တ႐ုတ္္ က တီ ထြင္ ထားေသာ COVID 19 ကာ ကြယ္ေဆး ကို ေစတ နာ့ ဝန္ထမ္း (၃၁၀၀၀)ကို စမ္း သပ္ၿပီး ေနာက္ တြင္ အေရးေ ပၚ သုံးစြဲ ရန္ ယူေအအီး မွ အ တည္ျပဳလိုက္္ ၿပီ

ကာကြယ္္ ေဆးႏွင့္္ ပတ္သက္၍ စမ္းသပ္မႈမ်ားအၿပီး ၆ ပတ္အၾကာတ႐ုတ္ျပည္တြင္တီထြင္ထားေသာ coronavirus ကာကြယ္ေဆးကိုအေရးေပၚ အတည္ျပဳခ်က္ ယူေအအီးအာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စု (ယူေအအီး) ကတနလၤာေန႔တြင္ထု တ္ျပန္ ခဲ့သည္။ယူေအအီးက်န္းမာေရးႏွင့္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွေလၽွာက္ထားေသာ COVID-19 ကာကြယ္ေဆးကိုအေရးေပၚအတည္ျပဳေၾကာင္းေၾကျငာလိုက္သည္။ ကာကြယ္ေဆးသည္အႏၲရာယ္ရွိေသာအႏၲရာယ္မ်ားမွကာကြယ္ရန္ႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရနိုင္သည့္အျမင့္ဆုံးအႏၲရာယ္ရွိေသာကာကြယ္ေရးသူရဲေကာင္းမ်ားပထမအဆင့္တြင္ရရွိနိုင္လိမ့္မည္ဟုအာဏာပိုင္မ်ားကေျပာၾကာ းခဲ့သည္။

အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈ သည္သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာလူမ်ား၏အသက္ကိုကယ္တင္ရန္ႏွင့္ေရာဂါကူးစက္ခံထားရသူမ်ားအတြက္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈကိုအေထာက္အကူျပဳရန္ရည္ရြယ္ၿပီးပင္လယ္ေကြ႕ျပည္နယ္တြင္ COVID-19 ျဖစ္ပြားမႈအသစ္ကိုတနလၤာေန႔ကအစီရင္ခံခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းကူးစက္မႈအေရအတြက္ ၈၀,၀၀၀ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ေၾကာင္းအာဏာပိုင္မ်ားကေျပာၾကား ခဲ့သည္။ဒီေဆးဟာ တ႐ုတ္နိုင္ငံေဆးဝါးအုပ္စု (Sinopharm) ကတီထြင္ထားတဲ့ inactivated vaccine ျဖစ္တယ္။ ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ပတ္သက္ေသာအဆင့္ ၃ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈမ်ားကိုယူေအအီးတြင္ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္တြင္စတင္ခဲ့ၿပီး COVID-19 လ်ာထားသည့္ကာကြယ္ေဆးအတြက္ကမၻာ့အဆင့္ ၃ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈအစီအစဥ္ျဖစ္ သည္။ယူေအအီးတြင္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈမ်ားစတင္ကတည္းက၎ကိုနိုင္ငံေပါင္း ၁၂၅ နိုင္ငံမွကိုယ္စားျပဳေသာေစတနာ့ဝန္ထမ္း ၃၁၀၀၀ ကိုအသုံးျပဳခဲ့ သည္။ အေသးအဖြဲႏွင့္ေမၽွာ္လင့္ထားသည့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္းျပင္းထန္ေသာေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမေတြ႕ရွိရဟု အာဏာပိုင္မ်ားကေျပာၾကာ းခဲ့ သည္။ေစတနာ့ ၀န္ထမ္းမ်ားအနက္ ၁၀၀၀ သည္နာတာရွည္ေရာဂါမ်ားခံစားခဲ့ရၿပီးကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေနာက္အဘယ္ျပcomplနာမၽွျဖစ္ပြားျခင္းမရွိဟုအာဏာပိုင္မ် ားကဆိုသည္။

