နိုင္္ငံေရးကသာ ေလာကႀကီးကို ကိုင္လႈပ္နိုင္္မယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ နိုင္ငံေရးဝင္လုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေလာင္း ဆူဂါ ေျပာၾကား

ဂ်ပန္ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္္ အသစ္ ျဖစ္လာ မည့္ ဆူဂါ ဆို တာ ဘယ္လို လူမ်ိဳးလဲ? ဂ်ပန္၏ အာဏာ ရ ပါတီ အႀကီး အကဲ အျဖစ္္ လစ္ဘရယ္္ ဒီမိုကရက္္တစ္္ ပါတီ တြင္ းမွာ မဲအျပတ္ အသတ္္ (၅၄၄-၃၇၇) ႏွင့္ အနိုင္္ ရရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္္ အျဖစ္ တာဝန္ ယူေတာ့မည့္္ ပုဂၢိဳလ္္ သည္ကား မစၥတာ ယိုရွီဟိုင္းဒီ ဆူဂါ ျဖစ္္ ပါ တယ္္။

ဆူဂါ က ေရြးေကာက္္ ပြဲ ေခၚဖို႔ မရည္ရြယ္္ ပဲ ဂ်ပန္ တို႔ လက္္ ရွိ ရင္ဆိုင္ေန ရသည့္ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကပ္ေရာဂါ ႀကီး ႏွင့္ စီးပြား ေရး က် ဆင္းေနမွု မ်ားကို ကိုင္တြယ္္ သြားမယ္လို႔ ဆိုပါ တယ္။ ဆူဂါ သည္ နိုင္ငံျခား ေရး မွာ အေတြ႕အၾကဳံ  မရွိသူ ျဖစ္ၿပီး ယခု အခါ နိုဝင္ဘာ အေမရိကန္ သမၼတ ေရြးေကာက္္ ပြဲ နဲ႔ တ႐ုတ္္ ရဲ့ ဦးေထာင္္ လာေနမွု မ်ားကို ကိုင္တြယ္္ရ ေတာ့မွာ လည္း ျဖစ္္ပါ တယ္္။ယခင္္ က သူ႔လို တစ္ေျပးခဲ့ ၾကတဲ့ ဘ႑ာ ေရး ဝန္ႀကီး တာရိုအာဆို ႏွင့္ ကာကြယ္္ ေရး ဝန္ႀကီး တာရို ကိုနို တို႔ ကေတာ့ ေရြးေကာက္္ ပြဲ အ သစ္ ေခၚယူ ဖို႔ အရိပ္္ အႁမြက္ ေျပာခဲ့ ၾကၿပီး ျဖစ္ပါ တယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ ဂ်ပန္ အစိုးရအဖြဲ႕ဟာ လူထု ေထာက္ခံမွု ေတြ ရရွိေနတာလည္း ျဖစ္္ ပါတယ္။ ဒီအ တြက္ အတိုက္္ အခံ ပါတီေတြ အား လုံး နိုင္ငံ ေရး အုပ္္စု ႀကီး တခု အျဖစ္ ပူးေပါင္းလိုက္္ ၾကပါ တယ္္ ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ မွာ က်င္းပ ရန္ ရွိတဲ့ ပါလီမန္ အထူး အစည္း အေဝးမွာ ဆူဂါကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္္ အျဖစ္ (၂၀၂၁) စက္တင္ဘာ အထိ ထမ္းေဆာင္္ နိုင္ရန္္ တင္ေျမႇာက္္ ဖို႔ ရွိေန ပါတယ္။ ဆူဂါက သူ၏ အစိုးရ အဖြဲ႕အတြင္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး သမားမ်ား ကိုသာ ေရြးခ်ယ္္ တာဝန္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ၿပီး အာဏာ ရ ပါတီ အတြင္ းက အုပ္စုမ်ား ကို မ်က္ႏွာခ်ိဳ ေသြးေနမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

