ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရကေတာ့ ကိုဗစ္္ ၁၉ ကို တိုက္္ထုတ္ဖို႔  ဗ်ဴဟာသစ္တစ္ခုကို ေျပာင္းလဲလိုက္ပါၿပီ

ရန္ကုန္္မွာ ကိုဗစ္၁၉ တိုက္္ ဖို႔ ဗ်ဴဟာသစ္ လာပါၿပီ

ယခု အခ်ိန္ ရန္ကုန္္ မွာ ပိုးေတြ႕ သူက မ်ားလာ မွာပါ။ ေဆး႐ုံ တက္ရသူ ကလဲ မ်ားလာ နိုင္ပါတယ္္ ။ စာေရးသူ ယခင္က ထဲက ေရးခဲ့ၿပီးပါ ၿပီ။ ေလယဥ္္ ေပၚက သတင္း မပို႔သူ အကုန္္ လိုက္ဖမ္းရင္ေတာင္ သူတို႔ ထဲက ပိုးရွိ သူက ျပန္႔ၿပီး ေလာက္ပါၿပီ။ ဒါက ေဆး ပညာသေဘာ အရ ပညာရွင္္ ေတြကိုေမးၿပီး ေျပာျပ တာပါ။ ဒီအခ်ိန္္ မွာဘဲ ဆရာဝန္္ ေတြကလဲ ဗ်ဴဟာေျပာင္း ဖို႔ ေရးလာ ေျပာ လာတာ ေတြ႕ရ ပါတယ္။ စစ္ပြဲ ေတြမွာ ရန္္သူ က နိုင္ေနခ်ိန္္ မွာ ခံပစ္ရသူ မ်ားဟာ စိတ္ဖိစီးမွု ရွိနိုင္ၿပီး အျပန္္ အလွန္ အျပစ္ပုံခ် တာေတြ ရွိလာ နိုင္္ပါ တယ္။ အခ်င္း ခ်င္း မွားေျပာ မိတာ လဲ ရွိနိုင္္ ပါတယ္။ အထက္္နဲ႔ ေအာက္ ဆက္ သြယ္မွု ေပါင္းစပ္္ ညႇိႏွိုင္းမွုေတြ လုပ္ေနဖို႔ က ပိုလို အပ္္လာ ပါတယ္္။

စာေရးသူ ယခင္္က ေရးခဲ့ သလို ပါဘဲ လက္ရွိ ေျခဥ ဟာ ဖယ္ဒရယ္္ စစ္စစ္္ မဟုတ္ဘဲ ဗဟို က ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားတာပါ။ ဒီေန႔မွ ာဘဲ တိုက္တိုက္ ဆိုင္္ဆိုက္ စာေရးသူ မနက္က ေဆာင္းပါးေရးတင္္ ခဲ့တဲ့ ေဆး (၁) ပါေမာကၡခ်ဳပ္္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ေဝစိုးကို ရန္ကုန္ ကိုဗစ္္ တိုက္ဖ်က္ေရး အတြက္ ညႇိႏွိုင္းေရး ဒုဥကၠဌ ခန္႔ၿပီး လုပ္ေနတယ္္ ဆိုတာကို သူက စကိုင္းနက္္ မွာ ေျပာသြား တာကို ေတြ႕ရပါ တယ္။ ဒါ ဟာ အင္မတန္ေကာင္းပါ တယ္။ သူ ဟာ ကြီးၿဖိဳး နဲ႔ အတြဲ ညီသူပါ။

သူ က containment strategy ဆက္္ မျပန္႔ေအာင္္ ထိန္းမယ့္ ဗ်ဴဟာနဲ႔ သြားမယ္ဆို တာကို ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။ ပိုးေတြ႕ၿပီး ေရာဂါ လကၡဏာ မျပသူေတြ ကို ေနရာေရႊ႕ ၿပီး ေဖာင္ႀကီး၊ ေဝဘာဂီ နဲ႔ ေတာင္ဥကၠလာ တို႔မွာ ေရာဂါလကၡဏာ ရွိသူေတြကို သာထားမယ့္ စနစ္္သစ္ကိုလဲ ခ်ျပသြားခဲ့ ပါတယ္။ တိုက္ပြဲ ဟာ ႏွစ္္ ပတ္္ သုံးပတ္္ တိုက္္ရမယ္္ ဆိုတဲ့ တိုက္္ပြဲ ကာလကိုလဲ ေျပာသြား ခဲ့ပါတယ္။ သူက ဆက္ၿပီးေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြ ကို အားေပး စကားေျပာသြားၿပီး သူက ရန္ကုန္္တိုင္း အစိုးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ဘယ္္ လို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္္ သြားမယ္ဆိုတာကို ေျပာသြား ခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ ဟာ ဆရာဝန္္ ေတြ Q သမား ေတြရဲ့ ေနဖို႔ စားဖို႔ လိုအပ္္ခ်က္္ ေတြကို တိုင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕၊ We Love Yangon တို႔နဲ႔ ဆက္သြယ္္ ေဆာင္ရြက္ေန ရသလို ညေန တိုင္းလဲ အစည္းအေဝး လုပ္္မယ္္ ဆိုတာကို ေျပာသြားခဲ့ ပါတယ္။

