Author: Shwe MM

(COVID-19) ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႔  ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ အစီအစဥ္ကို ေရႊ႕ဆိုင္း

(COVID-19) ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္္မႈ စိုးရိမ္္ရသည့္္ အတြက္ ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္္ရန္္ စီစဥ္ထားမႈ ကို ဖ်က္္သိမ္းေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္္ စစ္္ဘက္္ က ေဖေဖာ္္ဝါရီ (၂၇) တြင္ ထုတ္ျပန္္ သည္။ ေတာင္ကိုရီးယား စစ္္သည္္ (၂၀) ၊ အေမရိကန္စစ္္ သည္ (၁)ဦးတို႔ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္္ခံထား
Read More

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ျဖစ္ပြားမႈ ႐ုတ္္တရက္္ တစ္ၿပိဳင္္ နက္ေတြ႕နိုင္၍ လူအမ်ားစုုေ၀းရာႏွင့္  ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားကို အတတ္နိုင္ဆုံးေရွာင္္ရန္္ ထုတ္ျပန္္

ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ျဖစ္ပြား သူ ႐ုတ္္တရက္္ တစ္ၿပိဳင္္ နက္ေတြ႕ရွိလာ နိုင္၍ လူစုေဝး ရာႏွင့္ ပြဲလမ္း သဘင္္ မ်ားကို အတတ္္နိုင္ ဆုံးေရွာင္ ၾက ရန္ က်န္း မာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီး ဌာန မွ ထုတ္ျပန္္ သည္္။ ”အခုခ်ိန္္ အထိ ျမန္မာ နိုင္ငံမွာ
Read More

(Diamond Princess) သေဘၤာေပၚမွ (COVID-19)အတည္ျပဳ  ထားသည့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား (၁၄) ဦးအား ျပန္လည္ ေခၚေဆာင္လာသျဖင့္ ေဒၚနယ္ထရမ့္စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္

Diamond Princess သေဘၤာၾကီးေပၚမွ( COVID-19) အတည္ျပဳ ထားသည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား မ်ားအား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သို႔ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ လာသည့္ အတြက္ သမၼတ ထရမ့္ စိတ္ဆိုးေဒါသ ထြက္ေၾကာင္း အေမရိကန္ အေျခစိုက္ ၀ါရွင္တန္္ပို႔စ္္ သတင္းစာ ၾကီးက ေရးသားထား သည္္။ ယင္းသေဘၤာေပၚ မွ အေမရိ ကန္ႏိုင္ငံသား
Read More

ရွမ္းျပည္နယ္ လားရွိုးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း အမ်ိဳးသမီး (၂)ဦးအသတ္ခံရ၊ ေသဆုံးသူမ်ား ကို မီးရွို႔ ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈျဖစ္ပြား

ရွမ္းျပည္္ နယ္ ေျမာက္္ ပိုင္း လားရွိုးၿမိဳ႕ နယ္္ နမ့္ေပါင္ေက်းရြာ တြင္ အမ်ိဳးသမီး (၂)ဦး အသတ္္ခံ ရၿပီး ေသဆုံးသူ မ်ားကို မီးရွို႔ေဖ်ာက္္ ဖ်က္္ မႈ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္္ ဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္္။ “နမ့္ေပါင္ေက်းရြာ က (၂၃) မိုင္ေလာက္ေဝး တဲ့ နမ့္ေပါင္ၿမိဳ႕
Read More

႐ုတ္ရင္း ၾကမ္းတမ္း သည့္ အမူအရာမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ (၁)ဦးကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ေမတၱာရပ္ခံ

႐ုတ္ရင္း ၾကမ္းတမ္း သည့္္ အမူအရာမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္္ (၁)ဦးကို ျပည္ေထာင္္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ကေမတၱာ ရပ္္ခံသည္္။ ယေန႔ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး တြင္ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ ဆင္ေရးမူၾကမ္း မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးမည့္္ အစီအစဥ္ မစတင္မီ ယင္း
Read More

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ”ဟုပါးစပ္က ေျပာေန႐ုံျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီး ၿငိမ္းမည္္ မဟုတ္ဟု အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

