ဘယ္သူမွ မထင္ထားေလာက္တဲ့ အေနအထားနဲ႔ ေရွ႕ကို ေျခတလွမ္းတိုးလိုက္္တဲ့ ျမန္မာ

နယူး ရန္္ကုန္္ စီမံကိန္း အတြက္ တ႐ုတ္္ နိုင္ငံက CCCC ကုမၸဏီ နဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္္ လုပ္္ကိုင္္ ဖို႔ရာ အျခား ေသာ ကုမၸဏီ ေတြ ကို ခြင့္ျပဳေပး လိုက္္ ပါ တယ္္ ။ နယူး ရန္္ကုန္္ စီမံကိန္း ကို တင္္ဒါ ျပန္ေခၚ ရာမွာ တင္ဒါ လုပ္္ငန္း ေတြကို ႀကီးၾကပ္္ ဖို႔ ဂ်ာမန္္ အႀကံေပး ကုမၸဏီ Roland Berger ကို ငွားရမ္း လိုက္္ တာ ျဖစ္ လို႔ နယူး ရန္ကုန္ စီမံကိန္းအတြက္ ​ေျခလွမ္းတစ္လွမ္း တိုးလာနိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာက တ႐ုတ္ နိုင္ငံ သတင္းစာ ရဲ့ေဖာ္ျပခ်က္ အေပၚ ကိုးကား ေရးသားလိုက္ပါတယ္။

Swiss Challenge လို႔ ေခၚလို႔ ရၿပီျဖစ္ တဲ့ တင္ဒါ စနစ္ ဟာ အေရွ႕ေတာင္္ အာရွက နိုင္ငံတစ္ခု (ျမန္မာ) ကို ျပည္္သူ လူထု အတြက္္ ေဖာ္ေဆာင္ တဲ့ လုပ္ငန္း ေတြ အေပၚ မွာ ပြင့္လင္း ျမင္ သာေစၿပီး ဒီလိုလုပ္ လိုက္တာဟာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ သူေတြကို Swiss Challenge လုပ္လိုက္္ ၿပီ လို႔ အခ်က္ေပး လိုက္္ နိုင္္တာပါပဲ။ Swiss Challenge စနစ္ဆိုတာဟာ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ပတ္သက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ တင္ဒ ါေခၚရာ မွာ ပြင့္လင္း ျမင္သာေစတဲ့ စနစ္ပါ။ တင္ဒါ ၿပိဳင္သူေတြဆီက ကမ္းလွမ္းခ်က္ေတြကို ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝၿပီး ျပည္သူကို ခ်ျပတယ္။ ၿပီးေတာ့ မွ ၾကား က အတိုင္ ပင္ခံ အႀကံေပးအဖြဲ႕ တစ္ခုကေန တင္ဒါကို သမာသမတ္ က်က် ဝင္ေရာက္ ဆုံးျဖတ္ေပး တဲ့ စနစ္ပါပဲ)။ အေမရိ ကန္္ နဲ႔ တ႐ုတ္ အၾကားမွာ ညပ္္ ေနၿပီး နိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ ႏွံမွုမွာ အေမရိကန္က Blacklist ​​ေၾကညာတာ ခံထားရတဲ့ CCCC လို ကုမၸဏီ နဲ႔ အလုပ္္္ လုပ္္ ဖို႔ လိုတိုးပိုေလၽွာ့ လုပ္ရင္း မဲတင္းေနရ တဲ့ ျမန္မာျပည္ကို ႀကိဳးတန္းေပၚက မက်ေအာင္ ဂ႐ုတစိုက္ လမ္းေလၽွာက္နိုင္ေအာင္ ဒီနည္း လမ္းက ေဆာင္ရြက္ေပးပါလိမ့္မယ္။ အခုေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ Swiss Challenge ဟာ ျမန္မာ တို႔ရဲ့ လိုလားခ်က္ အားလုံးကို လည္း ျပည့္ေစ၊ ဒုကၡ လည္း ကင္းေစျဖစ္္ မယ့္ နည္းလမ္း ပါပဲလို႔ ေလ့လာ သူေတြနဲ႔ အတိုင္ပင္ခံ အႀကံေပး ေတြက ေျပာၾကပါတယ္။

