Category: International News

Covid 19ကပ္ေရာဂါ နဲ႔ ကာလၾကာရွည္ ျပင္းျပင္း ထန္္ထန္္တိုက္္ပြဲဝင္္ရလိမ့္မည္႔ဟု (WHO) သတိေပးလိုက္

ကမာၻေပၚက တခ်ိဳ႕ႏိုင္္ငံ ေတြ အေန နဲ႔ Covid 19 ကပ္ေရာဂါ ကို အျမစ္ျပတ္ႏွိမ္ နင္းႏိုင္မွာ မဟုတ္္ ဘဲ ကာလရွည္္ ျပင္းျပင္း ထန္္ထန္္ တိုက္ပြဲဝင္္ ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႔ က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ (WHO) က သတိေပး ခ်က္္ ထုတ္ျပန္္ ခဲ့ပါတယ္္ ။
Read More

(COVID 19) ဗိုင္းရပ္စ္ ကုသေဆး (Remdesivir) ေဆးမ်ား အားလံုးနီးပါးကို အေမရိကန္္က ဝယ္္ယူလိုက္္

ဇူလိုင္္ လ၊ ၾသဂုတ္္ လႏွင့္ စက္တင္္ဘာ လ တို႔ အတြက္္ သိုေလွာင္္ ထားေသာ (COVID 19) ကုသ ေဆး (Remdesivir) ကုသေဆးမ်ား အားလုံး ၏ (၉၀)ရာခိုင္္ ႏႈန္း ကို အေမရိကန္္ အရာရွိ မ်ားက ဝယ္ယူ သြားေၾကာင္း BBC သတင္း
Read More

အေမရိကန္္ႏိုင္ငံ၌ တစ္္ရက္တည္း လူေပါင္း (၅၀၀၀၀)နီးပါး Covid 19ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကူးစက္္မႈ ျဖစ္ပြား

အေမရိကန္္ နိုင္္ငံ တြင္္ ၿပီးခဲ့ သည့္္ ဗုဒၶဟူး ေန႔ က ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္္စ္္ အသစ္္ ကူးစက္္သူ ဦးေရသည္္ (၅၀၀၀၀)နီးပါး အထိ ရွိေၾကာင္း ရိုက္္ တာ ၏ စစ္တမ္း ေကာက္္ယူခ်က္္ အရ သိရ သျဖင့္ ကပ္ေဘး စတင္္ ခ်ိန္္မွ အမ်ားျပား
Read More

Covid 19ေၾကာင့္္ တစ္ရက္္ အတြင္း အီရန္နိုင္ငံတြင္္  ေသဆံုးသူ စံခ်ိန္တင္္ျမင့္တက္

ဇြန္္လ (၂၉)ရက္္ တစ္္္ေန ႔အတြင္း (၁၆၂) ဦး ေသဆုံး ရာ ဧၿပီ (၄)ရက္္ က ယခင္္ စံခ်ိန္ျဖစ္္ ေသာ (၁၅၈)ဦး ထက္္ ေလးဦး ပိုမ်ား ခဲ့သည္္ ဟု အီရန္္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီး ဌာန ၏ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္္ အလက္္
Read More

ဇူလိုင္္လတြင္ အိႏၵိယ၌ ျပည္္တြင္းထုတ္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္္ေဆးကို လူသားမ်ားတင္ စမ္းသပ္္မည္္ဟု Bharat Biotech ေဆးဝါးကုမၸဏီ ထုတ္ျပန္

အိႏၵိယ နိုင္္ငံ ၌ ဇူလိုင္္ တြင္္ ျပည္္ တြင္းျဖစ္ (COVID 19)ကာကြယ္္ ေဆး ကို ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း အစမ္းသပ္္ခံ မ်ားအား စမ္းသပ္ထိုးႏွံ မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဟိုက္္ဒရာ ဘတ္အ ေျခစိုက္္ ေဆးဝါး ကုမၸဏီ Bharat Biotech က ဇြန္္ (၃၀)ရက္္
Read More

နယ္္စပ္္ မ်ားကို ဥေရာပ သမဂၢက  ျပန္္လည္္ဖြင့္္လွစ္္ခဲ့ၿပီး Covid 19 ကူးစက္မႈျမင့္ေနသည့္  အေမရိကန္္ကို ခ်န္္လွပ္္ ထားခဲ့