စီးပြား ေရး နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပးသြားမွာ ျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အတြင္း ဂိုဏ္းဂဏ ဖြဲ႕ေနမွုမ်ား၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ မွုမ်ား၊ အရင္ က လုပ္ခဲ့ဖူးသည္မ်ားကိုပဲ မ်က္စိမွိတ္ၿပီး လိုက္လုပ္ေနမွုမ်ားကို အဆုံးသတ္ ေပးေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္ ။အစိုးရ လုပ္ငန္း မ်ား အားလုံးကို ဒီဂ်စ္တယ္ ေျပာင္းလဲၿပီး ျပည္သူမ်ား အေနႏွင့္ တရက္ ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ၊ တပတ္ ခုႏွစ္ရက္ ဆက္သြယ္လုပ္ ကိုင္နိုင္ေအာင္ ဖန္တီးသြားမယ္လို႔ ၾကဳံးဝါးခဲ့ပါတယ္။

ဆူဂါ သည္ အသက္္ (၇၁)ႏွစ္ ရွိၿပီ ျဖစ္ၿပီး ေအာက္္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္အျဖစ္ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ အေရြးခံထားရၿပီးသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာ ရ ပါတီရဲ့ ေပၚလစီေရးရာ ကိုင္တြယ္သူ အျဖစ္ လူသိမ်ားသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရ လစ္ဘရယ္ ပါတီအတြင္း မည္သည့္ အုပ္စုမွ ာမွ မပါဝင္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။က်န္းမာ ေရး၊ အလုပ္သမားေရး နဲ႔ လူမွုဖူ လုံေရး ဝန္ႀကီးဌာနေတြကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသြားရန္၊ မိုဘိုင္း ဖုန္း ဘီလ္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်နိုင္ရန္ ႏွင့္ ေဒသ အလိုက္ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ဘဏ္ေတြကို တစည္းတလုံးတည္းျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္သြားရန္ စိတ္အားထက္သန္လၽွက္ ရွိတယ္လို႔ သိရပါ တယ္္။

ဆူဂါ သည္ အစိုးရ အဖြဲ႕၏ အတြင္းဝန္ခ်ဳပ္လည္း ျဖစ္ၿပီး ျပည္ထဲေရး နဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးလည္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ သူလုပ္ခဲ့သမၽွ မွတ္တမ္း ေတြ အရ ဆိုရင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး သမား စစ္စစ္ႀကီး ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ထင္ရွားေနပါတယ္။ေလာေလာဆယ္ ဆူဂါရဲ့ နိုင္ငံျခားေရး ေပၚလစီ ကို အတိ အက် မသိရေသးေပမယ့္ ယခင္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇို အာေဘး ရဲ့ မူအတိုင္း ဆက္သြားမယ္လို႔ ခန႔္မွန္းရပါတယ္။ဆူဂါ သည္ မနက္္ မိုးလင္း သည္ႏွင့္ ထိုင္ထ အႀကိမ္တရာ လုပ္ၿပီး ေန႔စဥ္ထုတ္ အထင္ကရ သတင္းစာႀကီးမ်ားကို ဖတ္ရွုေလ့ ရွိပါတယ္။ ၿပီးတာ နဲ႔ အျပင္္ ထြက္ၿပီး မိုးရြာရြာ ေနပူပူ မိနစ္ ေလးဆယ္ခန႔္ လမ္းေလၽွာက္တတ္ပါတယ္။