စိတ္္ထဲ က အမွန္ တကယ္္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မလိုခ်င္ဘဲ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ” ဟု ေျပာေန ႐ုံျဖင့္ ျပည္တြင္း စစ္္မီး ၿငိမ္းမည္္ မဟုတ္ဘူး ဟု နိုင္ငံေတာ္္ ၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္္ က ေျပာသည္္။ကရင္ျပည္နယ္္ ၊ ျမဝတီၿမိဳ႕ တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၅) ရက္္
Read More

ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (AA)၏ (Arakan Dream) အေပၚ ရခိုင္လူထုက ယုံၾကည္မႈ က်ဆင္းလာ၍ အဖတ္ျပန္ဆယ္္ရန္အတြက္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္၍ တပ္မေတာ္အား တုံ႔ျပန္ျခင္းျဖစ္္ဟု ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္း ေျပာၾကား

ရခိုင္လက္နက္ကိုင္္ အဖြဲ႕ (AA) ၏ (Arakan Dream) ႏွင့္ ပတ္္သက္္ ၍ ရခိုင္္ လူထုက ယုံၾကည္္ မႈ က်ဆင္းလာ ၿပီး ယင္း ကိစၥအား အဖတ္ျပန္ ဆယ္္ရန္္ အတြက္ (AA) အဖြဲ႕ က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္၍ တပ္မေတာ္ ကို တုံ႔ျပန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
Read More

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ တြင္ လူအုပ္္ အတြင္း ကားႏွင့္္ အတင္းဝင္တိုက္မႈျဖစ္ပြား၊ လူ(၃၀)  ဦးဒဏ္ရာရရွိ

ဂ်ာမနီ နိုင္ငံ အလယ္္ပိုင္း ၿမိဳ႕တစ္ၿ မိဳ႕တြင္္ ကာနီဗယ္ ပြဲေတာ္ လူအုပ္ အတြင္း အမ်ိဳးသား (၁)ဦးက ကားႏွင့္ အတင္း ဝင္္တိုက္္ မႈေၾကာင့္ ကေလးမ်ား အပါအဝင္ (၃၀) ဦးဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း အာဏာပိုင္ မ်ားက ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၄) ရက္္ တြင္ ထုတ္ျပန္္ အသိေပးသည္္။
Read More

တိုင္းျပည္ကို အသက္္ (၇၀)ေက်ာ္ သူငယ္ျပန္္တတ္သည့္္ အရြယ္လြန္မ်ားက ဦးေဆာင္ေနဟု ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီအမတ္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကား

အသက္္ (၇၀) ေက်ာ္္ သူငယ္ျပန္္တတ္ တဲ့အရြယ္ေတြ တိုင္းျပည္္ကို ဦးေဆာင္္ တာဟာ ကေမာက္ကမျဖစ္တယ္ လို႔ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီ ကိုယ္ စားျပဳ မင္းကင္း ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏ ၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္္ စားလွယ္ ဦးေမာင္ျမင့္ က လႊတ္ေတာ္္ မွာ ေျပာၾကားလိုက္္ ပါတယ္္။ ဒီကေန႔
Read More

ဆီးရီးယားၿမိဳ႕ ေတာ္ ဒမတ္္စကတ္္္ အနီး အစၥေရး၏ ေလေၾကာင္း တိုက္္ခိုက္္မႈေၾကာင့္ ဆီးရီးယားအစိုးရ တိုက္ခိုက္ေရး ဘက္ေတာ္သား(၆)ဦး ေသဆုံး

ဆီးရီးယားၿမိဳ႔ ေတာ္ ဒမတ္စကတ္္ အနီး အစၥေရးက ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၃) ညသန္းေခါင္ တြင္ ေလေၾကာင္း မွ တိုက္ခိုက္္မႈ မ်ားအတြင္း ဆီးရီးယား အစိုးရဘက္ေတာ္ သား တိုက္္ခိုက္္ ေရးသမား(၆)ဦး ေသဆုံး ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္္သည့္္ အဖြဲ႕က ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၄) တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။
Read More