Category: International News

ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကာကြယ္္ေဆး (၁)လအတြင္း  ရရွိနိုင္ေၾကာင္း ေဒၚနယ္ထရန႔္ေျပာၾကားလိုက္

အေမရိကန္္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန႔္ က ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္္ ကာကြယ္ေဆး သည္ (၁)လ အတြင္း ရရွိ လာနိုင္ဖြယ္္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ကပ္ေရာဂါ သည္ အလို လို ေပ်ာက္္ကြယ္္ သြားဖြယ္္ လည္းရွိေနသည္္ ဟု ထပ္ေပါင္းေျပာ ၾကားခဲ့ သည္္။“ကၽြန္ေတာ္္ တို႔
Read More

အမ်ိဳး သမီး ေခါင္းေဆာင္္ ဦးေဆာင္္ တဲ့ နိုင္္ငံ ေတြ က ကိုဗစ္္ ဒဏ္္ ကို ေအာင္နိုင္္ လိမ့္္ မယ္ ဆို တဲ့ ကမၻာလုံး ဆိုင္္ ရာ ေဟာကိန္း

ကမၻာ့ ၾသဇာ တိကၠမ ႀကီးမား တဲ့ မဂၢဇင္း ေတြ ထဲမွာ တစ္္ခု အပါ အဝင္ျဖစ္တဲ့ Vogue မဂၢဇင္းဟာ ကိုဗစ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ နကၡတၱေဗဒေဟာကိန္း တစ္ ခုကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။Vogue ဟာ ကမာ ၻတစ္လႊားက ထိပ္တန္း နကၡတၱေဗဒ ပညာရွင္ေတြကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၿပီး ဒီေဟာကိန္း ကို
Read More

ေပါက္ေဖာ္ႀကီးကေတာ့  ေတာင္ကိုရီးယား ကမ္းရိုးတန္းတပ္္ဖြဲ႔ရဲ့ ဝါဒျဖန္႔္ ပိုစတာကို ဒဲ့ကူးခ်လိုက္ျပန္ၿပီ

ေတာင္္ကိုရီးယား ကမ္းေျခေစာင့္္ တပ္ရဲ့ ပုံကို ဝါဒျဖန႔္ ပိုစတာ တစ္္ခု တြင္ တ႐ုတ္္ နိုင္ငံ သုံးစြဲခဲ့ ေတာင္ ကိုရီးယား ကမ္းရိုးတန္း အထူးတပ္္ ဖြဲ႕က တပ္္ ဖြဲ႕ဝင္္ တစ္ဦးရဲ့ ဓာတ္္ပုံ ကို ဝါဒျဖန႔္ ပိုစတာမွာ တ႐ုတ္္ နိုင္ငံက သုံးစြဲ ခဲ့ပါတယ္။အဆိုပါ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ပုံ
Read More

MA CCP ထြက္ေပါက္္ လားရာ နဲ႕ နိုဗယ္္ ဆုရွင္ မစၥတာ ထရန႔္

ကမာၻ႔ နိုင္ငံေရး ၀န္ရိုး ေျပာင္းလဲသြားျခင္း ( သို႔ ) W3 ကို တ႐ုတ္ မွ ျပန္စမည္လား… MA CCP ထြက္ေပါက္ လားရာ နဲ႕ နိုဗယ္ဆုရွင္ မစၥတာထရန႔္ လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ကမာၻေျမ ျဖစ္ဖို႔ အတြက္ တရားမွ်တေသာ စစ္ပြဲျဖစ္ခြင့္ ရွိ သည္ ။ထရန႔္
Read More

မၾကာမီ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္္ လက္နက္္သစ္္ႀကီး တစ္ခုကို ထုတ္ေဖာ္ျပသ လာလိမ့္မည္ဟု ေတာင္္ကိုရီးယား ဗိုလ္္ခ်ဳပ္္ႀကီးက ေျပာဆိုလိုက္ (ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ရန္စမႈမ်ားကိုလည္း တင္းမာစြာ တုံ႔ျပန္မည္ပာုေၾကျငာ)

ေျမာက္္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံက ဒုံးက်ည္္ ထုတ္္လုပ္္မႈ မ်ား ဆက္လက္္ လုပ္ေဆာင္ေန ေၾကာင္း ေတာင္္ ကိုရီးယား ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးအျဖစ္ အဆိုျပဳခံ ထားရ သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆူဝုတ္္ခ္္ က ယေန႔ ေျပာၾကား လိုက္ၿပီး ရန္စမႈမ်ား ကို တင္းတင္းမာမာ တုံ႔ျပန္မည္္ ဟု ဆို သည္။ေအာက္္
Read More

နိုင္္ငံေရးကသာ ေလာကႀကီးကို ကိုင္လႈပ္နိုင္္မယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ နိုင္ငံေရးဝင္လုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေလာင္း ဆူဂါ ေျပာၾကား

ဂ်ပန္ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္္ အသစ္ ျဖစ္လာ မည့္ ဆူဂါ ဆို တာ ဘယ္လို လူမ်ိဳးလဲ? ဂ်ပန္၏ အာဏာ ရ ပါတီ အႀကီး အကဲ အျဖစ္္ လစ္ဘရယ္္ ဒီမိုကရက္္တစ္္ ပါတီ တြင္ းမွာ မဲအျပတ္ အသတ္္ (၅၄၄-၃၇၇) ႏွင့္ အနိုင္္
Read More

