တရုတ္္ရဲ့ ႀကီးမားတဲ့ ေနာက္ဆုံးေမ်ာ္လင့္္ခ်က္္္ကို အၿပီးသတ္္ ပြဲသိမ္းရုိက္္ခ်က္္နဲ႔  အေသသတ္္လုိက္္တဲ့ ထရန္႔ရဲ႕ အေမရိကန္္

(Entity List)တ႐ုတ္္တို႔ရဲ႕  ေနာက္ဆုံုး ေမွ်္ာ္လင့္္ခ်က္္ လို႔ေခၚ လို႔ရ တဲ့ သူတို႔ ရဲ႕အႀကီးမားဆုံး နည္းပညာ စက္္႐ုံ (SMIC)ကို အေမရိကန္္အစိုးရ က နာမည္္ပ်က္္ စာရင္း(Blacklist) သြင္းဖို႔ စလိုက္္ ပါတယ္္။ တ႐ုတ္ နည္းပညာ က႑ကို အေသသတ္္ ဖို႔ ရည္႐ြယ္္ ထားတဲ့ ထရမ့္္ အစိုးရ ဟာ ဆီးမီး ကြန္္ဒတ္္ တာ ( တပိုင္း လွ်ပ္္ကူးပစၥည္း ) ထုတ္လုပ္္ ေရးမွာ တ႐ုတ္ ေတြ တိုးတက္္ နားလည္္လာမွ ာကို ခြင့္မျပဳ ေတာ့ဘူး လို႔ ဆုံးျဖတ္္ လိုက္္ပုံ ရပါတယ္။ အေမရိကန္္ ထုတ္္ ဆီမီးကြန္ဒတ္္ တာလ်ိဳ႕ဝွက္္ ဒီဇိုင္းေတြ ကို တ႐ုတ္ တို႔ဆီမေရာင္း ခ်ဖို႔ တားျမစ္ ပိတ္္ပင္္ လိုက္္ ၿပီးတဲ့ေနာက္္ အေမရိကန္္ အစိုးရ ဟာ တ႐ုတ္္ ရဲ႕အႀကီးမားဆုံး ဆီမီးကြန္ဒတ္္တာ ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ ျဖစ္္ တဲ့ (Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC))ကို အမည္္ ပ်က္္ စာရင္း သြင္းေတာ့ မယ္္ လို႔ ထုတ္္ ေဖာ္ေၾကညာ ခဲ့ပါ တယ္္။

သမၼတ ထရမ့္္ ရဲ႕ တ႐ုတ္္ကို တိုက္္ခိုက္္ ေရး မွာ အႀကိဳက္္ ေတြ႕ေန တဲ့ လက္နက္္ ဟာ အေမရိကန္္ စီးပြားေရး ဌာနက လက္္ရွိမွ ာစီမံခန႔္ခြဲေန တဲ့ “အက်ဳံးဝင္္ စာရင္း” ဆို တဲ့ စာရင္း ႀကီးပါပဲ အဲ့ဒီ စာရင္းႀကီး မွာ တ႐ုတ္္္ ကုမၸဏီ ေပါင္း (၃၀၀)ေက်ာ္္ ပါေနတယ္္ အဲ့ဒီ ထဲမွာ ရွင္းက်န္းျပည္နယ္္ က လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္္မ ႈေတြမွာ ပါဝင္္ပတ္္သက္္ ေနတဲ့ ကုမၸဏီ ေတြ ရယ္ ေတာင္္တ႐ုတ္္ ပင္္လယ္္ ထဲက အျငင္းပြားကြၽန္းေတြ အေပၚ မွာ အေဆာက္္ အအုံ ေတြေဆာက္္လုပ္္တဲ့ ကုမၸဏီေတြ ပါဝင္ၾကတယ္္။တ႐ုတ္ တို႔ရဲ႕ဆီးမီး ကြန္္ဒတ္္တာ က႑ကို ၾကည့္္မယ္္ ဆိုရင္္ သူတို႔ ဟာ အမ်ား အျပားထုတ္္ လုပ္ေန ရတယ္္ ဆိုေပ မယ့္ ထုတ္္လုပ္္ ေရးမွာ အဓိကက် တဲ့ေဆာ့ဖ္္ဝဲ ယား ေတြကို ထုတ္္လုပ္္ ေပးေနၾက တဲ့ အေမရိကန္္ ကုမၸဏီႀကီးေတြ ကို မွီခိုေနရ ပါတယ္။ အေမရိကန္္ ေတြက အမည္ပ်က္္ စာရင္း ဝင္ တ႐ုတ္္ ကုမၸဏီေတြ ကို ဆီမီးကြန္္ဒတ္္တာ ေတြ မေရာင္း ခ်ဖို႔ တားျမစ္္ ပိတ္္ပင္္ လိုက္္ တဲ့အခါမွာ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္္ ပါတီ ဟာ ဒီနည္းပညာ က႑မွာ ကိုယ့္ေျခ ေထာက္ေပၚကိုယ္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ ေဒၚလာဘီလီယန္ေပါင္းမ်ားစြာ ေအာၿပီးလုပ္မယ္ဆိုၿပီး ဆုံးျဖတ္္ ခဲ့ပါတယ္္။

