Category: International News

COVID 19 ပ်ံ႕ႏွံ့မႈသည္ အပူခ်ိန္က်ဆင္းျခင္းႏွင့္အတူ ေဆာင္းရာသီတြင္္္  ပိုမိုမ်ားလာနိုင္ေၾကာင္း အိႏၵိယ ကၽြမ္းက်င္္ သူမ်ားက  ေလ့လာေတြ႕ရွိ

အိႏၵိယ နိုင္္ငံ မွ ကၽြမ္းက်င္္ သူ မ်ား က နိုင္္ငံ တစ္္နိုင္္ငံစီ ၏ အပူခ်ိန္္ ႏွင့္ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကူးစက္္ ခံရမႈႏႈန္း ကို ႏွိုင္း ယွဥ္္ ေလ့လာ ရာတြင္ ပိုေအးေသာ နိုင္္ငံ မ်ား တြင္္ အစဥ္္ သျဖင့္ ပိုႀကီးမား
Read More

ဖိလစ္ပိုင္္ ေလတပ္္(PAF)က အသစ္ဝယ္ယူလိုက္တဲ့ (A-29) “Super Tucano” ေျမျပင္ပစ္ကူေပး ေလယာဥ္္ မ်ားအေႀကာင္း

ဖိလစ္ပိုင္္ ေလတပ္္ (PAF) ကေန ၿပီး ေျမျပင္္ ပစ္္ ကူေပး – (close air support) အတန္း အစားျဖစ္္ တဲ့ (A-29) “Super Tucano” ေလယာဥ္္ (၆)စင္း ကို ဝယ္္ယူ ထားၿပီး လာမဲ့ ဇူလိုင္္ လ (၂၉)ရက္္ ေန႔မွာ
Read More

အေမရိကန္္ႏိုင္ငံတြင္ (၂၄)နာရီ အတြင္း Covid 19 လူနာသစ္္ (၇၄၀၀၀)ေက်ာ္ရွိၿပီး ေသဆုံး သူ(၈၅၁)ဦးအထိရွိ

အေမရိကန္္ နိုင္္ငံ မွာ (၂၄)နာရီ အတြင္း အတည္ျပဳ လူနာသစ္္ (၇၄၀၀၀)ေက်ာ္္ရွိ နဲ႔ ေသဆုံး သူ (၈၅၁) ဦး ရွိခဲ့ တယ္္ လို႔ သိရ ပါ တယ္္။ အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္္စု မွာ ဇူလိုင္္ (၁၀)ရက္္ အထိ Covid 19 အတည္ျပဳ
Read More

ဂ်ပ န္ႏိုင္ငံ ကို အက္ဖ္ – ၃၅ ကိုယ္ေပ်ာက္ တိုက္ေလယာဥ္ ( ၁၀၅ ) စင္း အေမ ရိကန္ ေရာင္းၿပီ

ဂ် ပန္ႏိုင္ ငံ သို႔ အက္ဖ္ – ၃၅ ကိုယ္ေပ်ာက္ တိုက္ေလယာဥ္ (၁၀၅) စင္း ေရာင္းခ်ရန္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန က အတည္ျပဳ လိုက္ၿပီျဖစ္ သည္ ။ ဂ် ပန္ႏိုင္ငံ သို႔ အက္ဖ္ – ၃၅ ေအ ကိုယ္ေပ်ာက္တိုက္ေလယာဥ္
Read More

နာဆာက တန္ဖိုးႀကီးမားသည့္ ၿဂိဳဟ္္သိမ္္ တစ္ခုကို ေလ့လာရန္အတြက္ Psyche အာကာသယာဥ္ကို တည္ေဆာက္

နာဆာ သည္္  ‘16 Psyche’ ေခၚ အခ်င္း (၁၄၀) မိုင္ (၂၂၆ ကီလိုမီတာ) ရွိ သည့္ ၿဂိဳဟ္္ သိမ္ၿဂိဳဟ္္ မႊား တစ္္ခု ကို စူးစမ္းေလ့ လာရန္ ‘Psyche’ ဟု အမည္္ ေပးထားေသာ အာကာ သယာဥ္္ ကို စတင္တည္ေဆာက္ေတာ့ မည္ျဖစ္္
Read More

အေမရိကန္ ကို ေက်ာ္ခ်င္ေန တဲ့ တ႐ုတ္ရဲ႕ေၾကာက္စရာ ေကာင္း တဲ့ ေျမေခြးအမဲလိုက္အစီအစဥ္ကို ဖြင့္ခ်လိုက္တဲ့ အက္ဖ္ဘီ အိုင္ၫႊန္မႉး

