၾကည္္ ၾက သလို ကိုယ္အေလး ခ်ိန္ ေလၽွာ့ခ်လို သူေတြ အတြက္္ လည္း ေကာင္းပါတယ္္ ။ ကန္စြန္းရြက္္ ဟာ ဝမ္းခ်ဳပ္္ တာ၊ လိပ္ေခါင္း ျဖစ္တာေတြ ကို သက္္ သာ ေစ သလို ကိုယ္္ အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က် လိုသူေတြ အတြက္္ လည္း တျခား အစား အေသာက္ေတြ ေနရာ မွာ အစား ထိုး စားသင့္္ တဲ့ အစာပဲ ျဖစ္္ ပါတယ္္ ။

(၄) ေသြးဖိ အားကို ထိန္းေပးပ ါ တယ္ – ေသြး တိုး ေနသူေတြ မွာ ကန္စြန္းရြက္္ ကို စားေပး ရင္ ေသြးဖိ အား ေလ်ာ့က် ေစ ပါတယ္။ ကန္စြန္းရြက္္ ဟာ ေသြးေၾကာ ထဲရွိ အဆီ ေတြ ကင္းေဝးေစေရး အတြက္ အေရးပါ ပါတယ္္။

(၅) သိုင္းရြိဳက္္ ဂလင္ းရဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္္ တာေတြကို ေကာင္းမြန္ေစ ပါတယ္ – ကန္စြန္းရြက္္ မွာ ကယ္္လိုရီ ပါဝင္္မႈ နည္းၿပီး ဗီတာ မင္A၊ ဗီတာမင္ C၊ ေဖာလစ္ အက္စစ္၊ ဆာလ ဖာ၊ သြပ္္ (ဇင့္)၊ ပိုတက္ စီယမ္၊ ေဖာ့စ္ဖရပ္စ္၊ အိုင္အို ဒင္းနဲ႔ သံဓာတ္ တို႔ ပါဝင္တာေၾကာင့္ သိုင္းရြိဳက္ဂလင္ းရဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ ေပးနိုင္ပါတယ္။ အင္တီ ေအာက္ဆီးဒင့္ ပါဝင္မႈ ျမင့္မားတာေၾကာင့္ ကင္ဆာ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးနိုင္သလို ႏွလုံးေရာဂါကိုလည္း ကင္းေဝးေစပါတယ္။

(၆) ေရာင္ ရမ္းမႈကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္ – ကန္စြန္းရြက္ကို သုပ္ၿပီး စားတာေၾကာင့္ ပန္းနာ ရပ္က်ပ္ေရာဂါ၊ အေအးမိတာ၊ ေခ်ာင္းဆိုးတာနဲ႔ ေလႁပြန္ ေရာင္ ရမ္းတာေတြကို သက္သာေစပါတယ္။ ကန္စြန္းရြက္မွာ အမိုင္နိုအက္စစ္ အမ်ားအျပား ပါဝင္ကာ အဆိပ္တား အာနိသင္၊ ေရာင္ရမ္းမႈ က်ေစတဲ့ အာနိသင္၊ ဆီးသြားေစတဲ့ အာနိသင္နဲ႔ အိပ္ေမာက်ေစတဲ့ အာနိသင္ေတြကို ရရွိေစပါတယ္။

(၇) ဆီး ခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါ ကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္ – ကန္စြန္းရြက္မွာ အမၽွင္ဓာတ္ အမ်ားအျပား ပါဝင္တဲ့အျပင္ အင္ဆူလင္လို အာနိသင္လည္း ရွိ ကာ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳ ေရာဂါ ကာကြယ္ေရး အေနနဲ႔ ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္ကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ေပးနိုင္စြမ္း ရွိပါတယ္။

(၈) အဆိပ္ေျပ ေစပါတယ္ – ကန္စြန္းရြက္ကို အဆိပ္ေျပေစတဲ့ ေဆးတစ္လက္လို အသုံးျပဳၾကပါတယ္။ အစားမွား တာေၾကာင့္ ေအာ့အန္တဲ့ ေဝ ဒနာေတြကို သက္သာ ေစတယ္လို႔ ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။ ကန္စြန္းရြက္မွာပါတဲ့ အင္တီ ေအာက္ဆီးဒင့္ဟာ ခႏၶာကိုယ္ထဲက မေကာင္း တဲ့ ဖရီးရယ္ဒီကယ္ေတြကို ကင္းစင္ေစတာေၾကာင့္ ေရာဂါမ်ားစြာ၊ အထူးသျဖင့္ ကင္ဆာေရာဂါ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