တ႐ုတ္္ ေရးဆြဲ ခဲ့တဲ့ စီမံကိန္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္္ တုန္းက ျမန္္မာ ေတြဟာ (ရန္ကုန္ အစိုးရ ကလို႔လည္း ေျပာၾကပါ တယ္) တ႐ုတ္ CCCC ကုမၸဏီ ကို ေဒၚ လာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ တန္္ နယူး ရန္္ကုန္္ စီမံ ကိန္း ေရးဆြဲ ဖို႔ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ ပါတယ္။ စီမံကိန္း ဟာ မီးရ ရွိေရး၊တံ တား တည္္ ေဆာက္ေရး၊ လမ္း တည္ ေဆာက္္ ေရး၊ ေရသန႔္ စနစ္ စတဲ့ အေျခခံ အေဆာက္္ အအုံေတြ အျပည့္အစုံ ပါတဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အ ခု လုပ္လိုက္္ တဲ့ Swiss Challenge ရဲ့ အဓိ ပၸာယ္ ဖြင့္ဆို ခ်က္နဲ႔ လိုက္နာ ရမယ့္ စည္းကမ္း ခ်က္ေတြအရ တ႐ုတ္္ နိုင္ငံပိုင္ ကုမၸဏီႀကီး ကေန ေရးဆြဲ ထားတဲ့ စီမံကိန္း အဆိုျပဳ ခ်က္ေတြထဲ က အလုပ္ေတြ ကို အျခားေသာ ကုမၸဏီေတြ ကလည္း ဝင္ပါၿပီး သာသည္္ ထက္သာေအာင္ ဝင္္ ေရာက္္ လုပ္ကိုင္္ နိုင္ေစဖို႔ ဖိတ္္ ၾကားရ ပါေတာ့တယ္။ CCCC ရဲ့ ကန ဦး စီမံခ်က္ႀကီး ထြက္ေပၚ လာတဲ့ အခ်ိန္္ မွာ ဒီစီမံကိန္း ႀကီးဟာ ကီလိုမီ တာ ၁၇၀၀ ရွည္ တဲ့ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရး စႀကႍ CMEC ရဲ့ အဓိက က်တဲ့ အပိုင္း အျဖစ္ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာ ျပဳေန တယ္ ဆိုတာ ကို ေတြ႕လိုက္္ ၾကရ ပါတယ္။ CMEC ဟာ ကူမင္း ကေန မႏၲေလး နဲ႔ ရန္ကုန္ ကို ဆက္သြယ္ မွာျဖစ္ပါတယ္။ CMEC ဟာ တ႐ုတ္ တို႔ရဲ့ BRI စီမံကိန္း ထဲမွာ ရတနာ တစ္ပါး ျဖစ္ေန ပါတယ္။ CMEC စႀကႍက ေန အာရွနဲ႔ အေရွ႕အလယ္္ ပိုင္း၊ အာဖရိ က နဲ႔ ဥေရာပ တို႔ကို ဆက္္ သြယ္မွာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္္ က နယူး ရန္္ကုန္္ ဖြံၿဖိဳးေရး ကုမၸဏီ ဆို တဲ့ စီမံကိန္း ကို ဦးေဆာင္္ မယ့္ ေအဂ်င္စီ ကေန ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္္ လိုတဲ့ ကုမၸဏီေတြ ကို တင္ဒါေခၚခဲ့ ပါေသးတယ္္။