ဒါေပ မယ့္ လုပ္ေဆာင္ေန ဆဲ သုေတသ နျပဳလုပ္္ ဆဲအေန အထားဟာ အေျခတည္္ ကာစ အရည္္တည္္ ေလးသာသာပဲရွိေနပါေသးတယ္SMIC ဟာတ႐ုပ္ျပည္မွာ သကၠရာဇ္၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ကပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္တည္ေထာင္ခဲ့တာပါ၂၀၁၈ခုႏွစ္ကိုေရာက္လာတဲ့အခါမွာ ကုမၸဏီရဲ႕ ၄၅% ေလာက္ဟာအစိုးရပိုင္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး SMIC ဟာ တ႐ုတ္ စစ္္တပ္္ အတြက္္ ေသ ေရးရွင္ေရး တမွ်အေရးႀကီး တဲ့ ပစၥည္းတင္္ သြင္းသူျဖစ္္ လာခဲ့ပါ တယ္္။အေမရိကန္္ တို႔က SMIC ကို blacklist သြင္း လိုက္္တယ္္ ဆို တာဟာ အဲ့ဒီကုမၸဏီ ကို အေမရိကန္္က ေန ပစၥည္းေတြတင္္ပို႔ တာ ေရာင္းခ် တာေတြမွာ အသားကုန္္ စစ္ေဆး ၿပီးမွ ကင္းလြတ္ခြင့္္ လက္္မွတ္္ ထုတ္ေပး လို႔ရပါေတာ့တယ္္။ဒီလိုလုပ မွ တ႐ုတ္္ ေတြ ၿပိဳလဲက် လာမွာျဖစ္ပါတယ္ ကမာၻေပၚ က ဘယ္လို အီလက္ထေရာနစ္္ ပစၥည္း မဆို ဆီးမီးကြန္ဒတ္္ တာမပ ါဘဲ ျဖစ္မ လာပါ ဘူး၊ မၾကာေသးခင္ ကပဲ တ႐ုတ္္ ရဲ႕အႀကီးမား ဆုံး နည္းပညာ ကုမၸဏီ ႀကီးျဖစ္္ တဲ့ ဟြာ ေဝး (တ႐ုတ္္ အစိုးရ ကို ႏွစ္စဥ္္ အခြန္ ေငြ (၁၂၀)ဘီလီယံ ေလာက္ေပးေဆာင္္ ေနရတဲ့ ဟြာေဝး ႀကီး ) ကေျပာခဲ့ ပါတယ္္။ “သူတို႔ ကုမၸဏီ ဆက္္လက္္ အသက္္ရွင္္ ရပ္္တည္္ ႏိုင္ဖို႔ ဆို တာဟာ အေမရိကန္္ ရဲ႕ဆီးမီးကြန္္ဒတ္္ တာ ေရာင္းမယ္မ ေရာင္းဘူး ဆိုတဲ့ ခ်ိန္ခြင္္ညႇာေပၚမူ တည္ေနပါတယ္္ တဲ့။

အခု ကြၽန္ေတာ္္ တို႔ဘယ္္ လို ဆက္ၿပီး ရပ္္တည္္ ရမလဲဆိုတဲ့ အေျဖ ကိုရွာႏိုင္္ ဖို႔ အသည္း အသန္္ ႐ုန္းကန္္ ရပါမယ္္ ”လို႔ ဟြာေဝး ရဲ႕ အ လွည့္္ က် ဥကၠဌ Guo Ping ကေျပာပါ တယ္္၊ ” ဆက္္လက္္ ရပ္္တည္ေရး ဆိုတာ ဟာ အခု အခ်ိန္္မွာ ကြၽန္ေတာ္္တို႔ အတြက္ အေရးပါ တဲ့စကား လုံးျဖစ္ေန ပါတယ္္” တဲ့၊ အေမရိကန္္ သမၼတ ထရမ့္္ က ကုမၸဏီကို ဆီမီးကြန္ဒတ္္ တာေတြ မေရာင္း ပို႔ပိတ္္ပင္္ လိုက္္ လို႔ ကုမၸဏီဟာအခု ဆိုရင္ စမတ္ဖုန္း ထုတ္္လုပ္ေရး ေစ်းကြ္္ က ေန စြန႔္ခြာဖို႔ စဥ္းစားေန ရပါၿပီ။ အခုဆိုရင္ (SMIC) ဟာ အလားတူ ကံၾကမၼာဆိုးနဲ႔ေတြ႕ရပါေတာ့မယ္ တ႐ုပ္ကုမၸဏီေတြဆိုတာဟာ အေမရိကန္ေတြဆီက ပုံတူကူးခ်တာရယ္ နည္းပညာခိုးယူတာရယ္နဲ႔ ရပ္တည္လာခဲ့ၾကတာပါ။

