Category: Local News

တာခ်ီလိတ္ က လူနာအ မွတ္ (၉၆) လုံးဝ ေရာ ဂါ ေပ်ာက္ကင္းၿပီး (၁) လ အၾကာတြ င္ ေရာဂါပိုးျပန္ေတြ႕၊ ဒီလို ပိုးျပန္ေတြ႕ တာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ ပထမဆုံး အႀကိမ္ျဖစ္

တာ ခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕က COVID-19 ေရာဂါေပ်ာက္ကင္း သြားခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ လူနာ အမွတ္ ( ၉၆ ) မွာ တစ္လေက်ာ္ၾကာၿပီး တဲ့ေနာက္ ေရာဂါပိုးျပန္ လည္ေတြ႕ရွိခဲ့တယ္လို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ ပိုင္းျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ကေန သိရ ပါတယ္။ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ ရဲ႕ ပထမဆုံး လူနာျဖစ္သူ ရန္ကုန္က ျပန္လာတဲ့ ခြဲစိတ္ဆရာဝန္ႀကီးဟာ
Read More

အသစ္ ထြက္ရွိသည့္ လူပ်ိဳသီခ်င္း MTVႏွင့္္ ပတ္သက္ၿပီး ရတနာပုံ တကၠသိုလ္္ ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕ကို ေတးသံရွင္္ မေနာ ေတာင္းပန္

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္္ပိုင္း က ထြက္္ရွိ ခဲ့တဲ့ လူပ်ိဳ သီခ်င္း အမ္္ တီဗြီနဲ႔ ပတ္္ သက္္ ၿပီး ရတနာပုံ တကၠသိုလ္္ ေက်ာင္းသား တခ်ိဳ႕ ကို ေတးသံရွင္္ မနာ က ျပန္္လည္္ ေတာင္းပန္္ လိုက္္ ပါ တယ္္။ ေတးသံ ရွင္္ မေနာနဲ႔
Read More

တမူးခရိုင္ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေသနတ္္ကိုင္္ (၂)ဦးက ေနအိမ္ေပၚတက္္ လုယက္္စဥ္္ အနီးဝန္းက်င္္က (၁)ဦးကို  ဝိုင္းဝန္း ဖမ္းဆီးခဲ့

တမူး ခရိုင္ ၿမိဳ႕သစ္္ ၿမိဳ႕ ေနာင္္ကက္္ ေက်းရြာ ေဟာင္း တြင္္ ေသနတ္္ ကိုင္္ ေဆာင္္ ထား သူ (၂)ဦး က ေနအိမ္ေပၚတက္္ လုယက္္ စဥ္္ တစ္ဦး ကို ဝိုင္းဝန္း ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ေၾကာင္း ဇူလိုင္္ (၂) ရက္္ ေန႔တြင္္ ရဲတပ္္ဖြဲ႕
Read More

ပါတီစည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမစည္႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္္ ႏွင့္ ဦးဝင္းျမင့္္ တို႔ စတင္ ေဆာင္ရြက္္ ေတာ့မည္ဟု ေၾကညာ

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္္ (NLD) ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္္ နဲ႔ ဒုတိယ ဥကၠဌ(၁) ဦးဝင္းျမင့္္ တို႔ ဟာ သည္က ေန ႔(ဇူလိုင္္ လ -၂ ရက္္ )ေန႔ ကစၿပီး ပါတီ စည္း႐ုံးေရး လုပ္ငန္းေတြ နဲ႔ နယ္ေျမ စည္႐ုံးေရး လုပ္ငန္းေတြ ကို
Read More

ကခ်င္ျပည္္နယ္္ ဖားကန႔္္ ေျမၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆုံးခဲ့ရသည့္ အတြက္ မ်ားစြာဝမ္းနည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရ ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္္က  ထုတ္ျပန္

ကခ်င္္ ျပည္္နယ္္ ၊ ဖားကန္္႔ ၿမိဳ႕နယ္္ မွာ ေျမ ၿပိဳက် ခဲ့ၿပီး လူ႔အသက္္ ေပါင္းမ်ား စြာ ဆုံးရႈံး ခဲ့ရတဲ့ ျဖစ္္စဥ္္ အ ေပၚ တပ္မ ေတာ္္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္္အ ေနနဲ႔ မ်ားစြာ ဝမ္းနည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္္ ေၾကညာ လိုက္္ပါတယ္္။တပ္မေတာ္အေနနဲ႔
Read More

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးက ေစာေဒးဗစ္လား ႏွင့္ ဦးေဝထြန္းတို႔အား သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္္ ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲ မႈ ဥပေဒ ပုဒ္္မ (၂၅)ဖင့္ စြဲခ်က္္တင္ အမိန႔္္ ခ်မွတ္္လိုက္