ၿမိဳ႕သစ္္ အတြက္ ပထမ ဆုံး ေျခလွမ္း

“ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ဟာ အေရးႀကီး တဲ့ မွတ္တိုင္္ တစ္ခု စိုက္နိုင္္ ခဲ့ပါၿပီ။ ရန္ကုန္ျမစ္ ရဲ့တစ္ဖက္ျခမ္းမွာ ၿမိဳ႕အသစ္္ တစ္ခု ျဖစ္ေပၚ လာဖို႔ စိတ္ကူး ကို အေကာင္္ အထည္ စေဖာ္ နိုင္မယ့္ ပထမဆုံးေျခ လွမ္းကို စလွမ္းနိုင္္ ခဲ့ပါၿပီ” လို ႔ ျမန္မာ့ ရင္း ႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွု နဲ႔ နိုင္္ ငံျခား စီးပြား ဆက္ဆံေရး ဝန္ ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္း က ဒီအပတ္ ထဲ (စက္တင္ဘာ ၄ ရက္) မွာ ထုတ္္ ေဖာ္္ ေၾကညာ ခဲ့ပါတယ္။ ကိုဗစ္္ (၁၉) ေၾကာင့္္ နိုင္္ငံ ရဲ့ စီးပြား ေရး ထိခိုက္္မွု ေတြကို ေလ်ာ့ပါး သက္္သာ ေစဖို႔ လိုအပ္ေနတဲ့၊ ေကာင္းမြန္္ တဲ့ အလုပ္္ အကိုင္္ ေတြ ရရွိဖို႔ နဲ႔ စီးပြားျဖစ္္ ရပ္တည္္ နိုင္ဖို႔ေသခ်ာ တဲ့ အလုပ္ေတြ စနိုင္ ဖို႔ရာ စက္မွုဇုန္္ ေတြ ထူေထာင္ေရး ကို ကၽြန္ေတာ္္ တို႔ အရင္္ ဆုံး အာ႐ုံစိုက္ ရပါမယ္။ စီးပြားေရး တြက္ေျခကိုက္မွု အလား အလာ ေသခ်ာ တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ကို ပေရာ ဂ်က္ အေသးေလး ေတြ အျဖစ္ ခြဲထုတ္္ ခ်လိုက္ျခင္း အားျဖင့္ နိုင္ငံ တကာ လုပ္ထုံးလုပ္ နည္းေတြအတိုင္း ျဖစ္သြားတယ္၊ နိုင္ငံတကာအဆင့္ ပြင့္လင္းတဲ့၊ နိုင္ငံတကာက ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္တဲ့ တင္ဒါစနစ္ကို ျဖတ္သန္းရ တာလည္း ပါလာ တယ္္ ။

Roland Berger ဟာ ျမန္္မာ နိုင္ငံရဲ့ လိုအပ္္ခ်က္္ ေတြ ျဖစ္္ တဲ့ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ မွုနဲ႔ အေျခခံ အေဆာက္္ အအုံ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး စီမံ ကိန္းေတြ မွာ ၂၀၁၂ ကတည္း က ပါဝင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္္ ေနတဲ့ ကုမၸဏီ ျဖစ္္ပါ တယ္။ အဲဒီဂ် ာမန္ အတိုင္္ပင္္ ခံ ကုမၸဏီကို  အခု ကိစၥမွာ အေရးပါ တဲ့ ကုမၸ ဏီ အစုရွယ္ယာရွင္ေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တာဝန္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ၿပီး တင္ဒါ ေအာင္ျမင္သူကို ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ေပး ရမွာပါ။ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္တဲ့ ဘယ္သူမဆို ဝင္ေရာက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံနိုင္မယ္ လို႔ သိရပါတယ္။ ဟက္တာ ၈၈၃၀ (၂၁၈၁၉ ဧက) စီမံကိန္း ဟာ ရန္ကုန္ျမစ္ရဲ့အေနာက္ဘက္ျခမ္းမွာ တည္ရွိပါတယ္။ အိမ္အလုံးေရေပါင္း ၁၆၃၀၀၀ ပါဝင္မွာ ျဖစ္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ေပါင္း တစ္ သန္းေလာက္ ေပၚထြက္လာဖို႔ ရွိပါတယ္။

