Author: Shwe MM

လူ႔အခြင့္အ ေရးေကာ္မရွင္က အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ခန႔္အပ္္ရန္္ တိုက္္တြန္းခ်က္ထုတ္ျပန္

အေျခခံပညာ ေက်ာင္း မ်ား ျပန္ဖြင့္္ ခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းမ်ား ၌ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား တရားဝင္္ ခန႔္အပ္ေပး ရန္ ျမန္မာ နိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အ ေရးေကာ္္မရွင္္ က ေမလ (၂၉) ရက္္ တြင္္ ေၾက ညာခ်က္္ ထုတ္ျပန္ တိုက္္တြန္းသည္္။အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား ကို ဇူလိုင္
Read More

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ေမ်ာက္္မ်ားက (COVID 19) ေသြးနမူနာ မ်ားကို တိုက္ခိုက္္ အလစ္သုတ္္မႈျဖစ္ပြား

အိႏၵိယ နိုင္ငံတြင္္ ေဆးဖက္္ ဆိုင္္ရာ တာဝန္ရွိသူ တစ္္ဦးအား ေမ်ာက္မ်ားက တိုက္္ခိုက္္ ၿပီး (COVID 19) ကူးစက္္ခံ ရသည့္္ လူနာမ်ား ၏ ေသြးနမူနာ မ်ားကို အလစ္္သုတ္္ ယူသြားေၾကာင္း အာဏာပိုင္္ မ်ားက ေမ (၂၉)ရက္္ က ေျပာ သည္္။ယခု သီတင္းပတ္အတြင္း ဥတာပရာ
Read More

နိုင္္ငံ(၃၀) ေက်ာ္ကို ကပ္္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးပစၥည္းမ်ား မၽွ ေဝမႈအစီအစဥ္္(WHO) စတင္

ကမၻာလုံး ဆိုင္္ရာ Covid 19 ဗိုင္းရပ္္္စ္္ ကပ္ေရာ ဂါ ကို ထိန္းခ်ဳပ္္ ဖို႔ ကာကြယ္ေဆး ၊ ကုသေဆး နဲ႔ ေရာဂါရွာ ေဖြေရး ကိရိယာေတြ ကို ေဝမၽွ ဖို႔ ရည္္ရြယ္္ တဲ့ အစီအစဥ္္ တရပ္္ကို ကမၻာ့ က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ (WHO)ဦးေဆာင္္
Read More

ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္္ ၿမိဳ႕နယ္ (COVID 19) ပူးေပါင္း စစ္ေဆးေရး ဂိတ္္တြင္္ အမ်ိဳးသား သူနာျပဳ(၁)ဦး ေသဆုံး

လြိဳင္ေကာ္္ ၿမိဳ႕နယ္္ (COVID 19) ပူးေပါင္း စစ္ေဆးေရး လြိဳင္လင္ေလး ဂိတ္္တြင္္ ေမ (၂၉) ရက္ နံနက္္ (၁)နာရီ ခြဲခန႔္တြင္္ အမ်ိဳးသား သူ နာျပဳ တစ္္ဦး ေသဆုံးေန သည္္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္္။“ကၽြန္ေတာ့္ ရဲေဘာ္ေလးတစ္ေယာက္ သူကလာၿပီး နိုးတဲ့ ခ်ိန္က် ေတာ့
Read More

မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ကားဘီးအတြင္း လက္္နက္္/ခဲယမ္းမ်ားကို  သိုဝွက္သယ္ေဆာင္္သူအား ဖမ္းဆီး

မူဆယ္္ ၿမိဳ႕၊ ဟိုမြန္္ ရပ္္ကြက္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္္ လၽွပ္စစ္႐ုံး အနီး လားရွိုး – မူဆယ္္ ကားလမ္း၌ (၁၀၅)မိုင္္ ဂိတ္္ဘက္္မွ မူဆယ္္ ၿမိဳ႕ဘက္္ သို႔ နမ့္ခမ္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာင္းဝိုင္ ေက်းရြာေန ဝင္းေဇာ္ပိုင္္ (၁၇)ႏွစ္္ ေမာင္းႏွင္္ လာသည့္ Harrier ယာဥ္္ ကို ရွမ္းျပည္နယ္
Read More

ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္္မႈတို႔တြင္ ျပည္္သူသာ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္္က ေျပာဆိုလိုက္