ယူေအအီး၌ စမ္းသပ္ၿပီးကာကြယ္ေဆးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈမ်ားကိုတစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ဘာရိန္း၊ ေဂ်ာ္ဒန္ႏွင့္အီဂ်စ္တို႔တြင္ျပဳလုပ္္ခဲ့ သည္။ ေစတနာ့ ၀ န္ထမ္းမ်ားသည္ဒုတိယအဆင့္သို႔ထပ္မံေရာက္ရွိၿပီးဒုတိယအႀကိမ္ရိုက္ျခင္း၊ ပုံမွန္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းမ်ားကိုဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကိုအျပည့္အ ၀ ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ ၄ င္းတို႔၏ သာယာဝေျပာမႈ ကိုေသခ်ာေစရန္အဖြဲ႕၏ ၄၂ (G42) ၏အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ကိုဖတ္ပါ။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ Ashish Koshy က Global Times သို႔တနလၤာေန႔ကေၾကညာခ်က္တစ္ခုတြင္ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

G42 သည္္ အဘူဒါဘီအေျခစိုက္အတုေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ cloud computing ကုမၸဏီသည္ Abu Dhabi ၏က်န္းမာေရးဌာန၏ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္္ရွိ ယူေအအီးတြင္လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈမ်ားကို ဦး ေဆာင္ေနသည့္ Sinopharm ၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ျဖစ္သည္။ကုမၸဏီ၏ေကာင္းက်ိဳးမ်ား အနက္တစ္ခုမွာ၎တို႔သည္ AI ႏွင့္စူပါကြန္ပ်ဴတာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ စမ္းသပ္မႈရလဒ္မ်ားကိုယခင္ကကာကြယ္ေဆးစမ္းသပ္္မႈ မ်ား ထက္ပိုမိုျမန္ဆန္စြာျပဳလုပ္နိုင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု Koshy ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

Global Times သို႔ G42 ေၾကျငာခ်က္္ တြင္ Emirati မွေစတနာ့ဝန္ထမ္းတစ္ ဦး က“ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈေတြမွာကၽြန္မပါဝင္ရတာကိုဂုဏ္ယူပါ တယ္။ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ၀ န္ထမ္းေတြကရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ႔လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံးကိုရွင္းျပရာမွာအေထာက္အကူျပဳတယ္။ လက္္ ေတြ႕စမ္းသပ္မႈမ်ားသည္ယူေအအီးႏွင့္လူသားမ်ားအတြက္ေအာင္ျမင္မႈရရွိလိမ့္မည္ဟုအလြန္အေကာင္းျမင္သည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ COVID 19 ကိုေအာင္ျမင္္ စြ ာကာကြယ္ေဆးထိုးနိုင္လိမ့္မည္။ ”Sinopharm သည္္ မလႈပ္မယွက္ေသာ COVID-19 ကာကြယ္ေဆးႏွစ္မ်ိဳးကိုတီထြင္ခဲ့ၿပီးကုမၸဏီကယခင္ကကာကြယ္ေဆးထိုးေဆးတစ္သိန္းကိုေပး ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေဆးထိုးထားသူမ်ားမွာဆိုးရြားေသာတုံ႔ျပန္မႈမျပခဲ့ၾကပါ၊ ကာကြယ္ေဆးႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အဆင့္ ၁ နဲ႔ ၂ လက္္ ေတြ႕စမ္းသပ္မႈရလဒ္မ်ားကို ၂၈ ရက္အတြင္းမွာႏွစ္ႀကိမ္ထိုးၿပီးေနာက္မွာေစတနာ့ဝန္ထမ္း ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကပantibိပစၥည္းထုတ္္လုပ္ တာနဲ႔ ဇြန္လမွာထုတ္ျပန္ခဲ့တာျဖစ္္ ပါတယ္္ ။

CelebrityHotNews
Ref:globaltimes