သူ၏ အိမ္္ မွာ တခါ မွ ညအိပ္ည ေန မေနခဲ့ဖူး လို႔ သိရပါတယ္။ အရက္ေသစာ ေသာက္သုံးျခင္း မရွိတဲ့ ဆူဂါအဖို႔ တေနကုန္ ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ၿပီး ပါလီ မန္ အမတ္ေတြ အတြက္ ေပးထားတဲ့ အေဆာင္ရွိ သူ႔အခန္းမွာ ေနာက္ထပ္ အႀကိမ္တရာ ထိုင္ထ လုပ္ပါတယ္။ ဒါကလည္း အ ခ်ိဳ အရမ္းႀကိဳက္တဲ့လူ ျဖစ္လို႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၇၇ ကီလို အထိ ရွိလာတာေၾကာင့္ ဆရာဝန္ေတြရဲ့ အႀကံေပးခ်က္အရ လုပ္တာလို႔ ဆိုပါ တယ္္ ။စ ေန တနဂၤေႏြ မွာ သာမန္ ျပည္သူေတြနဲ႔ ေတြ႕နိုင္သမၽွ ေတြ႕ၿပီး သူတို႔ ေျပာတဲ့ စကားေတြ နားေထာင္ ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ဂ်ပန္မွာ အခု ေခတ္္ စားလာတဲ့ ရထား ဘူတာ႐ုံ ေရွ႕မွာ ပါလီမန္ အမတ္ေတြ လူထုကို မိန႔္ခြန္းေျပာတဲ့ Soapbox speech ကို ဆူဂါက စတင္ တီထြင္ေပးခဲ့တာ လည္း ျဖစ္္ ပါ တယ္္။

ဆူဂါ က အဲ့ဒီ အခ်ိန္ နိုင္ငံ ေရး မွာ လက္သစ္က ေလးသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေမးခြန္းစာရြက္ ကေလးေတြ ကိုင္ၿပီး လူေတြကို စိတ္ဝင္စားမယ့္ အေၾကာင္း အရာေတြ ကို စာရြက္ေပၚမွာ ဝိုင္းခိုင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ေခတ္တေခတ္ စတင္ ထူေထာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။မိဘ မ်ား သည္ စေတာ္ဘယ္္ရီ စိုက္ပ်ိဳးေရး ကို ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကရသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး အာကီတာ ဆိုတဲ့ ေက်းလက္ စီရင္စု မွာ ေမြးဖြားခဲ့သူ ျဖစ္္ပါ တယ္။ အထက္တန္းေက်ာင္းကို ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ တိုးတက္မွုကို ရွာဖို႔ တိုက်ိဳကို ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။

စက္႐ုံ ေသးေသး တစ္ခု မွာ ႏွစ္ႏွစ္္ ေလာက္ ဝင္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘဝနာလာတဲ့ ဆူဂါသည္ ဟိုေဆး တကၠသိုလ္ ကို ဆက္လက္တက္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းစရိတ္္ အတြက္ ေန႔ဖက္ ညဖက္ေတြ မွာ ရသမၽွ အခ်ိန္ေလးကို အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္ေတြ ဝင္လုပ္ၿပီး ေက်ာင္းစရိတ္ ရွာခဲ့ရသူလည္း ျဖစ္ပါ တယ္။တကၠ သိုလ္္ က ေက်ာင္းၿပီး တာနဲ႔ ဇာတိရပ္ရြာကို ျပန္လာၿပီး ကုမၸဏီတခု မွ ဝင္လုပ္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ထိုသို႔ လုပ္ေနရင္းက ေလာကႀကီးကို လွုပ္သြား ေအာင္ လုပ္နိုင္တာ နိုင္ငံေရး ပဲ ဆိုၿပီး နိုင္ငံေရး ေလာကထဲ ဝင္ဖို႔ စဥ္းစားလာပါတယ္။

