Author: Shwe MM

နာဆာက တန္ဖိုးႀကီးမားသည့္ ၿဂိဳဟ္္သိမ္္ တစ္ခုကို ေလ့လာရန္အတြက္ Psyche အာကာသယာဥ္ကို တည္ေဆာက္

နာဆာ သည္္  ‘16 Psyche’ ေခၚ အခ်င္း (၁၄၀) မိုင္ (၂၂၆ ကီလိုမီတာ) ရွိ သည့္ ၿဂိဳဟ္္ သိမ္ၿဂိဳဟ္္ မႊား တစ္္ခု ကို စူးစမ္းေလ့ လာရန္ ‘Psyche’ ဟု အမည္္ ေပးထားေသာ အာကာ သယာဥ္္ ကို စတင္တည္ေဆာက္ေတာ့ မည္ျဖစ္္
Read More

(Covid 19) ေၾကာင့္္ လူေနမႈ စနစ္္ တခုလုံးကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ မလိုေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

(Covid 19) ေၾကာင့္ လူေနမႈ စနစ္္ တခုလုံး ေျပာင္းလဲတာ လုပ္ဖို႔လို မွမဟုတ္ဘဲ ေနပုံထိုင္ ပုံ အေျပာင္း အလဲ တခ်ိဳ႕ လုပ္ဖို႔လိုမယ္ လို႔ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။ လူသားေတြဟာ အေျခ အေနလို အပ္ခ်က္နဲ႔ညီေအာင္ေနထိုင္ ရွင္သန္နိုင္ၾကၿပီး ကာကြယ္ကုသေဆးေတြ မေပၚလာခင္အထိေတာ့ ေနထိုင္ပုံ တ
Read More

အေမရိကန္ ကို ေက်ာ္ခ်င္ေန တဲ့ တ႐ုတ္ရဲ႕ေၾကာက္စရာ ေကာင္း တဲ့ ေျမေခြးအမဲလိုက္အစီအစဥ္ကို ဖြင့္ခ်လိုက္တဲ့ အက္ဖ္ဘီ အိုင္ၫႊန္မႉး

တ႐ုတ္အစိုးရ ၏ သူလွ်ိဳလုပ္မႈႏွင့္ ခိုးယူမႈမ်ားသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အနာဂတ္ အတြက္ အႀကီးဆုံး အႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေထာက္လွမ္းေရးဗ်ဴ႐ို(အက္ဖ္ဘီအိုင္) ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ကေျပာသည္။ဝါရွင္တန္ရွိ ဟူစတန္အင္စတီက်ဴ႕တြင္ မိန႔္ခြန္းေျပာရာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အဘက္ဘက္မွ ေႏွာင့္ယွက္ သည့္ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈတစ္ခုကို ခရစၥတိုဖာဝေရးကေျပာသည္ ။ႏိုင္ငံျခားတြင္ေနထိုင္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သားမ်ား ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကပစ္မွတ္ထားေနၿပီး သူတို႔ကို ေနရပ္ျပန္လာရန္ ဖိအားေပးေနသည့္
Read More

မင္းသားႀကီး ေက်ာ္ဟိန္း (ဦးကိတၱိသာရ) မွာ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံတြင္  ရဟန္း၀တ္ျဖင့္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူ

သ႐ုပ္ေဆာင္္ ဒါရိုက္တာ အကယ္ဒမီ ဦးေက်ာ္ဟိန္း သည္ အသက္္ (၇၃) ႏွစ္္ တြင္္ ရဟန္း ဝတ္ျဖင့္ ပ်ံလြန္ေတာ္္ မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အကယ္ဒမီ ေက်ာ္ဟိန္းသည္ တူျဖစ္သူ အကယ္ဒမီေဒြး ကြယ္လြန္ျခင္း ၁၃ ႏွစ္ျပည့္ျဖစ္သည့္ ဇူလိုင္ (၁၁) ရက္္ တြင္ပင္ ပ်ံလြန္ေတာ္္မူ သြား ခဲ့ျခင္းျဖစ္္
Read More

အေတြးသစ္္မ်ားႏွင့္ Covid အလြန္္တြင္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္္ ရွင္သန္္ဖို႔အတြက္ လုပ္ဖို႔ လိုေၾကာင္း အတိုင္ပင္္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေျပာၾကား

