သေဘၤာမွပစ္လႊတ္တဲ့ ေရတပ္္္သံုး Tomahawk ခ႐ုစ္္္ ဒုံးက်ည္္္ နဲ႔ SM-6 ၾကားျဖတ္္ ဒုံးက်ည္္ ေတြကို အေမရိကန္္ ၾကည္းတပ္္က ေျမျပင္္မွ ပစ္္ခတ္္ ႏိုင္္ရန္္ စီစဥ္

အေမရိကန္္ ၾကည္းတပ္္ ဟာ ပူးတြဲ တိုက္္ခိုက္္ မႈျဖစ္ႏိုင္ေျခ ေတြ တိုးတက္္ ေစဖို႔၊ ဒိုမိန္း ေပါင္းစုံ စစ္္ဆင္္မႈ ေတြ ပိုမို အားေကာင္း လာေစဖို႔ နဲ႔ရန္္သူ ကိုေျမျပင္ မွာ ရွာေဖြ ဖ်က္ဆီးႏိုင္ဖို႔တို႔အတြက္ ဆန္းသစ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကိုရွာေဖြတဲ့ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနနဲ႔ သေဘၤာမွ ပစ္္လႊတ္္ တဲ့ ေရတပ္္ လက္နက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေျမျပင္မွပစ္ခတ္ႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။(၂၀၂၃)ခုႏွစ္္ မွာ ၾကည္းတပ္ဟာ ေရတပ္္ ရဲ႕ Tomahawk ခ႐ုစ္ဒုံးက်ည္နဲ႔ SM-6 ၾကားျဖတ္ဒုံးက်ည္ေတြကို

ေျမျပင္္ မွ ပစ္ခတ္ႏိုင္္လိမ့္္ မယ္ျဖစ္ၿပီး ေျမျပင္္ တိုက္္ခိုက္္ မႈေတြ အတြက္ နည္းပညာ သစ္္ လက္္နက္္ စနစ္ေတြရ ရွိကာ ၾကည္းတပ္္ တပ္မႉးေတြ အတြက္ ေျမျပင္မွ အလြန္ေဝးကြာေသာေနရာရွိ ေ႐ြ႕လ်ားပစ္မွတ္ေတြကို တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးဖို႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ ထပ္မံ မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။မၾကာေသး မီက ျပဳလုပ္ခဲ့ တဲ့ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ ေတြးေခၚပညာရွင္္ မ်ားအဖြဲ႕ ေဖာင္ေဒးရွင္း ရဲ႕ ပြဲတစ္ခု တြင္ၾကည္းတပ္္ ဒုတိယ စစ္္ဦးစီး ခ်ဳပ္္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္္ႀကီး Joseph Martin က ေျပာ ၾကား ရာမွာ ဒိုမိန္းေပါင္းစုံ စစ္္ဆင္္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ေတြကို စတင္္ မိတ္္ဆက္္ ေပးခဲ့ၿပီး ေျမျပင္္ တပ္္မႉးေတြ အတြက္္ ယခင္ ကမႀကဳံခဲ့ဘူးတဲ့ နည္းဗ်ဴဟာပိုင္းဆိုင္ရာေ႐ြးခ်ယ္မႈေတြ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္လိမ့္္ မယ္္ လို႔ ဆိုခဲ့ ပါ တယ္္။

ေအာင္ျမင္ မႈေတြကို ကာလရွည္္ ၾကာ ပိုင္္ဆိုင္္ ထားတဲ့ Tomahawk ခ႐ုစ္္ ဒုံးက်ည္္ နဲ႔ SM-6 ၾကားျဖတ္္ ဒုံးက်ည္္ ေတြဟာဖ်က္္ သေဘၤာ ေတြနဲ႔ ခ႐ုစ္္ သေဘၤာေတြ ကေန ေဒါင္္လိုက္္ ပစ္္ခတ္္ စနစ္္ ေတြ ျဖစ္္ ၾကၿပီး ေရငုပ္္ သေဘၤာေတြ ကေနလည္း ပစ္ခတ္္ ႏိုင္ပါတယ္္။ေရ မိုင္ အကြာ အေဝး (၉၀၀)ထိ ေရာက္္ ရွိႏိုင္မႈ၊ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ကဲ့သို႔စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ နည္းလမ္း ႏွစ္သြယ္ ေဒတာခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈနဲ႔ေအာင္ျမင္ မႈေတြေၾကာင့္ Tomahawk ခ႐ုစ္္ ဒုံးက်ည္ဟာ စစ္ေရး ပဋိပကၡအစဦးပိုင္းမွာ ပထမဆုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္တဲ့ လက္နက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္္ ။