နိုင္္ငံ ေရး ေလာက ထဲ ဝင္ဖို႔ ေက်ာေထာက္ေနာက္္ခံ ကလည္း မရွိတာမို႔ အဆက္အသြယ္ ရလို ရျငား သူရဲ့ တကၠသိုလ္ ရွိရာ ျပန္လာၿပီး မိမိနဲ႔ သင့္ေတာ္္ မယ့္ အလုပ္မ်ိဳး အႀကံေပးတတ္တဲ့ career center ကို ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ စင္တာ မွာ သူအသိခ်င္ဆုံး ေမးခြန္းကိုပဲ စေမးလိုက္္ ပါတယ္။“ဒီေက်ာင္း က ဘြဲ႕ရၿပီး နိုင္ငံ ေရး သမား ျဖစ္္ေန တဲ့ လူ တေယာက္ေယာက္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ကို မိတ္ဆက္ေပးလို႔ ရမလား”စင္တာ က ဘြဲ႕ရ ေက်ာင္းသား ေဟာင္းမ်ား အသင္းရဲ့ အတြင္းေရးမွူး နဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ဆူဂါရဲ့ လိုလားခ်က္ ျပည့္ဝ သြားခဲ့ပါ တယ္။ အသက္ ၂၆ ႏွစ္သာ ရွိေသးတဲ့ ဆူဂါသည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဟီကိုဆာဘူရို အိုကိုနိုဂ်ီ ရဲ့ ႐ုံးမွာ အတြင္းေရးမွူး အျဖစ္ အလုပ္္လုပ္္ ခြင့္္ ရသြား ခဲ့ပါတယ္္ ။ အဲ့ဒီအခ်ိန္္ ဟာ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အသက္္ (၃၈)ႏွစ္္ မွာ ယိုကို ဟာမား ျမဴနီစပယ္္ လူႀကီး အျဖစ္ ဝင္ေရာက္္ အေရြးခံ ခဲ့ပါတယ္။ ေက်းေတာသား ျဖစ္တဲ့ ဆူဂါ အဖို႔ ေအာင္နိုင္ဖို႔ ေမၽွာ္လင့္္ ခ်က္ နည္းေနေပမယ့္ ယိုကိုဟာမားမွာ သူလို ေတာက တက္ၿပီး လာအလုပ္လုပ္ ေနတဲ့ လူေတြရဲ့ ဝိုင္းဝန္းေထာက္ခံမွုနဲ႔ အေရြးခံခဲ့ ရပါ တယ္။ယိုကို ဟာမား ျမဴနီစ ပယ္ အမတ္အျဖစ္ ေလးႏွစ္သက္တမ္း ႏွစ္ႀကိမ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ၁၉၉၈ မွာ တိုက်ိဳရွိ နာဂါတာခ်ိဳ ခရိုင္ကေန လစ္္ ဘရယ္ ဒီမိုကရက္ ပါတီ ကိုယ္စားျပဳၿပီး ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ မွာ အနိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။လက္္ ရွိ အစိုး ရ အဖြဲ႕ အတြင္းဝန္ခ်ဳပ္ ရာထူးကို ၂၀၁၂ ကတည္းက တာဝန္ယူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

source:လွစိုးေဝ

crd:zet star

unicode

ဂျပန် ဝန်ကြီး ချုပ်် အသစ် ဖြစ်လာ မည့် ဆူဂါ ဆို တာ ဘယ်လို လူမျိုးလဲ? ဂျပန်၏ အာဏာ ရ ပါတီ အကြီး အကဲ အဖြစ်် လစ်ဘရယ်် ဒီမိုကရက််တစ်် ပါတီ တွင် းမှာ မဲအပြတ် အသတ်် (၅၄၄-၃၇၇) နှင့် အနိုင်် ရရှိခဲ့ပြီး နောက် ဝန်ကြီးချုပ်် အဖြစ် တာဝန် ယူတော့မည့်် ပုဂ္ဂိုလ်် သည်ကား မစ္စတာ ယိုရှီဟိုင်းဒီ ဆူဂါ ဖြစ်် ပါ တယ််။