သူ က TV ေပၚထြက္ေျပာ တာဟာ အင္မတန္္ မွ အေရးႀကီး ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ နိုင္ငံေရး အရ ေခါင္းေဆာင္္မွု မွာ ကြီးၿဖိဳးက ေပးနိုင္ေပမယ့္ ေဆးပညာ ဘက္္က တာဝန္္ ခံၿပီး ေျပာမယ့္္ သူမရွိရင္ အျခား ဆရာဝန္ေတြ က ဟိုဟာ လုပ္ပါလား ဒီဟာလုပ္ ပါလားနဲ႔ တိုက္ပြဲ မွာ ရန္သူ ကို ခံမခ်နိုင္ ဘဲ ျဖစ္သြားနိုင္ လို႔ပါ။ အထူး သျဖင့္ ရန္ကုန္မွာ က ဆရာဝန္ေတြ ရဲ့ ဆရာႀကီးေတြ ေနတဲ့ ၿမိဳ႕ပါ။ ေတာ္႐ုံ ဆရာဝန္ေလာက္္ က လူႀကီး တက္္လုပ္ရင္ အျခားဆရာႀကီးေတြ ၾကားထဲ ေခါင္းေဆာင္္မွု ေပးရခက္္ ပါမယ္။

ျမန္မာျပည္္ က ဖက္ဒရယ္္ မဟုတ္္ လို႔ အေမရိကန္္ လို အဂၤလန္ လို surgeon general ေတြ chief medical officer ေတြ မရွိပါ ။ ယခုက ေတာ့ ဆရာ ေဇာ္ေဝစိုးက ေဆး (၁) ရဲ့ ပါခ်ဳပ္္ ၊ တကၠသိုလ္္ မ်ားရဲ့ ဥကၠဌ မိုလို႔ ဆရာဝန္ေတြ ရဲ့ ေလးစား ခ်င္း ခံရသူ မိုလို႔ သူေျပာျပ ရင္ ဆရာဝန္ ေတြက ပိုနားဝင္ မွာပါ။ ျပည္သူ ကလဲ ပညာရွင္ေျပာရင္္ နားေထာင္္ မွာပါ။ ကြီး ကလဲ သူလုပ္္ ခ်င္ တာ ေျပာျပတိုင္္ပင္္ လို႔ရသလို သူ ကလဲ ဆရာဝန္ေတြ ကိုယ္စား အစိုးရ ကို သူတို႔ရဲ့ လိုအပ္္ခ်က္္ ေတြကို တင္ျပနိုင္္ ပါမယ္္။ရန္ကုန္္ မွာ ယခု ဆရာေဇာ္ေဝစိုး နဲ႔ ကြီးၿဖိဳး တို႔က နည္းဗ်ဴဟာ သစ္နဲ႔ တိုက္္ဖို႔ စပါၿပီ။ ေအာင္ျမင္မယ္္ လို႔လဲ ယုံၾကည္ပါ တယ္္။ ေအာင္ျမင္နိုင္္ ပါေစ။ စာေရးသူ ယခင္ကေရးခဲ့ သလိုပါဘဲ ေနာက္ႏွစ္္ ပတ္မွာ ပိုးေတြ႕ တာ ဆက္္ ရွိေနၿပီး ေဆး႐ုံတက္္ လူနာေတြလဲ ရွိေန မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ရန္ကုန္ မွာ ေဆး (၁)ပါခ်ဳပ္နဲ႔ ကြီးၿဖိဳးတို႔ရဲ့ ဦးေဆာင္္ မွုနဲ႔ ကိုဗစ္ ရန္္ကို ေက်ာ္နိုင္မယ္္ လို႔ ထင္ပါ တယ္္။ ျပည္သူေတြက ကိုဗစ္ကိုနိုင္ဖို႔ (၁) အိမ္ထဲမွာ ေနပါ။ (၂)လက္္ေဆးပါ။ (၃) ႏွာေခါင္းစည္း တပ္ပါ။