လြန္္ ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြ က ဆိုဗီယက္္ တို႔ရဲ႕ ေလေၾကာင္း ရန္ ကာကြယ္ေရး စနစ္္ေတြကို တုန႔္ျပန္္ဖို႔ တည္ေဆာက္္ ထားတဲလမ္းေၾကာင္း အနိမ့္ပ်ံ Tomahawk ခ႐ုစ္ဒုံးက်ည္ဟာ ရန္သူရဲ႕ေရဒါေတြကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ဖို႔ သမုဒၵရာမ်က္ႏွာျပင္နဲ႔အၿပိဳင္ ပ်ံသန္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္္ ။၎ ဒုံးက်ည္ေတြ ဟာ တိက်မႈ ရွိၿပီး စစ္ပြဲရဲ႕အစပိုင္းရက္္ ေတြမွာ ပုံေသပစ္မွတ္ေတြကို ထိေရာက္စြာ ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ရန္သူရဲ႕ ကြပ္ကဲမႈနဲ႔ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစင္တာေတြ၊ ဘန္ကာေတြနဲ႔ အျခား တန္ဖိုးႀကီး အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္ပါတယ္။

ပိုမိုအေရး ပါတဲ့ အခ်က္္ အ ေနနဲ႔ လက္္ရွိ အခ်ိန္္ မွာ ေရတပ္္ ဟာ အသစ္ျပင္ဆင္္ ထားတဲ့ ေရျပင္ပစ္ Tomahawk ဒုံးက်ည္္ ကို ပင္လယ္ျပင္ရွိ ေ႐ြ႕လ်ား ပစ္္မွတ္္ ေတြ ကို ဖ်က္ဆီးဖို႔ အတြက္ အင္္ဂ်င္နီ ယာ နည္းပညာ ပိုင္းေတြ တည္ေဆာက္္ ေန ပါ တယ္္။အထူး သျဖင့္ သမိုင္း ေၾကာင္း အရ ပုံေသ ပစ္္မွတ္ေတြအေပၚ အသုံးျပဳ တဲ့ လက္နက္ျဖစ္္ တာေၾကာင့္လ်င္ျမန္ စြာေျပာင္းလဲေန တဲ့စစ္ပြဲအေျခအေန ေတြမွာ တပ္မႉး ေတြ အတြက္္တိုက္္ခိုက္ မႈေ႐ြးခ်ယ္္ စရာအသစ္ေတြကို ယူေဆာင္ေပးမဲ့ အေရးပါတဲ့လက္နက္ျဖစ္ပါတယ္။

အသစ္္ ထြက္ေပၚ လာမဲ့ Tomahawk ဒုံးက်ည္္ ဟာ ေ႐ြ႕လ်ား ပစ္္မွတ္္ ေတြဆီ ခ်ဥ္းကပ္္ လာခ်ိန္မွာ ပ်ံသန္းရာ လမ္းေၾကာင္းကို ျပန္္ လည္ခ်ိန္္ ညႇိေပးဖို႔အတြက္္ ကြန္ရက္္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ၊ အာ႐ုံခံမႈနဲ႔ ပစ္မွတ္ခ်ိန္႐ြယ္မႈ အက္ပလီေကးရွင္းအသစ္ေတြနဲ႔အတူ အခ်က္အလက္ေတြထည့္သြင္းထား တဲ့တိုး တက္္ ေကာင္းမြန္တဲ့ေရဒီယို ကို အသုံးျပဳထားပါတယ္။