တ႐ုတ္္သည္းေျခ ႀကိဳက္္

တ႐ုတ္္ သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္္ ဟာ ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီလ တုန္းက ျမန္မာျပည္္ ကို လာခဲ့ပါတယ္္ ။ သူ႔ခရီးစဥ္္ အတြင္း မွာ သေဘာ တူညီမွု (၃၃) ခု ျပဳလုပ္္ နိုင္ခဲ့ တယ္္။ အဲဒီ အထဲက (၁၃)ခု ဟာ အေျခခံ အေဆာက္္ အအုံ တည္ေဆာက္္ ေရး ကိစၥေတြပဲ ျဖစ္္ ပါတယ္္။ တ႐ုတ္္ နိုင္ငံ အတြက္ေရာ ပိုးလမ္းမ (BRI) အတြက္ပါ အေရးပါေနတဲ့၊ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးႀကီး ထားရွိထားတဲ့ ပေရာဂ်က္ ဆိုတာကို အျငင္းပြားစရာ မရွိပါဘူးလို႔ စီနီ ယာ ေလ့လာ သူ တစ္ဦးျဖစ္္ တဲ့ Kaho Yu (Asia risk analyst at Verisk Maplecroft) က ေျပာပါ တယ္။ “ျမန္မာ ဟာ BRI အ တြက္ သည္းေျခ ႀကိဳက္ ျဖစ္တယ္္ ဆိုတာ ရွီရဲ့ခရီးစဥ္္ က ေဖာ္ျပေနပါ တယ္။ ဒါေပ မဲ့ ကိုဗစ္္ ၁၉ ေၾကာင့္ ျမန္မာ ဟာ သူတို႔ရဲ့ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွု ေပၚလစီကို ေျပာင္းလဲခဲ့တယ္။ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ ျပႆနာေတြကို ခုသာခံသာေအာင္ ေငြကိုေမၽွာ္မေနဘူး။ ပေရာဂ်က္ေတြကို စီး ပြားျဖစ္ နိုင္ေျခ ရွိတာေသခ်ာမွ လုပ္မယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္” လို႔ Kaho Yu က ေျပာပါတယ္။ Swiss Challenge စနစ္ဟာ ျမန္မာ အစိုးရ အတြက္ ေပါင္းျမက္ေတြ ကို ရွင္းထုတ္နိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးကို ရေစတယ္။ ေပ်ာ့ကြက္ဟာကြက္၊ အားနည္းခ်က္ ရွိေနတဲ့ အသင္းအပင္းေတြ ကို ေရွာင္ရွားနိုင္ပါလိမ့္မယ္။ CCCC ကုမၸဏီကို အေမရိကန္က အမည္ပ်က္ Blacklist စာရင္းသြင္းလိုက္လို႔ ျပႆနာ ျဖစ္ေစခဲ့တာမ်ိဳး ကိုေပါ့။ ဒီလို လုပ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာဟာ အားလုံးကို ျပန္စည္း႐ုံးနိုင္ဖို႔ အားရွိသြားခဲ့တယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ၾကားညႇပ္္ မယ့္ အေန အထား

ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္္ တုန္းက အေမရိ ကန္ စီးပြားေရး ဌာန ဟာ တ႐ုတ္ နိုင္ငံပိုင္ ကုမၸဏီ (၂၄) ခုကို သူ႔ရဲ့ အက်ဳံးဝင္စာရင္း (Entity List) ထဲကို ထည့္သြင္း ခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္္ ပါတီရဲ့ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ထဲက စစ္ေရးစခန္းေတြ တည္ေဆာက္ေရးမွာ ပါဝင္ ကူညီခဲ့ၾကတဲ့ ကုမ ၸဏီေတြ ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ Entity List ဆို တဲ့ စာရင္းႀကီးဟာ တ႐ုတ္ စာရင္းေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ ဟြာေဝး လည္း ပါေနပါတယ္။ အေမရိ ကန္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက အဲဒီစာရင္းထဲ ပါေနသူေတြကို ပစၥည္းေရာင္းတာ၊ ဝယ္တာ မလုပ္ရေတာ့ပါဘူး၊ အ ထူး ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွ လုပ္ခြင့္ရွိပါမယ္။ အေမရိကန္တို႔ရဲ့ လုပ္ရပ္ဟာ ျမန္မာျပည္လို နိုင္ငံမ်ိဳးေတြကို ႏူးညံ့တဲ့ သတိေပးခ်က္နဲ႔ သတိေပးလိုက္ တာပါ။ Blacklist ျဖစ္ေနတဲ့ CCCC လိုမ်ိဳးေတြနဲ႔ အလုပ္မလုပ္နဲ႔ လို႔ ေျပာလိုက္တာပါပဲလို႔ International Trade Lawyer Julien Chaisse က ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာ အေနနဲ႔ တ႐ုတ္နိုင္ ငံပိုင္ CCCC လို ကုမၸဏီႀကီးရဲ့ကမ္းလွမ္းမွုကို ဘယ္လို ခက္ခက္ခဲခဲ ျငင္းပယ္နိုင္မလဲ ဆိုတာ ေမးခြန္း ထုတ္ခ်င္စရာပါ ပဲလို႔ Singapore Institute of International Affairs က ဥကၠဌ Simon Tay က ေျပာခဲ့ပါတယ္။ “ျမန္မာေတြဟာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွု လိုေနတယ္္ ။ နယူး ရန္ကုန္ စီမံကိန္းဟာ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးမား တဲ့ ပေရာဂ်က္္ ျဖစ္္ တယ္။ လုပ္ကြက္္ က သိပ္ႀကီးတယ္။ ဒါဟာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရရဲ့ စီမံကိန္း မဟုတ္ဘူး၊ ရန္ ကုန္ အစိုးရ စခဲ့ တဲ့ လုပ္ငန္းပါ ။ ဒီေတာ့ သူတို႔ ာ လက္ေတြ႕က်က် လုပ္ရဲၿပီး ေငြေပါတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံ သူကို ရွာ ရမွာပါပဲ။ အာရွ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြဟာ အေနာက္နိုင္ငံေတြနဲ႔ ဖူးစာဆုံခြင့္ မရခဲ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကဳံေတြ႕ေန ရတဲ့ အခက္အခဲေတြကိုလည္း သူတို႔ နားမလည္နိုင္ၾကပါဘူး။ ဘဂၤါလီ အေရးကိစၥေတြ ျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ျမန္မာျပည္မွာ အလုပ္ လုပ္ဖို႔ ဆႏၵရွိသူေတြဟာ အာရွက နိုင္ငံေတြပါပဲ။ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္နဲ႔ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ပဲ ရွိတယ္” လို႔ Simon Tay က ေျပာပါတယ္။ “တ႐ုတ္္ ဟာ အႀကီးမားဆုံး၊ ၾသဇာအာဏာ အရွိဆုံးပါပဲ။ သူတို႔ဟာ နယ္စပ္နယ္ျခားေတြမွာ ပိုၾသဇာႀကီးပါတယ္။ အေမရိကန္ဟာ ျမန္္ မာ အတြက္ အေရးႀကီးတယ္။ ဒါေပမဲ့ တ႐ုတ္က ေသေရးရွင္ေရးတမၽွ အေရးႀကီးတယ္” လို႔ေတာင္ Simon Tay က ဆိုလိုက္ပါတယ္။

