Category: Local News

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ (COVID 19) ဗိုင္းရပ္စ္ ကင္းစင္သြားၿပီျဖစ္္သည့္္ ေဒသ စုစုေပါင္း (၁၁) ခုရွိၿပီဟု က်န္းမာေရးႏွင့္္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္

ျမန္္မာႏိုင္္ငံ တြင္္ (COVID 19) ဓာတ္္ခြဲ အတည္ျပဳ လူနာမ်ား ရွိခဲ့ေသာ ေဒသ (၁၆) ခု ရွိခဲ့ၿပီး ယခု အခ်ိန္္တြင္္ COVID 19 ေရာဂါ ပိုး ကင္းစင္ သြား ၿပီျဖစ္္ သည့္္ ေဒသ စုစုေပါင္း (၁၁) ခုရွိ ၿပီျဖစ္္ ေၾကာင္း
Read More

ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ ဆိုင္ကယ္္တိုက္္မႈ တစ္ခုကို ၀င္ေရာက္ ကူညီေပးသူအား လက္သီးျဖင့္္ ထိုးသည့္ ရဲတပ္္ဖြဲ႕ဝင္္ (၃)ဦးအား ဖမ္းဆီး အေရးယူ

ဧရာဝတီတိုင္း ၊ ပုသိမ္္ ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္း မွာ ဇူလိုင္္ (၁၀)ရက္္ ညက ယာဥ္္တိုက္္မႈ တစ္ခုကို ဝင္ေရာက္္ ကူညီေပးေန တဲ့ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ခံ တစ္္ဦး ကို လက္သီးနဲ႔ ထိုးခဲ့ တဲ့ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး (၁)ဦးအပါ အဝင္ ရဲတပ္္ ဖြဲ႕ဝင္္ (၃)ဦး ကို ဖမ္းဆီးအေရး
Read More

ျပည္ၿမိဳ႕နယ္္တြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျပည္ပမွ ျပန္လာသူ တစ္ဦးအား ေစာင့္ၾကည့္စခန္း တြင္္၀င္ရန္ သြားေရာက္ေခၚစဥ္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္္ သြား

ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း)၊ ျပည္္ ၿမိဳ႕ နယ္္ ေခြးရဲေခ်ာင္းျခား ေက်းရြာ တြင္္ ေရာက္္ရွိေန သည့္္ ျပည္္ပ ျပန္္ တစ္္ ဦး အား ေစာင့့္္ ၾကည့္္ စခန္း တြင္္ ထား ရန္္ သြားေရာက္္ ေခၚ ေဆာင္္စဥ္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္္ သြားေၾကာင္း
Read More

ေဆးကုသခြင့္္ လိုင္စင္မရွိဘဲ ေဆးပညာဘြဲ႕လက္မွတ္္ အတုျဖင့္ ဆရာဝန္္ ေယာင္ေဆာင္ ေဆးခန္းဖြင့္္ ေနသူကို အမႈဖြင့္္ထား

ေဆးကုသခြင့္္ လိုင္စင္္ မရွိဘဲ ေဆးပညာဘြဲ႕လက္္ မွတ္္ အတုျဖင့္္ ဆရာဝန္္ အေယာင္ေဆာင္္ ကာ မႏၲေလး တိုင္း ျပည္္ ႀကီးတံခြန္ ၿမိဳ႕နယ္္ ၌ ေဆးခန္း ဖြင့္္ ၿပီး ခြဲစိတ္္ ကုသမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ေနသူ တစ္္ဦး ကို ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး ဦးစီးမႉး က
Read More

ဒီေန႔ မွာ ကြယ္လြန္သြား တဲ့ ေက်ာ္ ဟိန္း အတြက္ စိတ္မေ ကာင္းျဖစ္ကာ ဝမ္းနည္းေနၾက တဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြရဲ႕ ရင္တြင္းစကားမ်ား

ယေန႔ေလး မွာေတာ့ ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးက ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးခ်စ္ခင္မႈကို ရရွိထားခဲ့တဲ့ ဦးေက်ာ္ဟိန္း တစ္ေယာက္ ေဒြးကြယ္လြန္ခဲ့တဲ့ (၁၃)ႏွစ္ျပည့္ေန႔ေလးမွာပဲ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ဆုံးပါးသြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တိုက္တိုက္ ဆိုင္ဆိုင္ဆိုသလို ေဒြးကြယ္လြန္တဲ့ ေန႔ေလးမွာပဲ ဦးေက်ာ္ဟိန္းတစ္ေယာက္ဆုံးပါးသြားလို႔ ပရိသတ္ ေတြအေနနဲ႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနၾကၿပီး ျပည္သူခ်စ္အႏုပညာရွင္ေတြကလည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတဲ့အေၾကာင္း လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာထက္မွာ ေရးသားထားခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ မင္းေမာ္ကြန္းကေတာ့ ” လက္ဦး
Read More