အဲဒီ နည္းပညာ ကို ၾကည္းတပ္္ က လက္ခံ ရရွိခဲ့မယ္္ ဆိုရင္ Tomahawk ဒုံးက်ည္္ ဟာပင္လယ္ျပင္မွ ေနၿပီး အကြာအေဝး အတြင္းရွိ သေဘၤာေတြ ဒါမွမဟုတ္ နယ္ေျမေတြကို တိုက္ခိုက္ရာမွာ ကန႔္သတ္ခ်က္ေတြရွိေတာ့မွာမဟုတ္ဘဲ ေျမျပင္္ တပ္္မႉးေတြကို လည္း မေရာက္ႏိုင္္ တဲ့အကြာအေဝးမွာရွိတဲ့ တာေဝးပစ္မွတ္ေတြဆီကို ေရာက္ရွိဖို႔ အခြင့္အလန္းေပးပါလိမ့္မယ္။ ေဖာ္ျပပါ အခ်က္္ အလက္္ ေတြေၾကာင့္ ေျမျပင္္ ပစ္္ Tomahawk ဒုံးက်ည္္ ဟာ နည္းဗ်ဴဟာ အရအေရးပါတဲ့လက္နက္ျဖစ္ၿပီး ေရွ႕တန္းရွိ ေျမျပင္တပ္ဖြဲ႕ေတြအတြက္ ေျမျပင္ပစ္မွတ္ေတြထိမွန္ဖို႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ တိုးျမႇင့္ေပးပါလိမ့္မယ္။

ေရ တပ္္ ရဲ႕ SM-3 ကို ေျမျပင္အေျခစိုက္ ပင္တဂြန္ Aegis Ashore ဒုံးက်ည္္ ကာကြယ္ေရးစနစ္ေတြမွာ တပ္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ေပမဲ့SM-6 ဟာ ေျမျပင္္ တပ္မႉးေတြအတြက္ ေနာက္ထပ္တိုက္ခိုက္မႈ ဒါမွမဟုတ္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာေ႐ြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။၎လက္ နက္ ကို “dual-mode” ရွာေဖြေရးကိရိယာ ေဆာ့လ္ဝဲအဆင့္ျမႇင့္တင္မႈေတြျပဳလုပ္ေနတာေၾကာင့္ေရတပ္္ က ဆက္္ လက္္ မွာယူ မႈေတြရွိေနပါတယ္။ SM-6 ဟာ ပ်ံသန္းေနခ်ိန္မွာ လႈပ္ရွားစစ္ကစားႏိုင္စြမ္းရွိၿပီးေ႐ြ႕လ်ားေနတဲ့ ပစ္မွတ္မွထြက္ေပၚလာတဲ့ ေရဒါအမွတ္ကို ခ်ိန္ညႇိႏိုင္ပါတယ္။

“dual-mode” ရွာေဖြေရး ကိရိယာ တပ္္ဆင္္ ထား တဲ့ SM-6 ဟာ ၎ရဲ႕ကိုယ္ တိုင္ built-in ဖမ္းယူစက္ ပါရွိၿပီး၎ဖမ္း ယူစက္္ ဟာဆို ရင္ ပ်ံသန္းေနခ်ိန္္ အတြင္း အခ်က္ျပသေကၤတေပးပို႔ျခင္းနဲ႔ ပစ္မွတ္အသစ္မွ သတင္းအခ်က္အလက္ဖမ္းယူျခင္းႏွစ္မ်ိဳး စလုံးကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္္ ပါတယ္။ SM-6 ဟာ ကာကြယ္ေရးၾကားျဖတ္လက္နက္အေနနဲ႔အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္း၊ပဲ့ထိန္း ဒုံးက်ည္ေတြ ကို ေျခရာခံၿပီး အနီးကပ္ ဖ်က္ဆီးႏိုင္တဲ့ ၾကားျဖတ္လက္နက္ျဖစ္တာေၾကာင့္