ကန္စြန္းရြက္္ ရဲ့ တျခားက်န္းမာေရး အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကေတာ့ … ရာသီလာစဥ္ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ – ေခါင္းကိုက္တာ၊ သြားကိုက္္ တာကို သက္သာေစပါတယ္။ – ေဗာက္ထတာနဲ႔ အေရျပား ျပႆနာေတြအတြက္ အသုံးဝင္ပါတယ္။ – အနာေတြကို သက္သာေစပါတယ္။ – နာ့ဗ္ေၾကာရဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္္ တာေတြကို ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္္ ။

crd:popo lay

unicode

ကန်စွန်းရွက်် မှာ ဗီတာမင်် A၊ ဗီတာမင်် B 1၊ ဗီတာမင် C ၊ ပရိုတင် းဓာတ််၊ ကယ််လ်် စီယမ်၊ ဖော့စ်် ဖရပ််စ် ၊ သံဓာတ်် ၊ ကာရို တင်း စ တဲ့ အာဟာ ရ ဓာတ်် တွေ များ စွာ ပါဝင်် တာကြောင့် သင့်် ကျန်းမာရေး အတွက်် တန််ဖိုး မဖြတ်နိုင်် တဲ့ အရွက်် တစ််မျိုး ပဲ ဖြစ််ပါတယ်် ။

(၁) အိပ်ရေး ဝဝ အိပ်ပျော်် စေပါတယ် – ကန်စွန်းရွက်် ဟာ အိပ်မပျော်် တဲ့သူ ဒါမှ မဟုတ်် အိပ်ပျော်် ဖို့ ခက််ခဲ တဲ့သူ တွေ အတွက် အိမ်် သုံး သဘာဝ ဆေး တစ််လက််လို မျိုး အသုံးဝင်် ပါတယ်။ ကန်စွန်းရွက်် ဟာ အိပ်မော ကျအောင် လှုံ့ဆော်ပေး နိုင်စွမ်း ရှိ လို့ပါ။ ကန်စွန်းရွက်် ကို စား ရင် အချိန်် ကြာကြာ အိပ်ပျော်် စေတာမျိုး မဟုတ်် ဘဲ အိပ််စက်် မှု အရည်် အ သွေး ကို ပြည့််ဝ စေတာကြောင့် နိုးထ လာတဲ့ အခါ လန်းဆန်း စေနိုင်် ပါ တယ််။

(၂) ဝမ်းမှန််မှန်် သွားစေပါတယ်် – ကန်စွန်းရွက်် မှာ အလေးချိန်် တူ ခရမ်းချဉ်် သီးထက်် ပရိုတင်း ဓာတ်် လေး ဆ ပိုမို ပါဝင်ပြီး ကယ််လ်် စီယမ် ပါဝင််မှု က (၁၂)ဆ ပိုများကာ ကာရိုတင်းဓာတ်် လည်း ပိုမိုပါဝင်် ပါတယ်။ ဒါ့ အပြင် ကန်ဇွန်းရွက်် မှာ အမျှင််ဓာတ်် များစွာ ပါဝင်် တာကြောင့် အစာအိမ်် အူလမ်းကြောင်း လှုပ်ရှား မှုကို ကောင်း မွန်စေပြီး ဝမ်းမှန် မှန် သွားစေ ပါတယ်။ ကန်ဇွန်းရွက်် ကို စားပြီးချိန်် မှာ အူ ထဲရှိ အက်် စစ် ဂုဏ်် သတ္တိကို လျော့ကျ စေတာကြောင့် အူလမ်း ကြောင်းရှိ Flora မမျှတမှု မဖြစ်အောင်် ကာကွယ်် ပေး နိုင််တဲ့ အတွက်် ကင်ဆာရောဂါ ကို တားဆီးပေး တဲ့ အာနိသင်် ရှိပါ တယ််။

(၃) ကိုယ်် အလေးချိန် လျော့ကျ စေပါတယ် – ကန်စွန်းရွက်် ကို ဝမ်းနုတ် ဆေး၊ သန််ချ ဆေးအဖြစ်် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်် သူတွေက ယုံကြည်် ကြ သလို ကိုယ်အလေး ချိန် လျှော့ချလို သူတွေ အတွက်် လည်း ကောင်းပါတယ်် ။ ကန်စွန်းရွက်် ဟာ ဝမ်းချုပ်် တာ၊ လိပ်ခေါင်း ဖြစ်တာတွေ ကို သက်် သာ စေ သလို ကိုယ်် အလေးချိန် လျော့ကျ လိုသူတွေ အတွက်် လည်း တခြား အစား အသောက်တွေ နေရာ မှာ အစား ထိုး စားသင့်် တဲ့ အစာပဲ ဖြစ်် ပါတယ်် ။