ရန္ ကုန္္ တိုင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရ က တရားစြဲဆို ထားသည့္္ ေစာေဒးဗစ္္လား ႏွင့္ ဦးေဝထြန္း တို႔ ႏွစ္္ဦး ကို ဇူလိုင္္ လ (၂)ရက္္ နံနက္္ ပိုင္း က မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕ နယ္္ တရား႐ုံး တြင္္ ႐ုံးထုတ္္ ခဲ့ၿပီး သဘာဝ
Read More

ေရြးေကာက္္ပြဲ ေကာ္မရွင္္(UEC) ၏ ေၾကျငာခ်က္္သည္ လက္္ရွိ အနိုင္္ရပါတီမွ ဝန္ႀကီးမ်ားအတြက္ အသာစီး ယူထားသည္္ဟု (USDP)မွ ေျပာဆို

ေရြးေကာက္္ပြဲ ဆိုင္္ ရာ မဲဆြယ္္ စည္း႐ုံးေရး ႏွင့္ ပတ္္ သက္္ ၍ အခ်က္္ (၃)ခ်က္္ ပါ ေၾကညာခ်က္္ အမွတ္္ (၁၁၇/၂၀၂၀) ျဖင့္္ ေရြးေကာက္္ ပြဲ ေကာ္္မရွင္္ (UEC) က ဇူလိုင္္ (၁)ရက္္ ညပိုင္း က ထုတ္ျပန္္ ခဲ့ရာ အဆို
Read More

“လိုင္းေပၚ မွာေတာ့က်ေနာ္ေပါက္တယ္ လို႔ ေျပာေနၾကတာေပါ့၊တ ကယ္ကက်ေနာ့္ဆိုင္က ထြက္တာ ပါ ” လို႔ ေျပာလာတဲ့ ဦးစိုးဝင္း

ယခု သတင္းကို ( UpToDateChannel ) စာမ်က္ႏွာမွ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ မၽွေဝ တင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္(၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ၁၀၀၀က်ပ္တန္ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင့္ပြဲအတြက္ အထူးဆုႀကီးစနစ္မွ အျမင့္ဆုံးဆု က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲဆုကို မုံရြာ ေအာင္ဆုထူးပိုင္ ထီဆိုင္ပင္ရင္းမွထြက္ရွိ………. ယေန႔ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ဇူလိုင္လ ၁ရက္ေန႔မွာ ဖြင့္လွစ္လိုက္တဲ့ (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ၁၀၀၀က်ပ္တန္ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင့္ပြဲအတြက္ ထီလက္မွတ္မ်ားကို “က”အကၡရာမွ အစဥ္အလိုက္
Read More

မေ နာ ရဲ႕ ဒီ သီခ်င္း ေၾကာင့္ ေက်ာင္း သားေတြ ေတာင္း ပန္ ခိုင္းၿပီ

ေတး သံရွင္မေနာ ရဲ႕ လူပ်ိဳ MTV ဟာ ရတနာပုံတကၠသိုလ္ ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ ကို ထိခိုက္ေစတဲ့ အတြက္ တစ္ပတ္အ တြင္းျပန္လည္ ေတာင္း ပန္ဖို႔ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕က ေတာင္းဆို လိုက္ပါတယ္။ေတးသံရွင္ မေနာပါဝင္ သီဆိုသ႐ုပ္ေဆာင္ထားၿပီး ဒါ႐ိုက္္ တာ သူေက်ာ္သူ ႐ိုက္ ကူးထားတဲ့ လူပ်ိဳ
Read More

ႏိုင္ ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ရဲ႕ Mask ခ်ဳပ္ၿပိဳင္ပြဲ မွာ ရရွိတဲ့ဆု ကို ဒီေန႔မွာလက္ခံ ရယူခဲ့ တဲ့ ဒီဇိုင္နာမ်ိဳးမင္းစိုး

ပ ရိသတ္ႀကီးေရ ဒီဇိုင္နာ မ်ိဳးမင္းစိုးက ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ Facebook Account ကေန (၂၀၂၀)ျပည့္ႏွစ္ ေမလအတြင္းက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ Covid -19 ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအိမ္တြင္းျဖစ္ပိတ္စႏွာေခါင္းစည္း (Mask ) ခ်ဳပ္လုပ္မႈၿပိဳင္ပြဲမွာ ျပည္သူ႔အႏွစ္သက္ဆုံး ဒုတိယဆုရရွိခဲ့တာကို ပရိသတ္ေတြသိရွိခဲ့ၿပီးသားျဖစ္မွာပါ။ ဒီေန႔ ဇူလိုင္လ (၁)မွာေတာ့ မ်ိဳးမင္းစိုးက ဆုကိုလက္ခံရယူခဲ့ၿပီး “ဝမ္းသာပီတိျဖစ္ရေသာအမွတ္တရေန႔
Read More