“ပေရာဂ်က္ႀကီးကို အေသးေလးေတြ ခြဲထုတ္ ခ်လိုက္တဲ့အခါ အားလုံးဟာ တန္းတူညီမၽွ ၿပိဳင္ဆိုင္ခြင့္ ရသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ CCCC က အကုန္လုံးကို ျပန္လိုခ်င္ရင္၊ သူခ်ည္းပဲ လုပ္ခ်င္ရင္ သူလည္း ျပန္ႀကိဳးစားရလိမ့္မယ္” လို႔ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွု အႀကံေပးအဖြဲ႕ Consult- Myanmar က Andrew Tan ဆိုသူက ေျပာပါတယ္။ “နိုင္ငံေရး ကတိကဝတ္ေတြ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္က ေပးထားၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ CCCC ကို သေဘာတူထားတဲ့ အလုပ္ထဲကေန ဖယ္ထုတ္တာဟာ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ထဲက ပေရာဂ်က္မွာ ပါမိလို႔ အေမရိကန္က Blacklist လုပ္ထားတာထက္ ပိုသြားလိမ့္မယ္” လို႔ Steptoe & Johnson ဥပေဒအဖြဲ႕က ေရွ႕ေနလည္းျဖစ္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မွု ဆန္ရွင္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူလည္း ျဖစ္တဲ့ Nicholas Turner က သူ႔အျမင္ကို ေျပာပါတယ္။

