Category: Local News

ယူေအအီးႏိုင္ငံ ႏွင့္ အဂၤလန္္ႏိုင္ငံမွ ျပန္လာသူ (၄)ဦးတြင္္ Covid 19 ေရာဂါပိုးေတြ႔ရွိ ၊အတည္ျပဳ လူနာေပါင္း (၃၀၃)ဦး အထိ ရွိလာ

အဂၤလန္္ နိုင္္ငံ နဲ႔ ယူေအအီး နိုင္္ငံ တို႔က ျပန္္လာ တဲ့ အမ်ိဳးသား (၄)ဦး မွာ Covid 19 ေရာ ဂါ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိတယ္္ လို႔ က်န္းမာေရး နဲ႔ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန ရဲ့ ဒီက ေန႔ည (၈)နာရီ ထုတ္ျပန္္ခ်က္္ အရ
Read More

(၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္္ပြဲအား  နိုဝင္္ဘာ (၈)ရက္ေန႔တြင္္ က်င္းပမည္္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္္ ထုတ္ျပန္

(၂၀၂၀) ျပည့္္ ႏွစ္္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္္ပြဲ ကို လာမည္္ နိုဝင္္ ဘာလ (၈)ရက္္ ေန႔ တနဂၤေႏြေန႔ တြင္္ က်င္းပျပဳ လုပ္္ သြားမည္ျဖစ္္ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္္ပြဲ ေကာ္္မရွင္္ ဥကၠဌ ဦးလွသိန္း လက္္မွတ္္ ေရးထိုး ၍ ယေန႔ ဇူလိုင္္လ (၁)ရက္္
Read More

ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္္ရွိ  ျမစ္္ဆိပ္္္တြင္္ ေရခ်ိဳးေနသည့္ (၉)ႏွစ္္ အရြယ္္ မိန္းကေလး တစ္ဦး မိေက်ာင္း ဆြဲခံရ၍ လက္္ဖ်ံရိုးက်ိဳး

ဧရာဝတီတိုင္း ဘိုကေလး ၿမိဳ႕ နယ္္ ဂရမ္း ေက်းရြာ အုပ္္စု ရြာသစ္္ ေက်းရြာ ရွိ သကံျမစ္္ကမ္း ေဘးျမစ္္ဆိပ္္ တြင္္ ေရခ်ိဳးေန သည့္္ အသက္္ (၉)ႏွစ္္ အရြယ္္ မိန္းကေလး တစ္္ဦး ဇြန္္ လ(၂၉)ရက္္ ေန ႔က မိေက်ာင္း ဆြဲခံရ၍ လက္ဖ်ံ ရိုးက်ိဳး
Read More

အင္းစိန္ေထာင္မွ သ႐ုပ္ေဆာင္္္ ေမသန္းႏု  ျပန္္လည္လြတ္္ေျမာက္လာ

ေငြေၾကး လိမ္္လည္္ မႈနဲ႔ တရားစြဲ ခံခဲ့ရၿပီး ေထာင္ဒဏ္္ တစ္ႏွစ္္ ခ်မွတ္္ ခံခဲ့ ရတဲ့ သ႐ုပ္္ ေဆာင္္ အကယ္္ဒမီ မင္းသမီး ေမသန္းႏု ဟာ ဒီကေန႔ ဇူလိုင္္ (၁)ရက္္ က အင္းစိန္္ အက်ဥ္းေထာင္္ မွ ျပန္္ လည္္ လြတ္ေျမာက္လာပါတယ္။ေမသန္းႏုကို တရားလိုေဒၚစန္းစန္းျမင့္က တိုက္ခန္းအတြက္
Read More

စစ္ကိုင္း တုိင္း ကနီၿမိဳ႕နယ္ ဝ ရာေက်း႐ြာမွ ကားသမားတ စ္ဦး ထီသိန္းတစ္ေ သာင္းခြဲ ဆု ဆြတ္ခူး(ကိုစိုးဝင္းဆိုင္မွ ထီထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္)

ယေန႔ထြက္ရွိေသာ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလထီ၏ အျမင့္ဆုံး သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲဆု ကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကနီၿမိဳ႕နယ္ ဝရာေက်း႐ြာရွိ ကားသမားတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုေသာင္းထိုက္လင္းမွ ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သည္။ သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲေပါက္ခဲ့ေသာ ည-၈၅၃၀၉၅ ထီလက္မွတ္အား မုံ႐ြာၿမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ရဲတိုက္တန္းရွိ ေအာင္ဆုထူးပိုင္ ထီဆိုင္မွ ထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထီဆိုင္ရွင္ ကိုစိုးဝင္း ကေျပာသည္။ “ကြၽန္ေတာ္ေပါက္တယ္ ထင္ၾကတာ၊ ဆိုင္က
Read More