ဆူဂါ က ရွေးကောက်် ပွဲ ခေါ်ဖို့ မရည်ရွယ်် ပဲ ဂျပန် တို့ လက်် ရှိ ရင်ဆိုင်နေ ရသည့် ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ််စ်် ကပ်ရောဂါ ကြီး နှင့် စီးပွား ရေး ကျ ဆင်းနေမှု များကို ကိုင်တွယ်် သွားမယ်လို့ ဆိုပါ တယ်။ ဆူဂါ သည် နိုင်ငံခြား ရေး မှာ အတွေ့အကြုံ  မရှိသူ ဖြစ်ပြီး ယခု အခါ နိုဝင်ဘာ အမေရိကန် သမ္မတ ရွေးကောက်် ပွဲ နဲ့ တရုတ်် ရဲ့ ဦးထောင်် လာနေမှု များကို ကိုင်တွယ််ရ တော့မှာ လည်း ဖြစ််ပါ တယ််။ယခင်် က သူ့လို တစ်ပြေးခဲ့ ကြတဲ့ ဘဏ္ဍာ ရေး ဝန်ကြီး တာရိုအာဆို နှင့် ကာကွယ်် ရေး ဝန်ကြီး တာရို ကိုနို တို့ ကတော့ ရွေးကောက်် ပွဲ အ သစ် ခေါ်ယူ ဖို့ အရိပ်် အမြွက် ပြောခဲ့ ကြပြီး ဖြစ်ပါ တယ်။ လောလောဆယ်မှာ ဂျပန် အစိုးရအဖွဲ့ဟာ လူထု ထောက်ခံမှု တွေ ရရှိနေတာလည်း ဖြစ်် ပါတယ်။ ဒီအ တွက် အတိုက်် အခံ ပါတီတွေ အား လုံး နိုင်ငံ ရေး အုပ််စု ကြီး တခု အဖြစ် ပူးပေါင်းလိုက်် ကြပါ တယ်် ။

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မှာ ကျင်းပ ရန် ရှိတဲ့ ပါလီမန် အထူး အစည်း အဝေးမှာ ဆူဂါကို ဝန်ကြီးချုပ်် အဖြစ် (၂၀၂၁) စက်တင်ဘာ အထိ ထမ်းဆောင်် နိုင်ရန်် တင်မြှောက်် ဖို့ ရှိနေ ပါတယ်။ ဆူဂါက သူ၏ အစိုးရ အဖွဲ့အတွင်း ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး သမားများ ကိုသာ ရွေးချယ်် တာဝန်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပြီး အာဏာ ရ ပါတီ အတွင် းက အုပ်စုများ ကို မျက်နှာချို သွေးနေမှာ မဟုတ်ဘူးလို့လည်း ဆိုပါတယ်။

စီးပွား ရေး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စည်းမျဉ်းများ ဖြေလျော့ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပြီး ဝန်ကြီးဌာနများ အတွင်း ဂိုဏ်းဂဏ ဖွဲ့နေမှုများ၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွား ကာကွယ် မှုများ၊ အရင် က လုပ်ခဲ့ဖူးသည်များကိုပဲ မျက်စိမှိတ်ပြီး လိုက်လုပ်နေမှုများကို အဆုံးသတ် ပေးတော့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ် ။အစိုးရ လုပ်ငန်း များ အားလုံးကို ဒီဂျစ်တယ် ပြောင်းလဲပြီး ပြည်သူများ အနေနှင့် တရက် နှစ်ဆယ့်လေးနာရီ၊ တပတ် ခုနှစ်ရက် ဆက်သွယ်လုပ် ကိုင်နိုင်အောင် ဖန်တီးသွားမယ်လို့ ကြုံးဝါးခဲ့ပါတယ်။

ဆူဂါ သည် အသက်် (၇၁)နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်ပြီး အောက်် လွှတ်တော် အမတ်အဖြစ် ရှစ်ကြိမ်မြောက် အရွေးခံထားရပြီးသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာ ရ ပါတီရဲ့ ပေါ်လစီရေးရာ ကိုင်တွယ်သူ အဖြစ် လူသိများသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာရ လစ်ဘရယ် ပါတီအတွင်း မည်သည့် အုပ်စုမှ ာမှ မပါဝင်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာ ရေး၊ အလုပ်သမားရေး နဲ့ လူမှုဖူ လုံရေး ဝန်ကြီးဌာနတွေကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းသွားရန်၊ မိုဘိုင်း ဖုန်း ဘီလ်များကို လျော့ချနိုင်ရန် နှင့် ဒေသ အလိုက် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဘဏ်တွေကို တစည်းတလုံးတည်းဖြစ်အောင် ပြုလုပ်သွားရန် စိတ်အားထက်သန်လျှက် ရှိတယ်လို့ သိရပါ တယ််။