သုံးသပ္္ ခ်က္

ဒီပေရာဂ်က္္ ဟာ ၾကာပါၿပီ။ ျပည္တြင္း မွာ အေတာ္္ ေလး ေမးခြန္း အထုတ္္ ခံရတဲ့ စီမံကိန္း ပါပဲ။ ကမၻာ မွာ တ႐ုတ္္ တို႔ရဲ့ ေႂကြးၿမီ ေထာင္ေခ်ာက္္ ဆိုတဲ့ အသံေတြ ဆူညံလာၿပီးခ်ိန္မွာ ​အရင္အစိုးရ လက္ထက္က စခဲ့တဲ့ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းလို စီမံကိန္းေတြရဲ့တန္ဖိုးေတြ ျပန္ေလၽွာ့ ခ်ခဲ့ရပါတယ္။ နယူး ရန္ကုန္္ ဟာ ၂၀၁၈ မွာ ရန္ကုန္အစိုးရက စတယ္ ဆိုေပမယ့္ အျမဳေတ စတင္ခဲ့တာ ၾကာေနပါၿပီလို႔ အတြင္းသိ သူေတြ က ေျပာၾကပါတယ္။ တ႐ုတ္သမၼတ လာၿပီးေနာက္မွာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ CMEC စဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့ေပမယ့္ ျမန္မာဘက္္ က အထေႏွးေန ခဲ့ပါတယ္။ ေႏွးေနရတဲ့ အေၾကာင္းေတြ ဟာလည္း ေျပာလို႔ဆိုလို႔၊ အေၾကာင္းျပလို႔ ေကာင္းေနခဲ့တာမို႔ တ႐ုတ္တို႔ မေျပာသာ ခဲ့ပါဘူး။ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ တစ္္ ကမၻာလုံး အစစ အရာရာ ယိုယြင္းေနခ်ိန္နဲ႔လည္း တိုက္ဆိုင္ေနပါတယ္။ အဲ့သည္လို ေနရင္းကေန ျမန္္မာ အစိုး ရ ဟာ ျပန္သုံးသပ္ေနခဲ့ၿပီး “စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မွု” ဆိုတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ကို ကိုင္စြဲလာပါတယ္။ ကိုင္စြဲနိုင္ေလာက္တဲ့ အေျခအေနေ တြကလည္း ေပးလာပါ တယ္။ ျမန္မာတို႔ဘက္က အီလည္လည္ ျဖစ္ေနခ်ိန္ဆိုေပမယ့္ နယူးရန္ကုန္အတြက္ ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး Swiss Challenge လုပ္ဖို႔ စီမံေန ခဲ့ခ်ိန္ ျဖစ္္ ပါ တယ္္ ။

တ႐ုတ္္ တို႔ဟာ နိုင္ငံျခား ေရး ဝန္ႀကီး ထက္ နိုင္ငံျခားေရး မွာ အဆင့္္ ပိုျမင့္္ တဲ့သူကို ဥေရာပ ခရီးစဥ္ အစမွာ ျမန္မာနိုင္ငံကို ဝင္ေရာက္ေစခဲ့ပါ တယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္ဟာ ကမၻာ မွာ တ႐ုတ္္ တို႔ နိုင္ငံေရး ၊ စီးပြားေရး ၊ လူမွုေရး ၊ က်န္းမာ ေရး ဘယ္ေနရာ မွာမွ မ်က္ႏွ ာပန္းမလွ ျဖစ္္ ေနရ လို႔ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဝမ္ယိဟာ ဥေရာပ ခရီးထြက္ၿပီး အီးယူကို စည္း႐ုံးေနရခ်ိန္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တ႐ုတ္ အဆင့္ျမင့္ သံတမန္ဟာ စက္တင္္ ဘာ (၁)ရက္္ မွာ ျမန္မာျပည္ကို လာပါတယ္။ ေန႔ခင္း ၁၂ နာရီမွာ ေရာက္ပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံနဲ႔ ညေန ၃ နာရီမွာ ေတြ႕ပါ တယ္။ ေတြ႕ၿပီး ေနာက္ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲဟာ ဘယ္အခ်ိန္ ၿပီးတယ္ မသိေပမယ့္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတကို ညေန ၄ နာရီခြဲ မွာ ေတြ႕ဆုံပါ တယ္္ ။ ​အဲဒီ လို ေတြ႕ဆုံ တာေတြပဲ သ တင္း ထုတ္ျပန္္ ခဲ့ ပါတယ္္ ။ ေနာက္တစ္္ ပတ္ေလာက္ၾကာမွ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္္ နဲ႔လည္း ေတြ႕ဆုံခဲ့တယ္ဆိုတာကို သိၾကရပါတယ္။