Covid အလြန္္ မွာ ခရီးသြား လုပ္္ငန္းျပန္္ လည္္ရွင္္သန္္ လာဖို႔ အေတြးသစ္္ ေတြနဲ႔ လုပ္္ဖို႔ လို ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္္၏ အတိုင္္ပင္္ခံ ပုဂၢိဳလ္္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္္ က ေျပာပါ တယ္္ ။ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္တဲ့ အမ်ိဳးသား ခရီး သြားလုပ္္ငန္း ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ (၁/၂၀၂၀)
Read More

ေက်ာင္းမ်ား ျပန္္ဖြင့္္ပါက တစ္္ရက္္လၽွင္္ ေလးနာရီသာ ေက်ာင္းခ်ိန္ သတ္္မွတ္္မည္္ဟု အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္

အေျခခံ ပညာေက်ာင္း မ်ား ျပန္္ ဖြင့္္ ပါက တစ္ေန႔လၽွင္္ ေလးနာရီ သာ ေက်ာင္းခ်ိန္္ သတ္္ မွတ္္ ရန္္ အေျခခံ ပညာ ဦးစီး ဌာနက ညႊန္ၾကား ထား သည္္။ ေက်ာင္းမ်ား ျပန္ဖြင့္သည့္္ အခါ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ား ထိေတြ႕မႈ အနည္း
Read More

Covid ဒုတိယလွိုင္းႏွင့္ တတိယလွိုင္းမ်ား ရွိလာႏိုင္သျဖင့္  မေပါ့ဆရန္ႏွင့္ ႀကိဳတင္္ ကာကြယ္ၾကရန္ တပ္္ခ်ဳပ္မွ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားလိုက္

“ မျဖစ္္ ဘူး ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္္တို႔ သြားၿပီး ေလ်ာ့လို႔ ေတာ့မရဘူး။ ဒုတိယ လွိုင္း၊ တတိယ လွိုင္း ဆိုတာ ဘယ္လို မွေျပာလို႔မရ ဘူး။ ဒါေလး ေတြကူညီ ေပးပါလို႔ ကၽြန္ေတာ္္ တို႔ေျပာခ်င္္ ပါတယ္္ ။ မျဖစ္ရင္္ ေတာင္္မွ ဗ်ာ။ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္
Read More

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မွ လူနာသစ္္ (၂) ဦးသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္္ႏိုင္ငံဘက္္ ကုန္္စည္သြားပို႔ရာမွ ေရာဂါကူးစက္ခံရျခင္းျဖစ္္္

ေမာင္္ေတာခရိုင္ ျပည္္သူ႔ က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန လက္ေထာက္္ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒါက္တာႏုေကသီစံ က ​ “ေမာင္ေတာ နယ္္စပ္္ကုန္္ သြယ္ေရး စခန္းက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္္ ကေန ကုန္ပို႔ျပန္္ လာတဲ့ သူ (၁၇)ဦး ရဲ့ ႏွာေခါင္းနဲ ႔အာေခါင္တို႔ ပတ္္ေတြကို ဇူလိုင္္(၇) ရက္ေန႔ က ေမာင္ေတာ ဘုတ္္ဆိပ္
Read More

သ႐ုပ္ေဆာင္္ မင္းရာဇာအမႈတြင္ တရားလိုဘက္္မွ အိမ္အကူမိန္းကေလးႏွင့္ တရားခံမ်ား  အျပန္္အလွန္္ ေျပာဆို ထားသည့္ အသံဖိုင္္ မ်ားကို  သက္ေသခံအျဖစ္္ တင္သြင္း

အိမ္္ အကူ မိန္းကေလး ကို အဓမၼျပဳက်င့္္ မႈျဖင့္ တရားစြဲဆို ခံရသည့္္ သ႐ုပ္္ ေဆာင္္ မင္းရာဇာ အမႈ တြင္္ တရားခံ မ်ားႏွင့္ အိမ္္ အကူ မိန္းကေလး တို႔ အျပန္္ အလွန္ေျပာ ဆိုသည့္ အသံဖိုင္္ မ်ားကို တရားလို ဘက္္ မွ သက္္ေသ
Read More

သိထား သင့္္တဲ့ Facebookရဲ႕ပဲ့ကိုင္ရွင္  Mark Zuckerberg အေၾကာင္း

နာ မည္ အျပည့္္ အစုံ က Mark Elliot Zuckerberg ပါ။ (May 14, 1984), White Plains ၿမိဳ႕ ၊ New York ျပည္္ နယ္္ မွာ ပညာတတ္ မိသားစု ကေန ေမြးဖြားခဲ့ ပါတယ္။မိဘေတြဆီ က ေန
Read More