အားလုံး အတူ ဒီတိုက္ပြဲကို တိုက္ ရမွာပါ။ ျပည္သူ သာ အဓိကပါ။

Source: Myat Tun Oo

crd:zet star

unicode

ရန်ကုန််မှာ ကိုဗစ်၁၉ တိုက်် ဖို့ ဗျူဟာသစ် လာပါပြီ

ယခု အချိန် ရန်ကုန်် မှာ ပိုးတွေ့ သူက များလာ မှာပါ။ ဆေးရုံ တက်ရသူ ကလဲ များလာ နိုင်ပါတယ်် ။ စာရေးသူ ယခင်က ထဲက ရေးခဲ့ပြီးပါ ပြီ။ လေယဉ်် ပေါ်က သတင်း မပို့သူ အကုန်် လိုက်ဖမ်းရင်တောင် သူတို့ ထဲက ပိုးရှိ သူက ပြန့်ပြီး လောက်ပါပြီ။ ဒါက ဆေး ပညာသဘော အရ ပညာရှင်် တွေကိုမေးပြီး ပြောပြ တာပါ။ ဒီအချိန်် မှာဘဲ ဆရာဝန်် တွေကလဲ ဗျူဟာပြောင်း ဖို့ ရေးလာ ပြော လာတာ တွေ့ရ ပါတယ်။ စစ်ပွဲ တွေမှာ ရန််သူ က နိုင်နေချိန်် မှာ ခံပစ်ရသူ များဟာ စိတ်ဖိစီးမှု ရှိနိုင်ပြီး အပြန်် အလှန် အပြစ်ပုံချ တာတွေ ရှိလာ နိုင််ပါ တယ်။ အချင်း ချင်း မှားပြော မိတာ လဲ ရှိနိုင်် ပါတယ်။ အထက််နဲ့ အောက် ဆက် သွယ်မှု ပေါင်းစပ်် ညှိနှိုင်းမှုတွေ လုပ်နေဖို့ က ပိုလို အပ််လာ ပါတယ််။

စာရေးသူ ယခင််က ရေးခဲ့ သလို ပါဘဲ လက်ရှိ ခြေဥ ဟာ ဖယ်ဒရယ်် စစ်စစ်် မဟုတ်ဘဲ ဗဟို က ချုပ်ကိုင် ထားတာပါ။ ဒီနေ့မှ ာဘဲ တိုက်တိုက် ဆိုင််ဆိုက် စာရေးသူ မနက်က ဆောင်းပါးရေးတင်် ခဲ့တဲ့ ဆေး (၁) ပါမောက္ခချုပ်် ဒေါက်တာ ဇော်ဝေစိုးကို ရန်ကုန် ကိုဗစ်် တိုက်ဖျက်ရေး အတွက် ညှိနှိုင်းရေး ဒုဥက္ကဌ ခန့်ပြီး လုပ်နေတယ်် ဆိုတာကို သူက စကိုင်းနက်် မှာ ပြောသွား တာကို တွေ့ရပါ တယ်။ ဒါ ဟာ အင်မတန်ကောင်းပါ တယ်။ သူ ဟာ ကွီးဖြိုး နဲ့ အတွဲ ညီသူပါ။

သူ က containment strategy ဆက်် မပြန့်အောင်် ထိန်းမယ့် ဗျူဟာနဲ့ သွားမယ်ဆို တာကို ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။ ပိုးတွေ့ပြီး ရောဂါ လက္ခဏာ မပြသူတွေ ကို နေရာရွှေ့ ပြီး ဖောင်ကြီး၊ ဝေဘာဂီ နဲ့ တောင်ဥက္ကလာ တို့မှာ ရောဂါလက္ခဏာ ရှိသူတွေကို သာထားမယ့် စနစ််သစ်ကိုလဲ ချပြသွားခဲ့ ပါတယ်။ တိုက်ပွဲ ဟာ နှစ်် ပတ်် သုံးပတ်် တိုက််ရမယ်် ဆိုတဲ့ တိုက််ပွဲ ကာလကိုလဲ ပြောသွား ခဲ့ပါတယ်။ သူက ဆက်ပြီးတော့ ဝန်ထမ်းတွေ ကို အားပေး စကားပြောသွားပြီး သူက ရန်ကုန််တိုင်း အစိုးရ ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ ဘယ်် လို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်် သွားမယ်ဆိုတာကို ပြောသွား ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ ဟာ ဆရာဝန်် တွေ Q သမား တွေရဲ့ နေဖို့ စားဖို့ လိုအပ််ချက်် တွေကို တိုင်းဒေသ ကြီး အစိုးရ အဖွဲ့၊ We Love Yangon တို့နဲ့ ဆက်သွယ်် ဆောင်ရွက်နေ ရသလို ညနေ တိုင်းလဲ အစည်းအဝေး လုပ််မယ်် ဆိုတာကို ပြောသွားခဲ့ ပါတယ်။