အ ဆင့္ျမင့္ သံတမန္္ မလာခင္ ကတည္း က ညႇိႏွိုင္းေနတဲ့ နယူးရန္ကုန္ဟာ သူလာလို႔ ပ်က္မသြားဘဲ Swiss Challenge လုပ္နိုင္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ ဘာ (၄) ရက္မွာ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေန႔မွာ အႀကံေပး ဝန္ေဆာင္မွု လုပ္ငန္းအပ္ႏွံေရး စာခ်ဳပ္ကို ဂ်ာမန္အဖြဲ႕နဲ႔ လက္မွတ္ထိုးပါ တယ္္ ။ အဲ့သည္္ လို ထိုးလိုက္လို႔ တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ CCCC ကုမၸဏီဟာၿပိဳင္ဘက္မရွိ အျဖစ္ကေန လုံးဝနီးပါး လက္ေလၽွာ့လိုက္ရမယ့္ အေန အထား ျဖစ္သြားနိုင္ပါတယ္။ တ႐ုတ္အစိုးရဟာ နယူးရန္ကုန္ကို CMEC ရဲ့အေရးႀကီး ပေရာဂ်က္အျဖစ္ သူပဲလုပ္ခ်င္မွာပါ။ ျမန္မာအစိုးရ ဟာ လတ္တေလာ အမည္ပ်က္ စာရင္းဝင္ခဲ့ရတဲ့ CCCC ကို ပညာသားပါပါ ေရွာင္တယ္လို႔ ဆိုေပမယ့္ တ႐ုတ္တို႔ ေက်နပ္ပုံ မေပၚပါ ဘူး။ အဆင့္ျမင့္ သံတမန္္ သာ လာရင္းကိစၥ ေအာင္ျမင္တယ္ ဆိုရင္ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔မွာ လက္မွတ္ထိုးပြဲ ျဖစ္မလာနိုင္ပါဘူး။

ေနာက္္ တစ္ ခုကေတာ့ ျမန္မာ တို႔ အေနနဲ႔ ေက်ာက္ျဖဴကို အခ်ိန္ဆြဲထားတာကို တ႐ုတ္တို႔ သိေနပါတယ္။ ဖိအားေပးနိုင္ဖို႔ လုပ္ပါလိမ့္မယ္္ ။ အ ရင္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္္ မွူးႀကီးနဲ႔ ဘယ္လို ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္ ဆိုတာ မသိရပါဘူး။ သို႔ေသာ္ အရင္ကတည္းက ေအေအ ဖမ္းမိထားတယ္ဆိုတဲ့ တပ္္သား ေတြထဲ က ႏွစ္ေယာက္ကို နယ္သာလန္ သည္ဟိတ္ကို ပို႔လိုက္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းအရ တ႐ုတ္ အဆင့္ျမင့္ သံႀကီးရဲ့ ေနျပည္ေတာ္္ ခရီးစဥ္ဟာ ေအာင္ျမင္တယ္၊ မေအာင္ျမင္ဘူး ခန႔္မွန္းလို႔ရပါတယ္။ ရဲေဘာ္ႏွစ္ေယာက္ နယ္သာလန္ ေရာက္သြားတဲ့ သတင္းဟာ ဘယ္္သူ ႔လက္္ ခ်က္္ ဆိုတာ ေဗဒင္္ ေမး စရာ မလို တဲ့ မူလတန္း သခၤ်ာပါ။ တ႐ုတ္ဟာ ျမန္မာအစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔နဲ႔ စက္တင္ဘာ (၁) ရက္္ ေန႔ က အဆင့္ျမင့္ျမင့္ႀကီးကို ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါတယ္ ဆိုတာ အခု လတ္တေလာ နယူးရန္ကုန္ Swiss Challenge နဲ႔ စစ္သည္ ႏွစ္ဦးကိစၥ The Hague တို႔က ထင္ထင္ရွားရွား ျပသလိုက္တာလို႔ ျမင္ပါတယ္။ သည္ၾကားထဲမွာ Arakan Rohenger Army (ARA) ဆိုတာ တစ္္ခု က ထပ္ေပၚေပါက္္ လာပါေသး တယ္္ ။ ဘယ္သူေတြ က ေက်ာေထာက္္ ေနာက္္ ခံ ျပဳထား သလဲ ဆိုတ ာ မသိရ ေသးပါဘူး။ မၾကာခင္္ သိ ရမွာပါ ။ ဘယ္လို ပဲျဖစ္္ ေစ ရန္္ ေတြ အမ်ား ႀကီး ရွိေန တုန္းမွာပဲ ျမန္္မာ က ေရွ႕တစ္္လွမ္း တိုးလိုက္္ ပါၿပီ။

Pi Lon

crd:zet star