ဂူဂယ္္ ကို ပုံတူ ကူးၿပီး Baidu search engine လုပ္ တယ္ အေမဇုန္ကို ကူးယူၿပီး အလီဘာဘာလုပ္တယ္ ေဖ့စဘုတ္ကိုကူးၿပီး Tencent လုပ္တယ္ စသည္အားျဖင့္မျငင္းႏိုင္ေအာင္အမ်ားအျပားခိုးခ်ထားပါတယ္ဒီ ကုမၸဏီေတြ ဟာ အေမရိကန္ေတြအေပၚမွာ ေဆာ့ဖ္ဝဲယား သို႔မဟုတ္ ဟာ့ဒ္ဝဲယား မွီခိုေနရပါတယ္ အေမရိကန္ေတြက မပံ့ပိုးရင္သူတို႔ဘယ္လိုလုပ္ ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ပါ့မလဲ အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြကထုတ္လုပ္ထားတဲ့ပစၥည္း နဲ႔ စြမ္းေဆာင္ မႈေတြ ကို မေရာင္းဘူးကြာ မသုံးနဲ႔ေတာ့ကြာဆိုၿပီးလုပ္လာရင္ တ႐ုတ္္ နည္းပညာလုပ္ငန္းက႑ႀကီးဟာ ကတ္ျပားေတြနဲ႔ ေဆာက္ ထားတဲ့ အိမ္လိုၿပိဳလဲက်ပါလိမ့္မယ္တ႐ုတ္္ နဲ႔အေမရိကန္အၾကားက နည္းပညာစစ္ပြဲကစေနခဲ့ တာၾကာပါၿပီဆိုၿပီး တ႐ုပ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအစိုးရရဲ႕ သတင္းစာျဖစ္တဲ့ ဂလိုဘယ္တိုင္းမ္ကေရးသားပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ကမာၻ႔လူသုံးအိမ္သုံး အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းနဲ႔ နည္းပညာထုတ္လုပ္ေရးဆရာႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ ဂ်ပန္ေတာင္ကိုရီးယားတိုင္ဝမ္တို႔ဟာ အေမရိကန္ဖက္က ရပ္တည္ေနၾကတယ္ ဘယ္သူႏိုင္မလဲဆိုတာ တြက္ ၾကည့္္ ဖို႔ မခက္္ ပါဘူး။

(pi lon)

crd:Green calendar

unicode

(Entity List)တရုတ််တို့ရဲ့  နောက်ဆုုံး မျှေ်ာ်လင့််ချက်် လို့ခေါ် လို့ရ တဲ့ သူတို့ ရဲ့အကြီးမားဆုံး နည်းပညာ စက််ရုံ (SMIC)ကို အမေရိကန််အစိုးရ က နာမည််ပျက်် စာရင်း(Blacklist) သွင်းဖို့ စလိုက်် ပါတယ််။ တရုတ် နည်းပညာ ကဏ္ဍကို အသေသတ်် ဖို့ ရည်ရွယ်် ထားတဲ့ ထရမ့်် အစိုးရ ဟာ ဆီးမီး ကွန််ဒတ်် တာ ( တပိုင်း လျှပ််ကူးပစ္စည်း ) ထုတ်လုပ်် ရေးမှာ တရုတ် တွေ တိုးတက်် နားလည််လာမှ ာကို ခွင့်မပြု တော့ဘူး လို့ ဆုံးဖြတ်် လိုက််ပုံ ရပါတယ်။ အမေရိကန်် ထုတ်် ဆီမီးကွန်ဒတ်် တာလျို့ဝှက်် ဒီဇိုင်းတွေ ကို တရုတ် တို့ဆီမရောင်း ချဖို့ တားမြစ် ပိတ််ပင်် လိုက်် ပြီးတဲ့နောက်် အမေရိကန်် အစိုးရ ဟာ တရုတ်် ရဲ့အကြီးမားဆုံး ဆီမီးကွန်ဒတ််တာ ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ ဖြစ်် တဲ့ (Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC))ကို အမည်် ပျက်် စာရင်း သွင်းတော့ မယ်် လို့ ထုတ်် ဖော်ကြေညာ ခဲ့ပါ တယ််။