(၄) သွေးဖိ အားကို ထိန်းပေးပ ါ တယ် – သွေး တိုး နေသူတွေ မှာ ကန်စွန်းရွက်် ကို စားပေး ရင် သွေးဖိ အား လျော့ကျ စေ ပါတယ်။ ကန်စွန်းရွက်် ဟာ သွေးကြော ထဲရှိ အဆီ တွေ ကင်းဝေးစေရေး အတွက် အရေးပါ ပါတယ််။

(၅) သိုင်းရွိုက်် ဂလင် းရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်် တာတွေကို ကောင်းမွန်စေ ပါတယ် – ကန်စွန်းရွက်် မှာ ကယ််လိုရီ ပါဝင််မှု နည်းပြီး ဗီတာ မင်A၊ ဗီတာမင် C၊ ဖောလစ် အက်စစ်၊ ဆာလ ဖာ၊ သွပ်် (ဇင့်)၊ ပိုတက် စီယမ်၊ ဖော့စ်ဖရပ်စ်၊ အိုင်အို ဒင်းနဲ့ သံဓာတ် တို့ ပါဝင်တာကြောင့် သိုင်းရွိုက်ဂလင် းရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ထိန်းချုပ် ပေးနိုင်ပါတယ်။ အင်တီ အောက်ဆီးဒင့် ပါဝင်မှု မြင့်မားတာကြောင့် ကင်ဆာ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်သလို နှလုံးရောဂါကိုလည်း ကင်းဝေးစေပါတယ်။

(၆) ရောင် ရမ်းမှုကို လျော့ကျစေပါတယ် – ကန်စွန်းရွက်ကို သုပ်ပြီး စားတာကြောင့် ပန်းနာ ရပ်ကျပ်ရောဂါ၊ အအေးမိတာ၊ ချောင်းဆိုးတာနဲ့ လေပြွန် ရောင် ရမ်းတာတွေကို သက်သာစေပါတယ်။ ကန်စွန်းရွက်မှာ အမိုင်နိုအက်စစ် အများအပြား ပါဝင်ကာ အဆိပ်တား အာနိသင်၊ ရောင်ရမ်းမှု ကျစေတဲ့ အာနိသင်၊ ဆီးသွားစေတဲ့ အာနိသင်နဲ့ အိပ်မောကျစေတဲ့ အာနိသင်တွေကို ရရှိစေပါတယ်။

(၇) ဆီး ချိုသွေးချိုရောဂါ ကို ကာကွယ်ပေးပါတယ် – ကန်စွန်းရွက်မှာ အမျှင်ဓာတ် အများအပြား ပါဝင်တဲ့အပြင် အင်ဆူလင်လို အာနိသင်လည်း ရှိ ကာ ဆီးချိုသွေးချို ရောဂါ ကာကွယ်ရေး အနေနဲ့ သွေးတွင်း သကြားဓာတ်ကိုလည်း ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။

(၈) အဆိပ်ပြေ စေပါတယ် – ကန်စွန်းရွက်ကို အဆိပ်ပြေစေတဲ့ ဆေးတစ်လက်လို အသုံးပြုကြပါတယ်။ အစားမှား တာကြောင့် အော့အန်တဲ့ ဝေ ဒနာတွေကို သက်သာ စေတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ကန်စွန်းရွက်မှာပါတဲ့ အင်တီ အောက်ဆီးဒင့်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက မကောင်း တဲ့ ဖရီးရယ်ဒီကယ်တွေကို ကင်းစင်စေတာကြောင့် ရောဂါများစွာ၊ အထူးသဖြင့် ကင်ဆာရောဂါ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။

ကန်စွန်းရွက်် ရဲ့ တခြားကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ … ရာသီလာစဉ် နာကျင်ကိုက်ခဲမှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။ – ခေါင်းကိုက်တာ၊ သွားကိုက်် တာကို သက်သာစေပါတယ်။ – ဗောက်ထတာနဲ့ အရေပြား ပြဿနာတွေအတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။ – အနာတွေကို သက်သာစေပါတယ်။ – နာ့ဗ်ကြောရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်် တာတွေကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်် ။

crd:popo lay