ေျမျပင္္ တပ္မႉးေတြ အတြက္ အလြန္္ အသုံးဝင္တဲ့ လက္္နက္ျဖစ္္ ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္္ SM-6 ကိုထိုးစစ္္ဆင္္ စစ္္တိုက္္ခိုက္္ မႈေတြမွာလည္းအသုံးျပဳႏိုင္႐ုံသာမက ေရတပ္ရဲ႕ လက္ရွိ တပ္ျဖန႔္ခ်ထားတဲ့Naval Integrated Fire Control-Counter Air system မွာလည္း ၎ SM-6 ကို အသုံးျပဳေန တာေၾကာင့္နည္း ပညာရပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာျဖစ္ ႏိုင္ေျခ ပိုမိုျပည့္စုံ လာႏိုင္္ ပါတယ္္။၎ SM-6 ကို ေလေၾကာင္း အာ႐ုံခံကိရိယာေတြျဖစ္တဲ့ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ေတြ၊ေစာင့္ၾကည့္္ ေလ့လာေရး ေလယာဥ္ ေတြ၊ တိုက္ေလယာဥ္ေတြနဲ႔တြဲဖက္ၿပီး ပစ္မွတ္ေတြကို ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ျခင္းနဲ႔ခံစစ္္ ဆင္္ တိုက္္ ခိုက္ျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးစ လုံးတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

source:မင္းသစ္ေဆြ (သုေတသန)

crd:Green calendar

အမေရိကန်် ကြည်းတပ်် ဟာ ပူးတွဲ တိုက််ခိုက်် မှုဖြစ်နိုင်ခြေ တွေ တိုးတက်် စေဖို့၊ ဒိုမိန်း ပေါင်းစုံ စစ််ဆင််မှု တွေ ပိုမို အားကောင်း လာစေဖို့ နဲ့ရန််သူ ကိုမြေပြင် မှာ ရှာဖွေ ဖျက်ဆီးနိုင်ဖို့တို့အတွက် ဆန်းသစ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေတဲ့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ သင်္ဘောမှ ပစ််လွှတ်် တဲ့ ရေတပ်် လက်နက်အမျိုးမျိုးကို မြေပြင်မှပစ်ခတ်နိုင်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။(၂၀၂၃)ခုနှစ်် မှာ ကြည်းတပ်ဟာ ရေတပ်် ရဲ့ Tomahawk ခရုစ်ဒုံးကျည်နဲ့ SM-6 ကြားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေကို

မြေပြင်် မှ ပစ်ခတ်နိုင််လိမ့်် မယ်ဖြစ်ပြီး မြေပြင်် တိုက််ခိုက်် မှုတွေ အတွက် နည်းပညာ သစ်် လက််နက်် စနစ်တွေရ ရှိကာ ကြည်းတပ်် တပ်မှူးတွေ အတွက် မြေပြင်မှ အလွန်ဝေးကွာသောနေရာရှိ ရွေ့လျားပစ်မှတ်တွေကို တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးဖို့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ ထပ်မံ မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။မကြာသေး မီက ပြုလုပ်ခဲ့ တဲ့ ကာကွယ်ရေး ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီ တွေးခေါ်ပညာရှင်် များအဖွဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်း ရဲ့ ပွဲတစ်ခု တွင်ကြည်းတပ်် ဒုတိယ စစ််ဦးစီး ချုပ်် ဗိုလ်ချုပ််ကြီး Joseph Martin က ပြော ကြား ရာမှာ ဒိုမိန်းပေါင်းစုံ စစ််ဆင််မှု ဖြစ်နိုင်ခြေ တွေကို စတင်် မိတ််ဆက်် ပေးခဲ့ပြီး မြေပြင်် တပ််မှူးတွေ အတွက်် ယခင် ကမကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ နည်းဗျူဟာပိုင်းဆိုင်ရာရွေးချယ်မှုတွေ ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်လိမ့်် မယ်် လို့ ဆိုခဲ့ ပါ တယ််။