ကူးစက္္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ တို႔တြင္ ျပည္္သူ သာ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္္ သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္္ က တ႐ုတ္္ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္စ္္၌ ဟူေပးျပည္္နယ္္ ရွိ ကိုယ္စားလွယ္္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ စဥ္ေျပာဆို ခဲ့ေၾကာင္း ခ်ိဳင္းနားေဒးလီး က ေမ (၂၈)ရက္္ တြင္္ ေဖာ္ျပ
Read More

ဇြန္္လ (၁)ရက္္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလထီဖြင့္ပြဲတြင္ ဆုေငြမ်ား ယခင္္လထက္္ ႏွစ္ဆေက်ာ္ တိုးျမႇင့္္ထား

ဇြန္္လ (၁)ရက္္ တြင္္ ျပဳလုပ္္ မည့္ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္္ ေအာင္္ဘာေလ ထီဖြင့္္ ပြဲတြင္ ယခင္လက ထက္္ ဆုေငြ ႏွစ္္ဆ ေက်ာ္္ တိုးျမႇင့္ ခ်ီးျမႇင့္မည္္ ဟု ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုဌာနက ထုတ္္ျပန္္ သည္္။ ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုဌာန သည္္ ဧၿပီ က ထီလက္္က်န္္
Read More

ဇြန္္လ (၁)ရက္ေန႔မွ စ၍ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံး မူလအင္အားအတိုင္း ႐ုံးျပန္တက္ရမည္ဟု နိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ညႊန္ၾကားခ်က္္ ထုတ္ျပန္

Covid 19ေရာဂါေၾကာင့္ အစိုးရ ဝန္္ထမ္းမ်ား ႐ုံးတက္္ အလုပ္္လုပ္ျခင္း ကို ထက္္ဝက္္ ေလ်ာ့ခ်ထားရာက ဇြန္္လ (၁)ရက္္ေန႔မွ စတင္၍ မူလ အင္အား အတိုင္း ျပန္လည္္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္္ရန္္ နိုင္ငံေတာ္္ သမၼတ႐ုံး က ညႊန္ၾကားခ်က္္ တစ္္ခု ကို ေမလ (၂၈)ရက္ေန႔ က ထုတ္္ျပန္္္ သည္။ညႊန္ၾကားခ်က္္္
Read More

ကာမလိမ္လည္မႈနဲ႔ တရားစြဲဆိုခံထားရသည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္္ မိုးေအာင္္ရင္္္၏ အမႈျပင္္ဆင္္ခ်က္္အား အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္္ တရား႐ုံးကပလပ္လိုက္

ကာမလိမ္္လည္္ မႈနဲ႔ တရားစြဲဆို ခံထားရတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္္ မိုးေအာင္္ရင္္၏ အမႈျပင္္ဆင္္ ခ်က္္ကို ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အေရွ႕ပိုင္း ခရိုင္္ တရား႐ုံး က ဒီကေန ႔မွာ ပလပ္္ လိုက္္ပါတယ္္။ လင္မယားကဲ့သို႔ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ၿပီး တရားဝင္လက္ထပ္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ေစကာ ကာမ ကို လိမ္လည္ရယူျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ေၿဖ ရွင္းရန္ အခ်က္ရွိတာေၾကာင့္
Read More

ရန္္ကုန္္တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း အပါအဝင္္ (၈)ဦးကို သဘာဝေဘးအႏၲရာ္းဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ တိုင္ၾကားမႈအား ဗိုလ္္တထာင္္ၿမိဳ႕နယ္္ ရဲစခန္းမွ လက္ခံထား

သဘာဝ ေဘး အႏၲရာယ္္ ဆိုင္္ရာ ဥပေဒမ်ား ကို ခ်ိဳးေဖာက္္ သည္္ဟုဆိုကာ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ဝန္္ႀကီးခ်ဳပ္္ အပါ အဝင္ (၈)ဦးကို ေမ(၂၉) ရက္ နံနက္္ပိုင္း က ဗိုလ္တေထာင္္ ၿမိဳ႕နယ္္ ရဲစခန္း သို႔ လာေရာက္္ တိုင္ၾကားမႈအား လက္ခံ ထားေၾကာင္း သိရသည္္။ တိုင္ၾကား
Read More