Category: International News

တ႐ုတ္္ ႏိုင္္ငံ ၌ ” BRUCELLOSIS” ဟုအမည္္ရ ေသာ လူ႔မ်ိဳးပြားမႈ စနစ္ ကို ထိခိုက္ၿပီး လူေသေစႏိုင္သည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ သစ္တစ္မ်ိဳး ထြက္ေပၚကူးစက္ေန

တ႐ုတ္္ ႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္္ ပိုင္း ေဒသရွိ ဂန္စုျပည္နယ္္ ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္္ တစ္ခု ၌ Brucellosis ဟု အမည္ရေသာ ဗိုင္းရပ္စ္သစ္ တစ္မ်ိဳး ထြက္ေပၚလာကာ ကူးစက္မႈျဖစ္ေပၚေနခဲ့သည္ ဟု သိရွိ ရသည္။ အဆို ပါ ျပည္နယ္ ရွိ Lanzhou ၿမိဳ႕၏ က်န္းမာေရးေကာ္မရွင္ မွ
Read More

ထိုင္း ျပည္္သူေတြ သေဘာထား ကို ေလးအနက္္ ထားျပီး ထိုင္း အစိုးရ တ႐ုတ္္ ေႂကြးၿမီေထာင္ေခ်ာက္္ ထဲကေန အလြတ္္ရုန္း ထြက္ ျပသြား ၿပီ …

စင္ကာပူ ႏွင့္ US ထိန္းခ်ဳပ္္ ထားတဲ့ မလက္္ ကာ ေရလက္္ ၾကား ကိုေရွာင္္ လႊဲရန္္ တ႐ုတ္ျပည္ ထုတ္္ ကုန္္ တင္္ပို႔ ေရာင္းခ်ျခင္း အာဖရိက ႏွင့္ အေရွ.အလယ္္ပိုင္း ေဒသမွ ေရနံ နဲ႔ ကုန္ၾကမ္း မ်ား အခ်ိန္္ တိုတို အကုန္္ အက်
Read More

စကတ္္ မလုံ တစ္ လုံ ဝတ္္ တဲ့ မိန္း ကေ လး မ်ားအ တြက္္ 90% DISCOUNT ေပး တဲ့ HOTPOT ဆိုင္္

ဆိုင္္ကို လာေရာက္္ စားသုံးတဲ့ မိန္းကေလး ေတြ ရဲ့ စကတ္္တိုရင္္ တိုသလို discount ရမဲ့ Hotpot ဆိုင္္တ႐ုတ္္ နိုင္ငံ Jinan ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ Hotpot ဆိုင္တစ္ဆိုင္ဟာ စကတ္မလုံတလုံေတြဝတ္တဲ့မိန္းကေလးေတြအတြက္ အစားအေသာက္ဖိုး discount ေပးဖို႔ေၾကညာခဲ့ပါတယ္ ။ မိန္းကေလး Customer မ်ားအေနျဖင့္ ဒူးေခါင္း အထက္ကေနတိုင္းတာရင္ စကတ္၏အနားစႏွင့္
Read More

ကုိဗစ္္ ေရာဂါေပ်ာက္္ဖုိ႔နဲ႔ ကမာၻကိုဒုကၡပတ္မ ေပးႏိုင္ဖို႔ အတြက္္ တရုတ္ကို အေပ်ာက္္တုိက္္ ေတာ့မယ့္ အေမရိကန္္

တ႐ုတ္္ က တစ္ေကာင္္ ေကြၽးတစ္္ဝိုင္းသိမ္း တဲ့စနစ္နဲ႔ ကမာၻကို ဒုကၡေပးေန ခ်ိန္္ မွာ ကုိဗစ္္ ေရာဂါေပ်ာက္္ ဖုိ့ တရုတ္္ ကို အေပ်ာက္္ တုိက္ေတာ့ မယ္္ အေမရိကန္္တစ္ေန႔ ထက္္ တစ္ေန႔ ဆိုး႐ြားလာတဲ့ ကိုဗစ္္ ေရာဂါအေျခ အေနကလဲ စိတ္ပူ စရာျဖစ္္ လာပါ တယ္္
Read More

ေဒၚနယ္ထရမ့္္ တစ္ေယာက္ေတာ့ အာဏာရွင္္ ဆန္သြားခဲ့ၿပီလား (သူ႔အေၾကာင္း စာအုပ္ေရးသူ ဂၽြန္ေဘာ္လ္တန္ ကို တရားစြဲၿပီ)