သမ္မတ ထရမ့်် ရဲ့ တရုတ််ကို တိုက််ခိုက်် ရေး မှာ အကြိုက်် တွေ့နေ တဲ့ လက်နက်် ဟာ အမေရိကန်် စီးပွားရေး ဌာနက လက််ရှိမှ ာစီမံခန့်ခွဲနေ တဲ့ “အကျုံးဝင်် စာရင်း” ဆို တဲ့ စာရင်း ကြီးပါပဲ အဲ့ဒီ စာရင်းကြီး မှာ တရုတ််် ကုမ္ပဏီ ပေါင်း (၃၀၀)ကျော်် ပါနေတယ်် အဲ့ဒီ ထဲမှာ ရှင်းကျန်းပြည်နယ်် က လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက််မ ှုတွေမှာ ပါဝင််ပတ််သက်် နေတဲ့ ကုမ္ပဏီ တွေ ရယ် တောင််တရုတ်် ပင််လယ်် ထဲက အငြင်းပွားကျွန်းတွေ အပေါ် မှာ အဆောက်် အအုံ တွေဆောက််လုပ််တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ ပါဝင်ကြတယ််။တရုတ် တို့ရဲ့ဆီးမီး ကွန််ဒတ််တာ ကဏ္ဍကို ကြည့််မယ်် ဆိုရင်် သူတို့ ဟာ အများ အပြားထုတ်် လုပ်နေ ရတယ်် ဆိုပေ မယ့် ထုတ််လုပ်် ရေးမှာ အဓိကကျ တဲ့ဆော့ဖ််ဝဲ ယား တွေကို ထုတ််လုပ်် ပေးနေကြ တဲ့ အမေရိကန်် ကုမ္ပဏီကြီးတွေ ကို မှီခိုနေရ ပါတယ်။ အမေရိကန်် တွေက အမည်ပျက်် စာရင်း ဝင် တရုတ်် ကုမ္ပဏီတွေ ကို ဆီမီးကွန််ဒတ််တာ တွေ မရောင်း ချဖို့ တားမြစ်် ပိတ််ပင်် လိုက်် တဲ့အခါမှာ တရုတ် ကွန်မြူနစ်် ပါတီ ဟာ ဒီနည်းပညာ ကဏ္ဍမှာ ကိုယ့်ခြေ ထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ ဒေါ်လာဘီလီယန်ပေါင်းများစွာ အောပြီးလုပ်မယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်် ခဲ့ပါတယ််။

ဒါပေ မယ့် လုပ်ဆောင်နေ ဆဲ သုတေသ နပြုလုပ်် ဆဲအနေ အထားဟာ အခြေတည်် ကာစ အရည််တည်် လေးသာသာပဲရှိနေပါသေးတယ်SMIC ဟာတရုပ်ပြည်မှာ သက္ကရာဇ်၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ကပုဂ္ဂလိကပိုင်အဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့တာပါ၂၀၁၈ခုနှစ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာ ကုမ္ပဏီရဲ့ ၄၅% လောက်ဟာအစိုးရပိုင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီး SMIC ဟာ တရုတ် စစ််တပ်် အတွက်် သေ ရေးရှင်ရေး တမျှအရေးကြီး တဲ့ ပစ္စည်းတင်် သွင်းသူဖြစ်် လာခဲ့ပါ တယ််။အမေရိကန်် တို့က SMIC ကို blacklist သွင်း လိုက််တယ်် ဆို တာဟာ အဲ့ဒီကုမ္ပဏီ ကို အမေရိကန််က နေ ပစ္စည်းတွေတင််ပို့ တာ ရောင်းချ တာတွေမှာ အသားကုန်် စစ်ဆေး ပြီးမှ ကင်းလွတ်ခွင့်် လက််မှတ်် ထုတ်ပေး လို့ရပါတော့တယ််။ဒီလိုလုပ မှ တရုတ်် တွေ ပြိုလဲကျ လာမှာဖြစ်ပါတယ် ကမ္ဘာပေါ် က ဘယ်လို အီလက်ထရောနစ်် ပစ္စည်း မဆို ဆီးမီးကွန်ဒတ်် တာမပ ါဘဲ ဖြစ်မ လာပါ ဘူး၊ မကြာသေးခင် ကပဲ တရုတ်် ရဲ့အကြီးမား ဆုံး နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ ကြီးဖြစ်် တဲ့ ဟွာ ဝေး (တရုတ်် အစိုးရ ကို နှစ်စဉ်် အခွန် ငွေ (၁၂၀)ဘီလီယံ လောက်ပေးဆောင်် နေရတဲ့ ဟွာဝေး ကြီး ) ကပြောခဲ့ ပါတယ််။ “သူတို့ ကုမ္ပဏီ ဆက််လက်် အသက််ရှင်် ရပ််တည်် နိုင်ဖို့ ဆို တာဟာ အမေရိကန်် ရဲ့ဆီးမီးကွန််ဒတ်် တာ ရောင်းမယ်မ ရောင်းဘူး ဆိုတဲ့ ချိန်ခွင််ညှာပေါ်မူ တည်နေပါတယ်် တဲ့။