ဆူဂါ သည် အစိုးရ အဖွဲ့၏ အတွင်းဝန်ချုပ်လည်း ဖြစ်ပြီး ပြည်ထဲရေး နဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးလည်း ဖြစ်တာကြောင့် သူလုပ်ခဲ့သမျှ မှတ်တမ်း တွေ အရ ဆိုရင် ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး သမား စစ်စစ်ကြီး ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ထင်ရှားနေပါတယ်။လောလောဆယ် ဆူဂါရဲ့ နိုင်ငံခြားရေး ပေါ်လစီ ကို အတိ အကျ မသိရသေးပေမယ့် ယခင်ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇို အာဘေး ရဲ့ မူအတိုင်း ဆက်သွားမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဆူဂါ သည် မနက်် မိုးလင်း သည်နှင့် ထိုင်ထ အကြိမ်တရာ လုပ်ပြီး နေ့စဉ်ထုတ် အထင်ကရ သတင်းစာကြီးများကို ဖတ်ရှုလေ့ ရှိပါတယ်။ ပြီးတာ နဲ့ အပြင်် ထွက်ပြီး မိုးရွာရွာ နေပူပူ မိနစ် လေးဆယ်ခန့် လမ်းလျှောက်တတ်ပါတယ်။

သူ၏ အိမ်် မှာ တခါ မှ ညအိပ်ည နေ မနေခဲ့ဖူး လို့ သိရပါတယ်။ အရက်သေစာ သောက်သုံးခြင်း မရှိတဲ့ ဆူဂါအဖို့ တနေကုန် ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်ပြီး ပါလီ မန် အမတ်တွေ အတွက် ပေးထားတဲ့ အဆောင်ရှိ သူ့အခန်းမှာ နောက်ထပ် အကြိမ်တရာ ထိုင်ထ လုပ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း အ ချို အရမ်းကြိုက်တဲ့လူ ဖြစ်လို့ ကိုယ်အလေးချိန် ၇၇ ကီလို အထိ ရှိလာတာကြောင့် ဆရာဝန်တွေရဲ့ အကြံပေးချက်အရ လုပ်တာလို့ ဆိုပါ တယ်် ။စ နေ တနင်္ဂနွေ မှာ သာမန် ပြည်သူတွေနဲ့ တွေ့နိုင်သမျှ တွေ့ပြီး သူတို့ ပြောတဲ့ စကားတွေ နားထောင် ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဂျပန်မှာ အခု ခေတ်် စားလာတဲ့ ရထား ဘူတာရုံ ရှေ့မှာ ပါလီမန် အမတ်တွေ လူထုကို မိန့်ခွန်းပြောတဲ့ Soapbox speech ကို ဆူဂါက စတင် တီထွင်ပေးခဲ့တာ လည်း ဖြစ်် ပါ တယ််။

ဆူဂါ က အဲ့ဒီ အချိန် နိုင်ငံ ရေး မှာ လက်သစ်က လေးသာ ဖြစ်သော်လည်း မေးခွန်းစာရွက် ကလေးတွေ ကိုင်ပြီး လူတွေကို စိတ်ဝင်စားမယ့် အကြောင်း အရာတွေ ကို စာရွက်ပေါ်မှာ ဝိုင်းခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ခေတ်တခေတ် စတင် ထူထောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။မိဘ များ သည် စတော်ဘယ််ရီ စိုက်ပျိုးရေး ကို ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်ကိုင်နေကြရသူများ ဖြစ်ပြီး အာကီတာ ဆိုတဲ့ ကျေးလက် စီရင်စု မှာ မွေးဖွားခဲ့သူ ဖြစ််ပါ တယ်။ အထက်တန်းကျောင်းကို အောင်မြင်ပြီးနောက် တိုးတက်မှုကို ရှာဖို့ တိုကျိုကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။