အေမရိကန္္ သမၼတ ေဒၚနယ္္ထရမ့္္ ရဲ့ အမ်ိဳးသား လုံျခဳံေရး အႀကံေပး ေဟာင္း ဂၽြန္ေဘာ္္လ္္တန္္ ဟာၿပီး ခဲ့တဲ့ ဇြန္လက သူထုတ္ေဝ ခဲ့တဲ့ ကိုယ္္ ေတြ႕မွတ္တမ္း စာအုပ္မွာ ကန႔္္သတ္္ ထားတဲ့ နိုင္ငံ့ အတြင္းေရး သတင္းေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေရး သားခဲ့တယ္္ ဆိုတဲ့ စြပ္္စြဲ ခ်က္္ နဲ႔
Read More

အေမရိကန္္ စီးပြားေရးရာ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး လာေရာက္္ရန္္ စီစဥ္ ထားခ်ိန္ ကမ္းေျခသို႔ တ႐ုတ္ ေရငုပ္သေဘၤာဖ်က္ ေလယာဥ္ ၂ စင္းခ်ည္း ကပ္လာေၾကာင္း ထိုင္ဝမ္ေျပာ

ဗုဒၶဟူးေန ႔တြင္ ထိုင္၀မ္္ ကမ္းေျခေလေၾကာင္း ရန္ ကာကြယ္ေရး အေထာက္္ အထားျပဇုန္ သို႔ တ႐ုတ္္ ေရငုပ္သေဘၤာဖ်က္ေလယာဥ္ ၂ စင္းခ်ည္း ကပ္လာၿပီး ထိုင္၀မ္ေလတပ္ က သူတို႔ထြက္ သြား ရန္ သတိေပး ခဲ့ေၾကာင္း ထိုင္၀မ္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန က ၾကာသပေတးေန ႔တြင္ေျပာ သည္
Read More

သမၼတထရမ့္ႏွင့္ အေမရိကန္ ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္္ ကာကြယ္ေရးစင္တာတို႔ၾကားတြင္ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ

(၂၀၂၁)ခုႏွစ္္ အလယ္ပိုင္း တြင္ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကာကြယ္္ေဆး က်ယ္္က်ယ္္ ျပန႔္ျပန႔္ ျဖန႔္္ခ်ိ နိုင္္မည္ျဖစ္္ ၿပီး ႏွာေခါင္းစည္း မ်ားဝတ္္ဆင္ျခင္း က ပို၍ အက်ိဳးရွိ ေၾကာင္းေျပာ သည့္္ အေမရိကန္္ ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး စင္တာ မ်ား (CDC) ညႊန္ၾကား ေရးမႉး
Read More

ထိုင္္ဝမ္္ကို ေခတ္မီ လက္နက္မ်ား တိုးျမႇင့္ေရာင္းခ်ရန္ အေမရိကန္္အစိုးရက စတင္စီစဥ္ေနၿပီ (ထိုင္၀မ္ကုိ လက္နက္ အေျမာက္အမ်ား    ေရာင္းၿပီး ေငြထုတ္္ပုိက္ဖို႔ အေမရိကန္ၾကံစည္ေန…)

အေမရိကန္္ အစိုးရ က ထိုင္ဝမ္္ ကို ေခတ္္ မီ လက္နက္္ အုပ္စု ခုနစ္ မ်ိဳးထိ တိုးျမႇင့္ေရာင္း ခ်ဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္္ လို႔ အတြင္း သတင္းေတြ နဲ႔ နီးစပ္္ တဲ့ အရာရွိ ေလးဦးကို ကိုးကား ၿပီး ႐ိုက္္ တာ သတင္း က
Read More

ျမန္္မာ အပါအ၀င္ မဲေခါင္ေဒသ အကူအညီ တိုးေပးမယ့္ အစီအစဥ္ အေမရိကန္ စတင္

အေမရိကန္္ အ ေန နဲ႕ ျမန္္မာ အပါ အဝင္္ မဲေခါင္္ ေဒသ နိုင္္ငံ ေတြ နဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္္ ႐ြက္္ မူ ျမႇင့္တင္္ ေရး ကို စတင္္ ေနၿပီး ၊ အကူ အညီေတြ တိုးေပး ဖို႔ အေမရိကန္္ ဘက္က ေၾကညာ
Read More

ထိုမ္္ဝမ္္ အနီး စစ္ေရး ေလ့က်င့္္ မႈသည္ အခ်ဳပ္္ အျခာ အာဏာ ကို ကာကြယ္္ ရန္ လိုအပ္္ ၍ ေလ့က်င့္ျခင္းျဖစ္္ ဟု တရုတ္္ ဆို

ထိုင္ဝမ္ အေနာက္္ ေတာင္္ပိုင္း ကမ္း လြန္ တြင္ ၿပီးခဲ့ သည့္ သီတင္းပတ္္ က တ႐ုတ္္ က ေလတပ္္ ၊ ေရတပ္္ အႀကီးစား စစ္ေရး ေလ့က်င့္္ မႈ ကို ထိုင္္ဝမ္္ က ရႈတ္ ခ်ခဲ့ၿပီး၊ တ႐ုတ္္ ကမူ အခ်ဳပ္္ အျခာ
Read More