Author: Shwe MM

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ (COVID 19) ဗိုင္းရပ္စ္ ကင္းစင္သြားၿပီျဖစ္္သည့္္ ေဒသ စုစုေပါင္း (၁၁) ခုရွိၿပီဟု က်န္းမာေရးႏွင့္္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္

ျမန္္မာႏိုင္္ငံ တြင္္ (COVID 19) ဓာတ္္ခြဲ အတည္ျပဳ လူနာမ်ား ရွိခဲ့ေသာ ေဒသ (၁၆) ခု ရွိခဲ့ၿပီး ယခု အခ်ိန္္တြင္္ COVID 19 ေရာဂါ ပိုး ကင္းစင္ သြား ၿပီျဖစ္္ သည့္္ ေဒသ စုစုေပါင္း (၁၁) ခုရွိ ၿပီျဖစ္္ ေၾကာင္း
Read More

COVID 19 ပ်ံ႕ႏွံ့မႈသည္ အပူခ်ိန္က်ဆင္းျခင္းႏွင့္အတူ ေဆာင္းရာသီတြင္္္  ပိုမိုမ်ားလာနိုင္ေၾကာင္း အိႏၵိယ ကၽြမ္းက်င္္ သူမ်ားက  ေလ့လာေတြ႕ရွိ

အိႏၵိယ နိုင္္ငံ မွ ကၽြမ္းက်င္္ သူ မ်ား က နိုင္္ငံ တစ္္နိုင္္ငံစီ ၏ အပူခ်ိန္္ ႏွင့္ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကူးစက္္ ခံရမႈႏႈန္း ကို ႏွိုင္း ယွဥ္္ ေလ့လာ ရာတြင္ ပိုေအးေသာ နိုင္္ငံ မ်ား တြင္္ အစဥ္္ သျဖင့္ ပိုႀကီးမား
Read More

ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ ဆိုင္ကယ္္တိုက္္မႈ တစ္ခုကို ၀င္ေရာက္ ကူညီေပးသူအား လက္သီးျဖင့္္ ထိုးသည့္ ရဲတပ္္ဖြဲ႕ဝင္္ (၃)ဦးအား ဖမ္းဆီး အေရးယူ

ဧရာဝတီတိုင္း ၊ ပုသိမ္္ ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္း မွာ ဇူလိုင္္ (၁၀)ရက္္ ညက ယာဥ္္တိုက္္မႈ တစ္ခုကို ဝင္ေရာက္္ ကူညီေပးေန တဲ့ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ခံ တစ္္ဦး ကို လက္သီးနဲ႔ ထိုးခဲ့ တဲ့ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး (၁)ဦးအပါ အဝင္ ရဲတပ္္ ဖြဲ႕ဝင္္ (၃)ဦး ကို ဖမ္းဆီးအေရး
Read More

ျပည္ၿမိဳ႕နယ္္တြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျပည္ပမွ ျပန္လာသူ တစ္ဦးအား ေစာင့္ၾကည့္စခန္း တြင္္၀င္ရန္ သြားေရာက္ေခၚစဥ္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္္ သြား

ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း)၊ ျပည္္ ၿမိဳ႕ နယ္္ ေခြးရဲေခ်ာင္းျခား ေက်းရြာ တြင္္ ေရာက္္ရွိေန သည့္္ ျပည္္ပ ျပန္္ တစ္္ ဦး အား ေစာင့့္္ ၾကည့္္ စခန္း တြင္္ ထား ရန္္ သြားေရာက္္ ေခၚ ေဆာင္္စဥ္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္္ သြားေၾကာင္း
Read More

ဖိလစ္ပိုင္္ ေလတပ္္(PAF)က အသစ္ဝယ္ယူလိုက္တဲ့ (A-29) “Super Tucano” ေျမျပင္ပစ္ကူေပး ေလယာဥ္္ မ်ားအေႀကာင္း

ဖိလစ္ပိုင္္ ေလတပ္္ (PAF) ကေန ၿပီး ေျမျပင္္ ပစ္္ ကူေပး – (close air support) အတန္း အစားျဖစ္္ တဲ့ (A-29) “Super Tucano” ေလယာဥ္္ (၆)စင္း ကို ဝယ္္ယူ ထားၿပီး လာမဲ့ ဇူလိုင္္ လ (၂၉)ရက္္ ေန႔မွာ
Read More

အေမရိကန္္ႏိုင္ငံတြင္ (၂၄)နာရီ အတြင္း Covid 19 လူနာသစ္္ (၇၄၀၀၀)ေက်ာ္ရွိၿပီး ေသဆုံး သူ(၈၅၁)ဦးအထိရွိ