(Covid 19) ေၾကာင့္္ လူေနမႈ စနစ္္ တခုလုံးကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ မလိုေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

(Covid 19) ေၾကာင့္ လူေနမႈ စနစ္္ တခုလုံး ေျပာင္းလဲတာ လုပ္ဖို႔လို မွမဟုတ္ဘဲ ေနပုံထိုင္ ပုံ အေျပာင္း အလဲ တခ်ိဳ႕ လုပ္ဖို႔လိုမယ္ လို႔ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။ လူသားေတြဟာ အေျခ အေနလို အပ္ခ်က္နဲ႔ညီေအာင္ေနထိုင္ ရွင္သန္နိုင္ၾကၿပီး ကာကြယ္ကုသေဆးေတြ မေပၚလာခင္အထိေတာ့ ေနထိုင္ပုံ တ
Read More

မင္းသားႀကီး ေက်ာ္ဟိန္း (ဦးကိတၱိသာရ) မွာ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံတြင္  ရဟန္း၀တ္ျဖင့္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူ

သ႐ုပ္ေဆာင္္ ဒါရိုက္တာ အကယ္ဒမီ ဦးေက်ာ္ဟိန္း သည္ အသက္္ (၇၃) ႏွစ္္ တြင္္ ရဟန္း ဝတ္ျဖင့္ ပ်ံလြန္ေတာ္္ မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အကယ္ဒမီ ေက်ာ္ဟိန္းသည္ တူျဖစ္သူ အကယ္ဒမီေဒြး ကြယ္လြန္ျခင္း ၁၃ ႏွစ္ျပည့္ျဖစ္သည့္ ဇူလိုင္ (၁၁) ရက္္ တြင္ပင္ ပ်ံလြန္ေတာ္္မူ သြား ခဲ့ျခင္းျဖစ္္
Read More

အေတြးသစ္္မ်ားႏွင့္ Covid အလြန္္တြင္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္္ ရွင္သန္္ဖို႔အတြက္ လုပ္ဖို႔ လိုေၾကာင္း အတိုင္ပင္္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေျပာၾကား

Covid အလြန္္ မွာ ခရီးသြား လုပ္္ငန္းျပန္္ လည္္ရွင္္သန္္ လာဖို႔ အေတြးသစ္္ ေတြနဲ႔ လုပ္္ဖို႔ လို ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္္၏ အတိုင္္ပင္္ခံ ပုဂၢိဳလ္္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္္ က ေျပာပါ တယ္္ ။ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္တဲ့ အမ်ိဳးသား ခရီး သြားလုပ္္ငန္း ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ (၁/၂၀၂၀)
Read More

ေက်ာင္းမ်ား ျပန္္ဖြင့္္ပါက တစ္္ရက္္လၽွင္္ ေလးနာရီသာ ေက်ာင္းခ်ိန္ သတ္္မွတ္္မည္္ဟု အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္

အေျခခံ ပညာေက်ာင္း မ်ား ျပန္္ ဖြင့္္ ပါက တစ္ေန႔လၽွင္္ ေလးနာရီ သာ ေက်ာင္းခ်ိန္္ သတ္္ မွတ္္ ရန္္ အေျခခံ ပညာ ဦးစီး ဌာနက ညႊန္ၾကား ထား သည္္။ ေက်ာင္းမ်ား ျပန္ဖြင့္သည့္္ အခါ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ား ထိေတြ႕မႈ အနည္း
Read More

Covid ဒုတိယလွိုင္းႏွင့္ တတိယလွိုင္းမ်ား ရွိလာႏိုင္သျဖင့္  မေပါ့ဆရန္ႏွင့္ ႀကိဳတင္္ ကာကြယ္ၾကရန္ တပ္္ခ်ဳပ္မွ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားလိုက္

“ မျဖစ္္ ဘူး ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္္တို႔ သြားၿပီး ေလ်ာ့လို႔ ေတာ့မရဘူး။ ဒုတိယ လွိုင္း၊ တတိယ လွိုင္း ဆိုတာ ဘယ္လို မွေျပာလို႔မရ ဘူး။ ဒါေလး ေတြကူညီ ေပးပါလို႔ ကၽြန္ေတာ္္ တို႔ေျပာခ်င္္ ပါတယ္္ ။ မျဖစ္ရင္္ ေတာင္္မွ ဗ်ာ။ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္
Read More