အောင်မြင် မှုတွေကို ကာလရှည်် ကြာ ပိုင််ဆိုင်် ထားတဲ့ Tomahawk ခရုစ်် ဒုံးကျည်် နဲ့ SM-6 ကြားဖြတ်် ဒုံးကျည်် တွေဟာဖျက်် သင်္ဘော တွေနဲ့ ခရုစ်် သင်္ဘောတွေ ကနေ ဒေါင််လိုက်် ပစ််ခတ်် စနစ်် တွေ ဖြစ်် ကြပြီး ရေငုပ်် သင်္ဘောတွေ ကနေလည်း ပစ်ခတ်် နိုင်ပါတယ််။ရေ မိုင် အကွာ အဝေး (၉၀၀)ထိ ရောက်် ရှိနိုင်မှု၊ မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ်ကဲ့သို့စွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ နည်းလမ်း နှစ်သွယ် ဒေတာချိတ်ဆက်နိုင်မှုနဲ့အောင်မြင် မှုတွေကြောင့် Tomahawk ခရုစ်် ဒုံးကျည်ဟာ စစ်ရေး ပဋိပက္ခအစဦးပိုင်းမှာ ပထမဆုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့ လက်နက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်် ။

လွန်် ခဲ့တဲ့နှစ်တွေ က ဆိုဗီယက်် တို့ရဲ့ လေကြောင်း ရန် ကာကွယ်ရေး စနစ််တွေကို တုန့်ပြန််ဖို့ တည်ဆောက်် ထားတဲလမ်းကြောင်း အနိမ့်ပျံ Tomahawk ခရုစ်ဒုံးကျည်ဟာ ရန်သူရဲ့ရေဒါတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ သမုဒ္ဒရာမျက်နှာပြင်နဲ့အပြိုင် ပျံသန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်် ။၎င်း ဒုံးကျည်တွေ ဟာ တိကျမှု ရှိပြီး စစ်ပွဲရဲ့အစပိုင်းရက်် တွေမှာ ပုံသေပစ်မှတ်တွေကို ထိရောက်စွာ ပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ရန်သူရဲ့ ကွပ်ကဲမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာတွေ၊ ဘန်ကာတွေနဲ့ အခြား တန်ဖိုးကြီး အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကို ဖျက်ဆီးနိုင်ပါတယ်။

ပိုမိုအရေး ပါတဲ့ အချက်် အ နေနဲ့ လက််ရှိ အချိန်် မှာ ရေတပ်် ဟာ အသစ်ပြင်ဆင်် ထားတဲ့ ရေပြင်ပစ် Tomahawk ဒုံးကျည်် ကို ပင်လယ်ပြင်ရှိ ရွေ့လျား ပစ််မှတ်် တွေ ကို ဖျက်ဆီးဖို့ အတွက် အင််ဂျင်နီ ယာ နည်းပညာ ပိုင်းတွေ တည်ဆောက်် နေ ပါ တယ််။အထူး သဖြင့် သမိုင်း ကြောင်း အရ ပုံသေ ပစ််မှတ်တွေအပေါ် အသုံးပြု တဲ့ လက်နက်ဖြစ်် တာကြောင့်လျင်မြန် စွာပြောင်းလဲနေ တဲ့စစ်ပွဲအခြေအနေ တွေမှာ တပ်မှူး တွေ အတွက််တိုက််ခိုက် မှုရွေးချယ်် စရာအသစ်တွေကို ယူဆောင်ပေးမဲ့ အရေးပါတဲ့လက်နက်ဖြစ်ပါတယ်။

အသစ်် ထွက်ပေါ် လာမဲ့ Tomahawk ဒုံးကျည်် ဟာ ရွေ့လျား ပစ််မှတ်် တွေဆီ ချဉ်းကပ်် လာချိန်မှာ ပျံသန်းရာ လမ်းကြောင်းကို ပြန်် လည်ချိန်် ညှိပေးဖို့အတွက်် ကွန်ရက်် ချိတ်ဆက်မှု၊ အာရုံခံမှုနဲ့ ပစ်မှတ်ချိန်ရွယ်မှု အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်တွေနဲ့အတူ အချက်အလက်တွေထည့်သွင်းထား တဲ့တိုး တက်် ကောင်းမွန်တဲ့ရေဒီယို ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။