အေမရိကန္္ နိုင္္ငံ မွာ (၂၄)နာရီ အတြင္း အတည္ျပဳ လူနာသစ္္ (၇၄၀၀၀)ေက်ာ္္ရွိ နဲ႔ ေသဆုံး သူ (၈၅၁) ဦး ရွိခဲ့ တယ္္ လို႔ သိရ ပါ တယ္္။ အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္္စု မွာ ဇူလိုင္္ (၁၀)ရက္္ အထိ Covid 19 အတည္ျပဳ
Read More

အသ က္ႀကီးရင္ အိုဇာ တာေကာင္း မေကာင္း သိ ႏိုင္မယ့္ သင့္ဘယ္ ဘက္ လက္မေလး

လူတိုင္း လူတိုင္းဟာ ကံတရာ ကို ဘယ္သူေမွ ရွာင္လႊဲလို႔ မရႏိုင္ၾကဘူးဆိုတာ လူတိုင္းသိၿပီးျဖစ္တယ္..။ ဒီ ကံတရာကို လည္း ဘုရားက လြဲၿပီး ဘယ္သူကမွ ႀကိဳတင္မျမင္ႏိုင္ဘူး ဆိုတာလည္း လူတိုင္း လက္ခံၾကလိမ့္မယ္..။ သို႔ေသာ္လည္း လူတစ္ေယာက္ ရဲ႕ ကံတရားကို အနီစပ္ဆုံး အတတ္ႏိုင္ဆုံး ႀကိဳတင္ ခန႔္မွန္းႏိုင္တာဟာ ေဗဒင္ ႏွင့္
Read More

ေဆးကုသခြင့္္ လိုင္စင္မရွိဘဲ ေဆးပညာဘြဲ႕လက္မွတ္္ အတုျဖင့္ ဆရာဝန္္ ေယာင္ေဆာင္ ေဆးခန္းဖြင့္္ ေနသူကို အမႈဖြင့္္ထား

ေဆးကုသခြင့္္ လိုင္စင္္ မရွိဘဲ ေဆးပညာဘြဲ႕လက္္ မွတ္္ အတုျဖင့္္ ဆရာဝန္္ အေယာင္ေဆာင္္ ကာ မႏၲေလး တိုင္း ျပည္္ ႀကီးတံခြန္ ၿမိဳ႕နယ္္ ၌ ေဆးခန္း ဖြင့္္ ၿပီး ခြဲစိတ္္ ကုသမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ေနသူ တစ္္ဦး ကို ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး ဦးစီးမႉး က
Read More

ဒီေန႔ မွာ ကြယ္လြန္သြား တဲ့ ေက်ာ္ ဟိန္း အတြက္ စိတ္မေ ကာင္းျဖစ္ကာ ဝမ္းနည္းေနၾက တဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြရဲ႕ ရင္တြင္းစကားမ်ား

ယေန႔ေလး မွာေတာ့ ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးက ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးခ်စ္ခင္မႈကို ရရွိထားခဲ့တဲ့ ဦးေက်ာ္ဟိန္း တစ္ေယာက္ ေဒြးကြယ္လြန္ခဲ့တဲ့ (၁၃)ႏွစ္ျပည့္ေန႔ေလးမွာပဲ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ဆုံးပါးသြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တိုက္တိုက္ ဆိုင္ဆိုင္ဆိုသလို ေဒြးကြယ္လြန္တဲ့ ေန႔ေလးမွာပဲ ဦးေက်ာ္ဟိန္းတစ္ေယာက္ဆုံးပါးသြားလို႔ ပရိသတ္ ေတြအေနနဲ႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနၾကၿပီး ျပည္သူခ်စ္အႏုပညာရွင္ေတြကလည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတဲ့အေၾကာင္း လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာထက္မွာ ေရးသားထားခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ မင္းေမာ္ကြန္းကေတာ့ ” လက္ဦး
Read More

ဂ်ပ န္ႏိုင္ငံ ကို အက္ဖ္ – ၃၅ ကိုယ္ေပ်ာက္ တိုက္ေလယာဥ္ ( ၁၀၅ ) စင္း အေမ ရိကန္ ေရာင္းၿပီ

ဂ် ပန္ႏိုင္ ငံ သို႔ အက္ဖ္ – ၃၅ ကိုယ္ေပ်ာက္ တိုက္ေလယာဥ္ (၁၀၅) စင္း ေရာင္းခ်ရန္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန က အတည္ျပဳ လိုက္ၿပီျဖစ္ သည္ ။ ဂ် ပန္ႏိုင္ငံ သို႔ အက္ဖ္ – ၃၅ ေအ ကိုယ္ေပ်ာက္တိုက္ေလယာဥ္
Read More