အခု ကျွန်တော်် တို့ဘယ်် လို ဆက်ပြီး ရပ််တည်် ရမလဲဆိုတဲ့ အဖြေ ကိုရှာနိုင်် ဖို့ အသည်း အသန်် ရုန်းကန်် ရပါမယ်် ”လို့ ဟွာဝေး ရဲ့ အ လှည့်် ကျ ဥက္ကဌ Guo Ping ကပြောပါ တယ််၊ ” ဆက််လက်် ရပ််တည်ရေး ဆိုတာ ဟာ အခု အချိန််မှာ ကျွန်တော််တို့ အတွက် အရေးပါ တဲ့စကား လုံးဖြစ်နေ ပါတယ််” တဲ့၊ အမေရိကန်် သမ္မတ ထရမ့်် က ကုမ္ပဏီကို ဆီမီးကွန်ဒတ်် တာတွေ မရောင်း ပို့ပိတ််ပင်် လိုက်် လို့ ကုမ္ပဏီဟာအခု ဆိုရင် စမတ်ဖုန်း ထုတ််လုပ်ရေး စျေးကွ်် က နေ စွန့်ခွာဖို့ စဉ်းစားနေ ရပါပြီ။ အခုဆိုရင် (SMIC) ဟာ အလားတူ ကံကြမ္မာဆိုးနဲ့တွေ့ရပါတော့မယ် တရုပ်ကုမ္ပဏီတွေဆိုတာဟာ အမေရိကန်တွေဆီက ပုံတူကူးချတာရယ် နည်းပညာခိုးယူတာရယ်နဲ့ ရပ်တည်လာခဲ့ကြတာပါ။

ဂူဂယ်် ကို ပုံတူ ကူးပြီး Baidu search engine လုပ် တယ် အမေဇုန်ကို ကူးယူပြီး အလီဘာဘာလုပ်တယ် ဖေ့စဘုတ်ကိုကူးပြီး Tencent လုပ်တယ် စသည်အားဖြင့်မငြင်းနိုင်အောင်အများအပြားခိုးချထားပါတယ်ဒီ ကုမ္ပဏီတွေ ဟာ အမေရိကန်တွေအပေါ်မှာ ဆော့ဖ်ဝဲယား သို့မဟုတ် ဟာ့ဒ်ဝဲယား မှီခိုနေရပါတယ် အမေရိကန်တွေက မပံ့ပိုးရင်သူတို့ဘယ်လိုလုပ် ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်ပါ့မလဲ အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်း နဲ့ စွမ်းဆောင် မှုတွေ ကို မရောင်းဘူးကွာ မသုံးနဲ့တော့ကွာဆိုပြီးလုပ်လာရင် တရုတ်် နည်းပညာလုပ်ငန်းကဏ္ဍကြီးဟာ ကတ်ပြားတွေနဲ့ ဆောက် ထားတဲ့ အိမ်လိုပြိုလဲကျပါလိမ့်မယ်တရုတ်် နဲ့အမေရိကန်အကြားက နည်းပညာစစ်ပွဲကစနေခဲ့ တာကြာပါပြီဆိုပြီး တရုပ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအစိုးရရဲ့ သတင်းစာဖြစ်တဲ့ ဂလိုဘယ်တိုင်းမ်ကရေးသားပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာ့လူသုံးအိမ်သုံး အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းနဲ့ နည်းပညာထုတ်လုပ်ရေးဆရာကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားတိုင်ဝမ်တို့ဟာ အမေရိကန်ဖက်က ရပ်တည်နေကြတယ် ဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုတာ တွက် ကြည့်် ဖို့ မခက်် ပါဘူး။

(pi lon)

crd:Green calendar