Covid 19ဗိုင္းရပ္္စ္္ ေၾကာင့္ ကမၻာ တစ္္ဝန္း တြင္္ ေသဆုံး သူ (၅၀၅၀၀၀) ေက်ာ္္ ရွိခဲ့ၿပီး အေမရိကန္္ တြင္္ ကူးစက္္ မႈ ျပန္္ လည္ျမင့္တက္္ ေနခ်ိန္္ ၌ ဥေရာပ သမဂၢ သည္္ ေဘးကင္း စိတ္္ခ် ရေသာ နိုင္္ ငံ (၁၅)နိုင္္ငံ
Read More

အီရန္ႏိုင္ငံ တီဟီရန္္ ၿမိဳ႕က ေဆးခန္း တစ္္ခုတြင္ ဓာတ္္ေငြ႔ဘူး ေပါက္္ကြဲမႈျဖစ္ပြား၊ လူ (၁၉)ဦး ထက္မနည္း ေသဆုံး

အီရန္္ ႏိုင္္ငံ၊ တီဟီရန္္ ၿမိဳ႕ေျမာက္္ ပိုင္း က ေဆးခန္း တစ္္ခု မွာ ဓာတ္္ ေငြ႕ဘူး ေပါက္္ကြဲမႈ တစ္္ရပ္္ ေၾကာင့္္ ေသဆုံး သူ အနည္း ဆုံး (၁၉) ဦးအထိ ရွိေၾကာင္း ႐ိုက္္တာ သတင္း မွာ ေဖာ္ျပ ပါ ရွိ ပါတယ္္။
Read More

ႏိုင္ငံ ပိုင္ တ႐ုတ္မဂၢဇင္း ႏိုင္ငံ့ထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕ ဝွက္ လက္နက္သ စ္တစ္ ခု ကို မေတာ္တ ဆ ထုတ္ျပလုိက္မိရာမွ တရုတ္ အတြင္းေရး အခ်က္အလက္မ်ား ေပါက္ၾကား

တ႐ုတ္ႏိုင္ ငံပိုင္ မဂၢဇင္း တစ္ေစာင္ ဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ ထိပ္တန္းလွ်ိဳဝွက္ လက္နက္သစ္အေၾကာင္းကို မေတာ္တဆ ေဖာ္ျပလိုက္မိပုံ ရပါတယ္။ တ႐ုတ္ ဗုံးႀကဲေလယာဥ္တစ္စင္းမွာ တပ္ဆင္ထား တဲ့ လက္နက္သစ္ အေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္ Modern Ships မဂၢဇင္းက အမွတ္မဲ့ ေဖာ္ျပမိပုံရတာကေန အတြင္းေရး အခ်က္အလက္ေတြ ေပါက္ၾကားခဲ့တာပါ။ မဂၢဇင္းရဲ ေရွ႕မ်က္ႏွာဖုံး
Read More

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ထူးဆန္းသည့္ ဝက္္တုပ္္ေကြး ဗိုင္းရပ္စ္္ တစ္မ်ိဳး ပ်ံ႕ႏွ႔ံမႈ ေၾကာင့္ ကပ္ေရာဂါ ေနာက္္တစ္္ခု ျဖစ္္လာမွာကို သိပၸံပညာရွင္္မ်ား အလြန္ စိုးရိမ္ေနၾက

တ႐ုတ္္္ ႏိုင္္ငံ က ဝက္ ေမြးျမဴေရး ၿခံေတြ မွာ ထူးဆန္း တဲ့ ဝက္္တုပ္္ ေကြး ဗိုင္းရပ္္စ္္ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈျဖစ္ေပၚ ေန ၿပီးေနာက္္ ကပ္ေရာဂါ တစ္္ခု ထပ္္ မျဖစ္္ ေအာင္္ အေရးေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္္ ဖို႔ လိုေနေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္္ ေတြက သတိ ေပး
Read More

အေမရိကန္္သည္ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္္စ္္ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး လမ္းလြဲ လိုက္္ေနေၾကာင္း ထိပ္တန္း ကူးစက္ေရာဂါ ပညာရွင္္ ေဒါက္တာ ေဖာ့စီ ေျပာ

အေမရိကန္္ နိုင္္ငံ သည္္ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကူးစက္္ ပ်ံ႕ႏွံ့မႈ ျမင့္တက္္ ေနလ်က္ ပင္္ အေတာ္္ ကို လမ္းလြဲ လိုက္ေန သည္္ ဟု အ စိုး ရ ထိပ္္ တန္း ကူးစက္္ ေရာဂါပ ညာရွင္္ ေဒါက္္တာ ေဖာ့စီ က လႊတ္ေတာ္္
Read More