စက်ရုံ သေးသေး တစ်ခု မှာ နှစ်နှစ်် လောက် ဝင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘဝနာလာတဲ့ ဆူဂါသည် ဟိုဆေး တက္ကသိုလ် ကို ဆက်လက်တက်ခဲ့ပြီး ကျောင်းစရိတ်် အတွက် နေ့ဖက် ညဖက်တွေ မှာ ရသမျှ အချိန်လေးကို အချိန်ပိုင်း အလုပ်တွေ ဝင်လုပ်ပြီး ကျောင်းစရိတ် ရှာခဲ့ရသူလည်း ဖြစ်ပါ တယ်။တက္က သိုလ်် က ကျောင်းပြီး တာနဲ့ ဇာတိရပ်ရွာကို ပြန်လာပြီး ကုမ္ပဏီတခု မှ ဝင်လုပ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ထိုသို့ လုပ်နေရင်းက လောကကြီးကို လှုပ်သွား အောင် လုပ်နိုင်တာ နိုင်ငံရေး ပဲ ဆိုပြီး နိုင်ငံရေး လောကထဲ ဝင်ဖို့ စဉ်းစားလာပါတယ်။

နိုင််ငံ ရေး လောက ထဲ ဝင်ဖို့ ကျောထောက်နောက််ခံ ကလည်း မရှိတာမို့ အဆက်အသွယ် ရလို ရငြား သူရဲ့ တက္ကသိုလ် ရှိရာ ပြန်လာပြီး မိမိနဲ့ သင့်တော်် မယ့် အလုပ်မျိုး အကြံပေးတတ်တဲ့ career center ကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ စင်တာ မှာ သူအသိချင်ဆုံး မေးခွန်းကိုပဲ စမေးလိုက်် ပါတယ်။“ဒီကျောင်း က ဘွဲ့ရပြီး နိုင်ငံ ရေး သမား ဖြစ််နေ တဲ့ လူ တယောက်ယောက်နဲ့ ကျွန်တော်ကို မိတ်ဆက်ပေးလို့ ရမလား”စင်တာ က ဘွဲ့ရ ကျောင်းသား ဟောင်းများ အသင်းရဲ့ အတွင်းရေးမှူး နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဆူဂါရဲ့ လိုလားချက် ပြည့်ဝ သွားခဲ့ပါ တယ်။ အသက် ၂၆ နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့ ဆူဂါသည် အောက်လွှတ်တော် အမတ် ဟီကိုဆာဘူရို အိုကိုနိုဂျီ ရဲ့ ရုံးမှာ အတွင်းရေးမှူး အဖြစ် အလုပ််လုပ်် ခွင့်် ရသွား ခဲ့ပါတယ်် ။ အဲ့ဒီအချိန်် ဟာ ၁၉၇၅ ခုနှစ် ဖြစ်ပါတယ်။

အသက်် (၃၈)နှစ်် မှာ ယိုကို ဟာမား မြူနီစပယ်် လူကြီး အဖြစ် ဝင်ရောက်် အရွေးခံ ခဲ့ပါတယ်။ ကျေးတောသား ဖြစ်တဲ့ ဆူဂါ အဖို့ အောင်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်် ချက် နည်းနေပေမယ့် ယိုကိုဟာမားမှာ သူလို တောက တက်ပြီး လာအလုပ်လုပ် နေတဲ့ လူတွေရဲ့ ဝိုင်းဝန်းထောက်ခံမှုနဲ့ အရွေးခံခဲ့ ရပါ တယ်။ယိုကို ဟာမား မြူနီစ ပယ် အမတ်အဖြစ် လေးနှစ်သက်တမ်း နှစ်ကြိမ် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ ၁၉၉၈ မှာ တိုကျိုရှိ နာဂါတာချို ခရိုင်ကနေ လစ်် ဘရယ် ဒီမိုကရက် ပါတီ ကိုယ်စားပြုပြီး အောက်လွှတ်တော် အမတ် အဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရာ မှာ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်် ရှိ အစိုး ရ အဖွဲ့ အတွင်းဝန်ချုပ် ရာထူးကို ၂၀၁၂ ကတည်းက တာဝန်ယူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

source:လှစိုးဝေ

crd:zet star