အဲဒီ နည်းပညာ ကို ကြည်းတပ်် က လက်ခံ ရရှိခဲ့မယ်် ဆိုရင် Tomahawk ဒုံးကျည်် ဟာပင်လယ်ပြင်မှ နေပြီး အကွာအဝေး အတွင်းရှိ သင်္ဘောတွေ ဒါမှမဟုတ် နယ်မြေတွေကို တိုက်ခိုက်ရာမှာ ကန့်သတ်ချက်တွေရှိတော့မှာမဟုတ်ဘဲ မြေပြင်် တပ််မှူးတွေကို လည်း မရောက်နိုင်် တဲ့အကွာအဝေးမှာရှိတဲ့ တာဝေးပစ်မှတ်တွေဆီကို ရောက်ရှိဖို့ အခွင့်အလန်းပေးပါလိမ့်မယ်။ ဖော်ပြပါ အချက်် အလက်် တွေကြောင့် မြေပြင်် ပစ်် Tomahawk ဒုံးကျည်် ဟာ နည်းဗျူဟာ အရအရေးပါတဲ့လက်နက်ဖြစ်ပြီး ရှေ့တန်းရှိ မြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက် မြေပြင်ပစ်မှတ်တွေထိမှန်ဖို့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ တိုးမြှင့်ပေးပါလိမ့်မယ်။

ရေ တပ်် ရဲ့ SM-3 ကို မြေပြင်အခြေစိုက် ပင်တဂွန် Aegis Ashore ဒုံးကျည်် ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေမှာ တပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့SM-6 ဟာ မြေပြင်် တပ်မှူးတွေအတွက် နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှု ဒါမှမဟုတ် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာရွေးချယ်မှု ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။၎င်းလက် နက် ကို “dual-mode” ရှာဖွေရေးကိရိယာ ဆော့လ်ဝဲအဆင့်မြှင့်တင်မှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်ရေတပ်် က ဆက်် လက်် မှာယူ မှုတွေရှိနေပါတယ်။ SM-6 ဟာ ပျံသန်းနေချိန်မှာ လှုပ်ရှားစစ်ကစားနိုင်စွမ်းရှိပြီးရွေ့လျားနေတဲ့ ပစ်မှတ်မှထွက်ပေါ်လာတဲ့ ရေဒါအမှတ်ကို ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။

“dual-mode” ရှာဖွေရေး ကိရိယာ တပ််ဆင်် ထား တဲ့ SM-6 ဟာ ၎င်းရဲ့ကိုယ် တိုင် built-in ဖမ်းယူစက် ပါရှိပြီး၎င်းဖမ်း ယူစက်် ဟာဆို ရင် ပျံသန်းနေချိန်် အတွင်း အချက်ပြသင်္ကေတပေးပို့ခြင်းနဲ့ ပစ်မှတ်အသစ်မှ သတင်းအချက်အလက်ဖမ်းယူခြင်းနှစ်မျိုး စလုံးကို ဆောင်ရွက်နိုင်် ပါတယ်။ SM-6 ဟာ ကာကွယ်ရေးကြားဖြတ်လက်နက်အနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ပဲ့ထိန်း ဒုံးကျည်တွေ ကို ခြေရာခံပြီး အနီးကပ် ဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ ကြားဖြတ်လက်နက်ဖြစ်တာကြောင့်

မြေပြင်် တပ်မှူးတွေ အတွက် အလွန်် အသုံးဝင်တဲ့ လက််နက်ဖြစ်် ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်် SM-6 ကိုထိုးစစ််ဆင်် စစ််တိုက််ခိုက်် မှုတွေမှာလည်းအသုံးပြုနိုင်ရုံသာမက ရေတပ်ရဲ့ လက်ရှိ တပ်ဖြန့်ချထားတဲ့Naval Integrated Fire Control-Counter Air system မှာလည်း ၎င်း SM-6 ကို အသုံးပြုနေ တာကြောင့်နည်း ပညာရပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာဖြစ် နိုင်ခြေ ပိုမိုပြည့်စုံ လာနိုင်် ပါတယ််။၎င်း SM-6 ကို လေကြောင်း အာရုံခံကိရိယာတွေဖြစ်တဲ့ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေ၊စောင့်ကြည့်် လေ့လာရေး လေယာဉ် တွေ၊ တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီး ပစ်မှတ်တွေကို ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ခံစစ်် ဆင်် တိုက်် ခိုက်ခြင်း နှစ်မျိုးစ လုံးတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။

source:မင်းသစ်ဆွေ (သုတေသန)

crd:Green calendar