တရုတ္က အိႏၵိယႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္္းေရး ေဆြး‌ေႏြးပြဲမ်ား ၿပီးၿပီးခ်င္းတြင္ တင္းမာမႈျဖစ္ပြားေသာ နယ္စပ္္သို႔ စစ္္သား တစ္ေသာင္းကို ေစလႊတ္လိုက္

ၿပိဳင္ဘက္္ ႏွစ္နိုင္္ငံ ၾကား ငါးလနီးပါး ၾကာ တင္းမာ မွုမ်ား ျဖစ္ပြားေန သည့္ ဟိမဝႏၲာ ေဒသရွိ လာဒါ ဧရိယာ သို႔ အိႏၵိယႏွင့္္ တ႐ုတ္္ နိုင္ငံတို႔ က အင္အား ျဖည့္တင္းမွု မ်ား ျပဳလုပ္္ လ်က္္ရွိပါ တယ္္ ။ တင္းမာမွု မ်ားေျဖ ေလ်ာ့ရန္
Read More

တ႐ုတ္္ တို႔ ေ႐ႊလီ တစ္ၿမိဳ႕လုံး ကို lockdown ခ်ၿပီး COVID-19 ရွိ / မရွိ စစ္ေဆးေန

တ႐ုတ္္ ႏိုင္ငံ ေ႐ႊလီ ၿမိဳ႕ ေရာက္ တရား မ၀င္ ျမန္္မာ ႏိုင္ငံသား (၂)ေယာက္ မွာ ကိုဗစ္္ ေရာဂါပိုးေတြ ႔ရွိေၾကာင္း တ႐ုတ္္ က်န္းမာေရး ဌာန က အတည္ျပဳလုိက္ ၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕တြင္း မွာ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈ ေတြ စတင္ေန ျမန္မာ နိုင္ငံႏွင့္
Read More

လက္နက္္နည္းပညာပိုင္းတြင္ ထိပ္္ဆံုးေရာက္ေနသည့္္ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေနာက္ကို အမွီလိုက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အိႏၵိယဘယ္လိုေတြ ႀကိဳးစားေန သလဲ…

အနာဂတ္္ ကာလတြင္ စဥ္ဆက္ မျပတ္ျဖစ္ေပၚလာ ႏိုင္မည့္ ပဋိပကၡ မ်ား အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္ထားႏိုင္ ရန္အတြက္ DRDO အဖြဲ႕အစည္း အ ေနျဖင့္ စြမ္းအားျပင္းေလ ဆာစနစ္ႏွင့္ စြမ္းအားျပင္း မိုက္ ခ႐ိုေဝ့ဖ္ တို႔ကဲ့သို႔ တိုက္႐ိုက္ စြမ္းအင္သုံးလက္နက္္ စနစ္္ မ်ား တီထြင္ထုတ္္ လုပ္ျခင္း အေပၚတြင္
Read More

တ႐ုတ္္ က တီ ထြင္ ထားေသာ COVID 19 ကာ ကြယ္ေဆး ကို ေစတ နာ့ ဝန္ထမ္း (၃၁၀၀၀)ကို စမ္း သပ္ၿပီး ေနာက္ တြင္ အေရးေ ပၚ သုံးစြဲ ရန္ ယူေအအီး မွ အ တည္ျပဳလိုက္္ ၿပီ

ကာကြယ္္ ေဆးႏွင့္္ ပတ္သက္၍ စမ္းသပ္မႈမ်ားအၿပီး ၆ ပတ္အၾကာတ႐ုတ္ျပည္တြင္တီထြင္ထားေသာ coronavirus ကာကြယ္ေဆးကိုအေရးေပၚ အတည္ျပဳခ်က္ ယူေအအီးအာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စု (ယူေအအီး) ကတနလၤာေန႔တြင္ထု တ္ျပန္ ခဲ့သည္။ယူေအအီးက်န္းမာေရးႏွင့္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွေလၽွာက္ထားေသာ COVID-19 ကာကြယ္ေဆးကိုအေရးေပၚအတည္ျပဳေၾကာင္းေၾကျငာလိုက္သည္။ ကာကြယ္ေဆးသည္အႏၲရာယ္ရွိေသာအႏၲရာယ္မ်ားမွကာကြယ္ရန္ႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရနိုင္သည့္အျမင့္ဆုံးအႏၲရာယ္ရွိေသာကာကြယ္ေရးသူရဲေကာင္းမ်ားပထမအဆင့္တြင္ရရွိနိုင္လိမ့္မည္ဟုအာဏာပိုင္မ်ားကေျပာၾကာ းခဲ့သည္။ အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈ သည္သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာလူမ်ား၏အသက္ကိုကယ္တင္ရန္ႏွင့္ေရာဂါကူးစက္ခံထားရသူမ်ားအတြက္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈကိုအေထာက္အကူျပဳရန္ရည္ရြယ္ၿပီးပင္လယ္ေကြ႕ျပည္နယ္တြင္ COVID-19 ျဖစ္ပြားမႈအသစ္ကိုတနလၤာေန႔ကအစီရင္ခံခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းကူးစက္မႈအေရအတြက္ ၈၀,၀၀၀ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ေၾကာင္းအာဏာပိုင္မ်ားကေျပာၾကား ခဲ့သည္။ဒီေဆးဟာ
Read More