သူ က TV ပေါ်ထွက်ပြော တာဟာ အင်မတန်် မှ အရေးကြီး ပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ နိုင်ငံရေး အရ ခေါင်းဆောင််မှု မှာ ကွီးဖြိုးက ပေးနိုင်ပေမယ့် ဆေးပညာ ဘက််က တာဝန်် ခံပြီး ပြောမယ့်် သူမရှိရင် အခြား ဆရာဝန်တွေ က ဟိုဟာ လုပ်ပါလား ဒီဟာလုပ် ပါလားနဲ့ တိုက်ပွဲ မှာ ရန်သူ ကို ခံမချနိုင် ဘဲ ဖြစ်သွားနိုင် လို့ပါ။ အထူး သဖြင့် ရန်ကုန်မှာ က ဆရာဝန်တွေ ရဲ့ ဆရာကြီးတွေ နေတဲ့ မြို့ပါ။ တော်ရုံ ဆရာဝန်လောက်် က လူကြီး တက််လုပ်ရင် အခြားဆရာကြီးတွေ ကြားထဲ ခေါင်းဆောင််မှု ပေးရခက်် ပါမယ်။

မြန်မာပြည်် က ဖက်ဒရယ်် မဟုတ်် လို့ အမေရိကန်် လို အင်္ဂလန် လို surgeon general တွေ chief medical officer တွေ မရှိပါ ။ ယခုက တော့ ဆရာ ဇော်ဝေစိုးက ဆေး (၁) ရဲ့ ပါချုပ်် ၊ တက္ကသိုလ်် များရဲ့ ဥက္ကဌ မိုလို့ ဆရာဝန်တွေ ရဲ့ လေးစား ချင်း ခံရသူ မိုလို့ သူပြောပြ ရင် ဆရာဝန် တွေက ပိုနားဝင် မှာပါ။ ပြည်သူ ကလဲ ပညာရှင်ပြောရင်် နားထောင်် မှာပါ။ ကွီး ကလဲ သူလုပ်် ချင် တာ ပြောပြတိုင််ပင်် လို့ရသလို သူ ကလဲ ဆရာဝန်တွေ ကိုယ်စား အစိုးရ ကို သူတို့ရဲ့ လိုအပ််ချက်် တွေကို တင်ပြနိုင်် ပါမယ််။ရန်ကုန်် မှာ ယခု ဆရာဇော်ဝေစိုး နဲ့ ကွီးဖြိုး တို့က နည်းဗျူဟာ သစ်နဲ့ တိုက််ဖို့ စပါပြီ။ အောင်မြင်မယ်် လို့လဲ ယုံကြည်ပါ တယ််။ အောင်မြင်နိုင်် ပါစေ။ စာရေးသူ ယခင်ကရေးခဲ့ သလိုပါဘဲ နောက်နှစ်် ပတ်မှာ ပိုးတွေ့ တာ ဆက်် ရှိနေပြီး ဆေးရုံတက်် လူနာတွေလဲ ရှိနေ မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ရန်ကုန် မှာ ဆေး (၁)ပါချုပ်နဲ့ ကွီးဖြိုးတို့ရဲ့ ဦးဆောင်် မှုနဲ့ ကိုဗစ် ရန််ကို ကျော်နိုင်မယ်် လို့ ထင်ပါ တယ််။ ပြည်သူတွေက ကိုဗစ်ကိုနိုင်ဖို့ (၁) အိမ်ထဲမှာ နေပါ။ (၂)လက််ဆေးပါ။ (၃) နှာခေါင်းစည်း တပ်ပါ။

အားလုံး အတူ ဒီတိုက်ပွဲကို တိုက် ရမှာပါ။ ပြည်သူ သာ အဓိကပါ။

Source: Myat Tun Oo

crd:zet star