တ႐ုတ္အစိုးရ ၏ သူလွ်ိဳလုပ္မႈႏွင့္ ခိုးယူမႈမ်ားသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အနာဂတ္ အတြက္ အႀကီးဆုံး အႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေထာက္လွမ္းေရးဗ်ဴ႐ို(အက္ဖ္ဘီအိုင္) ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ကေျပာသည္။ဝါရွင္တန္ရွိ ဟူစတန္အင္စတီက်ဴ႕တြင္ မိန႔္ခြန္းေျပာရာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အဘက္ဘက္မွ ေႏွာင့္ယွက္ သည့္ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈတစ္ခုကို ခရစၥတိုဖာဝေရးကေျပာသည္ ။ႏိုင္ငံျခားတြင္ေနထိုင္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သားမ်ား ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကပစ္မွတ္ထားေနၿပီး သူတို႔ကို ေနရပ္ျပန္လာရန္ ဖိအားေပးေနသည့္
Read More

တရုတ္္ ထိပ္တန္းအရာရွိ(၃)ဦးအား အေမရိကန္က ဗီဇာတားျမစ္ျခင္းကို မေက်နပ္္၍  အေမရိကန္ကိုလည္း ဒဏ္္ခတ္္ ပိတ္ဆို႔မႈလုပ္မည္္ဟု တရုတ္က ျခိမ္းေျခာက္္လိုက္

တ႐ုတ္္ ျပည္တြင္းမွာ ရွိေနၾကတဲ့ ဝီဂါ လူမ်ိဳးစုတို အေပၚ၌ တ႐ုတ္္ အစ္ိုးရက ဖိႏွိပ္္ မႈ႕ေတြလုပ္ေနၿပီး ၊လူ႔အခြင့္အ ေရးခ်ိဳးေဖာက္္ မႈ႕ လုပ္ရပ္္ မ်ိဳးေတြလည္းရွိေနသည္္ ဟူေသာ စြပ္္စြဲ ခ်က္ျဖင့္ တ႐ုတ္္ ထိပ္တန္း အရာရွိ (၃)ဦး တို႔အား မေန႔တုန္း က အေမရိကန္္ က ဗီဇာ
Read More

ေဒၚလာ (၂၃) ဘီလ်ံတန္ဖိုးရွိ (F-35) တိုက္ေလယာဥ္္ မ်ား ဂ်ပန္ႏိုင္သို႔ ေရာင္းခ်ရန္္ အေမရိကန္္ နိုင္ငံျခားေရးဌာနက အတည္ျပဳလိုက္

ဂ်ပန္္ နိုင္္ငံ သို႔ ခန႔္မွန္းေၿခ ေဒၚ လာ (၂၃) ဘီလ်ံ တန္္ဖိုးရွိ (F-35)တိုက္ေလယာဥ္္ မ်ား ေရာင္းခ်ရန္္ အတည္ျပဳခဲ့ သည္္ ဟု အေမရိကန္္ နိုင္ငံျခားေရး ဌာနက ဇူလိုင္္ (၉) ရက္္ တြင္္ ထုတ္ျပန္္ ခဲ့ သည္္။ဂ်ပန္နိုင္ငံက ဝယ္ယူရန္္ ေတာင္းဆို ထားမႈတြင္
Read More

WHO ကထြက္လိုက္တဲ့ အေမရိကန္ အတြက္ အေလွ်ာ့ေပး စကား အရိပ္အႁမြက္ တရုတ္ေျပာျပီ

အေမရိ ကန္ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေ လွ်ာ့ေပး ေဆာင္႐ြက္မည့္ အဓိပၸါယ္ ဟု ယူ ဆနိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္သုံးခု ကို တ႐ုတ္နို င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥတာဝ မ္ယီက ေျပာဆိုလိုက္သည္။ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက် င့္ဖ်င္ ၏ ထိပ္တန္းအႀကံေပး တစ္ ဦးလည္းျဖစ္ေသာ မစၥတာဝမ္ယီက တ႐ုတ္ –
Read More

ႏိုင္ ငံ တကာ အသိုင္းအ ဝိုင္း ကို မထီမဲ့ျမင္ ျပဳေနေသာ တ႐ုတ္၏ လုပ္ရပ္မ်ား

အင္ အားႀကီးမားလာတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ဟိမႏၲာေတာင္ၾကား ကေန ကမာၻတဝွမ္းမွာ ပဋိပကၡေတြကို ဖန္တီး လာေန တယ္ လို႔ ႏိုင္ငံတကာ ပထဝီႏိုင္ငံေရးကို ေလ့လာသုံးသပ္သူေတြက ျမင္ၾကပါတယ္။ တ႐ုတ္အစိုးရဟာ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈ ပိုရွိလာၿပီး ကမာၻတဝွမ္းက ပဋိပကၡေတြကို ဝင္ေရာက္ ပတ္သက္လာတာ ဟာလည္း တခ်ိန္က ကမာၻႀကီးရဲ႕ Super Power
Read More