လုပ္္အားခ ရွင္းေပးရန္ ေတာင္းသျဖင့္္ ထိုင္းသူေဌးက ေသနတ္္ျဖင့္ ပစ္္ခတ္ ခံရသည့္ ျမန္္မာ အလုပ္သမား မိသားစု ထိုင္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတင္ ဒုကၡ ေရာက္ေန

လုပ္အား ခ ရွင္းေပး ရန္္ ေတာင္းဆို သျဖင့္ ေသ နတ္ျဖင့္ ပစ္္ခတ္္ ခံရသည့္္ ျမန္္မာ လုပ္သား  မိသားစုဝင္္ မ်ားမွာ လက္္ ရွိတြင္ ထိုင္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၌ ခိုလႈံေန ရၿပီး အကူ အညီမဲ့ ကာ ဒုကၡေရာက္ ေနေၾကာင္း ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္္သားမ်ား
Read More

ရန္္ကုန္ျမစ္္္ထဲသို႔ ျပဳတ္္က် သြားသည့္္ အသက္္ (၃၃)ႏွစ္အရြယ္ တ႐ုတ္္ နိုင္္ငံသား၏ ရုပ္ အေလာင္းကို (၃)ရက္အၾကာတြင္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိ

ရန္ကုန္္ ျမစ္္ အတြင္း ျပဳတ္္က်ခဲ့ သည့္္ ျမန္မာ – ကိုရီးယား ခ်စ္ၾကည္ေရး ဒလတံ တားတည္ေဆာက္္ ေရးလုပ္္ ငန္းခြင္ မွ တ႐ုတ္္ နိုင္ငံသား တစ္္ဦး ၏ ႐ုပ္အေလာင္း ကို ဇြန္္ လ (၃၀) ရက္္ ေန႔တြင္္ ျပန္္ လည္္ ရွာေဖြ
Read More

Covid 19 ကူးစက္္္ လူနာ အမ်ားဆုံး ေတြ႔ခဲ့တဲ့ အင္းစိန္္ ၿမိဳ႕နယ္္ကို (stay at home)အစီ အစဥ္္မွ ပယ္္ဖ်က္္လိုက္

ရန္္ကုန္္ တိုင္းအတြင္း Covid 19 ေရာဂါ ကူးစက္္ခံ လူနာ အမ်ား ဆုံး ေတြ႕ခဲ့ တဲ့ အင္းစိန္္ ၿမိဳ႕နယ္္ ကို ဇူလိုင္္ (၁)ရက္္ က စတင္ ၿပီး stay at home အစီအစဥ္က ေန ပယ္္ဖ်က္္ လိုက္္ ေၾကာင္း က်န္းမာ
Read More

ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္္ေတြ ၿမိဳ႕တြင္္  တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ နယ္ထိန္း ရဲတပ္ၾကပ္တစ္ဦး ဓားထိုး ခံရၿပီး ေသဆုံးမႈျဖစ္ပြား

ရခိုင္္ ျပည္္နယ္္ ၿမိဳ႕ေတာ္္ စစ္္ ေတြ ၌္ အမွတ္္ (၁)ရဲစခန္း တြင္ တာဝန္္ ထမ္းေဆာင္ေန သည့္္ နယ္္ ထိန္း ရဲတပ္္ ၾကပ္္ တစ္္ဦး ယမန္ေန႔ ည ေနပိုင္း က ဓားထိုး ခံရၿပီး ေသဆုံး ခဲ့သည္္။ ရဲတပ္ၾကပ္ ေမာင္ေမာင္သန္း သည္
Read More

တရားေဟာ ဆရာ ေစာေဒးဗစ္္လား အမႈ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး၌ ဇူလိုင္ (၂)ရက္္ေန႔တြင္္  စြဲခ်က္္တင္္၊ မတင္  အမိန႔္္ခ်မွတ္မည္္

တရားေဟာ ဆရာ ေစာေဒးဗစ္္လားႏွင့္ ဦးေဝထြန္း (နဝရတ္) တို႔အား သဘာဝ ေဘး အႏၲရာယ္္ ဆိုင္္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈ ဥပေဒ ပုဒ္္မ – ၂၅ျဖင့္ စြဲခ်က္္ တင္၊ မတင္္ လာမည့္္ ဇူလိုင္္ (၂)ရက္္ တြင္္ အမိန္ ႔္ခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ တို႔၏ ေရွ႕ေန
Read More